Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng cho tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

94 1.1K 10
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng cho tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng cho tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY 1.1 Tổng quan công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast .6 1.1.1 Các thông tin chung quan thực tập .6 1.1.2 Quy mô công ty 1.1.3 Tổ chức cuả công ty .9 1.1.3.1 Sơ đồ tổ chức công ty 1.1.3.2 Tổ chức phòng ban FAST 10 Các cơng việc .10 1.1.3.3 Tổ chức chi nhánh phận kinh doanh 11 Phòng ban, phận .11 1.1.3.4 Tổ chức phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm .13 1.1.4 Hot ng chớnh 14 1.1.4.1 Lĩnh vực kinh doanh: 14 1.1.4.2 Sản phẩm, dịch vụ công nghệ 14 1.1.4.3 Mục tiêu công ty 15 1.1.4.4 Các khách hàng 15 1.1.5 Định hướng phát triển .16 1.1.6 Uy tín FAST thị trường 16 1.2 GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG TIN HỌC TẠI CÔNG TY FAST 17 1.3 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 17 1.3.1 Tên đề tài 17 1.3.2 Lý chọn đề tài 17 1.3.3 Nội dung khái quát đề tài cơng việc cần thực 18 1.3.4 Hướng thực thi đề tài 19 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÁT TRIÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ .20 2.1 Thông tin-Hệ thống thông tin 20 2.1.1 Dữ liệu, thông tin quản lý 20 2.1.2 Định nghĩa phận cấu thành Hệ thống thơng tin 21 2.1.3 Mơ hình biểu diễn Hệ thống thông tin 21 2.2 Phân loại hệ thống thông tin tổ chức 22 2.2.1 Phân loại theo mục đích phục vụ thông tin đầu 22 2.2.2 Phân loại hệ thống thông tin tổ chức doanh nghiệp 23 2.3 Phương pháp phát triển hệ thống thông tin 24 2.3.1 Phơng pháp tổng hợp 24 2.3.2 Phơng pháp phân tích 25 2.3.3 Phơng pháp tổng hợp phân tÝch 25 2.4 Các công cụ mơ hình hố hệ thống thơng tin 25 2.4.1 Sơ đồ luồng thông tin 25 2.4.2 Sơ đồ luồng liệu(DFD) 26 2.5 Các công đoạn phát triển hệ thống thụng tin qun lý 28 2.5.1 Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển hệ thống thông tin 28 2.5.2 Các công đoạn phát triển hệ thống thông tin 29 2.5.2.1 Giai đoạn1: Đánh giá yêu cầu 29 2.5.2.2 Giai đoạn2: Phân tích chi tiết .31 2.5.2.3 Giai đoạn 3: Thiết kế logic 32 2.5.2.4 Giai đoạn 4: Đề xuất phương án cuả giải pháp 32 2.5.2.5 Giai đoạn 5: Thiết kế vật lý .33 2.5.2.6 Giai đoạn 6: Triển khai kỹ thuật hệ thống 33 2.5.2.7 Giai đoạn 7:Cài đặt, bảo trì khai thác hệ thống 34 2.6 Phân tích hệ thống thơng tin quản lý 35 2.6.1 Mục tiêu giai đoạn phân tích hệ thống 35 2.6.2 Các phương pháp thu thập thông tin 35 2.6.2.1 Phỏng vấn 35 2.6.2.2 Nghiên cứu tài liệu 36 2.6.2.3 Sử dụng phiếu điều tra .36 2.6.2.4 Quan sát 37 2.7 Các bước xây dựng HTTT quản lý 37 2.7.1 Nghiên cứu đặt vấn đề xây dựng hệ thống ( chiếm 10% khối lợng công việc) 37 2.7.2 Ph©n tÝch hƯ thèng ( chiÕm 25% khèi lợng công việc) .37 2.7.3 Thiết kế xây dựng hệ thống (chiếm 50% khối lợng công việc ) 38 2.7.4 Cài đặt hệ thống ( chiếm 15% khối lợng công việc ) 38 2.8 Thiết kế hƯ thèng th«ng tin 38 2.8.1 Giai đoạn phân tích hệ thống 38 2.8.1.1 Sơ đồ chức nghiệp vụ (BFD) .39 2.8.1.2 Sơ đồ dòng liệu ( DFD ) 39 2.8.1.3 Mô hình liÖu 41 2.8.1.4 Mô hình quan hệ 43 2.9 Ph©n tÝch chi tiÕt hƯ thèng th«ng tin 44 2.10 Nội dung toán quản lý khách hàng 45 2.10.1 Các yêu cầu toán quản lý khách hàng 45 2.10.2 Các thông tin đầu vào đầu hệ thống thông tin quản lý khách hàng 46 2.10.3 Giải pháp phần mềm .46 3.1 Khảo sát trạng 49 3.1.1 Cơ cấu hệ thống thông tin quản lý khách hàng công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast 49 3.1.2 Quy trình quản lý khách hàng công ty Fast 49 3.2 Phân tích hệ thống thơng tin quản lý khách hàng 50 3.2.1 Mơ hình phân cấp chức năng(BFD) 50 3.2.2 Sơ đồ luồng liệu(DFD) 51 3.2.3 Sơ đồ luồng thông tin(IFD) .55 3.2.3 Sơ đồ luồng thông tin(IFD) .56 3.3 Thiết kế chương trình 57 3.3.1 Thiết kế sở liệu phương pháp mơ hình hóa 57 3.3.1.1 Các thực thể 57 3.3.1.2 Mơ hình quan hệ thực thể ERD 58 3.3.1.3 Sơ đồ cấu trúc liệu DSD 59 3.3.1.4 Thiết kế CSDL SQL Server 2000 .61 3.3.2 Thiết kế giao diện xử lý 64 3.3.3 Một số giao diện hình VB.Net .66 3.3.3.1 Màn hình giao diện .66 3.3.3.2 Hình ảnh Menu Cơng cụ 67 3.3.3.3 Hình ảnh Menu Khung nhìn 68 3.3.3.5.Giao diện cập nhật danh mục người liên hệ 70 3.3.3.6 Giao diện cập nhật danh mục nhân viên 71 3.3.3.8 Giao diện cập nhật danh mục hợp đồng 72 3.3.3.9 Giao diện tìm kiếm đơn giản 73 3.3.4 Kết thử nghiệm chương trình .74 3.3.4.1 Quản lý danh mục .74 3.3.4.2 Tìm kiếm .74 3.3.4.3 Thống kê báo cáo .74 3.3.4.4 Sơ đồ phân rã chức chương trình đạt .75 3.3.5 Một số đoạn code 76 KẾT LUẬN 93 Danh mơc tµi liƯu tham kh¶o 94 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng ngày trở thành lực lượng sản xuất quan trọng kinh tế xã hội Có thể nói, khoa học cơng nghệ nguyên nhân trực tiếp biến đổi đời sống kinh tế xã hội, yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển quốc gia Việc áp dụng khoa học công nghệ thay lượng lớn sức lao động người Nếu trước kia, khoa học cơng nghệ cịn chưa phát triển, công việc làm thủ công, suất lao động thấp tốn nhiều công sức người ngày với giúpđỡ khoa học công nghệ công việc đơn giản nhiều Một lĩnh vực quan trọng khoa học cơng nghệ có nhiều đóng góp thiết thực hoạt động kinh tế xã hội Công nghệ thông tin Ngày nay, công nghệ thông tin có mặt hầu hết lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội đặc biệt công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý Việc đưa tin học vào quản lý kinh doanh ứng dụng quan trọng nhiều ứng dụng sở liệu Nhờ vào việc tin học hố mà cơng việc quản lý điều hành doanh nghiệp tỏ nhanh chóng hiệu nhiều Hiện nay, hầu hết tổ chức, doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng tác dụng to lớn cuả việc áp dụng tin học hố cơng tác quản lý Vì mà nhu cầu xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp lớn Hầu hết doanh nghiệp, tổ chức dù lớn hay nhỏ có xu hướng muốn áp dụng tin học công tác quản lý Nắm bắt nhu cầu cấp thíêt xã hội, có nhiều cơng ty xây dựng phần mềm quản lý đời Một cơng ty cơng ty Phần mềm Quản lý doanh nghiệp FAST Đây công ty chuyên xây dựng phần mềm phục vụ việc quản lý doanh nghiệp có uy tín thị trường Trong đợt thực tập em xin thực tập học hỏi, tìm hiểu nhiều thơng tin, kiến thức có ích.Vì vậy, em định chọn đề tài: “Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý khách hàng cho công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast” Cấu trúc chương trình em bao gồm chương Nội dung cụ thể sau: Chương I- Tổng quan công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast vấn đề quản lý khách hàng công ty Chương II-Phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin quản lý Chương III- Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản lý khách hàng công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast Để hoàn thành báo cáo này, trước hết em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo nhân viên công ty FAST tạo điều kiện thuận lợi cho em đợt thực tập Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo Đặng Quế Vinh giúp đỡ bảo em hướng suốt thời gian vừa qua CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY 1.1 Tổng quan công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast 1.1.1 Các thông tin chung quan thực tập Tên công ty  Tên công ty: Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST  Tên tiếng Anh: Fast Software Company  Tên giao dịch: FAST Trước năm 2003 cơng ty có tên “ Cơng ty phần mềm tài kế tốn FAST” Từ năm 2003 cơng ty đổi tên thành “Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST” Ngày thành lập  Ngày thành lập công ty: Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST thành lập ngày 11 tháng năm 1997 cơng ty Việt Nam có định hướng chuyên sâu lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp.FAST thành lập chuyên gia có kinh nghiệm lĩnh vực phần mềm tài kế tốn, ngân hàng quản trị doanh nghiệp với mục tiêu kết hợp hiểu biết nghiệp vụ, công nghệ, phương thức hỗ trợ khách hàng kinh nghiệm thực tế để tạo sản phẩm chất lượng cao cho thị trường  Thành lập chi nhánh TP Hồ Chí Minh: năm 1998  Văn phòng đại diện Đà Nẵng: năm 1999 Vốn đăng kí hình thức sở hữu  Vốn đăng kí: 1.000.000.000 đồng(Một tỉ đồng)  Hình thức sở hữu: Cổ phần Ban lãnh đạo:  Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thành Nam  Giám đốc cơng ty: Ơng Phan Quốc Khánh  Giám đốc điều hành: Lê Khắc Bình  Giám đốc kĩ thuật: Phạm Ngọc Hùng  Giám đốc chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Bà Ninh Thị Tố Uyên  Phó giám đốc chi nhánh cơng ty FAST TP Hồ Chí Minh: Ơng Nguyễn Đơng Phong  Trưởng văn phịng đại diện TP Đà Nẵng: Ơng Lê Văn Quán Địa liên hệ  Văn phòng TP Hà Nội 18, Nguyễn Chí Thanh, Quận Ba Đình Điện thoại: 04 771-5590 Fax: 04 771-5591 Email:fhn@fastsoftware.biz  Văn phòng TP Hồ Chí Minh 391A, Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận Điện thoại:08 848-1001 Fax: (08)848-0998 Email:fastsg@hcm.vnn.vn;fsg@fastsoftware.biz  Văn phòng TP Đà Nẵng 15, Quang Trung, Quận Hải Châu Điện thoại: (0511)81-2692 Email:fastdn@dng.vnn.vn; fdn@fastsoftware.biz 1.1.2 Quy mô công ty Ban đầu thành lập quy mô cơng ty cịn nhỏ bé.Cơng ty có khoảng 17 nhân viên doanh thu năm 1,45 tỉ đồng, số lượng khách hàng 100 khách hàng( năm 1998).Sau đó,quy mơ cơng ty ngày mở rộng Công ty thành lập thêm chi nhánh TP Hồ Chí Minh văn phịng đại diện Đà Nẵng.Số lượng nhân viên, doanh thu hàng năm số lượng khách hàng công ty tăng dần hàng năm theo biểu đồ sau: Biểu đồ phát triển lượng nhân viên qua năm 160 140 120 100 80 60 40 20 150 120 80 53 17 21 1998 1999 30 2000 35 2001 2002 2003 2004 2005 Doanh số qua năm (tỷ đồng) 10 9.5 7.5 6.5 4.33 3 2.42 1.45 1.42 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Biểu đồ phát triển lượng khách hàng qua năm 1800 1700 1600 1400 1400 1200 1000 1000 800 600 600 450 400 200 100 200 300 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1.1.3 Tổ chức cuả công ty 1.1.3.1 Sơ đồ tổ chức công ty Sơ đồ tổ chức công ty Hội đồng quản trị Ban giám đốc Các văn phòng: HN,HCM,ĐN Phòng nghiên cứu&phát triển sp 10 Phòng tổng hợp ... quản lý doanh nghiệp Fast vấn đề quản lý khách hàng công ty Chương II-Phương pháp luận phát triển hệ thống thơng tin quản lý Chương III- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng công. .. CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TẠI CƠNG TY 1.1 Tổng quan cơng ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast 1.1.1 Các thông tin chung quan thực tập Tên công ty. .. tin quản lý khách hàng 46 2.10.3 Giải pháp phần mềm .46 3.1 Khảo sát trạng 49 3.1.1 Cơ cấu hệ thống thông tin quản lý khách hàng công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

Ngày đăng: 25/01/2013, 16:45

Hình ảnh liên quan

BẢNG KHÁCH HÀNG - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng cho tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast
BẢNG KHÁCH HÀNG Xem tại trang 60 của tài liệu.
BẢNG THANH TOÁN HĐ - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng cho tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast
BẢNG THANH TOÁN HĐ Xem tại trang 61 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan