0

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

21 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2023, 09:09

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những vấn đề chung của báo cáo kế toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính; phương pháp lập và trình bày báo cáo quyết toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo! Chương Báo cáo kế toán đơn vị hành nghiệp 6.1 Những vấn đề chung báo cáo kế tốn 6.2 Phương pháp lập trình bày báo cáo tài 6.3 Phương pháp lập trình bày báo cáo toán 6.4 Phương pháp lập trình bày báo cáo kế tốn quản trị 154 6.1 Những vấn đề chung báo cáo kế toán 6.1.1 Khái niệm chất BCKT 6.1.2 Phân loại BCKT 6.1.3 Mục đích lập BCKT 6.1.4 Nội dung hệ thống BCKT 155 Khái niệm chất báo cáo kế toán Báo cáo kế toán sản phẩm kế toán, phản ánh kết hoạt động đơn vị kế toán theo tiêu kinh tế tài định để đáp ứng cho việc định kinh tế phù hợp 156 Là bảng tổng hợp thơng tin tình hình tài chính, kết hoạt động, luồng tiền, tình hình tiếp nhận, sử dụng kinh phí NSNN đơn vị Là công cụ kiểm tra, giám sát quan quản lý NN Là phương tiện giúp nhà quản lý định điều hành hoạt động đơn vị BẢN CHẤT CỦA BÁO CÁO KẾ TOÁN ĐVHCSN 157 Phân loại báo cáo kế tốn • Theo phạm vi cung cấp thơng tin báo cáo - Báo cáo tài chính, báo cáo toán (Báo cáo kế toán bắt buộc ) - Báo cáo quản trị (Báo cáo kế tốn khơng bắt buộc ) • Theo mức độ tổng hợp, chi tiết thông tin cung cấp: - Báo cáo tổng hợp - Báo cáo chi tiết 158 Mục đích lập báo cáo kế tốn đơn vị hành nghiệp • Tổng hợp thơng tin tình hình tài chính, kết hoạt động tài chính, luồng tiền, KP ngân sách NN sử dụng kỳ kế tốn • Cung cấp thơng tin kinh tế tài chủ yếu cho việc đánh giá tình hình, thực trạng hoạt động đơn vị • Cung cấp thơng tin chi tiết tình hình hoạt động đơn vị làm sở cho việc định quản lý • Nâng cao trách nhiệm giải trình đơn vị việc tiếp nhận sử dụng nguồn lực 159 Hệ thống báo cáo kế toán ĐVHCSN - Báo cáo tài - Báo cáo tốn + Báo cáo tốn kinh phí hoạt động + Báo cáo toán vốn đầu tư XDCB - Báo cáo quản trị 160 BCTC cung cấp thông tin tình hình tài chính, kết hoạt động tài luồng tiền từ hoạt động đơn vị, cung cấp cho người có liên quan để xem xét đưa định hoạt động tài chính, ngân sách đơn vị Nguyên tắc lập trình bày 6.2 Phương pháp lập trình bày Báo cáo tài Phương pháp lập trình bày 161 Nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài - Phải vào số liệu kế tốn sau khóa sổ kế tốn - Lập nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo quy định trình bày quán kỳ kế tốn - Phải có chữ ký người lập, kế toán trưởng thủ trưởng đơn vị kế tốn - Phải lập báo cáo tài vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định Luật Kế toán 162 Báo cáo kết hoạt động Báo cáo tình hình tài Báo cáo LCTT Phương pháp lập trình bày BCTC Thuyết minh báo cáo tài 163 BCQT dùng để tổng hợp tình hình tiếp nhận sử dụng nguồn kinh phí NSNN đơn vị HCSN, trình bày chi tiết theo mục lục NSNN để cung cấp cho quan cấp trên, quan tài quan có thẩm quyền khác Ngun tắc lập trình bày 6.3 Phương pháp lập trình bày Báo cáo tốn Phương pháp lập trình bày 164 Nguyên tắc lập trình bày báo cáo tốn • Ngun tắc lập báo cáo Đối với báo cáo toán nguồn khác: Số liệu tốn bao gồm số thu, chi từ nguồn khác khơng thuộc ngân sách nhà nước mà đơn vị thực từ đầu năm đến hết ngày 31/12 hàng năm * Đối tượng lập báo cáo - Đơn vị HCSN sử dụng NSNN phải lập báo cáo toán ngân sách phần kinh phí NSNN cấp - Đơn vị HCSN phát sinh khoản thu, chi từ nguồn khác, có quy định phải tốn phải lập báo cáo toán nguồn 165 Trách nhiệm đơn vị kế toán Cơ quan Tài chính, Cơ quan Thống kê KBNN đồng cấp ĐV cấp ĐV cấp Cơ quan Tài chính, Cơ quan Thống kê, KBNN đồng cấp Kiểm tra Lập BCTC tổng hợp, báo cáo toán 166 Trách nhiệm quan Tài chính, KBNN, Thuế • Kiểm tra • Đối chiếu • Điều chỉnh số liệu • Cung cấp • Khai thác Tình hình sử dụng kinh phí, quản lý sử dụng TS thu, chi NSNN 167 Kỳ hạn lập báo cáo ĐV HCSN có sử dụng NSNN Năm Các đơn vị kế toán bị chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động phải lập BCTC thời điểm định chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động 168 Thời hạn nộp báo cáo toán ngân sách năm - Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương, thời hạn cho quan cấp trên, quan tài chậm vào cuối ngày 01 tháng 10 năm sau - Đối với đơn vị dự toán cấp II, cấp sở (III): đơn vị dự toán cấp I qui định cụ thể 169 Phương pháp lập trình bày báo cáo tốn - Báo cáo tốn kinh phí hoạt động ( B01-BCQT) - Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN nguồn phí khấu trừ, để lại (F01-01/BCQT) - Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án (F0102/BCQT) - Báo cáo thực xử lý kiến nghị kiểm tốn, tra, tài (B02/BCQT) - Thuyết minh báo cáo toán (B03/BCQT) 170 Báo cáo kế toán quản trị cung cấp thông tin phục vụ việc điều hành hoạt động tương lai đơn vị Nguyên tắc lập trình bày 6.4 Phương pháp lập trình bày Báo cáo kế tốn quản trị Phương pháp lập trình bày 171 Nguyên tắc lập trình bày báo cáo • Báo cáo xây dựng phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý nội đơn vị cụ thể • Các tiêu báo cáo cần phải thiết kế phù hợp với tiêu kế hoạch, dự tốn báo cáo tài thay đổi theo yêu cầu quản lý cấp • Thời gian lập báo cáo phụ thuộc vào yêu cầu người quản lý cấp đơn vị 172 Báo cáo định hướng hoạt động Báo cáo chứng minh định quản trị Báo cáo chi tiết tình hình hoạt động Các loại báo cáo kế tốn quản trị 173 Phương pháp lập trình bày báo cáo - Báo cáo chi tiết tình hình hoạt động: Báo cáo chi tiết doanh thu, chi phí hoạt động; Báo cáo kiểm soát chi hoạt động theo nhóm mục chi; Báo cáo phân tích biến động doanh thu, chi phí theo phận;… - Báo cáo định hướng hoạt động: phản ánh thông tin doanh thu, thu nhập, chi phí, chênh lệch thu chi, tài sản, nguồn vốn - Báo cáo chứng minh định quản trị: báo cáo phân tích, so sánh phương án hoạt động; Báo cáo phân tích lực kinh tế tài sản; Báo cáo phân tích giá trị, kết cấu dòng tiền,… 174 ... tin báo cáo - Báo cáo tài chính, báo cáo toán (Báo cáo kế toán bắt buộc ) - Báo cáo quản trị (Báo cáo kế toán khơng bắt buộc ) • Theo mức độ tổng hợp, chi tiết thông tin cung cấp: - Báo cáo tổng... đơn vị kế tốn - Phải lập báo cáo tài vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định Luật Kế toán 162 Báo cáo kết hoạt động Báo cáo tình hình tài Báo cáo LCTT Phương pháp lập trình bày BCTC Thuyết minh báo. .. cấp đơn vị 172 Báo cáo định hướng hoạt động Báo cáo chứng minh định quản trị Báo cáo chi tiết tình hình hoạt động Các loại báo cáo kế toán quản trị 173 Phương pháp lập trình bày báo cáo - Báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp,