Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 10 lý thái tổ môn SInh học năm 2014

4 743 2
Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 10 lý thái tổ môn SInh học năm 2014

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

TRNG THPT Lí THI T CHNH THC THI CHN I TUYN HC SINH GII CP TRNG Năm học 2013-2014 Môn: sinh học LớP 10 Thi gian lm bi: 120 phỳt - Ngy thi: 20/3/2014 Cõu 1. (1 im) mt chng vi khun Lactic nu c nuụi cy trong iu kin pH = 3 thỡ thi gian mt th h l 30 phỳt cũn nu nuụi cy iu kin pH = 4 thỡ thi gian mt th h l 20 phỳt. em nuụi cy 100000 t bo vi khun trờn trong 3 gi, mt phn ba thi gian u nuụi cy trong mụi trng cú pH = 3, sau ú chuyn sang mụi trng cú pH = 4. Sau 3 gi thỡ s lng cỏ th ca qun th vi khun Lactic l bao nhiờu, nu cho rng khụng cú vi khun no b cht v qun th vi khun luụn gi pha lu tha. Cõu 2. (2 im) 1.Có bốn loại đại phân tử nh sau: Tinh bột, xenlulô, protein photpholipít. Hãy cho biết: a. Loại chất nào không có cấu trúc đa phân ? b. Loại chất nào không có trong lục lạp của tế bào ? c. Loại chất nào tham gia tạo nên tính chất khảm -động của màng sinh chất ở tế bào nhân thực? 2. Khi ngõm mụ lỏ cũn ti v d phõn gii vo mt cc nc, sau mt thi gian cú cỏc hin tng gỡ xy ra? Gii thớch Cõu 3. (2 im) a) Vì sao tế bào đợc xem là cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống ? b) Gii thớch vỡ sao trõu, bũ u n c nhng tht trõu li khỏc tht bũ? Cõu 4. (2im) a) Trong giai on u quỏ trỡnh phỏt trin phụi rui gim, gi s t nhõn ca hp t ó din ra nguyờn phõn liờn tip 7 ln, nhng khụng phõn chia t bo cht. Kt qu thu c s nh th no? b) Phân biệt quang hợp hô hấp tế bào t bo nhõn thc theo bảng sau: Dấu hiệu Quang hợp Hô hấp 1. Không gian, thời gian xảy ra 2. Các thành phần tham gia 3. Các sản phẩm tạo ra 4. Loại phản ứng Câu 5 ( 1im): Ngời ta dùng một màng nhân tạo chỉ có 1 lớp phôpholipit kép để tiến hành thí nghiệm xác định tính thấm của màng này với glixêrol iôn Na + nhằm so sánh tính thấm của màng sinh chất. Hãy dự đoán kết quả giải thích. Câu 6: (2im) a) Mt gen ca sinh vt nhõn s cú Guanin chim 20% tng s nuclờụtit ca gen. Trờn mt mch ca gen ny cú 150 Aờnin v 120 Timin. Tớnh S liờn kt hirụ ca gen . b) Mạch đơn của gen vi khun có tỉ lệ . 3 7 ; 3 1 ; 7 1 === T G X T G A Tớnh tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen . Ht TRNG THPT Lí THI T CHNH THC Hớng dẫn chấm THI CHN I TUYN HC SINH GII CP TRNG Năm học 2013-2014 Môn: sinh học LớP 10 Thi gian lm bi: 120 phỳt - Ngy thi: 20/3/2014 Câu ý Yêu cầu về kiến thức im 1 1 im Thi gian nuụi cy trong mụi trng cú PH=3 l 1gi. S ln phõn chia trong thi gian ny l: 60/30 = 2 ln. - S cỏ th vi khun Lactic to ra sau 1 gi l: N t = N 0 . 2 n = 10 5 .2 2 = 400000 - Thi gian nuụi cy trong mụi trng cú PH = 4 l 2 gi. S ln phõn chia ca vi khun trong thi gian ny l 120/20 = 6ln. - Vỡ mụi trng nuụi cy liờn tc nờn s cỏ th ca qun th vi khun ny to ra l sau 3 gi l: N t = 4.10 5 .2 6 = 256.10 5 0.25 0.25 0.25 0.25 Câu 2 2 điểm 1 a.Chất không có cấu trúc đa phân là photpholipit 0,25 b.Xenlulô không có trong lục lạp của tế bào 0,25 c. protein photpholipít 0,25 2 a) Hin tng - Nc c sinh vt hiu khớ cht cú mựi thi b) Gii thớch - Cht hu c vo nc lm vi sinh vt hiu khớ phõn gii dn n gim oxi ho tan trong nc, tng lng CO 2 gõy c nc - Oxi ho tan gim lm vi sinh vt hiu khớ cht hng lot. - Vi sinh vt k khớ hot ng mnh thi H 2 S, NH 3 gõy cú mựi thi 0.5 0.25 0.25 0.25 Câu ý im 3 1 Tế bào là cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống vì: + Tế bào là đơn vị cấu trúc của mọi cơ thể sống + Mọi hoạt động sống chỉ diễn ra trong tế bào 0.25 0.25 0.25 2 im 2 + Từ tế bào sinh ra các tế bào mới tạo sự sinh sản ở mọi loài. + Cơ thể đa bào lớn lên, nhờ sự sinh sản của tế bào. - Vỡ ADN ca trõu khỏc ADN ca bũ cho nờn mc du cựng 1 nguyờn liu, axit amin ging nhau ly t c - Nhng di khuụn mu ADN ca trõu khỏc ca bũ nờn ó tng hp prụtờin ca trõu khỏc ca bũ. Do vy tht trõu khỏc tht bũ. 0.25 0.5 0.5 Câu ý im 4 2 im a b Dấu hiệu Quang hợp Hô hấp 1. Không gian thời gian + Trong lục lạp của các tế bào quang hợp, khi có ánh sáng + Trong ti thể của mọi tế bào, ở mọi lúc 2. Thành phần tham gia + CO 2 ; H 2 O, năng lợng ánh sáng chất diệp lục + Oxy chất hữu cơ (CH 2 O)n 3. Sản phẩm tạo ra + (CH 2 O)n O 2 + CO 2 , H 2 O, ATP t o 4. Loại phản ứng + Phản ứng khử (tổng hợp) + Phản ứng oxy hoá (phân giải) Nguyên phân thực chất là sự phân chia nhân, còn phân chia tế bào chất là hoạt động tơng đối độc lập. Vì vậy, nếu nguyên phân xảy ra mà sự phân chia tế bào chất cha xảy ra thì sẽ hình thành một tế bào đa nhân (trong trờng hợp này là tế bào chứa 128 nhân. 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 Câu 5 1 điểm Glixerol dễ dàng thấm qua màng phôpholipit kép vì glixerol là một chất tan trong lipit. Na + không thấm qua màng này vì Na + là một chất mang điện, nó không thể thấm qua lipit mà chỉ có thể đi qua các kênh prôtêin xuyên màng hoặc bơm 0.5 0.5 Cau 6 2 im 1 2 G =X = 20% =>A=T= 50%- 20% = 30% A= A 1 + A 2 = A 1 + T 1 = 150+ 120 =270 Tổng số nucleootit của gen = 270 x 100/30 =900 G = X= 20 x 900/100 =180 Số liên kết H 2 = 2A + 3G = 270 x2 + 180 x3 =1080 Ta có G 1 = 7 A 1 ; G 1 /T 1 = 1/3 => T 1 = 3A 1 T 1 / X 1 =1/3 => X 1 = 9 A 1 A 1 + T 1 + G 1 + X 1 = 100% => A 1 =5 %, T 1 =15%, G 1 =35%, X 1 = 45% 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 A=T = 10% ; G = X= 40% 0.5 Hết

Ngày đăng: 12/05/2014, 08:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan