ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHỌN ĐỘI TUYỂN CHÍNH THỨC DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi: ĐỊA LÍ – Vòng I - Quảng Bình

7 606 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2014, 09:41

(SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC) ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHỌN ĐỘI TUYỂN CHÍNH THỨC DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi: ĐỊA LÍ – Vòng I - Quảng Bình(Khóa ngày tháng năm 2013)Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)       !"#!$ %&!$ ' #()*+,-./01)2  !" #$$%$& '()*+*,#$$$ " 34  /$0$12345226-$$787$-9 8::8;<-=34(;3$6>6-9?-@2 34! A532+$B(29%C$-DE22$%30F:9G$H7B22 2+$B(78=$I$J 8:0DK2LC-@+$B(-=+$7D#A5330F:9+$B( (;(;7*+$J 34% M46N%O%1A$B6*$=P2-QH2RQ& S;$B$%C$$2T2DI-+U2C-@6T-+KDI2$%C$ $2-@D=-=*1>:DI2J 756$7V2L6>-@C)$NSWX$%-$6I$4$8A$B 34'" M46N%6*$=P2-QH2RQ& M46N%-O%1A$B622*$=P2-QH2RQ756$0$12-Y2-$, *1>:$.7:Z@6Z@ 19-$FP2L-O56T)$7D#W20DKD=-=34 (;*1>:6L62L6T 345" M46N%-O%1A$B6*$=P2-QH2RQ& /$0$12C$3DI2(0$(;%C$;2DJ 42:,O22W29:*$=20DKD=-=2W29:%-@2L DI2J 346" S;12[-\$7\2P2%Q\+$B(DI2 C$3L%E$%C$%$B((-]:7;2+$B(2LDI2J 347" M46^%O%1A$B622*$=P2-QH2RQ&  3=C6.4$8-$6I$6$B2(7$,*$=_FQ@$2L7::6 $.)$ZU2Z@6I$;:8  C$306B67`2ab:7H7(7$,+%;$B(? 2$.:3;:K+Z@J 888888888888888888888888888888888898888888888888888888888888888888888 - Giám thị không giải thích gì thêm. - Thí sinh được sử dụng Atlat Địa Việt Nam.     !"#!$ !&!$ % #()*+,-./01)2 :;<#  34 = >,?4)2 ,@A 34 B%8$CD E8,F,*+GH+IJ+K)+*+L)+HMHNL)+CE,2,O*PQ)*PM,CR*8 2,0 _M23428%B2*1($[226T7883$7$BDE $2:,22*$*1`W$2N2-=W$2N9( _C$6TN9(F12-CR*+*1K72%86c7$8 F12-C3:-%C]$F:*06a-@!_!d2L2]:C 22*:N2R`-$\$6.\3:*+*126TF12 -C2%:e$\$ :-Yb:828%$1( _e#$*+*12L*:6422N22G2:,-@6. 226a:=f2L$2]:RW$2N9(C8$;+-I$R2G DW4D6>K6T]242 _M2-@2L%427$%$822*$*1*$$2:,O%B2DI gZZ%B2(0$RZ%B27$36I$DI2:,-@-]: h/$1(`21:=6.i12-C%B2$Z6 h/$\$`21:=-=6T+-I$%B2$;RZ"R/$ \$`2426.6T+-I$%B2$+ Rd Rd Rd Rd Rd Rd S8Q4)24TQ))+3)?U)CV)IJW+3)SXI,)+NY*NLCR**+Z[C>HE[8 1,0 h:8;C8226-$\Dj63$6>?-@2% 34$0$B-@?-@22T6I$34-\$6.-@k6%DED K$.)$ h2DI3D#*2:D#>-DE2%DE$Bk6 3*2:80DKI$-@2U-]:6*=)22L22 6-$3$6>R`-0DK$$=(I$345-9 Rd Rd 34! B!\$CD E80KIE[H()2)2+,]W+OEH+R*^_,C`aHH[,^L)2L)+IF)b4R*Ac,)+d)*P[)2+] *+X)2HMH)2L)+H()2)2+,]W*PQ)*+V2,e,f 1,0 _7-$.:*$B2L$=@6$B-C$R2+B H2-DE2Pl7@7Q$6$.:Y2L30F:96-#$3 230(k62=(k-DE23ml797@7Q$+$B( 292$=n7H272W29:/i2+$B(2L$.: DI2 _o30F:97$.:30(k(l26l2-#$3R:8 %$B:2$.:2+$B(-e#$C72:8%$B:2D `274$8R((]\3::e:8%$B:230 F:9 _>l63ml2$B:b:022:e$:8R:8%$B: 74$8R22(=%$B:2L*2-,C7$.:30(k ((]06B+$7D# _Y2$B-$6I$+$B(9%22DI2+$B(R2+ Rd Rd Rd $B(29%-Vk-,42$Bb:75H276$B2 2:29(226>D+$B(R((];23:9R29 %DE30(k67DK30F:922;7e6>:+$ Rd S8Q4F)++`g)2HhE+[_*C>)2)()2)2+,]WCV)A(,*P`i)280KIE[IF)b4R* )()2)2+,]WW+3)SXW+3)*M)*P[)2j+()22,E)f 1,0 _12242& h/$)(K7@l2$:86;2$7O$:8 $23mlE(%122:e$:8$8$87+$ 7D#4$8D-9RDI2R*1>: hC720b:4$8I$R6;$B6I$2D#$ _$8:242& ho2C*$B$:8R+$p+$7D#-9RDI2R*1>: &F)b4R*)()2)2+,]WW+3)SXW+3)*M)*P[)2j+()22,E) hM30F:9+$B((l:@22Y2q6-$.:*$B4$8 -9RDI2R*1>:"R7-b:7H9%-9-$97e% oi2L=:6*+,=-DE2 hM-9-$(;(;7*+$679*2:6. -Y2-$,K`W$R8(;+$B(2G1(; &K-;:2-9-$:>%E$5K-2,$p722C-@30 F:9+$B( Rd Rd Rd Rd 34 %8 B%\$CD E8+3)S,]*+E,^[_,2,OHk)2HO+`e)2C()2SlH+[_*C>)2NL[AkEC()2g )`eH*E8E,^[_,2,O)LT*MHC>)2)+`*+V)L[CV)j+G+Y4)`eH*Ef 1,7 5   !"#$!%&' _/$TT-+&i:9(`6T(2i$$"\$6. (9(rF7;%$R?*$*+*1S2242-I$%l2-O"2 129%C6*+ _1(2]:ZU2&i:9(`6T(22>21:=; $Z5MDW\$6.F12-CR?*$*+*121 :=$,"R129RDW-$*+ () *+  _/$TT-+&C-@K$.ZU2DI2 f  Z7K7"R %2$.ZU22T-+%Cm-]:T-+%C6*+s m3:T-+%Ck2D(T _1(2]:ZU2&L=:47OK$.DI2 f  Z 7K6"%2;:86Z@96*+AT:80$ $.7:2D$.:P22U2LQ7D#W-$6I$$ 2DI-+U2 $7R$6<C-@K$.ZU2DI2F?*t6I$$ TT-+6C-@C#$*52:,$=($[$T $ Rd Rd Rd Rd Rd S8PK)+SLTNE,*P1HhENY)C>)2*_[)m,)n/,AE^ETECX,Ne,*J)+,Q) 0,]*EA8 1,2 5 _#$$$p76>-@&A$$-C;*$=C*n??_ 22-;!7$B:" _Y2-$,6>-@&;26C9(-O5Re$%9(226T 7G%l2-OR6>-@129*=`22*$=7)22\R2D# -@;C=:*2:T?`*:642R*u?%22 $BDE-PQR(:722-@2L$=-\$*1>:% 242DI2$,;2 Rd Rd _2-@& ho2-O57t%C$RF;42Re$l-DE2-kCR223+ 3:$e$-U(822-R%2-O5DI27K8-C h522c*30C$3$&M]:*1R;:R+F1 hv:755-9$p7CqR*1>:6I$:e$Bk e$RC%DI$3+V$-Y2R3$6>-9-CR(; *1>: Rd Rd Rd 34' B%\$CD E8E8JENL[*^E*CoE^G0,]*EANLHMHj,V)*+pHCq+dH\+qT*PK)+SLTNL 2,F,*+GH+CrHC,@Aj+G+Y4A,s)EAP4)2>NLEA>8 1,2 5 Trình bày giải thích đặc điểm khí hậu miền Nam Trung Bộ Nam Bộ. _Y2-$,*1>:$.7:Z@6Z@& hY2-$,2:&2>F12-C$TR.$B2R%DEP2 FC%IR$8-@$BcR2$TDR*+7w7B h1>:234(;?-@2$[;:86Z@" 6?2$.:-+_;$[M:80$7:Z@6I$226T 2V%C$" _/$0$12&  hMxK226a-@9(2>F12-CO:0DK2L$ T;61(-+U234(;-O5?-@ 26DI3D# Rd Rd Rd S8G)+SR*CX,bp)2HhECoE+K)+Nk)2)m,P`i)2n)EAHOF)++`g)2)+` *+V)L[CV)IJW+3)+OEj+G+Y4NL*+hTNt)HhENk)28 1,7 5 * Biểu hiện bất đối xứng của địa hình vùng núi Trường Sơn Nam: hD#+&2-P-\F:$,%:y(0$-ex6? $, hD#;0$6I$22.Y2:8S%;:RU2oU2R zW+RM$o$DW-$x({R222>2-@2*0 d_'_ 6225:8F?-e$9( |Tính chất trên của địa hình tác động mạnh đến khí hậu thủy văn của vùng. _2-@7DI2=6.L6&234*2:797w6.-Y2-$, 5$6L2=&D#-+6I$223+U2U:e `R20?DI_R-\DI27$,2"D#;6I$ B3+%Ii8F6i7?(*2(]DE%D:W$U :e"0$]6E(%D:6I$3+z8+} _AI$*1>:& hAI$6$7VP2D#2U$M2-P"K(1+-Q%2 234-$%>(6.TDR*+$[3D#)$ h$$Z;D23D#+2L6T:-+5 ;:8%T*+3;:3U2$;:8-$Z6 -]:TC53D#+MZ"2O:02L$B:P(W6I$ Rd Rd Rd Rd Rd *$,:#$$=*+ 345 B%\$CD E8,F,*+GH+*_,IE[)`eH*EW+F,W+3)SX^_,?3)H`f 1,5 hz>-@;37:5DI2:@2%C$2&d~D#$•*  f"RD(;*+ : h/$[$.)$6-ex& _z$.)$&2$=$B12%IR;2D1,-." _ex&$B12cR;2D-+,-." h/$[++6O&,-. h4(;;2D2DE(%1%0DK79%I-=6$B23m lE(%1:e%-@6*$2$:8K€$6TR< -=3428%B26.75-@*$=_FQ@$$[226T$.,- . Rd Rd Rd Rd Rd S8JH+4T@)?oH+HnHR4)2L)+j,)+*VHOF)++`g)2)+`*+V)L[CV)HnHR4 ^E[C>)2HhE)`eH*E8 0,5 hM2-@2Lb:752+$B(6$B-C$n%B% -@275-@*H2*•:>R2.-DE2;2W hW29:*$=2342:,O2?F:=&$0n7H *:642Rn7H*:642R,-." hW29:%-@(;?*$=2G234-\$?F: DI&/$0n%B%-@7*:642Rn%BK*:642R :$8n%B%-@*:6426<2$=n%B%I9,-." Rd Rd Rd Rd 346 B%\$CD E8+3)*GH+)+u)2*+ETCv,*P[)2*vH+pH^q)+*+v)()2)2+,]W)`eH*E8 2,0 _2D#2:8+30F:9R(7$,226T2:8 2b:+%I-$6I$2230(k+$B(2L=:$.: F07-Y2$BCK;:8R+Z@6ex3+ m:o%[6T2$.:$.-,30F:9+$B(  _kC-C+$B(R-C*$=++ A$B2-kC-C+$B(2(‚(& h$2E(%1W2234-CR(()2L-$.:*$B4 $8mlW:e%-@RC86$B2%6+30 R h/$0$,:7L$7=:O7D#+302$=-@9%E$ 2D#834(;%Q\+$B( _$=77C$2DI2(7$,I$R)2-k30F:9+_%; $B(6L30?DI30F:9 _$=77C$KDI2(7$,`*$=@$-5RD `DI2-Q-D+$B(*c$57C42:R429(%8 30F:9 _77C$$.:9:@26.77C$:+$7eL30R$=( -=%77C$7e2;R3:-%77C$7e2;%;:  Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd S8_,IE[*+hT^a,^_,^LS,])W+MW+L)2Cw4*P[)2*+3AHE)+)()2)2+,]WHhE )`eH*Ef 1,0 _DI$$8:DI22C-@30F:9+$B(&2)R%l 7TD62:29(DI2DI$7T*+ _0$C6K7@$B12-9220$C-9(uR-9YR -9%}%$B12-922 _/((]6lR-\$2W29:2;7e62W29:T6l _/((]3:9630%DE2;7eR)2-kC-@ 30F:9+$B((7$,?DI$B-C$ Rd Rd Rd Rd 347 B%\$CD E8I[IM)+*+VA_)+Ns*J)+,Q)CX,Ne,N,]HW+M**P,@)j,)+*V&bq+>,HhEP4)2 ?4NLA,s))m,lH>Ne,3T24TQ)8 2,2 5 |/$:&2$:8$8$8-C _O5R*1>:R-9-$(TE(6I$7e2;2+$B(%;: _-e2c:>%E$2(7$,2:+$-C$$3)2$:8 *306:eLe$R$:87`R$:8 :%O2(() |2:& _A.-O5RMzZZ-O5-C6I$6T)$2920 DI2R;:86I$222:8F=(] _A.*1>:RMzSZ2T-+%C920DI2R;:8 2*1>:2>F12-C _9KMzSZ2L=:%-9ƒ?_7_%$(7$,7822%C$- *2:R;:82-9-c„:j _$:8*302LMzSZ(()920DI2R; :82$.:+_F$ _:eL2LMzSZ%I920DI2 _;:82$:87`%I9RMzSZ2V17` Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd S8 _,IE[SF[N]NX)Px)2HO)2+yEz4E)*Pd)2*P[)2W+M**P,@))()2^3A )2+,]W*+Z[H+,s4I34g()2EA>f 0,7 5 _Z06B67`-]::e78DE%D:2L223+-,7 9DI2K22e2PR$[42DI2]-00:eDI22 226T2:822;2+$B(6:eDI22222+ 75L-$BC-@ _Z06B227`>(Y-O7$B(%92L$6:+$ L30*+b:C2z97`>(Y3q;3C%j# $,R9:eL3$DI2%E2$7O*$=2R3:$0- C3$H26:2W(L+$7D#:+$L306?$, _Z06B$8Y226D#b:2$x06B-C3$ H2R6$[2;x3$$R2F$V-9 Rd Rd Rd /0#123&4,5 6708*,#!-$ 888888888888888888888888888888888898888888888888888888888888888888888 .  /$0$ 12 345226 - $$787$ -9  8::8;< -= 34(;3$6>6 -9 ? -@ 2 34! A532+$B(29%C$-DE22$%30F:9G$H7B22 2+$B(78= $I$ J 8:0DK2LC -@ +$B( -= +$7D#A5330F:9+$B( (;(;7*+$J 34% M46N%O%1A$B6*$=P2-QH2RQ& S;$B$%C$$2T2DI -+ U2C -@ 6T -+ KDI2$%C$ $2 -@ D= -= *1>:DI2J 756$7V2L6> -@ C)$NSWX$% - $ 6I$ 4$8A$B 34'" M46N%6*$=P2-QH2RQ& M46N%-O%1A$B622*$=P2-QH2RQ756$0$ 12 -Y2 -$ , *1>:$.7:Z@6Z@ 19 - $FP2L-O56T)$7D#W20DKD= -= 34 (;*1>:6L62L6T 345" M46N%-O%1A$B6*$=P2-QH2RQ& /$0$ 12 C$3DI2(0$(;%C$;2DJ 42:,O22W29:*$=20DKD= -= 2W29:% -@ 2L DI2J 346" S; 12 [ - $72P2%Q+$B(DI2 C$3L%E$%C$%$B(( -] :7;2+$B(2LDI2J 347" M46^%O%1A$B622*$=P2-QH2RQ& . :-Yb:828%$1( _e#$*+*12L*:6422N22G2:, -@ 6. 226a:=f2L$2]:RW$2N9(C8$;+ -I$ R2G DW4D6>K6T]242 _M2 -@ 2L%427$%$822*$*1*$$2:,O%B2DI gZZ%B2(0$RZ%B27$3 6I$ DI2:, -@  -] : h/$1(`21:=6. i1 2-C%B2$Z6 h/$$`21:= -= 6T+ -I$ %B2$;RZ"R/$ $`2426.6T+ -I$ %B2$+ Rd Rd Rd Rd Rd Rd S8Q4)24TQ))+3)?U)CV)IJW+3)SX I, )+NY*NLCR**+Z[C>HE[8 1,0 h:8;C8226 - $Dj63$6>? -@ 2% 34$0$B -@ ? -@ 22T 6I$ 34 - $6. -@ k6%DED K$.)$ h2DI3D#*2:D#>-DE2%DE$Bk6 3*2:80DK I$ -@ 2U -] :6*=)22L22 6 - $3$6>R` - 0DK$$=( I$ 345 -9  Rd Rd 34! B!$CD E80KIE[H()2)2+,]W+OEH+R*^_,C`aHH[,^L)2L)+IF)b4R*Ac,)+d)*P[)2+] *+X)2HMH)2L)+H()2)2+,]W*PQ)*+V2,e,f 1,0 _7 -$ .:*$B2L$=@6$B-C$R2+B H2-DE2Pl7@7Q$6$.:Y2L30F:96 -# $3 230(k62=(k-DE23ml797@7Q$+$B( 292$=n7H272W29:/ i 2+$B(2L$.: DI2 _o30F:97$.:30(k(l26l2 -# $3R:8 %$B:2$.:2+$B(-e#$C72:8%$B:2D `274$8R((]3::e:8%$B:230 F:9 _>l63ml2$B:b:022:e$:8R:8%$B: 74$8R22(=%$B:2L*2 -, C7$.:30(k ((]06B+$7D# _Y2$B - $ 6I$ +$B(9%22DI2+$B(R2+ Rd Rd Rd $B(29%-Vk -, 42$Bb:75H276$B2 2:29(226>D+$B(R((];23:9R29 %DE30(k67DK30F:922;7e6>:+$ Rd S8Q4F)++`g)2HhE+[_*C>)2)()2)2+,]WCV)A(,*P `i) 280KIE[IF)b4R* )()2)2+,]WW+3)SXW+3)*M)*P[)2j+()22,E)f 1,0 _ 12 242& h/$)(K7@l2$:86;2$7O$:8 $23mlE(%122:e$:8$8$87+$ 7D#4$8D -9 RDI2R*1>: hC720b:4$8 I$ R6;$B 6I$ 2D#$ _$8:242& ho2C*$B$:8R+$p+$7D# -9 RDI2R*1>: &F)b4R*)()2)2+,]WW+3)SXW+3)*M)*P[)2j+()22,E) hM30F:9+$B((l:@22Y2q6 -$ .:*$B4$8 -9 RDI2R*1>:"R7 - b:7H9% -9  - $97e% o i 2L=:6*+,=-DE2 hM -9  - $(;(;7*+$679*2:6. -Y2 -$ ,K`W$R8(;+$B(2G1(; &K -; :2 -9  - $:>%E$5K - 2,$p722C -@ 30 F:9+$B( Rd Rd Rd Rd 34 %8 B%$CD E8+3)S,]*+E,^[_,2,OHk)2HO+`e)2C()2SlH+[_*C>)2NL[AkEC()2g )`eH*E8E,^[_,2,O)LT*MHC>)2)+`*+V)L[CV)j+G+Y4)`eH*Ef 1,7 5 . f  Z 7K6"%2;:86Z@96*+AT:80$ $.7:2D$.:P22U2LQ7D#W - $ 6I$ $ 2DI -+ U2 $7R$6<C -@ K$.ZU2DI2F?*t 6I$ $ TT -+ 6C -@ C#$*52:,$=($[$T $ Rd Rd Rd Rd Rd S8PK)+SLTNE,*P1HhENY)C>)2*_[)m,)n/,AE^ETECX,Ne,*J)+,Q) 0,]*EA8 1,2 5 _#$$$p76> -@ &A$$ - C;*$=C*n??_ 22 -; !7$B:" _Y2 -$ ,6> -@ &;26C9(-O5Re$%9(226T 7G%l2-OR6> -@ 129*=`22*$=7)22R2D# -@ ;C=:*2:T?`*:642R*u?%22 $BDE-PQR(:722 -@ 2L$= - $*1>:% 242DI2$,;2 Rd Rd _2 -@ & ho2-O57t%C$RF;42Re$l-DE2-kCR223+ 3:$e$-U(822 - R%2-O5DI27K8 - C h522c*30C$3$&M]:*1R;:R+F1 hv:755 -9 $p7CqR*1>: 6I$ :e$Bk e$RC%DI$3+V$-Y2R3$6> -9  - CR(; *1>: Rd Rd Rd 34' B%$CD E8E8JENL[*^E*CoE^G0,]*EANLHMHj,V)*+pHCq+dH+qT*PK)+SLTNL 2,F,*+GH+CrHC,@Aj+G+Y4A,s)EAP4)2>NLEA>8 1,2 5 Trình bày và gi i thích đặc i m khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. _Y2 -$ ,*1>:$.7:Z@6Z@& hY2 -$ ,2:&2>F12-C$TR.$B2R%DEP2 FC %I R$8 -@ $BcR2$TDR*+7w7B h1>:234(;? -@ 2$[;:86Z@" 6?2$.: -+ _;$[M:80$7:Z@ 6I$ 226T 2V%C$" _/$0$ 12 & 
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHỌN ĐỘI TUYỂN CHÍNH THỨC DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi: ĐỊA LÍ – Vòng I - Quảng Bình, ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHỌN ĐỘI TUYỂN CHÍNH THỨC DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi: ĐỊA LÍ – Vòng I - Quảng Bình, ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHỌN ĐỘI TUYỂN CHÍNH THỨC DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi: ĐỊA LÍ – Vòng I - Quảng Bình

Từ khóa liên quan