0

Những đặc điểm cơ bản của ngân hàng NN & PTNT Thường Tín

14 686 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 17:07

Đề tài : Những đặc điểm cơ bản của ngân hàng NN & PTNT Thường Tín a. Những đặc điểm bản của ngân hàng nNo & pTNT th ờng tín 1. Quá trình hình thành và phát triển: - Ngân hàng Nông Nghiệp Thờng Tín đợc thành lập ngày 15 tháng 4 năm 1991 theo quyết định của Tổng Giám đốc Ngân Hàng Nông Nghiệp Việt Nam. - Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín là một chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Hà Tây nên hoạt động của nó cũng phụ thuộc vào các mục tiêu kế hoạch của Ngân Hàng Nông Nghiệp Hà Tây. - Ngân hàng Nông Nghiệp Thờng Tín đặt tại thị trấn Thờng Tín - Hà Tây. Với chức năng của một ngân hàng thơng mại, Ngân hàng nông nghiệp Thờng Tín thực hiện nghiệp vụ kinh doanh trên địa bàn toàn huyện. Nghiệp vụ huy động vốn và cho vay làm ph ơng tiện thanh toán, phục vụ tổng hợp các ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản nhng chủ yếu phục vụ cho các sở và các hộ sản xuất nông nghiệp. Toàn bộ cấu hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp Thờng Tín gồm 64 ngời với các phòng ban: Ban Giám Đốc, phòng kinh doanh, phòng hành chính, phòng kế toán tài vụ và tổ ngân quỹ. Một trong những mục tiêu của Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín là tạo điều kiện tốt nhất cho một số lợng lớn nhất các hộ nông dân đợc sử dụng khoản vay với những thủ tục cho vay đơn giản và phù hợp với điều kiện kinh tế của từng xã và phù hợp với thu nhập của nông dân. Mục tiêu này nhằm góp phần nâng cao tính hiệu quả và năng suất lao động nông dân và cuối cùng là phát triển nền kinh tế của toàn huyện cũng nh của toàn tỉnh. 2. Sơ đồ hệ thống tổ chức NHNo&PTNT Thờng Tín NHNo & PTNT Thờng Tín P. kinh tế kế hoạch P. Nghiệp vụ kinh doanh P. kế toán, tài vụ & ngân quỹ P. tổ chức cán bộ & đào tạo P. kiểm tra, kiểm toán nội bộ P. điện toán P. hành chính pháp chế Văn phòng thờng trực công đoàn NH ngời nghèo II. VàI nét kháI quát tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp ( NHNN ) thờng tính: 1 Ban Giám Đốc 2.1. Tình hình hoạt động chung của Ngân hàng Nông nghiệp Th ờng Tín trong 3 năm Thời điểm Chỉ tiêu 31/12/98 31/12/99 31/12/2000 Số tiền Số tiền so với 94 Số tiền so với 31/12/99 nguồn vốn 17755 29649 +11894 38179 +8530 Tiền gửi TCKT 1542 3318 +1776 5060 +1742 + TG dân c 913 1025 +112 2074 +1049 + TG kỳ phiếu 11319 23606 +12287 30748 +74142 + TG trái phiếu 1706 683 -1023 0 -683 Vay các TCKT 2274 1017 -1257 0 -1017 Thông qua biểu trên ta thể thấy rằng: Tình hình hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp Th - ờng Tín là tốt, xu hớng đi lên trong những năm qua đó là tổng nguồn vốn năm 1999 tăng 11894 triệu đồng so vơí năm 1998, năm 2000 tăng 8530 triệu đồng so với năm 1999. Từ những số liệu trên ta thể thấy tiền gửi của tổ chức kinh tế, tiền gửi của dân c, tiền gửi kỳ phiếu là tăng lên nhờ công ty hoạt động và huy động nguồn vốn tốt và đặc biệt là ở nguồn vay các tổ chức kinh tế thấy năm 1999 giảm 1257 triệu đồng so với năm 1998 và đến cuối năm 2000 thì Ngân hàng Nông nghiệp Th- ờng Tín nhờ vào nguồn vốn huy động đủ để cho vay mà không cần phải vay thêm các tổ chức kinh tế nữa. Qua số liệu của tiền gửi trái phiếu, ta thấy năm 1999 giảm 1023 triệu đồng so với năm 1998 và đặc biệt đến cuối năm 2000 không còn nữa, đó không phải là sự huy động kém mà đó là lãi suất của nó giảm nên nguồn vốn đó chuyển dần sang nguồn tiền gửi dân c và tiền gửi kỳ phiếu với lãi suất cao hơn. Thời gian hạn nên em chỉ đa ra hoạt động chung của Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín trong 3 năm còn lại để hiểu rõ thêm về huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín em xin đa ra cho các banj về tình hình huy đông và sử dụng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín qua các kỳ trong năm 1999 và 6 tháng đầu năm 2000. 2.2. Tình hình hoạt động và sử dụng vốn của ngân hàng qua các kỳ trong năm 1999 và 6 tháng đầu năm 2000 Để nắm bắt đợc khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng ta hãy xem biểu sau: Biểu 1: Biến động của nguồn vốn kinh doanh Đơn vị tính: triệu đồng Thời điểm Chỉ tiêu 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 Tổng nguồn vốn 30.007 33.356 36.550 38.179 35.755 38.024 So sánh thời điểm so với trớc 3349 3194 1629 -2424 2269 Tỷ lệ sau so với trớc 100% 110% 108% 104% -6% 106% Nguồn: Số liệu tổng kết của các quý. Qua các bảng số liệu trên ta thấy rằng tông nguồn vốn của ngân hàng tăng tơng đối qua các thời kỳ. Tính đến cuối quý II năm 2000 giảm 155 triệu đồng so với cuối năm 1998. Vì sang đầu năm 2000 mức lãi suất tiền gửi thấp nên lợng tiền gửi giảm, so với cùng kỳ năm 1999 mức tiền gửi tăng lên 4668 triệu đồng đạt 1005 so với kế hoạch. Mặc dù sự tăng giảm này cha phản ánh thực chất hoạt động của ngân hàng là tốt hay xấu nhng nó đã phản ánh qui mô của nguồn vốn cũng nh việc sử 2 dụng vốn của ngân hàng tăng, đó là sở thúc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín. Biểu 2: Kết cấu nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng Thời điểm Nguồn 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 ST % ST % ST % ST % ST % ST % 1.Vốn huy động Tiền gửi TCKT 2050 3 1258 2 2034 3 5060 8 1331 2 2046 3 Tiền gửi dân c 1080 2 1307 2 1148 2 2074 3 1488 2 1596 2 Tiền gửi kỳ phiếu 25677 46 30343 52 33182 53 30748 46 32441 50 33504 49 II. Vốn đi vay Vay NHNN 26742 48 25800 44 26365 42 28477 43 30558 46 31166 46 Vay TGKT 530 1 120 3 3 3 Tổng nguồn 56079 100 58828 100 62729 100 66359 100 65818 100 68312 133 Qua hai biểu ta thể kết luận rằng: Trong tổng nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng thì vốn huy động và vốn điều hoà của cấp trên tính chất quyết định tới quá trình kinh doanh và qua biểu trên ta thấy ngân hàng đã huy động đợc nguồn vốn tăng lên rõ rệt và từ đó đã giảm và đi tới không phải vay các tổ chức kinh tế. Sau đây tôi chỉ đi sâu nghiên cứu kỹ về vấn đề huy động vốn và d nợ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín. III. Tình hình huy động vốn: Hiên nay Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín huy động vốn chủ yếu từ các nguồn sau đây: - Tiền gửi tiết kiệm + Không kỳ hạn. + kỳ hạn. - Tiền gửi kỳ phiếu. - Tiền gửi của các tổ chức kinh tế và t nhân, kết cấu nguồn vốn huy động đợc thể hiện qua biểu sau: Biểu 3: Kết cấu nguồn vốn huy động Đơn vị tính: Triệu đồng Thời điểm Nguồn 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 ST % ST % ST % ST % ST % ST % Tiền gửi KT 1080 3 1307 4 1148 3 2074 6 1488 4 1596 4 TG kỳ phiếu 25677 90 30343 92 33182 91 30748 81 32441 92 33504 90 TG của TCKT 2050 7 1258 4 2034 6 5060 13 1331 4 2046 6 Tổng nguồn vốn huy động 28707 100 32908 100 36364 100 37882 100 35260 100 37146 100 Nguồn: Bảng tổng kết từng quý về hoạt động tín dụng Nguồn vốn huy động trên địa bàn đợc mở rộng với nhiều hình thức đa dạng và phong phú tính đến ngày 30/6/2000 tổng nguồn vốn huy động đạt 37,1 tỷ đồng và giảm 736 triệu đồng so với năm 1999 nhng tăng 4,2 tỷ so với cùng kỳ năm trớc đó ta thấy: 3 - Tiền gửi tiết kiệm đạt 1,5 tỷ đồng chiếm 4%. - Tiền gửi kỳ phiếu đạt 33,5 tỷ đồng chiếm 905 đây là nguồn vốn huy động chủ yếu của Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín. - Tiền gửi của các tổ chức kinh tế 2 tỷ đồng chiếm 6%. Trong cấu nguồn này từng loại vốn những đặc điểm riêng mà biến động của nó liên quan đến các nhân tố cấu thành và đặc điểm của nó. Sau đây ta sẽ phân tích cụ thể từng loại nguồn vốn trong tổng nguồn huy động vốn. 1. Kỳ phiếu ( do Ngân hàng phát hành khi thiếu vốn ) Để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và nhằm thu hút một số lợng lớn tiền mặt từ lu thông về. Căn cứ vào yêu cầu mở rộng tín dụng Ngân hàng đã triển khai huy động kỳ phiếu đây là nguồn huy động chủ yếu của Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín, nó thờng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn huy động. Để hiểu rõ thêm về biến động giữa năm 1999 và 2000 ta hãy xem biểu sau: Thời điểm Nguồn 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 Tổng nguồn 25677 30343 33182 38179 35755 38024 So sánh giữa hai thời điểm 4666 2839 4997 -2424 2269 Tỷ lệ so sánh giữa hai thời điểm 100% 115% 108% 113% 94% 106% Qua bảng trên ta thấy nguồn tiền gửi kỳ phiếu tăng lên qua từng thời kỳ của năm 1999 đến năm 2000 với mức lãi suất thấp nên gửi kỳ phiếu giảm 65 ở quí I năm 2000 nhng đến quí II năm 2000 tiền gửi kỳ phiếu lại bắt đầu tăng lên. Đặc biệt đến hết 30/6/2000 tổng số tiền gửi kỳ phiếu đạt 38 tỷ đồng chiếm 905 trong tổng nguồn vốn huy động tuy giảm 155 triệu đồng so với cuối năm 1999 nhng so với cùng kỳ năm 1999 thì nó đã tăng lên 7681 triệu đồng. Sở dĩ số tiền gửi kỳ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nguồn vốn huy động là do lãi suất tiền gửi kỳ phiếu lớn hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Loại tiền gửi này xu hớng ngày càng tăng lên để đáp ứng nhu cầu vốn cho việc sản xuất kinh doanh của ngân hàng. 2. Nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế và t nhân: Đây là một bộ phận tiền tệ tạm thời cha sử dụng đến trong quá trình sản xuất kinh doanh. Khoản này bao gồm: Tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn sau đây là tình hình tiền gửi của các tổ chức kinh tế đợc biểu hiện qua biểu sau: Bảng 5: Kết cấu tiền gửi của các tổ chức kinh tế Thời điểm Nguồn 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 ST % ST % ST % ST % ST % ST % Tiền gửi không kỳ hạn 1654 81 877 70 181 9 5029 99 1300 98 2015 98 Tiền gửi kỳ hạn 396 19 381 36 1853 91 31 1 31 2 31 2 Tổng nguồn 2050 100 1258 100 2034 100 5060 100 1331 100 2046 100 Nguồn: Số liệu các quý của phòng tín dụng Nhìn chung tiền gửi của các tổ chức kinh tế tơng đối lớn và biến động qua các thời điểm, sự biến động này phụ thuộc trực tiếp vào tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế, chu kỳ sản xuất, tình hình cung ứng tiền tệ và chính sách lãi xuất của nhà nớc. Trong năm 1999 tổng nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng lên 2050 triệu đồng nhng đến cuối năm tổng số tiền lãi đã lên 4 đến 5060 triệu đồng chứng tỏ hoạt động của các doanh nghiệp tạm thời lắng xuống. Nhng đến hết 30/6/2000 tổng nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm đi rõ rệt chỉ còn 2046 triệu đồng, giảm so với cuối năm 1999 là 3014 triệu đồng so với cùng kỳ năm 1999 thì chuyển biến khá lên, lợng tiền gửi tăng 788 triệu đồng, điều này cho thấy đầu năm 2000 các tổ chức kinh tế hoạt động mạnh lên. Sang quý II năm 2000 sự hoạt động của các tổ chức kinh tế lại giảm. Trong nguồn tiển gửi của các tổ chức kinh tế, nguồn tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn, nguồn này đợc hình thành chủ yếu từ nguồn tiền thanh toán của các tổ chức kinh tế. Nguồn này luôn biến động, theo nhu cầu thanh toán trớc đây, nguồn này không phải trả lãi còn nay thì lãi suất thấp. Ngân hàng thể sử dụng đợc một phận ( 80% trong tổ nguồn tiền gửi ) để mở rộng tín dụng còn một phần dùng để đảm bảo khả năng thanh toán chi trả. Trong tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế thì thành phần kinh tế quốc doanh số tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn hơn và chiếm chủ yếu vì đây là những doanh nghiệp quy mô sản xuất lớn, nhu cầu thanh toán nhiều, còn các thành phần khác chiếm tỷ trọng nhỏ. Nguồn tiền gửi kỳ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ, không biến động lớn tính đến II/2000 nguồn này là 31 triệu đồng bằng so với cuối năm 1999 và giảm so với cùng kỳ năm trớc là 350 triệu đồng. Hiện nay, cũng nh tơng lai đây sẽ là nguồn không thể thiếu và cần phải chiếm tỷ trọng lớn, là mối quan tâm của bất kỳ một ngân hàng nào vì do mối quan hệ giữa các ngân hàng và các đơn vị, bộ phận nguồn này tính chất nh là một đảm bảo cho số vốn mà ngân hàng cho vay các đơn vị. Mặt khác, ngân hàng phải trả lãi cho nguồn vốn này thấp hơn nguồn vốn đi vay dân c nên ngân hàng cần sự quan tâm đúng mức đến nó trong quá trình hoạt động của mình. 3. Nguồn gửi tiết kiệm: Là nguồn vốn của dân c tạm thời cha sử dụng đến đem gửi vào ngân hàng. Thờng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động, nó thực sự là tiềm năng dồi dào cho ngân hàng khi chuyển sang chế hạch toán kinh doanh. Đây là một nguồn vốn quan trọng, sự biến động của nó phụ thuộc chặt chẽ vào sự biến động của tình hình giá cả thị trờng, tình hình lãi suất và yếu tố tâm lý xã hội. Để khuyến khích đợc nhiều ngời gửi tiết kiệm thì lãi suất tiền gửi tiết kiệm phải đảm bảo mang lại một khoản thu nhập hợp lý cho ngời gửi, công tác chi trả thuận tiện, đúng thời gian qui định, phải đảm bảo giữ bí mật cho khách hàng, uy tín của ngân hàng cũng tác động mạnh mẽ đến sự biến động của nguồn vốn này. Riêng ở Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín qua biểu 3 kết cấu nguồn vốn huy động cho ta thấy nguồn gửi tiết kiệm đã tăng dần qua từng thời kỳ mặc dù số lợng tăng không nhiều lắm nhng nó phản ánh đợc công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng càng đợc nâng lên. Kết quả thực hiện đến quí II năm 2000 cho ta thấy nguồn gửi tiết kiệm đạt đợc là 1596 triệu đồng, so với cuối năm 1999 thì giảm 468 triệu đồng nhng so với cùng kì năm trớc thì lại tăng lên 289 triệu đồng. Nguồn gửi tiết kiệm gồm tiền gửi kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn Biểu 6: Kết cấu tiền gửi tiết kiệm Đơn vị tính: Triệu đồng Thời điểm Nguồn 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 ST % ST % ST % ST % ST % ST % Tiền gửi không kỳ hạn 1067 98 1266 97 1129 100 2064 100 1481 100 1596 100 Tiền gửi kỳ hạn 13 2 41 2 0 91 0 1 0 2 0 Tổng nguồn 1080 100 1307 100 1129 100 2064 100 1481 100 1596 100 Ta thấy nguồn tiền gửi không kỳ hạn chiếm đa số trong tổng nguồn tiết kiệm bình quân đạt 99%. Điều đó rất lợi cho hoạt động đầu t của ngân hàngngân hàng sở nguồn vốn để cho vay. Đặc biệt nguồn tiền gửi kỳ hạn tăng lên ở quý II năm 1999 nhng sang quý III năm 99 trở đi nguồn tiền gửi này đã không còn nữa bởi lãi suất của nguồn tiền gửi này thấp hơn lãi suất tiền gỉ kì phiếu lên ngời gửi đã chuyển sag gửi kỳ phiếu. 5 Tóm lại: Tiền gửi tiết kiệm ở Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động nhng nó xu hớng ngày càng tăng lên. Việc huy động tiền gửi tiết kiệm là hình thức huy động vốn để đẩy lùi lạm phát. Ngoài các hình thức huy động vốn nói trên, để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh và các thành phần kinh tế khác Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín còn thực hiện việc đi vay các tổ chức kinh tế, phát hành trái phiếu và sử dụng vốn điều hoà của cấp trên. 4. Trái phiếu: ( do Nhà nớc phát hành khi thiếu vốn) Từ quí II năm 1999 đến quí II năm 2000 nền kinh tế ổn định nguông vốn Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín huy độngj và sử dụng nguồn vốn điều hoà của cấp trên tốt nên Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín không phải phát hành trái phiếu nữa mà chỉ ở quí I năm 1999 vậy chứng tỏ nguồn vốn huy động cuả Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín đã tăng lên một phần nào đó và nhu cầu về vốn của các tổ chức kinh tế và t nhân cũng giảm xuống. 5. Vay các tổ chức kinh tế: Để bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh của minh Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín đã thực hiện việc đi vay các tổ chức kinh tế nhng việc đi vay đó chỉ thực hiện đến quý II năm 99. Còn từ quý II năm 99 đến 30/6/2000 này việc đi vay các tổ chức kinh tế của Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín không còn diễn ra nữa. Điều đó chứng tỏ rằng Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín thờng đã huy động nguồn vốn cao hơn và hoạt động của các tổ chức kinh tế rất mạnh. Từ tháng 9/1999 trở đi lên một lợng vốn lớn đã đa vào sản xuất kinh doanh. 6. Vốn điều hoà của cấp trên: Mặc dù nguồn vốn huy động của Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín đã từng bớc tăng lên đến 30/6/2000 đạt 37146 nhng cũng chỉ đáp ứng đợc 545 trong tổng d nợ. Do vậy ngân hàng thờng xuyên phải sử dụng vốn điều hoà của cấp trên. Thời điểm 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 Vốn điều hoà của cấp trên 29100 29000 29000 30100 32500 35000 Thực tế sử dụng 26742 25800 26365 28477 30558 31166 Nguồn: Số liệu các quý của tín dụng Qua biểu trên ta thấy rằng nguồn vốn điều hoà của cấp trên tăng và mức sử dụng nguồn vốn trên cungx tăng lên theo từng quý chứng tỏ mức huy động nguồn vốn không đợc cao lắm nên phải sử dụng nguồn vốn điều hoà của cấp trên với một mức khá cao. IV. Tình hình sử dụng vốn ở ngân hàng nông nghiệp thờng tín 1. Khái quát chung về tình hình sử dụng vốn: Trên sở nguồn vốn huy động đợc, ngân hàng tiến hành phân phối sử dụng nguồn vốn đó. Do vậy sử dụng vốn là khâu nối tiếp của hoạt động tạo vốn và là khâu cuối cùng quyết định chất l ợng hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đồng thời huy động vốn và sử dụng vốn là hai mătj của quá trình hoạt động tín dụng. Vấn đề sử dụng vốn phải luôn đợc chú trọng, quan tâm làm sao vừa đáp ứng đợc nhu cầu sản xuất kinh doanh vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đối tợng cho vay của ngân hàng là các đơn vị kinh tế quốc doanh, ngoài quốc doanh, các hộ sản xuất trên địa bàn toàn huyện. Ngân hàng đã chủ động trong việc sử dụng vốn cho vay tính đến nhu cầu và khả năng thực tế của đơn vị, cho vay chọn lọc, thờng xuyên quan tâm đến công tác thu nợ nhằm tăng nhanh vòng quay vốn tín dụng. Vòng quay vốn tín dụng 6 tháng đầu năm 2000 là: vòng quanbinhnợD nợthusốDoanh 470= 30550 . ư : 6 Kỳ luân chuyển: ngthngày ngày á7,12=382= 47.0 180 Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng trớc hết đợc biểu hiện tình hình d nợ tín dụng qua các thời kỳ và nó thể hiện ở biểu sau: Thời điểm Nguồn 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 Tín dụng VLĐ 37082 39237 53793 58096 55596 57590 Tín dụng VCĐ 14954 17463 7335 7928 7287 8155 Tổng d nợ 52036 56700 61128 66024 62883 65745 Nguồn: Bản báo cáo hoạt động tín dụng Tình hình d nợ tín dụng biến động theo từng quý, thờng những tháng đầu năm d nợ nhỏ hơn cuối năm. Đặc biệt đến 30/6/2000 d nợ tín dụng đạt 65,7 tỷ đồng, giảm so với cuối năm 99 là 279 triệu đồng và tăng 9 tỷ so với cùng kỳ năm trớc. Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín không nợ khoanh (nợ khó đòi đợc Nhà nớc tạm khoang) và cho vay thanh toán công nợ dây da. Đây là điểm thuận lợi cho ngân hàng trong việc đòi nợ. Sau đây ta xem xét cụ thể tình hình cho vay của từng loại vốn tín dụng. 2. Tình hình cho vay vốn: Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín hoạt động nh một ngân hàng thơng mại chủ yếu cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trng tổng số d nợ. Chức năng của ngân hàng thơng mại nói chung là huy đông vốn tiền gửi của khách hàng ( huy động vốn tiền gửi ngắn hạn và không kỳ hạn ) do đó sử dụng vốn để cho vay ngắn hạn chính là làm phơng tiện thanh toán. Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín đã tiến hành cho vay cả vốn lu động và vốn cố định trong đó tín dụng vốn lu động chiếm tỷ trọng cao hơn. Tính đến ngày 30/6/2000 tín dụng vốn lu động đạt đợc là 57590 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 88% và tín dụng vốn cố định là 8155 triệu đồng chiếm tỷ trọng 12 % trong tổng số d nợ. Về vấn đề sử dụng vốn ngân hàng đợc đánh giá tốt hay không, không phải chỉ căn cứ vào số d nợ cho vay tăng hơn không mà phải xem xét của vấn đề chất lợng cho vay nh thế nào, tức là phải xem xét vốn ngân hàng cho vay đợc sử dụng đúng mục đích không, đợc trả nợ hay không và nhất là trả nợ đúng hạn hay không. Do đó, việc đánh giá tình hình sử dụng vốn của ngân hàng phải xem xét trên các chỉ tiêu kết cấu tổng mức d nợ ( trong đó mức d nợ tín dụng tài sản lu động và d nợ tín dụng tài sản cố định ) cho vay - thu nợ, nợ quá hạn 2.1. Tổng mức d nợ tín dụng: Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín cho vay cả tín dụng vốn lu động và tín dụng vốn cố định trong đó các doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Kết quả cho thấy ( qua biểu 9 ) trong tổng mức d nợ tín dụng vốn lu động gồm doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Về mặt tỷ trọng d nợ tín dụng cũng nh về mặt giá trị doanh nghiệp quốc doanh không biến động lớn lắm. Tính đến quý II năm 2000 d nợ tín dụng của doanh nghiệp quốc doanh đạt đợc là 9365 triệu đồng, tăng so với cuối năm 1999 là 680 triệu đồng và tăng so với cùng kỳ năm trớc là 3618 triệu đồng. Biều 9: Báo cáo về tổng mức d nợ tín dụng Thời điểm Nguồn 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 ST % ST % ST % ST % ST % ST % 1. TD VLD 37082 71 39237 69 53793 88 58096 88 55596 88 57590 88 Quốc doanh 6386 5747 8156 8685 6982 9365 Ngoài QD 30696 33490 45637 49411 48614 48225 2. TD VLĐ 14954 29 17463 31 7335 12 7928 12 7287 12 8155 12 Quốc doanh 312 257 3929 4729 4369 5419 Ngoài QD 14622 15809 3406 3199 2918 2736 Tổng d nợ 52036 100 56700 100 61128 100 66024 100 62883 100 65745 100 Nguồn: Số liệu các quý của phòng tín dụng 7 Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, d nợ tín dụng tăng cả về mặt tỷ trọng và giá trị về mặt tỷ tọng và giá trị về mặt tỷ trọng tăng 75% tơng đơng với giá trị là 48225 triệu đồng trong quý II năm 2000 tăng so với cuối năm 99 là 1186 triệu đồng và tăng so với cùng kỳ năm trớc là 14375 triệu đồng. Điều này chứng tỏ rằng trong tháng 6 đầu năm 2000 các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động mạnh. Trong tín dụng vốn cố định d nợ của các doanh nghiệp quốc doanh tăng lên 690 triệu đồng so với cuối năm 99 và tăng 5162 triệu đồng so với cùng kỳ năm trớc nhng nhìn chung từ quí III năm 99 đến hết 30/6/2000 tín dụng vốn cố định sự biến động về giá trị không lớn lắm còn tỷ trọng sự chênh lệch không đáng kể so với tổng d nợ. 2.2. D nợ phân theo cấu đầu t: Biểu 10: Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2000 Bảng báo cáo kết quả hoạt động của tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2000 Đơn vị kinh tế Số tiền ( triệu đồng ) % 1. Quốc doanh cả ngoại tệ 9365 14 2. Công ty TNHH + DV t nhân 1972 3 3. Dịch vụ 8155 12 4. Kinh tế hộ 46678 71 Tổng d nợ 65745 100% Qua biểu trên ta thấy Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín đã đầu t chủ yếu cho các hộ sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2000 tổng mức d nợ kinh tế hộ đã đạt đợc 466678 triệu đồng chiếm tỷ trọng 71% trong tổng mức d nợ. Sở dĩ đạt đợc kết quả nói trên là do Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín đã tích cực kiểm tra giám sát việc vay vốn kinh doanh của các hộ sản xuất, vay vốn sản xuất đúng mục đích, trả nợ đúng hạn do đó đã đạt đợc hiệu quả kinh tế cao. 2.3. Tình hình cho vay thu nợ Việc thực hiện cho vay thu đợc thực hiện theo các thông t chỉ thị của ngành. Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2000 đạt 63498 triệu đồng tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tới 48% trong tổng số tiền cho vay, còn doanh nghiệp quốc doanh chỉ chiếm 75 t - ơng đơng với mặt giá trị là 4264 triệu đồng và nó đợc thể hiện ở biểu sau: Biểu 11: tình hình cho vay nợ theo thành phần kinh tế 8 Chỉ tiêu TPKT Cho vay Số thu nợ Số tiền % Số tiền % 1. DN QD 4264 7 4694 8 2. DN NQD 30692 48 28562 50 3. Hộ SX 25878 41 20943 37 4. Hộ nghèo 450 1 395 1 5. CTY TNHH 400 1 400 4 6. Cầm cố 1814 2 1814 3 Tổng số 63498 100% 56808 100% Vốn cho vay tập trung giúp cho các hộ sản xuất nông nghiệp phát triển các ngành chăn nuôi trồng trọt tiểu thủ công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, các mặt hàng thủ công mĩ nghệ nh: sơn mài, chạm khảm. Vốn cho vay đã tác dụng tích cực giúp cho các doanh nghiệp, các hộ phát triển sản xuất kinh doanh tạo thêm việc làm tăng thu nhập ngân sách góp phần đấu trannh hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở địa bàn huyện. Doanh số thu nợ năm 2000 là 56808 triệu đồng tập trung nhiều nhất vào thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Tổng doanh số thu nợ nhỏ hơn tổng doanh số cho vay là 6690 triệu đồng nhng để kết luận tình hình này là tốt hay xấu ta xem xét thêm vấn đề nợ quá hạn. 2.4. Nợ quá hạn Đối với bất kỳ một ngân hàng nào trong tổng số d nợ bao giờ cũng 2 loại: - D nợ chất lợng tốt hiệu quả. - D nợ quá hạn. Tình hình d nợ quá hạn của Ngân hàng Nông nghiệp Thờng Tín đợc thể hiện qua biểu sau: Biểu 12: Tình hình d nợ quá hạn Thời điểm Nghiệp vụ 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/2000 30/6/2000 1. Tổng d nợ 52036 56700 61128 66024 62883 65745 2. Trong đó d nợ quá hạn 86 78 82 59,3 64,2 74,6 3. Tỷ trọng d nợ quá hạn trong % tổng d nợ 0,17 0,44 0,13 0,09 0,1 0,11 Nhìn chung d nợ quá hạn của ngân àng đã giảm xuông tuy số lợng không nhiều, thể hiện ở cuối năm 99 và sang quý II năm 2000 d nợ quá hạn lại chiều hớng tăng. Qua số liệu trên bảng nó đã phản ánh đợc phần nào công tác thu nợ của ngân hàng. Nguyên nhân: - Về phía đơn vị: Do tình hình kinh tế xã hội ổn định, các đơn vị kinh tế làm ăn hiệu quả không cao lắm nên việc trả lãi còn chậm. - Về phía ngân hàng: Quá trình cho vay, tông trọng quá trình nghiệp vụ th- ờng xuyên kiểm tra sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hôi nợ đến hạn kịp thời, xử lý thu hồi nợ quá hạn còn chậm. 9 Ngân hàng cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề cho vay thu nợ, cần xác định khách hàng thuộc thành phần nào, hay phát sinh nợ quá hạn hay không để hạn chế cho vay, cán bộ tín dụng phải tích cực kiểm tra kho quỹ đôn đốc khách hàng trả nợ và ngân hàng cũng cân quan tâm đến vấn đề gia hạn nợ. 2. Công tác tài chính, kế toán, ngân quỹ 2.1- Công tác tài chính Ngay từ đầu năm, quán triệt tinh thần của Nghị định 166/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng, NHNo & PTNT Thờng Tín đã kiên quyết chỉ đạo sát sao về công tác tài chính, thực hiện thu lãi tiền vay hàng tháng, đảm bảo tối thiểu đạt 96% trên mặt bằng d nợ, tiết kiệm chi phí hợp lý, gắn giao khoán chỉ tiêu kế hoạch với phân phối tiền lơng nên kết quả kinh doanh của toàn NH đảm bảo đủ quỹ tiền lơng chi theo chế độ. Cụ thể năm 2000 (Đ/vị: triệu đồng): - Tổng doanh thu là 145.582 (tăng 22,1%, hay 26.345 so 1999); - Tổng doanh chi là 111.054 (tăng 13,66%, hay 13.346 so 1999); Trong năm, NH cũng tăng cờng trang bị sở vật chất, mua sắm thiết bị phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh nh: xây dựng mới 2 NH loại III, 7 NH loại IV, sửa chữa và nâng cấp 5 NH loại IV, sửa chữa lớn 6 xe ôtô, trang bị mua sắm thiết bị tin học, máy soi tiền, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết cho hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lợng phục vụ khách hàng. 2.2- Kế toán thanh toán và ngân quỹ Đảm bảo thực hiện hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các nghiệp vụ phát sinh, chấp hành tốt chế độ hạch toán kế toán, thu chi tài chính. Quản lý tốt quỹ an toàn chi trả, đảm bảo khả năng thanh toán. Thực hiện hiệu quả thanh toán chuyển tiền nhanh qua mạng máy tính nội, ngoại huyện với doanh số thanh toán chuyển tiền là 19.068 món, số tiền là 4.308 tỷ. Về công tác ngân quỹ, - Tổng thu tiền mặt: 3.778 tỷ, tăng 270 tỷ so năm 1999 - Tổng chi tiền mặt: 4.383 tỷ, tăng 648 tỷ so năm 1999 - Bội chi tiền mặt : 605 tỷ. Trong cả năm, NH đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tiền mặt cho khách hàng, kể cả các nhu cầu chi tiền mặt cho Kho bạc tại các huyện, thị, thực hiện điều chuyển tiền mặt kịp thời, đúng chế độ, đảm bảo an toàn tài sản; mặc dù khối lợng thu, chi tiền mặt lớn nhng không sai sót, nhầm lẫn, trong năm đã trả tiền thừa cho khách tổng số 2.025 món, với số tiền là 327,2 triệu đồng, giữ gìn lòng tin với khách hàng. 10 [...]... phát triển kinh tế xã hội của địa phơng, NHNo &PTNT Thờng Tín vẫn sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, tập trung vốn đầu t cho các thành phần kinh tế góp phần thúc đẩy sự tăng trởng của huyện Muốn vậy, theo em, NHNo &PTNT Thờng Tín cần tiếp tục thực thi những biện pháp sau: Bám sát mục tiêu, định hớng kinh doanh của NHNo &PTNT Việt nam và phơng hớng phát triển kinh tế của địa phơng để xác định mục... kiểm tra của Ban giám đốc, kiểm tra chuyên đề và tự kiểm tra của NH sở Đồng thời Trong năm 2000, NHNo & PTNT Thờng Tín đã đợc đoàn kiểm toán quốc tế tổ chức kiểm toán toàn diện hoạt động kinh doanh và đợc thanh tra Ngân hàng Nhà nớc huyện kiểm tra hoạt động kinh doanh với thời gian 9 tháng Qua thanh, kiểm tra, các đoàn đã kết luận việc thực hiện các chế độ, chính sách của NHNo &PTNT Thờng Tín là tốt,... số ý kiến đánh giá 3.1- Những giải pháp đúng đắn trong quá trình kinh doanh Thực hiện một cách bài bản các chủ trơng, chính sách của Đảng và Nhà nớc, định hớng kinh doanh của ngành, xác định rõ mục tiêu và giải pháp kinh doanh cho từng thời kỳ Ngay từ đầu năm, NHNo & PTNT huyện Thờng Tín đã tổ chức bảo vệ kế hoạch kinh doanh năm 2000 với từng NH huyện, thị, chỉ đạo các NH sở xây dựng đề án chiến... 3.2- Những mặt cha làm đợc - Nhận thức về hoạt động NH trong chế thị trờng của một số cán bộ cha đầy đủ, trình độ nghiệp vụ cha đáp ứng đợc yêu cầu của sự nghiệp đổi mới; - ở một số nơi, công tác điều hành cha sâu sát, còn chung chung, xử lý công việc cha chu đáo; - Chất lợng tín dụng đồng đều Nợ quá hạn ở một số NH sở còn cao Một số dịch vụ NH nh chuyển tiền nhanh nội, ngoại huyện qua mạng máy tính,... cho vay thông qua tổ tín chấp ở một số NH huyện, thị còn yếu trong khi nhu cầu vay vốn của các hộ sản xuất tại nông thôn còn nhiều; 3.3- Giải pháp phát triển kinh doanh từ nay đến năm 2001 Năm 2001 là năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới và cũng là năm đầu bắt đầu thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm 2000-2005 Thời nhiều, thách thức cũng không nhỏ Căn cứ theo định hớng kinh doanh của ngành và chơng... việc với chính quyền các xã, phờng nhằm rà soát lại tình hình sản xuất kinh doanh của các hộ làm kinh tế trang trại, hộ sản xuất kinh doanh khá, để tuyên truyền các chính sách đầu t tín dụng, tháo gỡ kịp thời những vớng mắc, chủ động mở rộng và nâng mức cho vay trọng điểm Tiếp tục đổi mới công tác điều hành để đợc những giải pháp chỉ đạo đúng đắn, hiệu quả 12 Thờng xuyên nghiên cứu thị trờng,... tài sản đảm bảo nhằm hạn chế những hậu quả xấu thể xảy ra - Đối với nợ đến hạn, căn cứ vào sao kê nợ đến hạn hàng tháng gửi cho khách hàng, cán bộ tín dụng phải đôn đốc thu nợ, xử lý nợ theo đúng quy trình nghiệp vụ Nếu nợ đến hạn ch a thu đợc thì phải chuyển sang nợ quá hạn để áp dụng các biện pháp thu nợ thích hợp - Đối với nợ quá hạn, tổ chức phân tích đến từng khách hàng, xác định khả năng thu,... của NHNo &PTNT Thờng Tín là tốt, kinh doanh hiệu quả, chất lợng tín dụng tốt 11 Thờng xuyên chăm lo đến công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ về kiến thức nghề nghiệp, vi tính, pháp luật, kiến thức xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh trong chế thị tr ờng NH đã tổ chức tập huấn và thi tay nghề kế toán, tin học và cán bộ tín dụng giỏi để tuyển trọn cán bộ đi thi TW Hội thi đã đợc đông... hoạt động kinh doanh từ cấp sở Tập trung chỉ đạo khâu then chốt trong kinh doanh là hoạt động tín dụng theo phơng châm mở rộng phải đi đối với củng cố và nâng cao chất lợng tín dụng Cụ thể: - Trong huy động vốn và cho vay luôn coi trọng mục tiêu vì phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện giúp cho các thành phần kinh tế làm ăn hiệu quả - Thực hiện tốt Quyết định 67 của Thủ tớng Chính phủ, phối... làm cụ thể, giúp các NH chủ động trong việc điều hành hoạt động kinh doanh Trong quá trình chỉ đạo kinh doanh đã biết kết hợp hài hoà giữa lợi ích của khách hàngcủa NH, lấy hiệu quả kinh doanh và mục tiêu sinh lời làm thớc đo chính áp dụng thành công chế khoán tài chính đến nhóm và ngời lao động, gắn phân phối tiền lơng với số lợng và chất lợng thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, tăng cờng trách . a. Những đặc điểm cơ bản của ngân hàng nNo & pTNT th ờng tín 1. Quá trình hình thành và phát triển: - Ngân hàng Nông Nghiệp Thờng Tín đợc. hoạch của Ngân Hàng Nông Nghiệp Hà Tây. - Ngân hàng Nông Nghiệp Thờng Tín đặt tại thị trấn Thờng Tín - Hà Tây. Với chức năng của một ngân hàng thơng mại, Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Những đặc điểm cơ bản của ngân hàng NN & PTNT Thường Tín, Những đặc điểm cơ bản của ngân hàng NN & PTNT Thường Tín,

Từ khóa liên quan