0

Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân.DOC

24 122,624 146

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2012, 12:12

Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lời nói đầuXây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh, ngang tầm với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động vững bước vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị cũng như mỗi người công nhân.Nhưng thực trạng của giai cấp công nhân hiện nay cho thấy rằng nếu không sự cải cách, thúc đẩy để phát triển thì giai cấp công nhân Việt Nam vẫn chỉ là những con người nghèo khổ về kinh tế cũng như nghèo nàng về kiến thức và chủ nghĩa xã hội khoa học sẽ trở thành một điều quá xa xôi. Sẽ không xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ở nơi nào nếu dân trí bị coi thường, sẽ không dân giàu, nước mạnh nếu nhà quản lý và những người trực tiếp xây dựng đất nước lại thiếu tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết cách mạng và sự đoàn kết giữa những người cộng sản.Bài tiểu luận sẽ nêu lên một số thực trạng bề nổi của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay và một số phương pháp thúc đẩy, phát triển để đưa giai cấp công nhân thích nghi với sự thay đổi và chiến thắng khó khăn để đưa đất nước tiến lên, hoàn thành mục tiêu trước mắt là nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368I) sở lý luận:1)Định nghĩa:Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nên công nghiệp hiện đại với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng lao động bản tiên tiến trong các quy trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay.- Thực tiễn và truyền thống cách mạng Việt nam cho thấy giai cấp công nhân trong mọi hoàn cảnh và đặc biệt, trong những thời điểm bước ngoặt của lịch sử luôn là sở quan trọng nhất của Đảng, là nguồn lực bổ sung sinh lực cho Đảng. Nhìn vào sự phát triển giai cấp công nhân ở nước ta thể thấy hiện trạng, xu hướng và triển vọng về sự phát triển chung của Đảng, của dân tộc và xã hội với những khả năng, năng lực, tiềm lực của nó. Quan tâm, xây dựng và phát triển giai cấp công nhân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ sống còn của sự nghiệp cách mạng .- 2)Những đặc điểm bản của giai cấp công nhân:Là giai cấp của những người lao động sản xuất vật chất là chủ yếu (với trình độ trí tuệ ngày càng cao, đồng thời cũng ngày càng những sáng chế, phát minh lý thuyết được ứng dụng ngay trong sản xuất). Vì thế, giai cấp công nhân vai trò quyết định nhất sự tồn tại và phát triển xã hội.Có lợi ích giai cấp đối lập với lợi ích bản của giai cấp tư sản (giai cấp công nhân: xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ áp bức bóc lột, giành chính quyền và làm chủ xã hội. Giai cấp tư sản không bao giờ tự rời bỏ những vấn đề bản đó). Do vậy, giai cấp công nhân tinh thần cách mạng triệt để.Là “giai cấp dân tộc” - vừa quan hệ quốc tế, vừa bản sắc dân tộc và chịu trách nhiệm trước hết với dân tộc mình.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Có hệ tư tưởng riêng của giai cấp mình: đó là chủ nghĩa Mác-Lênin phản ánh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân , đồng thời hệ tư tưởng đó dẫn dắt quá trình giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình nhằm giải phóng xã hội, giải phóng con người. Giai cấp công nhân ở Đảng tiên phong của mình là Đảng Cộng Sản (Đảng Mác-Lênin).Bất kỳ giai cấp công nhân nước nào, khi đã đảng tiên phong của nó, đều những đặc điểm bản, chung nhất đó. Do vậy, giai cấp công nhân mỗi nước đều là một bộ phận không thể tách rời giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Vì vậy chủ nghĩa Mác-Lênin mới quan điểm đúng đắn về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới cùa giai cấp công nhân.Từ những đặc điểm vốn đó, giai cấp công nhân mới ba tính chất bản là:- Tính tổ chức, kỷ luật cao. - Tính tiên phong (về phương thức sản xuất, về tư tưởng, về Đảng của nó). - Tính triệt để cách mạng.3) Công nhân Việt Nam:Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Sinh ra trong lòng một dân tộc truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, trong điều kiện đất nước bị kẻ thù xâm lược, khiến cho ý chí và động cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam được nâng lên gấp bội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã đi tiên phong trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, liên minh đoàn kết chặt chẽ với nông dân, trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động yêu nước làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giành thống nhất, độc lập cho Tổ quốc, tự do hòa bình cho Dân tộc. Đánh giá về giai cấp công nhân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368khẳng định: Chỉ giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Ngay từ khi ra đời, giai cấp công nhân nước ta đã anh dũng, kiên cường đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Phong trào đấu tranh của công nhân từng bước trưởng thành, phát triển từ tự phát đến tự giác và không ngừng lớn mạnh. Sự ra đời của Công đoàn Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn nhất của giai cấp công nhân Việt Nam - là kết quả tất yếu của quá trình phát triển phong trào công nhân nước ta cùng với việc chuẩn bị các điều kiện lý luận, tư tưởng, chính trị, tổ chức của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc. Đại đa số xuất thân từ nông dân nghèo ra đô thị, vào các đồn điền, xưởng máy nhỏ… làm thuê cho chủ tư sản xâm lược.Chủ yếu sống bằng sức lao động, nguồn thu nhập chính là tiền công và cũng thể cổ phần hay cổ phiếu.Khi ra đời với trình độ khoa học kĩ thuật, tay nghề và mức sống còn thấp, vì Việt Nam lúc đó chưa nền công nghiệp hiện đại; chịu ảnh hưởng nặng nề của sản xuất nhỏ, tiểu nông.Có truyền thống lao động cần cù, yêu nước nồng nàn, gắn bó mật thiết với dân tộc, nhất là nông dân và các tầng lớp lao động.Sớm được giác ngộ cách mạng và thành lập Đảng tiên phong do Hồ Chí Minh - Người đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam và Đông Dương - sáng lập và rèn luyện. Giai cấp công nhân sớm trở thành giai cấp lãnh đạo cáhc mạng Việt Nam từ khi Đảng của nó. Hơn 70 năm qua, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đã thu được nhiều thắng lợi to lớn trong cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.Trong cuộc sống đổi mới hiện nay, tuy đã nhiều thành tựu to lớn, song giai cấp công nhân Việt Nam vẫn còn nhiều mặt hạn chế, đặc biệt là về trình độ văn hóa bản, khoa học công nghệ và tay nghề; giác ngộ chính trị và mức sống tuy khá hơn sau những năm dổi mới kết quả, nhưng nhìn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368chung cũng còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.II) Đánh giá thực trạng công nhân Việt Nam1)Một vài nhận xét về công nhân Việt Nam hiện nay:Xét về cấu trình độ học vấn và chuyên môn: giai cấp công nhân nước ta gồm: nhóm những người lao động tính công nghiệp (chân tay, thủ công), tại các công trường xây dựng, các doanh nghiệp, nông, lâm trường và tại các hộ tiểu chủ sản xuất hàng hóa; nhóm công nhân công nghiệp khí, nhất là trong các ngành công nghiệp nặng; nhóm công nhân công nghiệp tự động hóa hay lao động công nghệ cao, lao động trí thức tại các doanh nghiệp được trang bị dây truyền tự động hóa và tại các doanh nghiệp điện tử - tin học, nhất là tại các khu công nghệ cao.Xét về cấu thành phần kinh tế: giai cấp những người lao động công nghiệp và tính công nghiệp, lao động tại tất cả các thành phần kinh tế và gồm các nhóm: công nhân trong các doanh nghiệp quốc doanh; công nhân trong các doanh nghiệp cổ phần; công nhân ở các nông - lâm trường nhận đất khoán; công nhân đồng thời là chủ kinh tế cá thể, tiểu chủ trực tiếp sản xuất hàng hóa; công nhân làm thuê tại khu vực dân doanh và vốn đầu tư nước ngoài. Trong thời kỳ đổi mới, số lượng công nhân ngoài quốc doanh tăng mạnh, còn số lượng công nhân khu vực quốc doanh lại giảm. Về tư tưởng, ý thức giai cấp: qua khảo sát tình hình công nhân tại Hà Nội, phần lớn công nhân nhận thức rằng, hiện nay trong xã hội nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội, nhưng giai cấp công nhân vai trò to lớn trong sản xuất công nghiệp. Trong những năm qua, với sự cố gắng của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, trên cả nước hơn 6,0 triệu công nhân được học tập 5 bài giáo dục chính trị bản. Vì thế sự hiểu biết của một bộ phận công nhân về chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã được nâng lên một bước. Theo số liệu điều tra trong các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội, 23,1% công nhân được hỏi tự Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nhận là đã hiểu rõ về chủ nghĩa Mác-Lênin; 71,3% chỉ hiểu khái quát và 5,6% chưa hiểu rõ. Mức độ hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh cũng khá cao. Số công nhân tại các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội được hỏi, tự nhận hiểu rõ là 35,4%; chỉ hiểu khái quát là 59,5%; chưa hiểu rõ là 5,1%. Những số liệu đó chứng tỏ ý thức chính trị của công nhân đã được bồi dưỡng và nâng cao một bước. Tuy nhiên, ý thức giai cấp công nhân của công nhân ở Hà Nội và một số nơi khác lại không cao. Chẳng hạn, khi tìm hiểu công nhân về việc ý định hướng nghiệp cho con theo nghề của mình không đã cho kết quả như sau: trên toàn quốc 45,1% trả lời có; 54,9% trả lời không. Các tỷ lệ tương ứng ở Hà Nội là 40% và 60%; ở thành phố Hồ Chí Minh là 44,5% và 55,5%; ở Kiên Giang là 46,8% và 53,2%. Tỷ lệ trả lời không muốn cho con theo nghề của mình là rất cao, nhất là ở Hà Nội. Kết quả này cho thấy ý thức tự hào giai cấp của đa số công nhân đang còn những hạn chế nhất định, mặc dù ý thức chính trị đã được nâng cao một bước.Trong những năm gần đây, việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa đã thúc đẩy quá trình tập trung công nhân tại các khu công nghiệp và đô thị. Việc tập trung công nhân, một mặt, sẽ thúc đẩy nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật; mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng, nâng cao ý thức chính trị, ý thức giai cấp. Tuy thế, quá trình này diễn biến không đơn giản do nhiều nguyên nhân như: trình độ sản xuất công nghiệp, trình độ học vấn của công nhân nhập cư, mức độ điều tiết quan hệ chủ - thợ theo pháp luật, v.v Mức độ tập trung công nhân như vậy là không nhỏ. Song do trình độ sản xuất công nghiệp của nước ta chưa cao, nên việc tập trung công nhân chủ yếu theo các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động với trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp (dệt, may, da giày .), trình độ học vấn không cao, về khách quan, đặt ra không ít vấn đề phức tạp trong việc bồi dưỡng, nâng cao ý thức chính trị, ý thức giai cấp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Sự phát triển của các cuộc đình công của công nhân, đặc biệt tại vùng Đông Nam Bộ, trong những năm gần đây cho thấy, việc công nhân tự khởi xướng, tổ chức các cuộc đình công phản ánh ý thức về lợi ích kinh tế đã rất rõ nét. Đây là dấu hiệu bản để phát triển ý thức chính trị, ý thức giai cấp của những người lao động công nghiệp vốn xuất thân từ nhiều giai tầng xã hội khác nhau, chủ yếu là nông dân. Các cuộc đình công của công nhân cũng đặt ra yêu cầu phân định rõ nội hàm của khái niệm giai cấp công nhân, để định hướng chính sách phù hợp đối với lực lượng sản xuất hàng đầu này của xã hội.2)Chân dung về cuộc sống hiện nay của công nhân:Chất lượng cuộc sống của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay đang là một vấn đề đau đầu của các nhà quản lý. Người công nhân thường sống tập trung quanh các khu nhà trọ tồi tàn quanh khu công nghiệp. Mặc dù đã một số khu công nghiệp xây chung cho công nhân nhưng xem ra cũng chẳng đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu cho công nhân, chưa kể là những công trình kém chất lượng, bị rút ruột… an cư thì mới lạc nghiệp, xem ra công nhân vẫn không thể an cư được.Chỗ ở là một, kế đến là vật chất, thức ăn mà công nhân ăn hàng ngày. Chúng ta vẫn thường thấy trên báo chí nhan nhản những tin công nhân bị ngộ độc thức ăn tập thể hoặc chất lượng bữa ăn quá thấp so với thị trường ngày nay. Ở nơi làm việc là vậy, khi tan ca, họ tụ tập ở những khu chợ tự phát trước các khu công nghiệp mua những thức ăn đã ương và không còn tươi… Liệu những thứ đó đảm bảo sức khỏe để họ làm việc lâu dài? Chắc chắn là không và chúng ta thấy hầu hết công nhân ở các khu công nghiệp đều thể trạng còi cọc, ốm yếu… Với thể trạng như vậy thì không ai đảm bảo rằng họ sẽ năng suất làm việc cao.Sự đảm bảo an toàn cho công nhân vẫn không được chú ý, rất nhiều những vụ hành hung công nhân mà ta đã thấy, những kẻ ấy vào tận xưởng làm mà hành hung! Vậy bảo vệ của xí nghiệp ở đâu? An ninh tại các khu nhà Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368trọ của công nhân còn tệ hại hơn, dường như chính quyền địa phương đang bỏ rơi theo kiểu “sống chết mặc bay” của người công nhân – giai cấp lãnh đạo cách mạng?Có khi công nhân còn bị giới chủ, đặc biệt là những tên chủ người nước ngoài thường hay hành động hành hạ thân xác đối với người công nhân thế nhưng công đoàn, công an, chính quyền dường như chẳng hay ho gì việc này! Khiến những người công nhân sống như những “nô lệ” của thế kỷ 21 mà đáng lẽ ra họ lại là giai cấp lãnh đạo đất nước!Ăn không đủ no thì làm sao mà còn thể nghĩ đến những chuyện to lớn hơn, đặc biệt trong thời đại hiện nay, đồng tiền dường như là thứ mà người ta bất chấp để đổi lấy. Với những đồng lương rẻ mạc được trả thì liệu người công nhân thể sống đủ? Không! Chắc chắn là vậy và họ suốt ngày chỉ lo làm sao cho qua ngày là ổn rồi chứ không cần phải lo lắng gì thêm, vậy khi nào mới giác ngộ được lý tưởng cách mạng, sứ mệnh lịch sử của bản thân công nhân?Cuộc sống của những người công nhân chẳng khác nào những cổ máy, sáng làm việc cho đến chiều tan ca. Ai gia đình thì về nhà nấu cơm, ăn cơm rồi coi ti vi và ngủ rồi đến sáng lại bắt đầu một chu trình mới khép kín hoàn toàn. Còn những ai chưa gia đình thì sau khi tan ca lại tụm năm tụi bảy hoặc cà-phê, hoặc nhậu nhẹt… và khi để xảy ra những chuyện đáng tiếc vì “nhàn cư vi bất thiện”. Mặc dù thời gian rảnh rỗi đáng lẽ họ phải tranh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thủ rèn luyện chính trị để vươn lên làm chủ cuộc sống nhưng ai sẽ là người “đồng chí” sẵn sàng sát cánh ủng hộ và chiến đấu cùng những người công nhân khốn khổ ấy?Chưa kể hàng năm vào các dịp lễ tết thì họ lại kéo nhau về quê vui cùng gia đình gây một sự xáo trộn trong xã hội, những chiếc vé mà họ mua đắt hơn ngày thường trong khi với số tiền đó lẽ họ đã làm cuộc sống tốt hơn. Tiền tàu xe vô tình đã “hút” đi thu nhập của họ mà chưa kể khi đi tàu xe họ còn bị đối xử như thế nào. Vào những quán cơm tù, bị nhồi nhét ghế, gặp tai nạn… Tất cả điều đó đang xảy ra trước mắt họ nhưng họ không cách nào khác để giải quyết hay tại chúng ta không giúp họ?3)Những vấn đề nảy sinh mâu thuẫn trong thực tế của lực lượng công nhân hiện nay( trích tại hội thảo’’xây dựng và phát triển giai cấp CN chính là xây dựng sở đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng’’ ngày 10/12/2007 tại Quảng Ninh)- Một bộ phận công nhân mà chủ yếu là lực lượng công nhân mới (những học sinh mới rời trường phổ thông, con em nông dân và các tầng lớp nhân dân khác mới tham gia vào đội ngũ công nhân), còn hạn chế về nhận thức, nhất là nhận thức về chính trị, xã hội, về trách nhiệm công dân, lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, về ý thức trách nhiệm và kỷ luật lao động. - Một số lượng rất lớn công nhân hiện nay ít được đào tạo về tay nghề nên chỉ làm được những công việc giản đơn, không đòi hỏi tính sáng tạo, cùng với đó là tính chuyên nghiệp, ý thức tự giác, kỷ luật còn thấp. Theo số liệu điều tra về trình độ học vấn, tay nghề của công nhân hiện nay, đến gần 3% số người lao động chưa biết chữ; 12% chưa tốt nghiệp tiểu học; 74% chưa qua đào tạo nghề một cách chuyên nghiệp . - Đời sống văn hóa tinh thần của công nhân chưa cao, một bộ phận đáng kể tâm lý quá coi trọng vật chất, tiền bạc, coi nhẹ những giá trị khác…Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Quyền sở hữu của người lao động, đặc biệt là ở các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa chưa được coi trọng và bảo vệ thích đáng. Cùng với đó là việc làm và quyền làm việc của một bộ phận công nhân chưa được bảo đảm. - Một bộ phận công nhân, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất không được bảo đảm về điều kiện làm việc; tiền lương thấp, không đủ bảo đảm đời sống vật chất và tái sản xuất sức lao động; gần một nửa số công nhân chưa được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đời sống văn hóa tinh thần của công nhân nói chung chưa được cải thiện đáng kể; nhiều công nhân các khu công nghiệp mới còn phải sống tạm bợ, chật chội trong các phòng trọ, không bảo đảm các tiện nghi tối thiểu, không các đảm bảo về chăm sóc y tế giáo dục cho con cái . Tình trạng đình công, bãi công ngày càng tăng, chưa biện pháp khắc phục triệt để, gây ra những ảnh hưởng tiêu cự về dư luận xã hội và trật tự trị an nói chung4)Những vấn đề cần làm rõ- sở lý luận và thực tiễn để khẳng định vị thế của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu đó, tiến tới cải thiện căn bản đời sống cho công nhân. - Những vấn đề cần quan tâm, giải quyết nhằm bảo đảm lợi ích của những người công nhân hiện nay, như: quyền làm chủ, điều kiện làm việc và đó các lợi ích khác, đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. - Những yêu cầu mới đối với giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.[...]... của mình là Đảng Cộng Sản (Đảng Mác-Lênin).Bất kỳ giai cấp cơng nhân nước nào, khi đã đảng tiên phong của nó, đều những đặc điểm bản, chung nhất đó. Do vậy, giai cấp cơng nhân mỗi nước đều là một bộ phận không thể tách rời giai cấp cơng nhân trên tồn thế giới. Vì vậy chủ nghĩa Mác-Lênin mới quan điểm đúng đắn về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới cùa giai cấp cơng nhân.Từ những đặc điểm. .. thức giai cấp của những người lao động công nghiệp vốn xuất thân từ nhiều giai tầng xã hội khác nhau, chủ yếu là nơng dân. Các cuộc đình công của công nhân cũng đặt ra yêu cầu phân định rõ nội hàm của khái niệm giai cấp công nhân, để định hướng chính sách phù hợp đối với lực lượng sản xuất hàng đầu này của xã hội.2)Chân dung về cuộc sống hiện nay của công nhân:Chất lượng cuộc sống của giai cấp. .. của người dân đối với những người lãnh đạo. Vậy cán bộ cấp sở cũng phải những việc làm lành mạnh để “làm gương” cho giai cấp cơng nhân noi theo. Họ thể tổ chức những buổi tọa đàm chuyên đề dành cho giai cấp công nhân khoảng 1 tháng 1 lần và tổ chức những buổi dã ngoại ít nhất 1 quý 1 lần, tất cả những điều đó phụ thuộc vào tùy điều kiện của từng địa phương nhưng những người lãnh đạo cấp. .. động- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong xây dựng giai cấp công nhân- Phát huy vai trị của tổ chức cơng đồn trong xây dựng giai cấp cơng nhân1)Trách nhiệm của cơng đồn:- Trong tình hình hiện nay, tổ chức cơng đồn phải nhận thức đầy đủ vị trí, vai trị, chức năng của mình. Để làm tốt sứ mệnh vừa là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cơng nhân, viên chức, người... tưởng, ý thức giai cấp: qua khảo sát tình hình cơng nhân tại Hà Nội, phần lớn cơng nhân nhận thức rằng, hiện nay trong xã hội nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội, nhưng giai cấp cơng nhân vai trị to lớn trong sản xuất cơng nghiệp. Trong những năm qua, với sự cố gắng của Tổng Liên đồn lao động Việt Nam, trên cả nước hơn 6,0 triệu công nhân được học tập 5 bài giáo dục chính trị bản. Vì thế... trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Có hệ tư tưởng riêng của giai cấp mình: đó là chủ nghĩa Mác-Lênin phản ánh sứ mệnh lịch sử của giai cấp cơng nhân , đồng thời hệ tư tưởng đó dẫn dắt q trình giai cấp cơng nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình nhằm giải phóng xã hội, giải phóng con người. Giai cấp cơng nhân ở Đảng... vẫn phải bảo đảm bản chất giai cấp cơng nhân của tổ chức cơng đồn Việt Nam, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân Việt Nam. - Để làm tốt nhiệm vụ của mình, Cơng đồn phải không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp hoạt động để thu hút ngày càng đông đảo cơng nhân, người lao động vào tổ chức mình, trong đó phải quan tâm tập hợp đơng đảo cơng nhân, người... nhận vị trí, vai trị và sứ mệnh lịch sử của giai cấp cơng nhân nói chung, giai cấp cơng nhân Việt Nam nói riêng. Chúng xuyên tạc bản chất cách mạng, phủ nhận vị trí, vai trị, chức năng của Cơng đồn Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lời nói đầuXây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh, ngang tầm với sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động... hóa; nhóm cơng nhân cơng nghiệp khí, nhất là trong các ngành cơng nghiệp nặng; nhóm cơng nhân cơng nghiệp tự động hóa hay lao động cơng nghệ cao, lao động trí thức tại các doanh nghiệp được trang bị dây truyền tự động hóa và tại các doanh nghiệp điện tử - tin học, nhất là tại các khu công nghệ cao.Xét về cấu thành phần kinh tế: giai cấp những người lao động công nghiệp và tính cơng nghiệp,... tộc. Đánh giá về giai cấp công nhân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Sự phát triển của các cuộc đình cơng của cơng nhân, đặc biệt tại vùng Đông Nam Bộ, trong những năm gần đây cho thấy, việc công nhân tự khởi xướng, tổ chức các cuộc đình cơng phản ánh ý thức về lợi ích kinh tế đã rất rõ nét. Đây là dấu hiệu bản để phát triển . Mác-Lênin).Bất kỳ giai cấp công nhân nước nào, khi đã có đảng tiên phong của nó, đều có những đặc điểm cơ bản, chung nhất đó. Do vậy, giai cấp công nhân mỗi nước. đang xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân, phủ nhận vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung, giai cấp công nhân Việt Nam nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân.DOC, Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân.DOC,

Từ khóa liên quan