0

báo cáo quá trình thực tập sư phạm của cá nhân sih viên

29 2,414 21
  • báo cáo quá trình thực tập sư phạm của cá nhân sih viên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2014, 17:12

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH TTSP CỦA NHÂN SINH VIÊN I. THÔNG TIN CHUNG     II. NỘI DUNG BÁO CÁO 1. Đánh giá về công tác chuẩn bị của mình trước khi đi TTSP 1.1. Quá trình chuẩn bị đi thực tập phạm  !"#$%$%&' ( )*+)*,,-&*%."$%  !/01" 23%/44&156 !&7489!7:1;< = 2> ;?7/>@"& !&7: A 90 - B/C D%14E4,+F&G . H< 2 D%/1 I =%JGA'BKL A%1*0M14(&N/"7OC&A .P%"%JGA'K<Q0Q &!&:.), D1; 0G?B6<R"'S% ST%JGA0- 9U0V+0-90; 61W V+4E(,.,;1,&-90 " 61WE2-9N;. )-90-9*X%/ A $%?W@<E 4&0"'S%1Y$%/ A( D N/ (&"-9U. Z "8[\&G!:&]+F()I 7O-90&6G?? ?G?-9U+F-9+F. 'G/TT0I? &^). +%1-9U0"#? V+ F]_8`0E]U%EV+!-9U +F0 E]W<[\a&4%0b&7O( F]_8`. 1.2. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chuẩn bị 1.2.1. Thuận lợi ,2$%B07O'^N/>10&G!: & ]+F(),,-&. ,4@"]/c%0% * 6 1W4E0& 2'I]0 61W +F.& ']BGdDc%U0*9 ^0*9*]W U. F]_8`4I QN"G& ( ,,-&c;*7&  61W7 ,eU%E.a&4% *;]D\0 D%14%24U. 1.2.2. Khó khăn X%/ A(, 61WV+4E0 $%/ A/Gc!G!,T01AG U%E&@"._4/B/1"W1*16:S.f @"1"T1;(,OI& 6 ;4.D% QI1; c% S 61W. ;Q 61W'&* %/41"*c%.fO ;4? V+ ` 1"%4D 01" Q%/40U%]4'! 61W`g0h a?B$%&'QKD%D1;<%/" W3 %/41Y6D01Y6S[1*161B% %J GA1Y6::"&(4. _'4/GM$% 1;;UQ&7/ @"?]/QQ0-!1  . Từ những thuận lợi và khó khăn trên bản thân cố gắng học hỏi những kinh nghiệm của thầy cô cũng như các anh, chị đi trước để chuẩn bị tốt hơn. 1.3. Sự hỗ trợ của Khoa, trường Đại học, Cơ sở thực tập )6e A =@<G%@[\0 7O%JGA&!7%I1;0$%/ A(, .  7O%JGA-9U?* (&6G? ,9U04%0a?$%/;+F. ,1A &6G?7O4%JGA-90E ]!-9U0W<U%E@" 4&!7%0-9+F0h ,C =@<G%@iU%]&7[78&" 4?1 .b? &&TT(. V9>D>;-90[\0& D%14% 2 S 1;$%?E. 1.4. Sự cố gắng lập kế hoạch của bản thân ,S  2:% DE 2+F0G?B"1"^ ET1; 2 );V+* ( D%140%2D4 0 0 g h SB% 2. );%JGA&1;<%/" S?7/E. );%JGA3%/41Y6;01Y6@<& ! S S4E"&(4. 1.5. Sự chuẩn bị về kiến thức, nghiệp vụ trong quá trình học tập j& A4 9! S'M03%/44: $%&'"1"^7-%JGA1& N/ (& 1;<%/"1Y6&7:. ,[G46<R/0"$%B94%JGA1; <]&1;<$% ;9'AeF0QKD%9 AeZkZZdGA S4E"&?7/ 2. a%JGA1;<%/"0"CET'S%M& 1;<03%/4&1Y6::"&(40S0h 1.6. Cách khắc phục để công tác chuẩn bị tốt hơn        VNE]9&4V+[  4V+6[,@"NE ]N S,4]/c%- 4E 61W  %/;01"K 4]B/1*1604 8 . ,S%JGA"&(4E9G?BN3%/4&1Y 6/ 43%/44:0?7/%/". 2. Đánh giá về quá trình thực tập giảng dạy của mình. 2.1 Quá trình thực tập giảng dạy của bản thân trong toàn đợt TTSP: Tuần Nội dung thực tập Dự kiến kết quả Tuần 2 fZ;7/O%(b& 1;0Q R lZmnk`n`kZRo ,; l``nk`n`kZRo 7Oa`gF B/+94E] ]0G?4@X%E%E; 1cj_pqj_pppl`Znk`n`kZRo. rQ14?7/. 14%/" ^  &      7O %s;7 Tuần 3 l`Rnk`n`kZRo ,; lkZnkgn`kZRo fZ;7/O%(b& 7Oa`R''6 *  &  ;  1c  j_p  q  j_ppp l`tnk`n`kZRo. ,&&Q14? 7/.       1;   I  7  1;0  Q  1 4  %/  "  ^ &7O. Tuần 4 lkgnkgn`kZRo ,; lkunkgn`kZRo - fZ;7/O%(b& 7Oa`v'' U=!e N%;1cjpj  ]%(B7B. ,&&Q14? 7/.       1;   I  7  1;0  Q  1 4  %/  "  ^ &7O. Tuần 5 lZknkgn`kZRo ,; lZtnkgn`kZRo - f N%%N. V%JGA&&01;? 7/%Nv0!& 7O1W7%/4. $%?ZG%@ %N. - &&G `w1;?7/ %Nv - V%JGA&&01;? 7/    %N  m0  !  b&   7O1W7%/4. 4g;7/a`wV& - &&G gZl;  Zo    1;   ?7/%Nm. TIUx^ t Tuần 6 lZmnkgn`kZRo ,; l``nkgn`kZRo Tuần 7 l`Rnkgn`kZRo ,; l`wnkRn`kZRo V&? y/<glZunkgn`kZRo /<vl`Znkgn`kZRo. f//<g *;Z7/ZkyZ z;`7/Zky` f//<v *;Z7/ZkVam fg;7/( #*agkV;  !(&%! Ay>aT{Y/<t l`knkgn`kZRo    /  <  v l`Znkgn`kZRo. f//<t *;Z7/Zky` f//<v *;g7/ZkyZ z;R7/ZkVam - V%JGA&&01;? 7/    %N  u0  !  b&   7O1W7%/4. 4g;7/agZV& ?F&%E;1cj_ppp l;Zo/<gl`tnkgn`kZRo &7O0Q 14G?B %s;7/. +%s;7( #*0   Q 1  4  G?B. - &&G g`1;?7/ %Nm TIUx^ &7O0Q v /<vl`unkgn`kZRo. f//<g z;Z7/ZkyZ z;`7/Zky` f//<v *;Z7/ZkVam fg;7/( #*agZV& ?F&%E;1cj_ppp l;`o/<tl`mnkgn`kZRo /<vl`unkgn`kZRo. f//<t *;Z7/Zky` f//<v *;g7/ZkyZ z;R7/ZkVam 14G?B %s;7/. +%s;7( #*0   Q 1  4  G?B. Tuần 8 lgZnkgn`kZRo ,; lktnkRn`kZR o 4g;7/ag`V&  " 4 >  B% |% /<glZnkRn`kZRo/< vlkRnkRn`kZRo. f//<g z;Z7/ZkyZ z;`7/Zky` f//<v *;Z7/ZkVam fg;7/( #*agg TIUx^ &7O0Q 14G?B %s;7/. +%s;7( #*0   Q 1  4  G?B.       1;   %/" 2. m &?>B%|% {Y;1cjpj/< g  lkZnkRn`kZRo    /  <  v lkRnkRn`kZRo. f//<g *;R7/Zky` f//<v *;g7/ZkyZ z;R7/ZkVam -9E 4 ]-90! &      7O  1W 7%/4 2.2. Những việc đã làm và kết quả cụ thể: " =&;77/O%;7/ ] S Q1; /%N%. f;(&7O&G#*. V%JGAE&G7/&&%JGA N/ ( -7#7/. ?;7/. +%&;7(&G#*Q"%" @*K} TQ14G?B. f&7O0#&G*& !W0K <QNM14O%. s;7O%7/0" D%S%&&0^1;< %/D: ;&'G/G?0'&G0UeK&'%E . V%JGA N/ (& -7#7/$% ;;7/0TI 7O0*K(&7O&G* SQ14. u -?(4077/"%"0%/D < N0&40&0Q0B. ;7/C70" D% [] D{: W0/% N%G7/'~BQKN'~VN>!N~+e7:9 &%/D ~FBGE^ D:;~•G7// *'&~ ;7/0"]Q ;&9&7/. 2.3. Những thuận lợi, khó khăn trong thực tập giảng dạy: a. Thuận lợi +7O'(&7OD[ =Q"*D% %29"&%JGAC"&?7/('. " ]/' =9?7/04%/D 1;< 0&7#WU&%%/.,[G40"? ]//%D0/%$%K&I. $%&'?7/0" =7: 2&%/T9& 07:&1B%0e7:&9&7/W 0]/%B.f *0&%/T9&0 4D;7/>@"'%9 E._ B/ C D%" = 2>,"S%d D%/ *&7:4?7/('. b. Tuy nhiên trong quá trình thực tập giảng dạy tôi cũng không tránh khỏi những khó khăn nhất định: '';( N*%G'0/;%1 41;7/1"I71;. !&0N N% < E74G? I]T&!&"?]/G\\01* 1601"&1MU%]4?&QQ&UeW&' w %E.a? N%8!;M0-^ /" 0"*?&$%I7N90GG\\7N7N?G%E# "C =GTA 2"4.]? D%7O'( &7O02&(&I@(G?B" = 1T: 2&1*16 *4:('!&E9. X% *"M 2D%G149. c. Bài học kinh nghiệm qua công tác giảng dạy BWQQ1*16[?$%&'?7/c> G%@ N%0%1 2UxQ14^b_f' ;% =E9. +%;7?7/G?BNQ14^1B% %JGA&&0 -7#7/NJ59. F?G;FFf#2 S<Q0"%EG . F?S%€''(G;UeW'%EU?/ $%&'?7/. U%/"'&7/#2 . d. Những ý kiến và giải pháp để công tác thực tập giảng dạy tốt hơn. /^0N 2$%I!7% 9'?7/"Ae>@".dQ& 2& G\\1;UQ;"@". 6u%N*S *9 ET* ( S*SQ'!&E ]&156N;(!&. @<U%/^6<]d ?G?W4 E0:(%/"•Q*S7N7N' 0WC/ 2&156%/". Zk [...]... của học sinh 3 Đánh giá về quá trình thực tập giáo dục của mình 11 3.1 Quá trình thực tập giáo dục của bản thân trong toàn dợt TTSP: Tuần Thứ 2 (10/02) Nội dung thực tập - Tiết 1 dự chào cờ Dự kiến kết quả Hoàn thành kế - Tìm hiểu tình hình trường thực tập hoạch theo dự - Sinh hoạt đoàn thực tập - Lúc 14h, gặp giáo viên hướng dẫn kiến Hoàn thành kế - Giáo viên hướng dẫn và giáo sinh hoạch theo dự thực. .. vụ phạm Tiếp tục rèn luyện ý thức, tinh thần, thái độ, phong cách của một người giáo viên mẫu mực - Mặc dù thời gian thực tập phạm đã qua những hình ảnh của những học sinh luôn khắc sâu trong tôi Tóm lại đợt thực tập phạm lần này là bước khởi đầu quan trọng để bản thân tôi làm quen trực tiếp với nghề nghiệp, chuẩn bị tâm thế vững vàng, tự tin khi đứng trên bục giảng với tư cách là một giáo viên. .. theo dự thực tập trao đổi những nội dung kiến Thứ 4 Tuần 1 (12/02) 10/02/2014 thực tập giáo dục trong suốt đợt thực tập - Nhận phân công từ giáo viên hướng dẫn Đến - Lập kế hoạch thực tập giáo dục 15/02/2014 toàn đợt - Tiết 3, dự giờ sinh hoạt chủ nhiện Hoàn thành kế mẫu lớp 11CB5 của giáo viên hướng hoạch theo dự dẫn Thứ 7 kiến - Tìm hiểu tình hình chung của lớp (15/02) thực tập - Nghe giáo viên chủ nhiệm... gian thực tập, tôi luôn theo sát lớp, đến lớp trước thời gian vào học 15 phút để theo dõi, đôn đốc học sinh làm vệ sinh, tổ chức truy bài, nhắc nhở học sinh về nề nếp, kỷ luật tác phong của người Đoàn viên, đây là công việc thường ngày của tôi trong quá trình thực tập 8 tuần qua - Dự giờ các buổi chào cờ đầu tuần để nắm bắt kịp thời kế hoạch của trường và các kế hoạch cần triển khai cho lớp - Qua đợt thực. .. ngày của các em để hoàn thành tốt công tác của một giáo viên chủ nhiệm b Tuy nhiên trong quá trình thực tập giáo dục tôi cũng không tránh khỏi những khó khăn nhất định: + Vì thời gian thực tập ở trường không nhiều lắm nên việc giúp đỡ học sinh về học tập và rèn luyện vẫn còn một số hạn chế: Bên cạnh những em tiến bộ rõ rệt về học tập, chăm ngoan hơn thì vẫn còn một vài em chưa có sự thay đổi, các em... Mỗi giáo viên hãy vừa là người thầy vừa là bạn với các em HS Luôn lắng nghe, thấu hiểu và chia sẽ khi các em cần sự giúp đỡ, theo dõi và động viên quá trình học tập của các em Bên cạnh đó giáo viên cần tránh những thái độ miệt thị, chê bai đối với các em học yếu kém Bên cạnh những mặt mạnh tôi vẫn thấy nhiều điểm yếu kém: số lượng học sinh yếu vẫn còn nhiều, tình trạng HS bỏ học tụ tập những quán game... tiết học của môn rèn luyện nghiệp vụ phạm vì môn học này giúp sinh viên biết cách giảng dạy cũng như rèn luyện bản lĩnh đứng lớp Và môn học này cũng giúp ta biết cách giải quyết các tình huống phạm Khi chúng em đã đi vào thực tiễn cũng đã thấy được rằng những vần đề mà trường ĐH đã giảng dạy từ trước giờ rất phù hợp với thực tế ở môi trường phổ thông ngoài các môn chuyên nghành thì các môn học... các em học tập, rèn luyện, chấp hành đúng nội quy của nhà trường - Có trách nhiệm và năng động trong việc tập luyện và hướng dẫn các em tập nghi thức Đội - Ghi nhật ký thực tập đầy đủ, có hệ thống, có khoa học, có kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch giảng dạy, viết bài thu hoạch đúng thời gian quy định - Với công tác chủ nhiệm được giao luôn tích cực theo dõi tình hình học tập, nề nếp, tư cách đội viên, của. .. động sinh hoạt tập thể, Đoàn, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách học sinh + Rèn luyện được tác phong của người giáo viên + Vai trò quan trọng của GV phụ trách ở trường THPT + Rút ra được nhiều kinh nghiệm, thiếu sót sau những tiết dạy 5 Những ưu, nhược điểm của nhân sau đợt TTSP 5.1 Ưu điểm: 27 - Luôn chấp hành tốt nội quy, kỷ luật của nhà trường - Quan hệ tốt với thầy cô giáo, nhân viên trong trường... TTSP: - Hiện nay, là sinh viên năm 4, sau đợt thực tập này, tôi sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để nâng cao trình độ kiến thức, trau dồi thêm kiến thức giúp mình không cảm thấy thiếu tự tin khi sau này đứng trước lớp - Học sinh ngày càng giỏi, càng đòi hỏi cao ở người giáo viên, các em mong muốn giáo viên giải đáp những thắc mắc của các em Vì vậy, đòi hỏi người giáo viên 28 không những giỏi về
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo quá trình thực tập sư phạm của cá nhân sih viên, báo cáo quá trình thực tập sư phạm của cá nhân sih viên, báo cáo quá trình thực tập sư phạm của cá nhân sih viên