0

Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

53 719 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2013, 11:06

Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Kế toán vốn bằng tiền GVHD: CH. Phan Thanh Hải LỜI MỞ ĐẦU Đối với hầu hết những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh doanh triển vọng đạt được lợi nhuận mong muốn, hạ thấp các chi phí và giá thành sản phẩm là điều được quan tâm hàng đầu. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty, một đòi hỏi tất yếu là vốn sản xuất kinh doanh cần được đảm bảo bằng tài sản hợp pháp của công ty, hoạt động kinh doanh triển vọng cũng như thị trường mà công ty đang kiểm soát. Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp thuộc tài sản lưu động, bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi các ngân hàng, công ty tài chính và tiền đang chuyển. Vốn bằng tiền được xem như là mạch máu lưu thông của các doanh nghiệp và tính linh hoạt rất cao nhằm đáp ứng các nhu cầu thanh toán, nhu cầu mua sắm và chi phí. Vì vậy, với tầm quan trọng của vốn bằng tiền cùng với sự mong muốn được tìm tòi học hỏi, đi sâu vào thực tế em đã chọn phần hành” Kế toán vốn bằng tiền “ trong thời gian thực tập ở công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Nội dụng phần hành của em gồm 3 phần: Phần I: sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp sản xuất Phần II: Thực tế công tác vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng. Đà Nẵng, tháng 4 năm 2008 Sinh viên thực hiện Lê thị Hồng Liên SVTH: Lê Thị Hồng Liên –K11.C66.1619 Kế tốn vốn bằng tiền GVHD: CH.Phan Thanh Hải PHẦN I: SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN 1/ Khái niệm vốn bằng tiền: Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp thuộc tài sản lưu động, được tồn tại dưới dạng tiền tệ như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và được hình thành chủ yếu trong q trình bán hàng và trong các quan hệ thanh tốn. 2/ Ngun tắc hạch tốn vốn bằng tiền: - Hạch tốn vốn bằng tiền phải sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam. - Ở những doanh nghiệp thu ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế tốn, theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình qn trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, do ngân hàng nhà nước Việt Nam cơng bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế tốn. - Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi ngoại tệ trên sổ kế tốn chi tiết các tài khoản tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, tiền đang chuyển và tài khoản 007 ''Ngoại tệ các loại'' (Tài khoản ngồi bảng cân đối kế tốn). - Đối với bên Nợ các tài khoản vốn bằng tiền, khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế tốn bằng đồng Việt Nam, hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế tốn theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình qn liên ngân hàng tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Đối với bên của tài khoản vốn bằng tiền, khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế tốn bằng đồng Việt Nam, hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế tốn theo tỷ giá ghi trên sổ kế tốn (tỷ giá bình qn gia quyền, tỷ giá nhập trước, xuất trước .) - Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi ngun tệ trên sổ kế tốn chi tiết các tài khoản Tiền mặt, Tiền gởi ngân hàng, Tiền đang chuyển và tài khoản 007 ''Ngoại tệ các loại'' (tài khoản ngồi bảng cân đối kế tốn). - Cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục vốn bằng tiền gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình qn trên thị trường ngoại tệ liên ngân SVTH: Lê Thị Hồng Liên –K11.C66.1619 Kế toán vốn bằng tiền GVHD: CH.Phan Thanh Hải hàng, do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán cuối năm tài chính. - Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở nhóm tài khoản vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý được tính theo giá thực tế. - Khi tính giá xuất của vàng, bạc, kim khí quý, đá quý thể áp dụng một trong các phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho như sau: + Bình quân gia quyền + Nhập trước - Xuất trước + Nhập sau - Xuất trước + Giá thực tế đích danh 3/ Vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ của hạch toán vốn bằng tiền Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh vốn bằng tiềntài sản linh hoạt nhất, sự luân chuyển của nó liên quan đến hầu hết các giai đoạn của quá trình SXKD như: mua vật tư hàng hoá, thanh toán tiền mua dịch vụ phục vụ cho quá trình kinh doanh, thu tiền bán sản phẩm, dịch vụ… Vốn bằng tiền là một bộ phận vốn lưu động quan trọng của các doanh nghiệp. Nó vận động không ngừng, phức tạp và tính lưu chuyển rất cao dễ dàng chuyển đổi thành tài sản khác. Quản lý chặt chẽ vốn bằng tiền là điều kiện tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động, bảo vệ chặt chẽ tài sản, ngăn ngừa các hiện tượng lãng phí, tham ô tài sản của đơn vị. Để góp phần quản lý tốt tài sản của doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: - Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hiện và sự biến động các loại vốn bằng tiền, giám đốc chặt chẽ việc chấp hành chế độ thu, chi và quản lý tiền mặt, chế độ thanh toán không dùng tiền mặt. - Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm quỹ tiền mặt, các chứng phiếu giá trị, vàng, bạc, kim khí đá quý ở quỹ của doanh nghiệp cũng như tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. SVTH: Lê Thị Hồng Liên –K11.C66.1619 Kế tốn vốn bằng tiền GVHD: CH.Phan Thanh Hải - Mở sổ sách kế tốn kể cả tổng hợp và chi tiết theo mẫu biểu đã quy định, thường xun đối chiếu số liệu trên sổ kế tốn và số thực tế để tránh nhầm lẫn mất mát do sai sót trong cơng tác kế tốn. II.NỘI DUNG HẠCH TỐN VỐN BẰNG TIỀN 1/ Kế tốn tiền mặt 1.1/ Khái niệm, ngun tắc hạch tốn a. Khái niệm: Tiền mặt là số vốn bằng tiền do thủ quỹ bảo quản tại quỹ (két) của doanh nghiệp bao gồm: tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá q, kim khí q, tín phiếu và ngân phiếu. b. Ngun tắc hạch tốn: - Chỉ phản ánh vào TK111 số tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí q … thực tế nhập, xuất quỹ tiền mặt. Còn đối với khoản tiền thu được “chuyển nộp ngay” vào ngân hàng thì khơng được hạch tốn vào TK113 “tiền đang chuyển” - Đối với vàng bạc, kim khí q, đá q … do doanh nghiệp khác và các cá nhân ký cược, ký quỹ tại đơn vị thì trước khi nhập quĩ phải làm đầy đủ về cân, đo, đong, đếm và giám định chất lượng, niêm phong xác nhận của người ký cược, ký quỹ và được hạch tốn hồn tồn như các tài sản bằng tiền của đơn vị. - Chỉ được nhận xuất quỹ tiền mặt khi phiếu thu, chi và đầy đủ chữ ký của người nhận và người giao, người cho phép nhận xuất theo qui định của chế độ kế tốn. - Kế tốn quỹ tiền mặt trách nhiệm mở sổ kế tốn quỹ tiền mặt ghi chép hằng ngày, liên tục theo trình tự phát sinh lãi khoản thu, chi, nhập, xuất quỹ tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc …và tính ra sổ tồn quỹ tiền mặt ở mọi thời điểm. Còn vàng bạc … nhận ký cược, ký quỹ phải một sổ riêng để theo dõi. - Thủ quỹ trách nhiệm quản lý nhận, xuất quỹ tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc …hàng ngày thủ quỹ phải kiểm số tồn quỹ tiền mặt thực tế và tiến hành đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế tốn quỹ tiền mặt. Nếu chênh lệch phải xác nhận ngun nhân và kiến nghị biện pháp giải quyết. SVTH: Lê Thị Hồng Liên –K11.C66.1619 Kế toán vốn bằng tiền GVHD: CH.Phan Thanh Hải 1.2/ Chứng từ, sổ sách sử dụng trong kế toán tiền mặt: a. Chứng từ sử dụng: - Phiếu thu - Mẫu 02 - TT/BB - Phiếu chi - Mẫu số 01 – TT/BB - Bảng vàng bạc, đá quý - Mẫu số 06 – TT/HD - Bảng kiểm quỹ - Mãu số 07a, 07b – TT/BB b. Sổ sách kế toán: * HTKT Nhật ký chung : - Sổ nhật ký thu tiền - Sổ nhật ký chi tiền - (Sổ nhật ký chung ), sổ cái TK 111 * HTKT Chứng từ ghi sổ: - Chứng từ ghi sổ - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái TK 111 * HTKT Nhật ký chứng từ : - Bảng số 1 - NKCT số 1 - Sổ cái TK 111 1.3/ Tài khoản sử dụng, kết cấu, nội dung phản ánh các tài khoản: TK sử dụng chủ yếu (TK 111; TK 007;…) Kết cấu và nội dung phản ánh TK111: Tài khoản 111 – Tiền mặt: 3 tài khoản cấp 2: SVTH: Lê Thị Hồng Liên –K11.C66.1619 TK 111 - Tiền mặt Số dư đầu kỳ:… Bên Nợ: -Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc Nhập quỹ -Số tiền mặt thừa phát hiện khi kiểm -Chênh lệch tăng do đánh giá lại tiền mặt gốc ngoại tệ… Số dư cuối kỳ: Số tiền mặt tồn quỹ hiện Bên Có: - Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc xuất quỹ - Các khoản tiền mặt phát hiện thiếu khi kiểm - Chênh lệch giảm do đánh giá lại tiền mặt gốc ngoại tệ… Kế toán vốn bằng tiền GVHD: CH.Phan Thanh Hải a. Tài khoản 111(1) - Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt. b. Tài khoản 111(2) - Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, tăng, giảm tỷ giá và tồn quỹ ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra đồng Việt Nam. c. Tài khoản 111(3) - Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: Phản ánh giá trị vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhập xuất tồn quỹ. Nguyên tắc hạch toán các khoản thu chi bằng ngoại tệ: −Việc hạch toán ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức, được sử dụng trong kế toán (nếu được chấp thuận). Về nguyên tắc doanh nghiệp phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố, tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế (gọi tắt là tỷ giá giao dịch) để ghi sổ kế toán. − Đối với các tài khoản thuộc loại chi phí, doanh thu, thu nhập, vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, bên Nợ các tài khoản vốn bằng tiền, các tài khoản Nợ phải thu hoặc bên các tài khoản Nợ phải trả… Khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải ghi sổ kế toán theo tỷ giá giao dịch. − Trường hợp phát sinh các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt bằng ngoại tệ, kế toán còn phải theo dõi nguyên tệ trên tài TK 007- Ngoại tệ các loại (nguyên tệ). − Kết cấu: Trên tài khoản này không quy đổi các ngoại tệ ra Đồng Việt Nam TK 007 - Mở chi tiết theo từng loại ngoại tệ mà Doanh nghiệp có. 1.4/ phương pháp hạch toán tiền mặt: a. Hạch toán tăng tiền mặt * Thu tiền nhập quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam: SVTH: Lê Thị Hồng Liên –K11.C66.1619 TK 007- Ngoại tệ các loại Bên Nợ: Số ngoại tệ thu vào (nguyên tệ) Số dư cuối kỳ: Số dư ngoại tệ còn lại tại doanh nghiệp (nguyên tệ) Bên Có: Số ngoại tệ xuất ra (nguyên tệ) Kế toán vốn bằng tiền GVHD: CH.Phan Thanh Hải Nợ TK 111- Tiền mặt TK 511, 512, 515 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ và doanh thu tài chính TK 711- Thu nhập khác TK 131, 138, 141- Thu hồi các khoản nợ phải thu TK 112 - Tiền gửi ngân hàng TK 128, 222 – Thu hồi tiền đầu tư TK 144, 244 - Thu hồi các khoản ký cước, ký quỹ *Thu ngoại tệ: - DT, thu nhập khác thu tiền bằng ngoại tệ: Kế toán quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch, tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng, ghi: Nợ TK 111 (2) - Tiền mặt (Theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng) TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng) TK 711 – Thu nhập khác (Tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng) TK 3331- Thuế giá trị gia tăng phải nộp. - Thanh toán Nợ phải thu bằng ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt: + Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giao dịch thì ghi: Nợ TK 111(2) - Tiền mặt (Theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng) TK 131; 136, 138 (Tỷ giá ghi trên sổ kế toán) TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng lớn hơn tỷ giá ghi trên sổ kế toán TK131) +Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá trong giao dịch thanh toán Nợ phải trả (Tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng nhỏ hơn tỷ giá ghi trên sổ kế toán các tài khoản phải thu) thì số chênh lệch được ghi: Nợ TK 111 (1112) - Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch (Tỷ giá bình quân liên ngân hàng) Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái) TK 131, 136, 138 (Tỷ giá hối đoái ghi trên sổ kế toán) Đồng thời ghi đơn vào bên Nợ TK 007 - Ngoại tệ các loại. SVTH: Lê Thị Hồng Liên –K11.C66.1619 Kế toán vốn bằng tiền GVHD: CH.Phan Thanh Hải - Cuối kỳ kế toán, đánh giá lại số dư tiền mặt gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo tài chính: +Trường hợp lãi ( Tỷ giá hối đoái tăng ) thì số chênh lệch tỷ giá ghi : Nợ TK 111 - Tiền mặt (1112) TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (4131, 4132) - Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm: +Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái vào cuối năm tài chính : Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (4131) TK 515 – Doanh thu tài chính b. Hạch toán giảm tiền mặt: * Chi quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam: Nợ TK 152,153, 156, 211 - Chi tiền mua vật tư, hàng hoá, tài sản cố định NợTK 331, 311,315 - Chi tiền trả nợ cho người bán, vay ngắn hạn NợTK 333, 334, 336 - Chi tiền thanh toán với nhà nước, với công nhân viên, với nội bộ Nợ TK 112, 113 - Chi tiền gửi vào Ngân hàng, gửi qua bưu điện, nộp thuế… Nợ TK 121, 221, 128, 222, 228 - Chi tiền đầu tư Nợ TK 144, 244 - Chi tiền ký quỹ, ký cược Nợ Các TK 621, 627, 641, 642, 635 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, TK 111 - Tiền mặt * Chi ngoại tệ: - Khi xuất quỹ ngoại tệ để mua tài sản, vật tư, hàng hoá và chi trả các khoản chi phí bằng ngoại tệ: + Trường hợp phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thì ghi: Nợ TK 152, 153, 156, 211, 611, 623, 627, 642 (Tỷ giá giao dịch, tỷ giá bình quân liên ngân hàng) TK 111(2) - Tiền mặt (Tỷ giá ghi trên sổ kế toán TK 112) TK 515 – DTTC (Số chênh lệch tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng lớn hơn tỷ giá ghi trên sổ kế toán) + Trường hợp phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thì ghi: Nợ TK 111(1112) - Tỷ giá giao dịch SVTH: Lê Thị Hồng Liên –K11.C66.1619 Kế toán vốn bằng tiền GVHD: CH.Phan Thanh Hải Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Số lỗ tỷ giá hối đoái) TK 111(1112) - Tỷ giá hối đoái ghi trên sổ kế toán Đồng thời ghi đơn vào bên TK 007 - Ngoại tệ các loại - Khi xuất quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ để trả nợ cho người bán, nợ vay … + Nếu phát sinh lãi trong giao dich thanh toán nợ phải trả ghi: Nợ TK 311, 315, 331, 336…(tỷ giá ghi trên sổ kế toán các TK nợ phải trả ) tk 111(2) - Tiền mặt (tỷ giá ghi trên sổ kế toán TK 1112) TK 515 – Doanh thu tài chính (Số chênh lệch tỷ giá ghi trên sổ kế toán TK 331 lơn hơn tỷ giá ghi trên sổ kế toán TK1112) + Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả ghi: Nợ Các TK 311, 315, 331, 336 (tỷ giá ghi trên sổ kế toán) Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái) TK 111(1112) - (tỷ giá ghi trên sổ kế toán) Đồng thời ghi đơn vào bên nợ TK 007 - Ngoại tệ các loại. - Cuối kỳ kế toán, đánh giá lại số dư tiền mặt gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo tài chính: + Trường hợp bị lỗ (Tỷ giá hối đoái giảm) thì số chênh lệch tỷ giá ghi: Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (TK 4131, 4132) TK 111 - Tiền mặt (TK 1112) Xử lý chênh lệch tỷ giá hối doái đánh giá lại cuối năm: + Kết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái vào cuối năm tài chính: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính TK 413 (4131) – Chênh lệch tỷ giá SVTH: Lê Thị Hồng Liên –K11.C66.1619 Kế toán vốn bằng tiền GVHD: CH.Phan Thanh Hải * Sơ đồ hạch toán TK 111(1111) - Tiền mặt Việt Nam: * Sơ đồ hạch toán TK 111(1112) - Tiền mặt (ngoại tệ): 2/ Kế toán tiền gửi ngân hàng: 2.1/ Khái niệm, nguyên tắc hạch toán: a. Khái niệm: Tiền gửi là số tiền mà gửi tại các ngân hàng, Kho bạc nhà nước hoặc các công ty tài chính bao gồm tiền Việt Nam, các loại ngoại tệ, vàng bạc, đá quý… SVTH: Lê Thị Hồng Liên –K11.C66.1619 511,512,515,711 131,138,141,112 128,222,144,244 TK 338(1) 152,156, 211,331 311,315,333, 334 112,121,144,621 . TK 138(1381) (1)Nhập quĩ tiền mặt… (3)Kiểm quĩ p/h thừa… (2) Xuất quĩ tiền mặt… (4)Kiểm quĩ p/h thiếu TK111(1111)-Tiền mặt 131,136,138 511,711 311,315,331,336 156, 211, 642, 133 635 635515 515 413(4131) (1)Thu ngoại tệ nhập quĩ (2)Chi ngoại tệ (3) KKê phát hiện thừa (4) Kiểm phát hiện thiếu (5a) Đ/giá lại n/tệ vào cuối năm (5b) Đ/giá lại n/tệ vào cuối năm (Tỷ giá tăng) (Tỷ giá giảm) (Lỗ) (Lỗ) (Lãi) (Lãi) TK 413(4131) TK338 (3381) TK138 (1381)TK111(1112) (Đồng thời ghi TK 007) (Đồng thời ghi Nợ TK 007) [...]... cho khách hàng III/ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 1/ Tổ chức bộ máy kế toán a Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Để đảm bảo cho quá trình ghi chép vào sổ kế toán chính xác và kịp thời công tác kế toán tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung như sau: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Kế toán trưởng Ghi chú: : Quan hệ trực... Kế toán vốn bằng tiền GVHD: CH.Phan Thanh Hải Cuối quý, sau khi đã đối chiếu số liệu và các nghiệp vụ kế toán trùng khớp kế toán sẽ căn cứ vào sổ Cái, lập bảng tổng hợp Cân đối số phát sinh Cuối cùng số liêu trên Bảng tổng hợp chi tiết hoặc sổ Cái được dùng để lập Báo cáo tài chính B THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG I ĐẶC ĐIỂM VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY - Vốn bằng. .. dấu ) Kế toán PHẦN DO NH GHI TK NỢ TK Số tiền bằng số NGÂN HÀNG BÊN MUA Nhận ngày:… Thanh toán ngày:………… Kế toán Trưởng phòng kế toán NGÂN HÀNG BÊN BÁN THANH TOÁN Ngày …tháng …năm … Trưởng phòng kế toán 2/ Tài khoản sử dụng: KT vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng chủ yếu sử dụng các tài khoản về tiền mặt việt Nam, Ngoại tệ được quy đổi ra Đồng Việt Nam trong quá trình mua bán, thanh toán. .. TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY 1/ Chứng từ sử dụng: * Kế toán tiền mặt tại quỹ: Sử dụng: Phiếu Thu, phiếu Chi, Sổ quỹ, sổ chi tiết Tiền Mặt, sổ tổng hợp TK 1111 Kế toán thanh toán nghiệp vụ quỹ tiền mặt tại công ty sử dụng chứng từ ban đầu hay còn gọi là chứng từ gốc gồm phiếu thu, phiếu chi được Kế toán trưởng và Giám đốc phê duyệt, đồng thời kế toán tiền mặt phản ánh thu chi tiền mặt hàng... KẾ TOÁN TỔNG HỢP b Đặc điểm,chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận Bộ máy kế toán của công ty được xây dựng theo mô hình kế toán tập trung Mọi thành viên kế toánKế toán điều hành trực tiếp từ kế toán toán nên Kế toán tránh được sự chồng Kế trưởng KT thuế, Thủ quỹ Kế toán tiêu thụ, NVL, CCDC, thống thanh toán thanh toán chéo trong quản lý VNĐ ngoại tệ công nợ nợ phải trả Các nhân viên trong phòng kế. .. tổng quát kế toánTK 113 - Tiền đang chuyển: TK413 TK413 (11a)Đánh giá lại số dư ngoại tệ (11b)Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của ngoại tệ đang chuyển cuối kỳ của ngoại tệ đang chuyển (Chênh lệch tỷ giá tăng) SVTH: Lê Thị Hồng Liên –K11.C66.1619 (Chênh lệch tỷ giá giảm) Kế toán vốn bằng tiền GVHD: CH.Phan Thanh Hải PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG A... Việc sử dụng vốn bằng tiền phải tuân theo nguyên tắc chế độ tiền tệ vốn của nhà nước Chỉ giữ lại quỹ số tiền mặt tồn quỹ phải theo định mức quy định của Ngân hàng Vốn bằng tiền của công ty bao gồm chủ yếu là tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng .Công ty không sử dụng tài khoản 113 - Tiền đang chuyển + Tiền mặt tại quỹ : Lượng tiền mặt tại quỹ theo quy định của chính phủ, chỉ để lại một lượng tiền mặt... Đà Nẵng để thuận lợi cho việc thanh toán Do vậy, ngoài số tiền mặt, ngân phiếu tại quỹ thì toàn bộ vốn bằng tiền còn lại đều nằm ở ngân hàng Các hình thức thanh toán qua ngân hàng của công ty: + Thanh toán bằng Uỷ nhiệm chi + Thanh toán bằng Uỷ nhiệm thu + Thanh toán bằng chuyển khoản ( dùng để nộp thuế ) SVTH: Lê Thị Hồng Liên –K11.C66.1619 Kế toán vốn bằng tiền GVHD: CH.Phan Thanh Hải II/ TỔ CHỨC KẾ... tháng SVTH: Lê Thị Hồng Liên –K11.C66.1619 Kế toán vốn bằng tiền GVHD: CH.Phan Thanh Hải III/ THỰC TẾ KẾ TOÁN VBT TẠI CÔNG TY 1/ Hạch toán tiền mặt a Hạch toán tăng: Chứng từ ban đầu: Hoá đơn GTGT, phiếu Thu Mẫu Hoá đơn GTGT Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Mã số thuế:04400383800 Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân Tài khoản : 710A00046 Điện thoại: 714460/(05113)710495 Ngân hàng Công Thương ĐN Fax: 714561/714931 Email:... CHI CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ, BƯU ĐIỆN Tên đơn vị trả tiền: MST: Số Tài khoản: Tại Ngân hàng: Tỉnh, TP: Tên đơn vị nhận tiền: Tại Ngân hàng: Số Tài khoản: Tỉnh, TP: Số tiền bằng chữ:……………………………………… Nội dung thanh toán: …………………………………… Kế toán … Đơn vị trả tiền Chủ tài khoản Ngân hàng A Ghi sổ ngày:…… Kế toán Trưởng phòng kế toán Kế toán PHẦN DO NH GHI TK NỢ TK Số tiền bằng số Ngân hàng B Ghi . sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp sản xuất Phần II: Thực tế công tác vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Phần III: Một. em đã chọn phần hành” Kế toán vốn bằng tiền “ trong thời gian thực tập ở công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Nội dụng phần hành của em gồm 3 phần: Phần I: Cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, , Khái niệm, nguyên tắc hạch toán a. Khái niệm: Nguyên tắc hạch toán: Chứng từ, sổ sách sử dụng trong kế toán tiền mặt: a. Chứng từ sử dụng: Sổ sách kế toán:, Tài khoản sử dụng, kết cấu, nội dung phản ánh các tài khoản:, phương pháp hạch toán tiền mặt: a. Hạch toán tăng tiền mặt, Hạch toán giảm tiền mặt: Chi quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam:, Khái niệm: Nguyên tắc hạch toán:, Chứng từ, sổ sách sử dụng: a. Chứng từ sử dụng: Sổ sách kế toán: Tài khoản sử dụng, kết cấu, nội dung phản ánh, Hạch toán giảm tiền gửi ngân hàng:, Chứng từ, sổ sách sử dụng: a. Chứng từ sử dụng: Sổ sách kế toán: Tài khoản sử dụng, kết cấu, nội dung phản ánh Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu:, Lĩnh vực kinh doanh của công ty: Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận :, Chức năng ,nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý tại Công ty:, Đặc điểm,chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, TK 111- Tiền mặt TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng Hạch toán tăng:

Hình ảnh liên quan

Để tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất, công ty đã thiết lập mô hình quản lý theo kiểu trực tuyến tham mưu - Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

t.

ổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất, công ty đã thiết lập mô hình quản lý theo kiểu trực tuyến tham mưu Xem tại trang 22 của tài liệu.
III/ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN  NHỰA ĐÀ NẴNG - Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng
III/ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hiện nay tại Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ cải biên. Mọi công việc đều được áp dụng và xử lý bằng máy vi tính - Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

i.

ện nay tại Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ cải biên. Mọi công việc đều được áp dụng và xử lý bằng máy vi tính Xem tại trang 26 của tài liệu.
Đây cũng là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt giữa hai đơn vị có mối quan hệ lâu năm, có sự trở nhiệm lẫn nhau - Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

y.

cũng là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt giữa hai đơn vị có mối quan hệ lâu năm, có sự trở nhiệm lẫn nhau Xem tại trang 31 của tài liệu.

Từ khóa liên quan