0

Sổ Tay Tra Cứu Bộ Luật Lao Động Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

847 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2023, 03:48

Tổng hợp bởi Luật sư FDVN fdvn vn / fdvnlawfirm vn / diendanngheluat vn SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH F D V N L A W F I R M 1 PHẦN I BẢNG THỐNG KÊ SỔ TAY TRA CỨU BỘ[.] FDVN LAWFIRM SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH Tổng hợp Luật sư FDVN fdvn.vn / fdvnlawfirm.vn / diendanngheluat.vn PHẦN I BẢNG THỐNG KÊ SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động quan hệ lao động quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước lao động Điều Đối tượng áp dụng Người lao động, người học nghề, người tập nghề người làm việc khơng có quan hệ lao động Người sử dụng lao động Người lao động nước làm việc Việt Nam Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động Điều Giải thích từ ngữ Trong Bộ luật này, từ ngữ hiểu sau: Người lao động người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, trả lương chịu quản lý, điều hành, giám sát người sử dụng lao động Độ tuổi lao động tối thiểu người lao động đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định Mục Chương XI Bộ luật Người sử dụng lao động doanh nghiệp, quan, VĂN BẢN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động cá nhân phải có lực hành vi dân đầy đủ Tổ chức đại diện người lao động sở tổ chức thành lập sở tự nguyện người lao động đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng người lao động quan hệ lao động thơng qua thương lượng tập thể hình thức khác theo quy định pháp luật lao động Tổ chức đại diện người lao động sở bao gồm cơng đồn sở tổ chức người lao động doanh nghiệp Tổ chức đại diện người sử dụng lao động tổ chức thành lập hợp pháp, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động quan hệ lao động Quan hệ lao động quan hệ xã hội phát sinh việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện bên, quan nhà nước có thẩm quyền Quan hệ lao động bao gồm quan hệ lao động cá nhân quan hệ lao động tập thể Người làm việc khơng có quan hệ lao động người làm việc không sở thuê mướn hợp đồng lao động Cưỡng lao động việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn họ Phân biệt đối xử lao động hành vi phân biệt, loại trừ ưu tiên dựa chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ tuổi, tình trạng thai sản, tình trạng nhân, tơn giáo, tín ngưỡng, kiến, khuyết tật, trách nhiệm gia đình sở tình trạng nhiễm HIV lý thành lập, gia nhập hoạt động công đoàn, tổ chức người lao động doanh nghiệp có tác động làm ảnh hưởng đến bình đẳng hội việc làm nghề nghiệp Việc phân biệt, loại trừ ưu tiên xuất phát từ yêu cầu đặc thù công việc hành vi trì, bảo vệ việc làm cho người lao động dễ bị tổn thương khơng bị xem phân biệt đối xử Quấy rối tình dục nơi làm việc hành vi có tính chất tình dục người người khác nơi làm việc mà khơng người mong muốn chấp nhận Nơi làm việc nơi mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận phân công người sử dụng lao động Điều Chính sách Nhà nước lao động Bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp, đáng người lao động, người làm việc khơng có quan hệ lao động; khuyến khích thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi so với quy định pháp luật lao động Bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động, quản lý lao động pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh nâng cao trách nhiệm xã hội Tạo điều kiện thuận lợi hoạt động tạo việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề học nghề để có việc làm; hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động; áp dụng số quy định Bộ luật người làm việc khơng có quan hệ lao động Có sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực; nâng cao suất lao động; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ nghề cho người lao động; hỗ trợ trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động; ưu đãi người lao động có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao đáp ứng u cầu cách mạng công nghiệp, nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Có sách phát triển thị trường lao động, đa dạng hình thức kết nối cung, cầu lao động Thúc đẩy người lao động người sử dụng lao động đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa ổn định Bảo đảm bình đẳng giới; quy định chế độ lao động sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên Điều Quyền nghĩa vụ người lao động Người lao động có quyền sau đây: a) Làm việc; tự lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; khơng bị phân biệt đối xử, cưỡng lao động, quấy rối tình dục nơi làm việc; b) Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ nghề sở thỏa thuận với người sử dụng lao động; bảo hộ lao động, làm việc điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ năm có hưởng lương hưởng phúc lợi tập thể; c) Thành lập, gia nhập, hoạt động tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp tổ chức khác theo quy định pháp luật; yêu cầu tham gia Xem thêm văn pháp luật: Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 (trang 140 tài liệu này); Luật việc làm 2013 (trang 294 tài liệu này); Luật bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi, bổ sung 2014 (trang 264, 282 tài liệu này); Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (trang 222 tài liệu này); Luật giáo dục nghề đối thoại, thực quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động tham vấn nơi làm việc để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng mình; tham gia quản lý theo nội quy người sử dụng lao động; d) Từ chối làm việc có nguy rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe q trình thực công việc; đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; e) Đình cơng; g) Các quyền khác theo quy định pháp luật Người lao động có nghĩa vụ sau đây: a) Thực hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể thỏa thuận hợp pháp khác; b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo quản lý, điều hành, giám sát người sử dụng lao động; c) Thực quy định pháp luật lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp an toàn, vệ sinh lao động Điều Quyền nghĩa vụ người sử dụng lao động Người sử dụng lao động có quyền sau đây: a) Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động; khen thưởng xử lý vi phạm kỷ luật lao động; b) Thành lập, gia nhập, hoạt động tổ chức đại diện người sử dụng lao động, tổ chức nghề nghiệp tổ chức khác theo quy định pháp luật; c) Yêu cầu tổ chức đại diện người lao động thương lượng với mục đích ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia giải tranh chấp lao động, đình cơng; nghiệp 2014 (trang 186 tài liệu này) đối thoại, trao đổi với tổ chức đại diện người lao động vấn đề quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất tinh thần người lao động; d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc; đ) Các quyền khác theo quy định pháp luật Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây: a) Thực hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể thỏa thuận hợp pháp khác; tôn trọng danh dự, nhân phẩm người lao động; b) Thiết lập chế thực đối thoại, trao đổi với người lao động tổ chức đại diện người lao động; thực quy chế dân chủ sở nơi làm việc; c) Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ nghề nhằm trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động; d) Thực quy định pháp luật lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng thực giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc; đ) Tham gia phát triển tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ nghề cho người lao động Điều Xây dựng quan hệ lao động Quan hệ lao động xác lập qua đối thoại, thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, thiện chí, bình đẳng, hợp tác, tơn trọng quyền lợi ích hợp pháp Người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động người lao động, tổ chức đại diện người lao động xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa ổn định với hỗ trợ quan nhà nước có thẩm quyền Cơng đồn tham gia với quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa ổn định; giám sát việc thi hành quy định pháp luật lao động; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng người lao động Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức đại diện người sử dụng lao động khác thành lập theo quy định pháp luật có vai trị đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động, tham gia xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa ổn định Điều Các hành vi bị nghiêm cấm lĩnh vực lao động Phân biệt đối xử lao động Ngược đãi người lao động, cưỡng lao động Quấy rối tình dục nơi làm việc Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật Sử dụng lao động chưa qua đào tạo chưa có chứng kỹ nghề quốc gia nghề, công việc phải sử dụng lao động đào tạo phải có chứng kỹ nghề quốc gia Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng lao động lợi dụng dịch vụ việc làm, hoạt động đưa người lao động làm việc nước theo hợp đồng để thực hành vi trái pháp luật Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật CHƯƠNG II VIỆC LÀM, TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG Điều Việc làm, giải việc làm Việc làm hoạt động lao động tạo thu nhập mà pháp luật không cấm Nhà nước, người sử dụng lao động xã hội có trách nhiệm tham gia giải việc làm, bảo đảm cho người có khả lao động có hội có việc làm Điều 10 Quyền làm việc người lao động Được tự lựa chọn việc làm, làm việc cho người sử dụng lao động nơi mà pháp luật không cấm Trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động thơng qua tổ chức dịch vụ việc làm để tìm kiếm việc làm theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp sức khỏe Điều 11 Tuyển dụng lao động Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động theo nhu cầu người sử dụng lao động Người lao động trả chi phí cho việc tuyển dụng lao động Điều 12 Trách nhiệm quản lý lao động người Điều hướng dẫn Chương II Nghị định số 145/2020/NĐ-CP4 (trang 501 tài liệu này) sử dụng lao động Các quy định sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá cấp chứng kỹ nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp quản lý nhà nước việc làm quy định Luật Việc Làm 2013 văn hướng dẫn thi hành gồm: Nghị định số 23/2021/NĐ-CP1 (trang 352 tài liệu này); Nghị định số 61/2020/NĐ-CP (trang 400 tài liệu này); Nghị định số 31/2015/NĐ-CP (trang 655 tài liệu này); Nghị định số 23/2021/ND-CP ngày 19/3/2021 hướng dẫn Khoản Điều 37 Điều 39 Luật Việc làm trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 Chính phủ sửa đổi Nghị định số 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Việc làm đánh giá, cấp chứng hành nghề quốc gia; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động điều kiện lao động quan hệ lao động; Lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động giấy điện tử xuất trình quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Khai trình việc sử dụng lao động thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi lao động q trình hoạt động với quan chun mơn lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho quan bảo hiểm xã hội Chính phủ quy định chi tiết Điều CHƯƠNG III HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỤC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Điều 13 Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả cơng, tiền lương, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động Trường hợp hai bên thỏa thuận tên gọi khác có nội dung thể việc làm có trả cơng, tiền lương quản lý, điều hành, giám sát bên coi hợp đồng lao động Trước nhận người lao động vào làm việc người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động Điều 14 Hình thức hợp đồng lao động Hợp đồng lao động phải giao kết văn làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định khoản Điều Một số vấn đề nội dụng Hợp đồng bảo lãnh việc lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động làm việc nước ngồi theo hợp đồng xem Thơng tư liên tịch số 08/2007/TTLTBLĐTBXH-BTP5 (tramg 798 tài liệu này) Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/07/2007 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết số vấn đề nội dung hợp đồng bảo lãnh việc lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động làm việc nước theo hợp đồng; Điều Trợ cấp việc, trợ cấp việc làm 504 Mục XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 506 Điều Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu phần 506 Điều 10 Xử lý hợp đồng lao động vơ hiệu tồn người giao kết khơng thẩm quyền vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động 507 Điều 11 Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn toàn nội dung hợp đồng lao động vi phạm pháp luật công việc giao kết hợp đồng lao động công việc mà pháp luật cấm 508 Chương IV 508 CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 508 Mục QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 508 Điều 12 Doanh nghiệp cho thuê lại lao động 508 Mục KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI 508 Điều 15 Ký quỹ sử dụng tiền ký quỹ 508 Điều 16 Nộp tiền ký quỹ 509 Điều 17 Quản lý tiền ký quỹ 509 Điều 18 Rút tiền ký quỹ 509 Điều 19 Trích tiền ký quỹ doanh nghiệp cho thuê lại không thực nghĩa vụ người lao động thuê lại 510 Mục ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 511 Điều 21 Điều kiện cấp giấy phép 511 Điều 23 Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 512 Điều 24 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 512 Điều 25 Trình tự, thủ tục cấp giấy phép 513 Điều 26 Gia hạn giấy phép 513 Điều 27 Cấp lại giấy phép 514 Điều 28 Thu hồi giấy phép 515 Điều 29 Trách nhiệm doanh nghiệp cho thuê lại trường hợp bị thu hồi giấy phép không gia hạn, cấp lại giấy phép 516 Điều 30 Danh mục công việc thực cho thuê lại lao động 517 Mục TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 517 Điều 31 Trách nhiệm doanh nghiệp cho thuê lại 517 Điều 32 Trách nhiệm ngân hàng nhận ký quỹ 517 Điều 34 Trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 518 Điều 35 Trách nhiệm Bộ Lao động - Thương binh Xã hội 518 Điều 36 Trách nhiệm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 518 Chương V 518 ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC 518 Mục TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC 518 Điều 37 Trách nhiệm tổ chức đối thoại nơi làm việc 518 Điều 38 Số lượng, thành phần tham gia đối thoại 519 Điều 39 Tổ chức đối thoại định kỳ nơi làm việc 520 Điều 40 Tổ chức đối thoại có yêu cầu bên 520 Điều 41 Tổ chức đối thoại có vụ việc 521 Mục THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC 521 833 Điều 42 Nguyên tắc thực quy chế dân chủ sở nơi làm việc 521 Điều 43 Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải cơng khai 521 Điều 44 Nội dung, hình thức người lao động tham gia ý kiến 522 Điều 46 Nội dung, hình thức người lao động kiểm tra, giám sát 523 Điều 47 Hội nghị người lao động 523 Chương VI 523 TIỀN LƯƠNG 523 Mục HỘI ĐỒNG TIỀN LƯƠNG QUỐC GIA 523 Điều 49 Chức Hội đồng tiền lương quốc gia 523 Điều 50 Nhiệm vụ Hội đồng tiền lương quốc gia 523 Điều 51 Cơ cấu tổ chức Hội đồng tiền lương quốc gia 524 Điều 52 Hoạt động Hội đồng tiền lương quốc gia 524 Điều 53 Trách nhiệm thực thành lập hoạt động Hội đồng tiền lương quốc gia 525 Mục HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG VÀ TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ, LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM 525 Điều 54 Hình thức trả lương 525 Điều 55 Tiền lương làm thêm 526 Điều 56 Tiền lương làm việc vào ban đêm 527 Điều 57 Tiền lương làm thêm vào ban đêm 527 Chương VII 529 THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI 529 Điều 58 Thời tính vào thời làm việc hưởng lương 529 Điều 59 Sự đồng ý người lao động làm thêm 529 Điều 60 Giới hạn số làm thêm 529 Điều 61 Các trường hợp tổ chức làm thêm từ 200 đến 300 năm 529 Điều 62 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 đến 300 năm 530 Điều 63 Ca làm việc tổ chức làm việc theo ca 530 Điều 64 Nghỉ làm việc 530 Điều 65 Thời gian coi thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ năm người lao động 530 Điều 66 Cách tính ngày nghỉ năm số trường hợp đặc biệt 531 Điều 67 Tiền tàu xe, tiền lương thời gian đường, tiền lương ngày nghỉ năm ngày nghỉ có hưởng lương khác 531 Điều 68 Một số cơng việc có tính chất đặc biệt thời làm việc, thời nghỉ ngơi 531 Chương VIII 532 KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT 532 Điều 69 Nội quy lao động 532 Điều 70 Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động 533 Điều 71 Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại 533 Điều 72 Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại 534 Điều 73 Khiếu nại kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 534 Chương IX 535 LAO ĐỘNG NỮ VÀ BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI 535 834 Mục QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LAO ĐỘNG NỮ VÀ BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI 535 Điều 74 Người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ 535 Điều 75 Nơi có nhiều lao động 535 Điều 76 Phòng vắt, trữ sữa mẹ 535 Điều 77 Nhà trẻ, lớp mẫu giáo 535 Mục BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ 535 Điều 78 Quyền làm việc bình đẳng người lao động, thực biện pháp bảo đảm bình đẳng giới 535 Điều 79 Tăng cường phúc lợi cải thiện điều kiện làm việc 536 Điều 80 Chăm sóc sức khỏe lao động nữ 536 Điều 81 Tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo nơi có nhiều lao động 537 Điều 82 Giúp đỡ, hỗ trợ người sử dụng lao động chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động 537 Điều 83 Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động 538 Mục PHỊNG, CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC 538 Điều 84 Quấy rối tình dục nơi làm việc 538 Điều 85 Quy định người sử dụng lao động phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc 538 Điều 86 Trách nhiệm, nghĩa vụ phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc 539 Mục TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 539 Điều 87 Tổ chức thực sách lao động nữ bảo đảm bình đẳng giới 539 Chương X 540 NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 540 Điều 88 Lao động người giúp việc gia đình 540 Điều 89 Một số quy định riêng lao động người giúp việc gia đình 540 Điều 90 Nghĩa vụ người sử dụng lao động, người lao động 542 Điều 91 Trách nhiệm quản lý lao động người giúp việc gia đình 542 Chương XI 543 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 543 Mục HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG 543 Điều 92 Tiêu chuẩn hòa giải viên lao động 543 Điều 93 Trình tự thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên lao động 543 Điều 94 Miễn nhiệm hòa giải viên lao động 544 Điều 95 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cử hịa giải viên lao động 545 Điều 96 Chế độ, điều kiện hoạt động hòa giải viên lao động 545 Điều 97 Quản lý hòa giải viên lao động 546 Mục HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG 547 Điều 98 Tiêu chuẩn, điều kiện trọng tài viên lao động 547 Điều 99 Bổ nhiệm trọng tài viên lao động 547 Điều 100 Miễn nhiệm trọng tài viên lao động 548 Điều 101 Thành lập Hội đồng trọng tài lao động 548 Chương XII 549 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 549 835 Mục HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG 549 Điều 92 Tiêu chuẩn hòa giải viên lao động 549 Điều 93 Trình tự thủ tục bổ nhiệm hịa giải viên lao động 549 Điều 94 Miễn nhiệm hòa giải viên lao động 551 Điều 95 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cử hịa giải viên lao động 551 Điều 96 Chế độ, điều kiện hoạt động hòa giải viên lao động 552 Điều 97 Quản lý hòa giải viên lao động 552 Mục HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG 554 Điều 102 Thành lập hoạt động Ban trọng tài lao động 554 Điều 103 Chế độ, điều kiện hoạt động trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động 555 Điều 104 Quản lý nhà nước trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động 556 Mục DANH MỤC NƠI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CƠNG VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI NƠI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHƠNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG 556 Điều 105 Danh mục nơi sử dụng lao động khơng đình cơng 556 Điều 106 Giải tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể quyền nơi sử dụng lao động khơng đình cơng 557 Điều 107 Giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích nơi sử dụng lao động khơng đình công 557 Mục HỖN, NGỪNG ĐÌNH CƠNG VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 558 Điều 109 Các trường hợp hỗn, ngừng đình cơng 558 Điều 110 Trình tự, thủ tục thực hỗn đình cơng 558 Điều 111 Trình tự, thủ tục thực ngừng đình cơng 559 Điều 112 Giải quyền lợi người lao động hỗn, ngừng đình cơng 559 Điều 113 Quyền, trách nhiệm người lao động ngừng đình cơng 560 Chương XIII 560 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 560 Điều 114 Hiệu lực thi hành 560 Điều 115 Trách nhiệm thi hành 561 Phụ lục I 562 Mẫu số 01/PLI 563 Mẫu số 02/PLI 564 Phụ lục II 567 Phụ lục III 567 Mẫu số 01/PLIII 569 Mẫu số 02/PLIII 570 Mẫu số 03/PLIII 570 Mẫu số 04/PLIII 572 Mẫu số 05/PLIII 574 Mẫu số 06/PLIII 575 Mẫu số 07/PLIII 576 Mẫu số 08/PLIII 577 Mẫu số 09/PLIII 578 Mẫu số 10/PLIII 579 Mẫu số 11/PLIII 583 836 Mẫu số 12/PLIII 584 Phụ lục IV 586 Mẫu số 01/PLIV 587 Mẫu số 02/PLIV 587 Phụ lục V 589 Mẫu số 01/PLV 590 Mẫu số 02/PLV 593 Mẫu số 03/PLV 594 Phụ lục VI 595 NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2020/NĐ-CP 596 QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 596 Chương I 596 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 596 Điều Phạm vi điều chỉnh 596 Điều Đối tượng áp dụng 596 Điều Giải thích từ ngữ 598 Chương II 599 CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGỒI; NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGỒI KHƠNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG; CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 599 Mục CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 599 Điều Sử dụng người lao động nước 599 Điều Sử dụng người lao động nước nhà thầu 599 Điều Báo cáo sử dụng người lao động nước 600 Mục NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGỒI KHƠNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 601 Điều Trường hợp người lao động nước ngồi khơng thuộc diện cấp giấy phép lao động 601 Điều Xác nhận người lao động nước ngồi khơng thuộc diện cấp giấy phép lao động 601 Mục CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 602 Điều Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động 602 Điều 10 Thời hạn giấy phép lao động 605 Điều 11 Trình tự cấp giấy phép lao động 605 Mục CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 606 Điều 12 Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động 606 Điều 13 Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động 606 Điều 14 Trình tự cấp lại giấy phép lao động 606 Điều 15 Thời hạn giấy phép lao động cấp lại 606 Mục GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 607 Điều 16 Điều kiện gia hạn giấy phép lao động 607 Điều 17 Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động 607 Điều 18 Trình tự gia hạn giấy phép lao động 607 Điều 19 Thời hạn giấy phép lao động gia hạn 608 Mục THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 608 837 Điều 20 Các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động 608 Điều 21 Trình tự thu hồi giấy phép lao động 608 Chương III 608 TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 608 Điều 22 Thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 608 Điều 23 Hồ sơ đăng ký dự tuyển người lao động Việt Nam 609 Điều 24 Trình tự, thủ tục tuyển dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 609 Điều 25 Trách nhiệm người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 610 Điều 26 Trách nhiệm tổ chức, cá nhân nước Việt Nam sử dụng người lao động Việt Nam 610 Điều 27 Trách nhiệm tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam 610 Điều 28 Trách nhiệm tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động 611 Chương IV 611 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 611 Điều 29 Hiệu lực thi hành 611 Điều 30 Trách nhiệm thi hành 612 PHỤ LỤC I 616 Mẫu số 01/PLI 616 Mẫu số 02/PLI 617 Mẫu số 03/PLI 618 Mẫu số 04/PLI 619 Mẫu số 05/PLI 620 Mẫu số 06/PLl 621 Mẫu số 07/PLI 622 Mẫu số 08/PLI 625 Mẫu số 09/PLI 627 Mẫu số 10/PLI 628 Mẫu số 11/PLI 629 Mẫu số 12/PLI 632 Mẫu số 13/PLI 634 Mẫu số 14/PLI 635 Mẫu số 15/PLI 636 PHỤ LỤC II 637 Mẫu số 01/PLII 637 Mẫu số 02/PLII 639 Mẫu số 03/PLII 642 Mẫu số 04/PLII 643 NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2016/NĐ-CP 645 QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 645 Chương I 645 QUY ĐỊNH CHUNG 645 838 Điều Phạm vi Điều chỉnh 645 Điều Đối tượng áp dụng 645 Điều Nguyên tắc đầu tư 645 Điều Các hình thức đầu tư 645 Điều Xây dựng phương án đầu tư 646 Chương II 646 PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 646 Điều Mua trái phiếu Chính phủ 646 Điều Cho ngân sách nhà nước vay 647 Điều Gửi tiền ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 648 Điều Mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng tiền gửi phát hành ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 648 Điều 10 Mua trái phiếu Chính phủ bảo lãnh Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành 649 Điều 11 Đầu tư vào dự án quan trọng theo định Thủ tướng Chính phủ 649 Chương III 650 SỬ DỤNG TIỀN SINH LỜI CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, XỬ LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 650 Điều 12 Sử dụng tiền sinh lời hoạt động đầu tư 650 Điều 13 Xử lý rủi ro hoạt động đầu tư 651 Chương IV 652 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 652 Điều 14 Điều Khoản chuyển tiếp 652 Điều 15 Hiệu lực thi hành 652 Điều 16 Trách nhiệm tổ chức thực 652 Điều 17 Trách nhiệm thi hành 653 NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2015/NĐ-CP 655 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 655 Chương I 655 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 655 Điều Phạm vi điều chỉnh 655 Điều Đối tượng áp dụng 655 Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực quy định Nghị định 655 Chương II 655 ĐIỀU KIỆN, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 655 Mục ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 656 Điều Điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia 656 Điều Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia 656 Điều Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 656 839 Điều Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận 656 Điều Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận 657 Điều Tạm đình hoạt động thu hồi giấy chứng nhận 657 Điều Thông báo hoạt động cấp giấy chứng nhận 658 Điều 10 Quyền nghĩa vụ tổ chức đánh giá kỹ nghề 658 Mục ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CƠNG NHẬN, CẤP THẺ ĐÁNH GIÁ VIÊN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 659 Điều 11 Điều kiện cấp thẻ đánh giá viên kỹ nghề quốc gia 659 Điều 12 Thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ, thu hồi thẻ đánh giá viên 660 Điều 13 Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp thẻ đánh giá viên 660 Điều 14 Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại thẻ đánh giá viên 661 Điều 15 Hủy bỏ, thu hồi thẻ đánh giá viên 661 Mục ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 662 Điều 16 Điều kiện tham dự đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia theo bậc trình độ kỹ nghề 662 Điều 17 Thủ tục, hồ sơ đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia 663 Điều 18 Điều kiện công nhận tương đương miễn đánh giá kỹ nghề quốc gia 664 Mục TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 664 Điều 19 Tổ chức việc thực đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia 664 Điều 20 Phương thức thực việc đánh giá kỹ nghề quốc gia 664 Điều 21 Quy trình thực việc đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia 665 Điều 22 Giám sát việc thực việc đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia 666 Điều 23 Xử lý cố xảy thực việc đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia 666 Điều 24 Xử lý vi phạm người tham dự trình thực việc đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia 667 Điều 25 Thực việc hoàn trả chi phí cho người tham dự 667 Điều 26 Công nhận kết đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia 667 Điều 27 Chế độ lưu trữ 668 Chương III 668 CÔNG VIỆC ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN AN TOÀN, SỨC KHỎE CỦA CÁ NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC CỘNG ĐỒNG PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 668 Điều 28 Danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe cá nhân người lao động cộng đồng phải có chứng kỹ nghề quốc gia 668 Điều 29 Đề xuất thay đổi, loại bỏ, bổ sung công việc thuộc danh mục cơng việc ảnh hưởng trực tiếp đến an tồn sức khỏe cá nhân người lao động cộng đồng phải có chứng kỹ nghề quốc gia 668 Điều 30 Thời điểm áp dụng 669 Chương IV 669 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 669 Điều 31 Trách nhiệm Bộ Lao động - Thương binh Xã hội 669 Điều 32 Trách nhiệm Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ 670 840 Điều 33 Trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 671 Điều 34 Trách nhiệm việc phối hợp thực quản lý nhà nước đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia 671 Điều 35 Trách nhiệm Sở Lao động - Thương binh Xã hội 671 Chương V 671 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 671 Điều 36 Quy định chuyển tiếp 671 Điều 37 Hiệu lực thi hành 671 Điều 38 Trách nhiệm thi hành 671 THÔNG TƯ SỐ 09/2020/TT-BLĐTBXH 697 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 697 Chương I 697 QUY ĐỊNH CHUNG 697 Điều Phạm vi điều chỉnh 697 Điều Đối tượng áp dụng 697 Chương II 697 SỬ DỤNG NGƯỜI CHƯA ĐỦ 15 TUỔI LÀM VIỆC 697 Điều Điều kiện sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc 697 Điều Giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc 698 Điều Thẩm quyền đồng ý việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 698 Điều Hồ sơ đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 699 Điều Trình tự, thủ tục đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 699 Chương III 700 DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC, NƠI LÀM VIỆC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 700 Điều Danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi làm 700 Điều Danh mục công việc, nơi làm việc gây tổn hại đến phát triển thể lực, trí lực, nhân cách người chưa thành niên 700 Điều 10 Danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm 700 Chương IV 700 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 700 Điều 11 Trách nhiệm Sở Lao động - Thương binh Xã hội 700 Điều 12 Trách nhiệm người sử dụng lao động 700 Chương V 701 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 701 Điều 13 Hiệu lực thi hành 701 PHỤ LỤC I 701 Mẫu số 01 Văn đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 702 Mẫu số 02 Bản cam kết chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành hành vi xâm hại trẻ em 704 Mẫu số 03 Phiếu đồng ý người đại diện theo pháp luật người chưa đủ 13 tuổi làm việc 704 Mẫu số 04 Văn đồng ý việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 705 Mẫu số 05 Báo cáo tình hình đồng ý sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 707 Mẫu số 06 Sổ theo dõi tình hình sử dụng lao động chưa thành niên 707 PHỤ LỤC II 708 841 PHỤ LỤC III 709 PHỤ LỤC IV 714 PHỤ LỤC V 714 THÔNG TƯ SỐ 10/2020/TT-BLĐTBXH 716 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỘI ĐỒNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ VÀ NGHỀ, CÔNG VIỆC CĨ ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI CHỨC NĂNG SINH SẢN, NI CON 716 Chương I 716 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 716 Điều Phạm vi điều chỉnh 716 Điều Đối tượng áp dụng 716 Chương II 716 NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 716 Điều Nội dung chủ yếu hợp đồng lao động 716 Điều Bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật cơng nghệ 719 Điều Nội dung chủ yếu hợp đồng lao động lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 719 Chương III 719 HỘI ĐỒNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ 719 Điều Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể 719 Điều Chức Hội đồng thương lượng tập thể 721 Điều Nhiệm vụ Hội đồng thương lượng tập thể 721 Điều Hoạt động Hội đồng thương lượng tập thể 721 Chương IV 722 DANH MỤC NGHỀ, CƠNG VIỆC CĨ ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI CHỨC NĂNG SINH SẢN VÀ NUÔI CON 722 Điều 10 Danh mục nghề, cơng việc có ảnh hưởng xấu tới chức sinh sản nuôi 722 Điều 11 Trách nhiệm người sử dụng lao động người lao động việc thực danh mục nghề, cơng việc có ảnh hưởng xấu tới chức sinh sản nuôi 722 Chương V 722 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 722 Điều 12 Hiệu lực thi hành 722 PHỤ LỤC 723 DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC CÓ ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI CHỨC NĂNG SINH SẢN VÀ NUÔI CON 723 Phần I 723 Các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức sinh sản nuôi lao động nữ 723 Mục 723 Các nghề, công việc áp dụng chung cho tất lao động nữ 724 Mục 726 Các nghề, công việc áp dụng lao động nữ thời gian có thai ni 12 tháng tuổi 726 Phần II 730 Các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức sinh sản lao động nam 730 842 THÔNG TƯ SỐ 31/2019/TT-BLĐTBXH 731 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 731 Chương I 731 QUY ĐỊNH CHUNG 731 Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 731 Điều Nguyên tắc thi xét thăng hạng 732 Điều Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi xét thăng hạng 732 Điều Miễn thi ngoại ngữ viên chức dự thi thăng hạng 732 Điều Miễn thi tin học viên chức dự thi thăng hạng 733 Điều Các trường hợp áp dụng hình thức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 733 Điều Hồ sơ đăng ký dự thi xét thăng hạng 733 Chương II 733 THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 733 Điều Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp (hạng II) lên giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) 733 Điều Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết thực hành (hạng III) lên giảng viên giáo dục nghề nghiệp (hạng II) 734 Điều 10 Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II lên giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I 735 Điều 11 Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết thực hành hạng III lên giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II 735 Điều 12 Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 736 Chương III 736 XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 736 Điều 13 Nội dung hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 737 Điều 14 Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 737 Chương IV 737 XÁC ĐỊNH VIÊN CHỨC ĐƯỢC THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 737 Điều 15 Xác định viên chức thăng hạng kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 737 Điều 16 Xác định viên chức thăng hạng kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 737 Điều 17 Thông báo kết kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 737 Điều 18 Hủy kết thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 738 Chương V 738 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 738 Điều 19 Trách nhiệm thi hành 738 Điều 20 Hiệu lực thi hành 739 THÔNG TƯ SỐ 56/2015/TT-BLĐTBXH 740 843 HƯỚNG DẪN VIỆC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 740 Chương I 740 QUY ĐỊNH CHUNG 740 Điều Phạm vi điều chỉnh 740 Điều Đối tượng áp dụng 740 Điều Giải thích từ ngữ 740 Chương II 741 NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 741 Mục NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 741 Điều Nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia 741 Điều Khung trình độ kỹ nghề quốc gia 741 Điều Cấu trúc tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia 742 Mục QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 743 Điều Thành lập, lựa chọn tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia 743 Điều Phân tích nghề 744 Điều Phân tích cơng việc 745 Điều 10 Xác định danh mục đơn vị lực 745 Điều 11 Biên soạn tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia 746 Điều 12 Lập hồ sơ đề nghị thẩm định tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia 746 Chương III 746 TỔ CHỨC VIỆC THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 747 Điều 13 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo tiêu chuẩn 747 Điều 14 Thành lập Hội đồng thẩm định 747 Điều 15 Nội dung thời hạn thẩm định 748 Điều 16 Trình tự thẩm định 748 Điều 17 Công bố tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia 749 Chương IV 749 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 749 Điều 18 Trách nhiệm Bộ Lao động - Thương binh Xã hội 749 Điều 19 Trách nhiệm Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ 750 Chương V 750 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 750 Điều 20 Điều khoản chuyển tiếp 750 Điều 21 Hiệu lực thi hành 750 Điều 22 Trách nhiệm thi hành 750 THÔNG TƯ SỐ 28/2015/TT-BLĐTBXH 762 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 52 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 762 Chương I 762 QUY ĐỊNH CHUNG 762 Điều Phạm vi điều chỉnh 762 844 Điều Đối tượng áp dụng 762 Chương II 762 THAM GIA VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 762 Điều Tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Khoản Điều 11 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 762 Điều Đóng bảo hiểm thất nghiệp 763 Chương III 763 HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 763 Điều Trình tự, thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy định Điều 15 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 763 Điều Từ chối nhận việc làm theo quy định Điểm đ Khoản Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 763 Chương IV 764 TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 764 Điều Người lao động khơng có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp 764 Điều Mức hưởng tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp 764 Điều Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 766 Điều 10 Thông báo việc tìm kiếm việc làm theo quy định Điều 52 Luật Việc làm 768 Chương V 770 HỖ TRỢ HỌC NGHỀ 770 Điều 11 Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề 770 Điều 12 Giải hỗ trợ học nghề 771 Chương VI 772 HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 772 Điều 13 Văn đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ nghề để trì việc làm cho người lao động 772 Điều 14 Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ nghề trì việc làm 772 Điều 15 Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ nghề để trì việc làm cho người lao động theo quy định Khoản Điều Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 772 Chương VII 773 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 773 Điều 16 Thơng báo tình hình biến động lao động 773 Điều 17 Báo cáo định kỳ tình hình thực bảo hiểm thất nghiệp 773 Điều 18 Thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền hỗ trợ học nghề kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ nghề để trì việc làm cho người lao động 774 Điều 19 Các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 774 Chương VIII 776 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 776 Điều 20 Hiệu lực thi hành 776 THÔNG TƯ SỐ 27/2015/TT-BLĐTBXH 778 HƯỚNG DẪN THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 778 Chương I 778 845 QUY ĐỊNH CHUNG 778 Điều Phạm vi điều chỉnh 778 Điều Đối tượng áp dụng 778 Điều Giải thích từ ngữ 778 Chương II 779 THU THẬP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 779 Mục 1: THU THẬP THÔNG TIN VỀ CUNG LAO ĐỘNG 779 Điều Đối tượng thu thập 779 Điều Nội dung thu thập 779 Điều Thời điểm, thời gian thu thập 779 Điều Phương thức thực 779 Mục 2: THU THẬP THÔNG TIN VỀ CẦU LAO ĐỘNG 780 Điều Đối tượng thu thập 780 Điều Nội dung thu thập 780 Điều 10 Thời điểm, thời gian thu thập 780 Điều 11 Phương thức thực 780 Mục 3: THU THẬP THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 781 Điều 12 Đối tượng thu thập 781 Điều 13 Nội dung thu thập 781 Điều 14 Thời gian thu thập, phương thức thực 781 Mục 4: THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 781 Điều 15 Đối tượng thu thập 781 Điều 16 Nội dung thu thập 781 Điều 17 Thời gian thu thập, phương thức thực 781 Chương III 781 LƯU TRỮ, QUẢN LÝ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 781 Điều 18 Lưu trữ thông tin thị trường lao động 781 Điều 19 Quản lý Cơ sở liệu thị trường lao động 782 Chương IV 782 TỔNG HỢP VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 782 Điều 20 Tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động 782 Điều 22 Sử dụng thông tin thị trường lao động 783 Chương V 783 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 783 Điều 23 Trách nhiệm đối tượng cung cấp thông tin thị trường lao động 783 Điều 24 Trách nhiệm người trực tiếp thực thu thập thông tin thị trường lao động 783 Điều 25 Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã 783 Điều 26 Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện 783 Điều 27 Trách nhiệm Sở Lao động - Thương binh Xã hội 783 Điều 28 Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 784 Điều 29 Trách nhiệm Bộ Lao động - Thương binh Xã hội 784 Điều 30 Hiệu lực thi hành 784 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 08/2007/TTLT- BLĐTBXH-BTP 798 846 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VÀ VIỆC THANH LÝ HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 798 I PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 798 II HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH 799 Hình thức Hợp đồng bảo lãnh 799 Phạm vi bảo lãnh 799 Quyền nghĩa vụ bên tham gia Hợp đồng bảo lãnh 799 3.1 Quyền bên bảo lãnh 799 3.2 Nghĩa vụ bên bảo lãnh 799 3.3 Quyền bên nhận bảo lãnh 800 3.4 Nghĩa vụ bên nhận bảo lãnh 800 Thời hạn thực nghĩa vụ bảo lãnh 800 Xử lý tài sản bên bảo lãnh 801 Bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh 801 Chấm dứt Hợp đồng bảo lãnh 801 III THANH LÝ HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH 801 IV THỜI HIỆU KHỞI KIỆN 802 V TỔ CHỨC THỰC HIỆN 802 MỤC LỤC 803 847 ...PHẦN I BẢNG THỐNG KÊ SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa... người sử dụng lao động Độ tuổi lao động tối thi? ??u người lao động đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định Mục Chương XI Bộ luật Người sử dụng lao động doanh nghiệp, quan, VĂN BẢN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ tổ... định chế độ lao động sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên Điều Quyền nghĩa vụ người lao động Người lao động có quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ Tay Tra Cứu Bộ Luật Lao Động Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành,