0

Bài giảng xây dựng ngân sách sách hướng đến kết quả ướng đế quả nguyễn hồng thắng

32 287 1
  • Bài giảng xây dựng ngân sách sách hướng đến kết quả ướng đế quả   nguyễn hồng thắng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2014, 22:19

XâyXây ddựựngng ngânngân sasá́chchhhướướngng đêđế́nn kkêế́tt quaquả̉(Budgeting For Results)NNôộ̣ii dung dung chuyênchuyên đêđề̀ ĐâĐầ̀uu rara vavà̀ KKêế́tt quaquả̉ ThThêế́ nanà̀oo lalà̀ ngânngân sasá́chch hihiêệ̣uu quaquả̉ (performance (performance budget)?budget)? TaTạ̣ii saosao hhướướngng đêđế́nn ngânngân sasá́chch hihiêệ̣uu quaquả̉?? XâyXây ddựựngng ngânngân sasá́chch hihiêệ̣uu quaquả̉ĐâĐầ̀uu rara (output)(output) vavà̀ KKêế́tt quaquả̉ (outcome)(outcome)4KhaKhá́ii niniêệ̣mm ĐâĐầ̀uu rara ((OutputOutput) ) lalà̀ hahà̀ngng hohó́aa, , didị̣chch vuvụ̣ do do cacá́cc ccơơquanquan nhanhà̀ nnướướcc sasả̉nn xuxuâấ́tt rara vavà̀ cungcung ccâấ́pp chocho ttôổ̉chchứứcc vavà̀ ngngườườii dândân ĐâĐầ̀uu rara lalà̀ sasả̉nn phphâẩ̉mm cucủ̉aa hahà̀nhnh đđôộ̣ngng  KKêế́tt quaquả̉ ((OutcomeOutcome) ) lalà̀ tatá́cc đđôộ̣ngng, , aả̉nhnh hhưởưởngng cucủ̉aanhnhữữngng hahà̀nhnh đđôộ̣ngng cucủ̉aa chichí́nhnh phuphủ̉ đđôố́ii vvớớii ccôộ̣ngngđđôồ̀ngng 5ViVí́ dudụ̣ ĐâĐầ̀uu rara QuânQuân đđôộ̣ii mamạ̣nhnh NgânNgân sasá́chch đđượượcc quaquả̉nn lylý́hihiêệ̣uu quaquả̉ SSứứcc khokhỏ̉ee đđượượcc chămchăm sosó́cc SinhSinh viênviên ttôố́tt nghinghiêệ̣pp KKêế́tt quaquả̉ HoHò̀aa bibì̀nhnh TaTà̀ii chichí́nhnh chichí́nhnh phuphủ̉ bbêề̀nnvvữữngng NgNgườườii dândân khokhỏ̉ee LLựựcc llượượngng laolao đđôộ̣ngng cocó́tritrì̀nhnh đđôộ̣ caocao hhơơnnĐẦU RA KẾT QUẢ và HẬU QUẢ Nước sạch nông thôn Sức khỏe cộng đồng Cảnh sát du lịch … Sân bay … Nợ/GDP tăng 10% … Lương công chức tăng … Thuế bất động sản …ĐâĐầ̀uu rara vavà̀ KKêế́tt quaquả̉7TiTí́nhnh chchâấ́tt cucủ̉aa đđâầ̀uu rara GiaGiá́ (Price): (Price): Chi Chi phiphí́ SSôố́ llượượngng (Quantity)(Quantity) ChChâấ́tt llượượngng (Quality): (Quality): KhoaKhoả̉ngng cacá́chch gigiữữaa kykỳ̀ vovọ̣ngng cucủ̉aangngườườii dândân vvớớii hahà̀ngng hohó́aa côngcông nhnhâậ̣nn đđượượcc  HiHiêệ̣uu susuâấ́tt ((EfficiencyEfficiency): ): TyTỷ̉ llêệ̣ gigiữữaa giagiá́ tritrị̣ cucủ̉aa inputs inputs vavà̀ giagiá́ tritrị̣ output.output.Đầu vàoĐầu raKết quả (Tác động xã hội tích cực)Mục tiêu chiến lượcKế hoạch, Chương trình phát triểnChi phí thực tếEfficiencyEffectivenessSự thích hợpSự thích hợpĐâĐầ̀uu rara, , KKêế́tt quaquả̉, , HiHiêệ̣uu susuâấ́tt vavà̀HiHiêệ̣uu quaquả̉[...]... kiê Điều kiện tiên quyết cho thành công của quyê thành củ xây dựng ngân sách hiệu quả sách hiê quả Khuôn khổ quản trị theo kết quả (Performance Management khô quả trị quả Framework) dưới đây là điều kiện tiên quyết cho sự thành công ưới là điê kiê quyê thành củ của xây dựng ngân sách hiệu quả sách hiê quả       Letting managers manage: sự tự quyết và tính... clusters) Cấp dự án chịu trách nhiệm về đầu ra (outputs) Tiê hành Tiến hành xây dựng ngân sách hiê quả sách hiệu quả Kinh nghiệm quốc tế nghiê quô Khuôn khổ tổng quát khô ng quá Thể chế Môi trường xã hội Năng lực điều hành Outputs, Outcomes Công cụ để quản trị hướng đến kết cụ để quả trị ướng đế quả quả Management tool — The entire process driven by a citizen focus: Performancebased... cạnh và Khuyê khích tiê kiê Khuyến khích tiết kiệm chi phí phí Tạ Tại sao hướng đến ngân ướng đế sách hiê quả sách hiệu quả? Chi NS đạt được cái j? làm gì để NS hiệu quả??? quả??? Cai trị có trách nhiệm ? trách nhiệ  Cai trị có trách nhiệm (Accountable Governance): do đó trách nhiệ CP phải xây dựng ngân sách hiệu quả    Chịu trách nhiệ Chịu trách nhiệm về mọi hành vi của công dân:... Budgeting Tập trung vào kết quả Tập trung vào kiểm soát Cho phép tính tự quyết và hạn chế kiểm soát Hạn chế tính tự quyết Người sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về cái đạt được Performance Budgeting Người sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về các khoản chi tiêu (hướng về đầu vào) Line-item Budgeting Biê Biểu đồ ngân sách hiệu quả sách hiê quả Đo hiệu quả Tác... niệm chung Ngân sách hiệu quả là một hệ thống ngân sách phản ánh được: (i) mục đích và mục tiêu của các khoản chi, (ii) chi phí của các chương trình nhằm đạt mục đích và mục tiêu đó, và (iii)sản phẩm được sản xuất hay dịch vụ được cung cấp trong từng chương trình Khá niê Khái niệm đơn giản giả  Ngân sách hiệu quả là một hệ thống ngân sách kết nối... hành – ít quy định, nhiều tự chủ (Để người quản lý tự quyết) nh, nhiê chủ (Đ người quả lý quyê Making managers manage Gắn trách nhiệm, quyền lợi với kết manage trách nhiê quyê quả quả đạt được (Accountability for results): mô tả công việc, hợp ược tả viê đồng công việc, kết quả dự kiến, ngân sách được cấp, … ng viê quả kiê sách ược Hạch toá Hạch toán chi phí theo... 2002 Điê kiê Điều kiện cần cho soạn lập ngân soạ sách ướng sách hướng về kết quả quả     Bốn cột trụ của PEM: Minh bạch, Giải trình, Sự trụ củ PEM: bạch, Giả trình, tham gia của người dân, Tiên liệu củ người dân, liê Phả nh ượng ược Phải định lượng được output và phải giám sát và phả giá sá được outcome ược Cam kết của người lãnh đạo chính phủ củ người... cạnh cạnh tranh quốc gia quô Reach Người ược Người được, người người mất từ cá chương các chương trình chính trình chính phủ phủ Chỉ Chỉ tiêu đo hiệu quả sử dụng trong hiê quả dụng xây dựng ngân sách hiệu quả sách hiê quả          Cost: Cost: Chi phí hoặc nguồn lực được sử dụng để tạo ra output phí hoă nguô ược dụng để tạ Output: Hàng hó dịch vụ ược sả... Chi cho giáo dục theo độ giá dụ tuô giớ tuổi, giới, đô thị/nông thôn, thị thôn, cấp học Chi cho giáo viên, họ giá viên, nhân viên, đồ dụng, dụng cụ, viên, dụng, dụng cụ sách, … sách, … Kết quả quả Trình Trình độ văn hóa hó (literacy rates), mức cung lao động lành ng lành nghê nghề bậc cao (skilled professionals) Đầ và Đầu vào trung gian Tỷ họ sinh/giá viên, Tỷ... tài khóa  Luôn hoàn thiện chất lượng, số lượng và khả năng tiếp cận hoàn thiệ chấ ượng, ượng và khả tiế dịch dịch vụ công Trách nhiê Trách nhiệm với đầu ra và trách nhiệm với kết quả và trách nhiê quả (Output Accountability vs Outcome Accountability) Cấu trúc của mối quan hệ Trách nhiện theo kết quả (Resuls-based accountability relationships) như sau Cấp chính phủ chịu trách nhiệm . lalà̀ ngânngân sasá́chch hihiêệ̣uu quaquả̉ (performance (performance budget)?budget)?  TaTạ̣ii saosao hhướướngng đ đế nn ngânngân sasá́chch hihiêệ̣uu quaquả̉??  XâyXây ddựựngng ngânngân. XâyXây ddựựngng ngânngân sasá́chch hhướướngng đ đế nn kkêế́tt quaquả̉ (Budgeting For Results) NNôộ̣ii dung dung chuyênchuyên đêđề̀  ĐâĐầ̀uu rara vavà̀ KKêế́tt quaquả̉ . mamạ̣nhnh  NgânNgân sasá́chch đđượượcc quaquả̉nn lylý́ hihiêệ̣uu quaquả̉  SSứứcc khokhỏ̉ee đđượượcc chămchăm sosó́cc  SinhSinh viênviên ttôố́tt nghinghiêệ̣pp  KKêế́tt quaquả̉ 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng xây dựng ngân sách sách hướng đến kết quả ướng đế quả nguyễn hồng thắng, Bài giảng xây dựng ngân sách sách hướng đến kết quả ướng đế quả nguyễn hồng thắng, Bài giảng xây dựng ngân sách sách hướng đến kết quả ướng đế quả nguyễn hồng thắng