0

phuong-phap-to-chuc-cong-tac-doi-thieu-nien-tien-phong-ho-chi-minh-phan-9.pdf

20 2,953 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2012, 13:43

Flash
- Xem thêm -

Xem thêm: phuong-phap-to-chuc-cong-tac-doi-thieu-nien-tien-phong-ho-chi-minh-phan-9.pdf,

Hình ảnh liên quan

* Nhiệm vụ l: Xem băng hình “Hướng dẫn một số nút dây & thực hiện trang trí thủ công trại” và tham khảo thêm các tài liệu : “150 nút đây”, “Thủ công Trại” của Trần Thời để nghiên cứu các thông tin cho hoạt động 2 - phuong-phap-to-chuc-cong-tac-doi-thieu-nien-tien-phong-ho-chi-minh-phan-9.pdf

hi.

ệm vụ l: Xem băng hình “Hướng dẫn một số nút dây & thực hiện trang trí thủ công trại” và tham khảo thêm các tài liệu : “150 nút đây”, “Thủ công Trại” của Trần Thời để nghiên cứu các thông tin cho hoạt động 2 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 1: BẢNG SO SÁNH - phuong-phap-to-chuc-cong-tac-doi-thieu-nien-tien-phong-ho-chi-minh-phan-9.pdf

u.

1: BẢNG SO SÁNH Xem tại trang 2 của tài liệu.