0

Tiểu luận - Quản lý dự án - Đề tài - Quản Lý Nguồn Nhân Lực Dự Án

46 13 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 05:48

PowerPoint Presentation QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN TABLE OF CONTENTS Khái niệm quản lý nhân sự trong dự án Các bí quyết quản lý con người Mô hình quản lý nhân sự dự án Các hoạt động chính trong QLNS[.] QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN TABLE OF CONTENTS 01 Khái niệm quản lý nhân dự án 02 Các bí quản lý người 03 Mơ hình quản lý nhân dự án Các hoạt động QLNSDA 04 Các kỹ thuật QLNSDA 05 Bài tập củng cố kiến thức 06 KHÁI NIỆM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG DỰ ÁN KHÁI NIỆM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG DỰ ÁN KHÁI NIỆM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG DỰ ÁN • Những trình cần thiết để sử dụng tối ưu nhân tham gia vào DA, kể bên liên quan • Là trình đạt trì công (quyền lợi nghĩa vụ) đáp ứng nhu cầu nhân (lương, đào tạo, phát triển lực nghề nghiệp…) nhằm nâng cao hiệu suất công việc DA • Tuân thủ luật lao động quy tắc CÁC BÍ QUYẾT QUẢN LÝ CON NGƯỜI Động lực thực dự án • Động lực bên trong: Làm cho người tham gia dự án u thích • Động lực bên ngồi: Việc tham gia dự án quyền lợi họ CÁC BÍ QUYẾT QUẢN LÝ CON NGƯỜI Một số thuyết nhu cầu ứng dụng việc quản lý đào tạo nhân sự: • • • • Tháp nhu cầu Maslow Lý thuyết Herzberg Thuyết nhu cầu McClelland Thuyết X thuyết Y Douglas Mc Gregor Tháp nhu cầu Maslow Lý thuyết Herzberg • Các nhân tố hài lịng (motivational factors): thành tựu, cơng nhận, tự làm việc, trách nhiệm, thăng tiến phát triển • Các nhân tố đòi hỏi (hygiene factors): Gây nên không thỏa mãn không đáp ứng, không thúc đẩy người làm việc Thuyết nhu cầu McClelland Nhu cầu quyền lực (Power) Thành tựu (Achievement) Sự liên kết (Affiliation)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận - Quản lý dự án - Đề tài - Quản Lý Nguồn Nhân Lực Dự Án,