0

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống xác thực người dùng tập trung

75 1,634 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2014, 13:46

Tên đề tài: "Nghiên cứu và xây dựng hệ thống xác thực người dùng tập trung cho các hệ thống tin học tại Viễn thông Hà Nội". MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG XÁC THỰC TẬP TRUNG 5 1.1. Giới thiệu tổng quan về mô hình xác thực. 5 1.2. Mô hình xác thực của một số hệ thống tại Viễn thông Hà Nội. 6 1.2.1. Hệ thống điều hành sửa chữa quản lý mạng cáp. 6 1.2.2. EOffice. 8 1.2.3. Phát triển thuê bao điều hành thi công. 9 1.2.4. Quản lý Thanh toán Cước phí Viễn thông. 11 1.2.5. Hệ thống báo cáo sản xuất kinh doanh 13 1.3. Nhu cầu xây dựng hệ thống xác thực tập trung. 14 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL, MÔ HÌNH HỆ THỐNG SỬ DỤNG WEBSERVICE MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC 16 2.1. Cơ sở dữ liệu MySQL 16 2.1.1. Giới thiệu về hệ Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 16 2.1.2. Truy xuất hệ Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 18 2.1.3. Những cú pháp cơ bản của MySQL 22 2.2. Mô hình hệ thống sử dụng WebService 26 2.2.1. Giới thiệu về Web Services 26 2.2.2. Các thành phần của Web Services 27 2.2.3. Mô hình Web Services 31 2.3. Một số phương pháp xác thực 41 2.3.1. Sơ lược về xác thực người dùng 41 2.3.2. Xác thực qua tên người dùng/mật khấu 42 2.3.3. Xác thực sinh trắc học qua vân tay 43 2.3.4. Xác thực qua chứng chỉ Token 44 2.3.5. Xác thực sử dụng OTP qua SMS. 46 2.3.6. Xác thực sử dụng OTP ma trận 2 chiều. 47 2.3.7. Quản lý mật khẩu người dùng 48 CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG XÁC THỰC TẬP TRUNG. 48 3.1. Yêu cầu hệ thống. 48 3.2. Thiết kế CSDL. 49 3.2.1. Cấp đơn vị 49 3.2.2. Đơn vị 49 3.2.3. Nhân viên 49 3.2.4. Người sử dụng 50 3.2.4. Thông tin mật khẩu ma trận của người dùng 51 3.2.5. Log cập nhật thông tin 51 3.2.6. Log thực hiện xác thực 52 CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH TRIỂN KHAI 52 4.1. Chương trình phương thức giao tiếp giữa các hệ thống 52 4.1.1. Chương trình quản lý thông tin xác thực 52 4.1.2. Giao tiếp giữa hệ thống xác thực các hệ thống khác. 55 4.2. Các bước triển khai với mô hình hệ thống hiện tại 59 4.2.1. Mô hình tổ chức hệ thống. 59 4.2.2. Đánh giá khả năng chuyển đổi của một số hệ thống đã khảo sát. 62 4.2.3. Tiến trình xác thực username/password OTP trên toàn hệ thống. 65 4.3. Quy định đặt tên người dùng: 67 4.3.1. Quy tắc đặt tên user. 67 4.3.2. Thiết lập sử dụng mật khẩu 67 4.3.3. Mật khẩu của người sử dụng 68 4.3.4. Mật khẩu của người quản trị 68 4.4. Quy trình thực hiện khai báo, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin xác thực. 68 4.4.1. Thực hiện thêm mới, chỉnh sửa thông tin người dùng 68 4.4.2. Xóa bỏ thông tin xác thực. 68 4.5. Triển khai thực tế trên hệ thống báo cáo điều hành sửa chữa. 69 4.5.1. Các bước thực hiện chung. 69 4.5.2. Mô hình xử lý xác thực qua Username/Password. 70 4.5.3. Mô hình xử lý xác thực qua Username/Password OTP. 71 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN HƯỚNG PHÁT TRIỂN 72 PHỤ LỤC 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp công nghệ thông tin viễn thông, Viễn thông Hà Nội cũng liên tục phát triển cung cấp đa dạng các dịch vụ tới mọi đối tượng khách hàng. Rất nhiều hệ thống, chương trình phần mềm đã được Viễn thông Hà Nội liên tiếp đưa vào sử dụng với mục đích quản lý điều hành quá trình cung cấp vận hành dịch vụ trên. Hiện tại Viễn thông Hà Nội đang quản lý, vận hành các hệ thống CNTT phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh như: PTTB, QLTT, Portal, tính cước Các hệ thống trên đều thực hiện việc xác thực người dùng độc lập, dẫn đến người có quyền truy nhập nhiều hệ thống phải ghi nhớ nhiều tên truy nhập/mật khẩu. Mặt khác các hệ thống trên vẫn đang sử dụng mô hình xác thực qua tên truy nhập/mật khẩu có tính bảo mật không cao, dễ bị người khác đánh cắp. Việc nghiên cứu tiếp thu công nghệ mới áp dụng trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả, tính bảo mật của các hệ thống CNTT là cần thiết đối với sự phát triển công nghệ thông tin của Viễn thông Hà Nội. Việc xây dựng một hệ thống xác thực tập trung cho tất cả các hệ thống CNTT của Viễn thông Hà Nội sẽ đáp ứng được nhu cầu quản lý người dùng tập trung. Hệ thống này sẽ cung cấp tính năng xác thực người dùng cho tất cả các hệ thống CNTT khác qua các thư viện hàm giao tiếp chuẩn. Khi đó các hệ thống CNTT khác có thể sử dụng kết quả xác thực do hệ thống xác thực tập trung cung cấp để quyết định người dùng có quyền hay không hoặc có quyền đến mức nào khi truy nhập từng hệ thống. Ngoài ra, việc nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ bảo mật, an toàn dữ liệu đã được Giám đốc Viễn thông Hà Nội quan tâm chỉ đạo nghiên cứu. Trong các công nghệ bảo mật sử dụng yếu tố sinh trắc học, kỹ thuật nhận dạng vân tay là mô hình xác thực người dùng có tính bảo mật khá cao, an toàn hơn rất nhiều so với việc sử dụng tên truy nhập/mật khẩu. Người dùng chỉ cần lưu trữ mã vân tay trong CSDL xác thực (mã này là duy nhất) sử dụng vân tay thay cho việc dùng tên truy nhập/mật khẩu nên việc bị đánh cắp là rất ít khả năng xảy ra. Ngoài ra, kỹ thuật này cũng bắt đầu được sử dụng ở Việt Nam do cho phí thiết bị đã giảm đáng kể, phù hợp với nhu cầu thực tế hơn so với các công nghệ bảo mật sử dụng yếu tố sinh trắc học khác như kỹ thuật quét võng mạc hay mạch máu. Viễn thông Hà Nội hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống xác thực tập trung sử dụng kỹ thuật nhận dạng vân tay kết hợp với tên truy nhập/mật khẩu nhằm quản lý tập trung quyền truy nhập các hệ thống CNTT của toàn bộ CBCNV. Với định hướng trên, nhóm đề tài đã đề nghị được Giám đốc Viễn thông Hà Nội phê duyệt đề cương đề tài. Đề tài bao gồm các nội dung sau: Chương 1. Mô tả tổng quan về hệ thống xác thực tập trung. Chương này giới thiệu tổng quan về mô hình xác thực người dùng phổ biến nhất. Nhóm đề tài cũng đưa ra các hiện trạng các mô hình xác thực người dùng đang sử dụng trong các hệ thống tại Viễn thông Hà Nội những vấn đề, tồn tại của các hệ thống hiện tại. Chương 2. CSDL MySQL, mô hình tổ chức hệ thống sử dụng Web Service một số phương pháp xác thực. Trình bày các vấn đề lý thuyết các nghiên cứu về hệ quản trị CSDL MySQL, mô hình tổ chức hệ thống sử dụng Web Service cũng như các vấn đề liên quan đến từng phương pháp xác thực cụ thể, bao gồm: Xác thực qua tên người dùng/mật khẩu, xác thực sinh trắc học sử dụng yếu tố vân tay, xác thực sử dụng chứng chỉ Token Chương 3. Thiết kế hệ thống xác thực tập trung. Chương này nhóm đề tài trình bày cho tiết về yêu cầu của một hệ thống xác thực tập trung, các yếu tố liên quan khi xây dựng một hệ thống xác thực tập trung. Phần cuối chương này, nhóm đề tài trình bày thiết kế của hệ thống, thiết kế CSDL, giao diện chương trình. Chương 4. Lập trình triển khai. Xây dựng chương trình quản lý việc xác thực tập trung, xây dựng các hàm giao tiếp giữa hệ thống xác thực tập trung với các hệ thống khác, việc triển khai hệ thống, các quy định đặt tên người dùng khi triển khai hệ thống xác thực tập trung trong Viễn thông Hà Nội, quy trình thực hiện khai báo, chỉnh sửa thông tin người dùng. Chương 5. Kết luận. Nhóm thực hiện đề tài trân trọng cảm ơn Giám đốc Viễn thông Hà Nội đã tin tưởng giao cho nhóm thực hiện triển khai đề tài này. Trong quá trình thực hiện, nhóm đề tài cũng được lãnh đạo Viễn thông Hà Nội, các phòng ban chức năng các đơn vị liên quan tạo điều kiện giúp đỡ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG XÁC THỰC TẬP TRUNG 1.1. Giới thiệu tổng quan về mô hình xác thực. a. Khái niệm về xác thực. Xác thực (Authentication) là một hành động nhằm thiết lập hoặc chứng thực một cái gì đó (hoặc một người nào đó) đáng tin cậy, có nghĩa là những lời khai báo do người đó đưa ra hoặc về vật đó là sự thật. Xác thực một đối tượng còn có nghĩa là công nhận nguồn gốc của đối tượng, trong khi, xác thực một người thường bao gồm việc thẩm tra nhận dạng họ. Việc xác thực thường phụ thuộc một hoặc nhiều yếu tố xác thực cụ thể. Xác thực là đặc biệt quan trọng để cho sự hoạt động của hệ thống được an toàn. Hệ thống luôn thực hiện xác thực trước tiên thực thể hoặc đối tượng khi nó hoặc người đó cố thử thiết lập liên lạc. Khi đó nét nhận dạng của thực thể được dùng để xác định sự truy nhập của nó như một đặc quyền hoặc để có được sự phục vụ của hệ thống. Suốt quá trình thực hiện xác thực, hai bên muôn luôn trao đổi các bí mật chung mà nó sẽ được dùng để đưa đến sự bảo mật toàn vẹn dữ liệu xác thực. b. Xác thực người dùng. Hệ thống xác thực người dùng đóng vai trò hết sức to lớn trong việc bảo mật thông tin của người dùng trong thời kỳ tin học hóa hiện nay. Đối với một người sử dụng máy tính, việc nhập thông tin tên người dùng, mật khẩu là một thao tác quen thuộc hàng ngày để có thể truy nhập vào các hệ thống nghiệp vụ, các tệp tin, thư điện tử, tài khoản ở ngân hàng, những thông tin cá nhân,… mà người dùng đó không muốn người khác biết được. Hầu hết các hệ thống tin học hiện nay sử dụng kiểu xác thực thông qua tên người dùng mật khẩu chẳng hạn các hệ thống như Gmail, Mail Yahoo,… . Trong đó tên người dùng là một chuỗi ký tự được người dùng chọn hoặc được một hệ thống cung cấp theo một quy tắc nào đó mật khẩu là các ký tự mà người dùng lựa chọn. Mật khẩu mà người dùng đặt có thể là tên người thân, ngày sinh nhật, tên một nhân vật ưa thích,… mục đích là để người dùng có thể ghi nhớ được. Giao diện đăng nhập Mail Yahoo Thực tế trong một doanh nghiệp, có thể có rất nhiều hệ thống nghiệp vụ như quản lý tài sản, quản trị nhân sự, kế toán, quản lý kho…. Nếu không có những quy định chung thì một nhân viên của doanh nghiệp (tương ứng với một người sử dụng) có thể có rất nhiều tên đăng nhập khác nhau, đồng thời có thể có nhiều mật khẩu khác nhau. Dẫn đến tình trạng người dùng gặp khó khăn khi thực hiện nghiệp vụ liên quan tới xác thực người dùng. Trong Viễn thông Hà Nội, một người dùng có thể phải thực hiện thao tác với rất nhiều hệ thống nghiệp vụ như: Phát triển thuê bao, Điều hành thi công, Quản lý Thanh toán Cước phí Viễn thông, Quản lý Mạng cáp, Quản lý cổng;… cũng như các hệ thống tin học khác, các hệ thống này hầu hết sử dụng phương pháp xác thực người dùng thông qua tên người dùng mật khẩu. Mặt khác trong quá trình phát triển, do thiếu những quy định cụ thể về việc đặt tên người dùng các hệ thống được triển khai theo các giai đoạn khác nhau, nên với mỗi hệ thống người sử dụng lại có một tên đăng nhập (tên người dùng) riêng phải nhớ mật khẩu tương ứng với tên đăng nhập đó. Có những người dùng phải nhớ nhiều tên đăng nhập của bản thân do không có sự thống nhất giữa việc đặt tên đăng nhập giữa các hệ thống. 1.2. Mô hình xác thực của một số hệ thống tại Viễn thông Hà Nội. 1.2.1. Hệ thống điều hành sửa chữa quản lý mạng cáp. a. Chức năng của hệ thống. GTCAS là một hệ thống tập trung, được tích hợp từ các hệ thống quản lý mạng cáp đồng, cáp quang, các dịch vụ chạy trên mạng cáp này, quản lý được mạng hạ tầng mạng cống bể (cống, bể, ống cống, cáp đi trong ống cống), mạng đường cột (cột, cáp/dây thuê bao treo trên cột). Điều hành sửa chữa toàn bộ dịch vụ & điều hành xử lý sự cố trong VTHN, bao gồm các chức năng như lập phiếu báo hỏng, đo thử, phân ca, b. Mô hình hệ thống. Mô hình xác thực hệ thống điều hành sửa chữa quản lý mạng cáp c. Thông tin hệ thống. - CSDL : Oracle 11g - Cách thức phân quyền : theo quyền người dùng theo nhóm người dùng, một người có thể thuộc nhiều nhóm (hệ thống quản lý mạng cáp GTCAS). - Quản trị người dùng : Web. - Phương thức xác thực : - Web Form tại các đơn vị: Xác thực thông qua Username, Password mã hóa với CSDL tại máy chủ 10.10.31.135. - Các hệ thống cùng sử dụng : Điều hành sửa chữa; Quản lý mạng cáp. - Mã hóa mật khẩu : có. - Mã hóa thông tin người dùng : không. - Mã hóa CSDL : không. d. Thông tin về danh mục người dùng. * Số lượng: DataBase Server Oracle ĐHSC Web Server 10.10.31.136 (ASPX; C#) Client web form ĐHSC HTTP Oracle Quản lý mạng cáp Web Server 10.10.31.136 (ASP) Client web form QLMC HTTP + ĐHSC : 917 người dùng (tính tới thời điểm hiện tại). + GTCAS : 475 người dùng. * Nhóm người dùng: - Các công ty điện thoại bao gồm: lãnh đạo, các phòng ban, tổ viễn thông. - Các phòng ban của VTHN - Các đơn vị hỗ trợ ĐHSC. * Thông tin bảng dữ liệu người dùng:  ĐHSC: - user_name : account đăng nhập, - password : mật khẩu – đã mã hóa, - ghi_chu : ghi chú, - id_nhanvien : nhân viên, - theme : kiểu giao diện người dùng, - dang_hoatdong : trạng thái khóa/mở.  QLMC: - USERNAME : account đăng nhập - PASSWORD : mật khẩu - HOTEN : họ tên nhân viên - NGAYSINH : ngày sinh - MATHEKS : mã thẻ nhân viên - DONVI : tên đơn vị - GHICHU : ghi chú - THONGTIN : thông tin bổ sung về quyền hạn người dùng - ID : ID 1.2.2. EOffice. a. Chức năng của hệ thống. Là hệ thống thông tin nội bộ của công ty trợ giúp cho việc quản lý công việc trao đổi thông tin điều hành giữa các bộ phận. Eoffice bao gồm một số chức năng như gửi nhận thư điện tử, gửi nhận văn bản, quản lý công việc, trao đổi trực tuyến,… b. Mô hình hệ thống. Mô hình xác thực hệ thống EOffice c. Thông tin hệ thống. - CSDL : MDaemon. - Cách thức phân quyền : theo quyền người dùng theo phòng ban nhóm quyền. - Quản trị người dùng : Windows Client Form. - Phương thức xác thực : o Client Windows Form EOffice: xác thực thông qua giao thức IMAP (hoặc POP3) tới mail server. o Sau khi xác thực, các thông tin nghiệp vụ, phân quyền truy nhập được đặt trên CSDL SQL Server. - Các hệ thống cùng sử dụng : Eoffice. - Mã hóa mật khẩu : (theo MDaemon) - Mã hóa thông tin người dùng : không. - Mã hóa CSDL : không. d. Thông tin về danh mục người dùng. - Số lượng : 1884 người dùng - Nhóm người dùng : Phân nhóm theo mô hình tổ chức phòng ban sản xuất kinh doanh của Viễn thông Hà Nội. 1.2.3. Phát triển thuê bao điều hành thi công. a. Chức năng của hệ thống. CSDL email (mdaemon) eMail server 10.10.41.8 Client Windows Form EOffice IMAP/POP3 Eoffice Server 10.10.40.141 IMAP CSDL SQL Server Bao gồm hai chương trình là: - Chương trình Phát triển Thuê bao: Là chương trình nhập thông tin đầu vào đầu tiên cho toàn bộ chu trình chăm sóc về dịch vụ viễn thông cho khách hàng. Chương trình Phát triển thuê bao trợ giúp nhân viên giao dịch lập hợp đồng tiếp nhận các yêu cầu về dịch vụ viễn thông của khách hàng, bao gồm các chức năng chính như lập hợp đồng (đặt mới, dịch chuyển,…), thực hiện giao phiếu trực tiếp tới đơn vị thi công, tra cứu thông tin khách hàng hoàn công,… - Chương trình Điều hành Phát triển Thuê bao: là chương trình hỗ trợ quản lý thi công lắp đặt dịch vụ cho khách hàng. Bao gồm các chức năng chính như giao phiếu nhân công, giao phiếu tự động, tra cứu lịch sử lắp đặt,… b. Mô hình hệ thống. Mô hình xác thực hệ thống Phát triển thuê bao c. Thông tin hệ thống. - CSDL : Oracle 10g. - Cách thức phân quyền : theo quyền người dùng quyền cho nhóm người dùng - Quản trị người dùng : Windows Client Form. - Phương thức xác thực : o Client windows form: kết nối với Application Server theo phương thức .NET Remoting để xác thực username/password (bản rõ) lấy danh sách menu được quyền truy nhập. Oracle PTTB Web Server 10.10.20.11 (ASPX Website; C#) Web Browser (clients) HTTP Application server 10.10.20.11 Windows Form (clients) .NET Remoting Web Server 10.10.20.11 (WebService; C#) Các hệ thống khác HTTP [...]... hệ thốngThông tin bảng dữ liệu người dùng: o usernames: mã người dùng o passwords: mật khẩu o HoTen: Họ tên o DonVi: Đơn vị o TheKS: Thẻ kiểm soát o GhiChu: ghi chú 1.3 Nhu cầu xây dựng hệ thống xác thực tập trung Việc xây dựng một hệ thống xác thực tập trung cho tất cả các hệ thống CNTT của Viễn thông Hà Nội sẽ đáp ứng được nhu cầu quản lý người dùng tập trung Hệ thống này sẽ cung cấp tính năng xác. .. cung cấp tính năng xác thực người dùng cho tất cả các hệ thống CNTT khác qua các thư viện hàm giao tiếp chuẩn Khi đó các hệ thống CNTT khác có thể sử dụng kết quả xác thực do hệ thống xác thực tập trung cung cấp để quyết định người dùng có quyền hay không hoặc có quyền đến mức nào khi truy nhập từng hệ thống Tuy nhiên để xây dựng một hệ thống xác thực tập trung, cần nghiên cứu đưa ra một giải pháp... thể Trước tiên cần tiến hành rà soát đưa ra một quy tắc đặt tên người dùng phù hợp thông qua việc rà soát, đánh giá tổng hợp dữ liệu về thông tin người dùng trong các hệ thống đã có Từ đó đưa ra một phương án tối ưu nhất cho việc xây dựng hệ thống dữ liệu người dùng tập trung Vấn đề thêm mới người dùng phải được thực hiện trực tiếp trên hệ thống xác thực tập trung nhằm đảm bảo cho việc quản lý... tham gia vào khâu thêm mới người dùng mà chỉ sử dụng dữ liệu người dùng Sau khi xây dựng thành công hệ thống xác thực tập trung với dữ liệu người dùng phù hợp cùng với thư viện hàm giao tiếp chuẩn, cần có sự phối hợp chỉnh sửa các chương trình tác nghiệp liên quan để chuyển đổi các chương trình này sang sử dụng kỹ thuật xác thực trên hệ thống xác thực tập trung thông qua các hàm giao tiếp đã xây dựng Quá... Cách thức phân quyền : theo quyền người dùng quyền cho nhóm người dùng - Quản trị người dùng - Phương thức xác thực : : Windows Client Form o Windows Form điểm giao dịch: Xác thực thông qua Username, Password mã hóa được gửi cho Web Service máy chủ 10.10.40.250 o Windows Form trung tâm: kết nối trực tiếp với CSDL QLTT để xác thực - Các hệ thống cùng sử dụngtrung tâm : Module nhập chứng từ điểm... nhóm người dùng, với mỗi nhóm có một menu javascript riêng, khi người dùng đăng nhập, thực hiện xác định nhóm load file javascript tương ứng o Các hệ thống khác: xác thực thông qua việc truyền tham số username, password (bản rõ) vào phần header của web request Web Server thực hiện kiểm tra thông tin username, password trên CSDL để cho phép thực hiện tiếp các nghiệp vụ của Web Service - Các hệ thống. .. thức xác thực : xác thực thông qua một trang asp authen include tại đầu của mỗi trang ASP báo cáo - Các hệ thống cùng sử dụng : không - Mã hóa mật khẩu : không - Mã hóa thông tin người dùng - Mã hóa CSDL : không : không d Thông tin về danh mục người dùng  Số lượng: 160 người dùng  Nhóm người dùng: o Phòng ban chức năng lãnh đạo đơn vị, theo dõi báo cáo o Cán bộ cập nhật thông tin dạng Excel lên hệ. .. Nhóm - NHANVIEN_ID : Nhân viên 1.2.5 Hệ thống báo cáo sản xuất kinh doanh a Chức năng của hệ thốnghệ thống cung cấp thông tin về hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Viễn thông Hà Nội b Mô hình hệ thống Web Browser (clients) HTTP Web Server 10.10.20.15 (ASP Website) SQL Server (authen) Mô hình xác thực hệ thống báo cáo sản xuất kinh doanh c Thông tin hệ thống - CSDL : SQL Server - Cách thức... khách hàng thực hiện trả), điều chỉnh, quản lý đường thu, đôn đốc thanh toán, cắt/phục nợ, tổng hợp nợ cuối tháng,… Hiện tại chương trình đang được xây dựng mới với mô hình hệ thống như phần dưới đây b Mô hình hệ thống Windows Form Điểm giao dịch Windows form Trung tâm HTTP Web Server 10.10.40.250 (Web Service; C#) MySQL QLLT Mô hình xác thực hệ thống Quản lý Thanh toán c Thông tin hệ thống - CSDL... quyền truy xuất chương trình vẫn phải được lưu trữ trực tiếp, hệ thống xác thực tập trung chỉ đưa ra kết quả xác thực trong khi quyền truy nhập chương trình vẫn do chương trình đó định nghĩa riêng CHƯƠNG 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL, MÔ HÌNH HỆ THỐNG SỬ DỤNG WEBSERVICE MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC 2.1 Cơ sở dữ liệu MySQL 2.1.1 Giới thiệu về hệ Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL Cơ sở dữ liệu MySQL đã trở thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống xác thực người dùng tập trung, Nghiên cứu và xây dựng hệ thống xác thực người dùng tập trung, Nghiên cứu và xây dựng hệ thống xác thực người dùng tập trung

Từ khóa liên quan