0

Tài liệu Báo cáo " Những đặc điểm cơ bản của trường phái lý luận chính trong khoa học luật hình sự trên thế giới" pdf

9 1,037 2
  • Tài liệu Báo cáo

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2014, 04:20

nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học - 5 Những đặc điểm bản của các trờng pháiluận chính trong khoa học luật hình sự trên thế giới TS. Lê Cảm * rong giai đoạn hiện nay, khi nghiên cứu những vấn đề của khoa học luật hình sự, chúng ta cần phải lu ý rằng, mặc dù việc soi sáng những đặc điểm bản của các trờng pháiluận chính trong khoa học luật hình sự trên thế giới là vấn đề rất cần thiết nhằm làm phong phú và sâu sắc hơn kiến thức cũng nh sự hiểu biết của các nhà luật học nớc ta về các trờng phái đó (từ sự xuất hiện, ngời đại diện cho luận điểm bản của từng trờng phái tơng ứng đợc nghiên cứu) nhng trong sách báo pháp lí Việt Nam vẫn cha hề công trình nghiên cứu nào trong lĩnh vực luật hình sự đề cập vấn đề đ nêu. Đó chính là ý nghĩa khoa học - nhận thức quan trọng luận chứng cho tính cấp thiết của đề tài đợc nghiên cứu trong bài báo này của chúng tôi. 1. Các trờng pháiluận chính trong khoa học luật hình sự trên thế giới 1.1. Mặc dù là ngành luật cổ điển nhất vì đ xuất hiện ngay từ thời Cổ đại và sớm hơn tất cả các ngành luật trong hệ thống pháp luật đang tồn tại trên thế giới nhng trong thời đại xa xa ấy của x hội loài ngời, luật hình sự cha hề phát triển với tính chất là ngành khoa học nh ngày nay. Vì các công trình nghiên cứu lí luận đầu tiên trong lĩnh vực luật hình sự chỉ đợc nhân loại biết đến cùng sự ra đời của khoa luật tại các trờng đại học tổng hợp của La M (Italia ngày nay). Ngay từ thời Trung cổ, các công trình khoa học luật hình sự nổi tiếng nhất thế giới đ đợc soạn thảo tại chính đất nớc này (thế kỉ XIII - XVI). Hơn nữa, Italia là nhà nớc duy nhất trên thế giới mà ở đó, ngay từ thế kỉ XIX, chỉ trong năm 1865, đ đến 4 bộ luật đợc thông qua: Bộ luật dân sự, Bộ luật thơng mại, Bộ luật tố tụng dân sự và Bộ luật tố tụng hình sự(1). lẽ chính vì ở đất nớc hệ thống pháp luật phát triển mạnh mẽ và toàn diện nh vậy nên những tác phẩm của các nhà khoa học luật hình sự Italia đ ảnh hởng đáng kể không chỉ đến sự xuất hiện của khoa học luật hình sự nói riêng mà còn đến sự hình thành và phát triển của pháp luật châu Âu nói chung. 1.2. Cùng với thời gian, trong các trờng phái khoa học luật hình sự tại các nớc châu Âu đ dần dần xuất hiện các công trình nghiên cứu riêng: Hà Lan (thế kỉ XVI), Đức (thế kỉ XVII), Pháp (thế kỉ XVIII), Nga (thế kỉ XIX) Về bản, trong giai đoạn thế kỉ XVIII - XIX, những t tởng và quan điểm khác nhau đợc trình bày trong các công trình nghiên cứu về luật hình sự đ góp phần hình thành nên các trờng pháiluận riêng biệt trong khoa học luật hình sự. 1.3. Nh vậy, chúng ta thể đa ra định nghĩa của khái niệm "trờng phái lí luận trong khoa học luật hình sự" là hệ thống những t tởng và những quan TTTT * Khoa luật Trờng đại học KHXH & NV Đại học quốc gia Hà Nội nghiên cứu - trao đổi 6 - tạp chí luật học điểm về tội phạm, về nguyên nhân của tình trạng phạm tội, về hình phạt cũng nh về các chế định pháp lí hình sự khác đợc hình thành và phát triển một cách đồng bộ và chặt chẽ nh là xu hớng học thuật của những luận điểm luật hình sự riêng biệt, rõ rệt và đợc thừa nhận chung ở mức độ nhất định. Hiện nay, khi bàn về số lợng các trờng pháiluận luật hình sự chính trên thế giới, giữa các nhà khoa học luật hình sự còn tồn tại 2 ý kiến khác nhau. Một là, chỉ 3 trờng phái chính: Cổ điển, x hội học và nhân chủng học. Hai là, ngoài 3 trờng phái chính đ nêu còn trờng phái chính nữa là khai sáng - nhân đạo. Nghiên cứu bản chất của các trờng pháiluận luật hình sự này, chúng tôi nghiêng về ý kiến thứ hai (có bốn trờng phái chính) mà dới đây chúng ta sẽ lần lợt xem xét. 2. Trờng phái khai sáng - nhân đạo trong khoa học luật hình sự 2.1. Việc nghiên cứu những luận điểm khoa học về luật hình sự của trờng phái khai sáng - nhân đạo cho phép nêu lên những đặc điểm bản nh sau: + Xuất hiện vào thế kỉ XVIII (sớm hơn cả so với 3 trờng phái còn lại), trờng phái khai sáng - nhân đạo với những t tởng tiến bộ về luật hình sự đ đợc nhân loại biết đến bằng một loạt các công trình khoa học pháp lí nổi tiếng của những ngời đại diện xuất sắc nhất trong trào lu khai sáng ở châu Âu giai đoạn này mà tiêu biểu là: a) ở Pháp: Những lá th vịnh Perxíc (1721) và Tinh thần pháp luật (1784) của S. Montesquieu(2); Đề cơng lập pháp hình sự (1773) của G.P. Marát(3); Những bình luận cho cuốn sách về tội phạm và hình phạt (1766) và Phần thởng vì sự công minh và nhân đạo (1777) của Volte(4). b) ở Italia: Về tội phạm và hình phạt (1764) của Tr. Beccaria(5). + Là bộ phận cấu thành rất quan trọng trong cơng lĩnh t tởng của Cách mạng t sản Pháp vĩ đại, với Tuyên ngôn về các quyền của con ngời và của công dân (1789) ý nghĩa thời đại và lịch sử toàn thế giới, nội dung chủ yếu của những luận điểm của trờng phái khai sáng - nhân đạo chínhnhững quan điểm tiến bộ về luật hình sự đ đợc trình bày trong các công trình khoa học pháp lí nổi tiếng đ nêu của 4 nhà khai sáng lỗi lạc trên đây. Trờng phái khai sáng - nhân đạo phê phán bản chất đàn áp d man của luật hình sự phong kiến nói riêng cũng nh toàn bộ nền "t pháp" hình sự tàn bạo và bất công của nhà nớc phong kiến chuyên chế, độc tài và vô pháp luật nói chung; luận chứng cho những nền tảng t tởng của một loạt các nguyên tắc luật hình sự quan trọng nh nhân đạo, pháp chế, công minh, không tránh khỏi trách nhiệm cũng nh việc đảm bảo kĩ thuật lập pháp, sự bình đẳng, chân lí khách quan, các quyền và tự do của con ngời trong luật hình sự + Những quan điểm bản về luật hình sự của S. Montesquieu (1689 - 1755) là: - Luật hình sự cần đợc xây dựng theo nguyên tắc hành vi nh là nguyên tắc quan trọng nhất, nghĩa chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự một ngời vì đ thực hiện hành vi bên ngoài mà không đợc truy cứu vì những lời nói hay những ý nghĩ, khi ngời đó cha thực hiện hành vi cụ thể nào; - Phải hạn chế giới hạn của hành vi bị xử phạt về mặt hình sự (nhất là trong lĩnh vực tự do tín ngỡng); - Hình phạt đợc tòa án quyết định nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học - 7 đối với ngời phạm tội phải tơng xứng với tội phạm mà ngời đó thực hiện và do đó, luật hình sự cần quy định chính xác tội phạm để thẩm phán không thể né tránh đợc lời văn của điều luật + Những quan điểm bản về luật hình sự của Volte (1694 - 1778) là: - Hoàn thiện pháp luật hình sự phải gắn liền với việc ngăn ngừa tình trạng phạm tội; - Pháp luật hình sự không nên quy định hình phạt tử hình, phải đảm bảo sự tơng xứng giữa tội phạm và hình phạt, giữa tính nghiêm trọng của tội phạm và tính nghiêm khắc của hình phạt; - Việc truy bức của nhà thờ đạo tin lành đối với những ngời khác quan điểm về tín ngỡng tôn giáo chínhsự truy bức d man nhất và nó trái với lí trí của nhân loại, vì nếu tòa án pháp đình của Thiên chúa giáo đ kết án tử hình hàng trăm nghìn "phù thủy" do họ tởng tợng ra cũng nh vô số những ngời bị coi là "tà đạo" bị giết hại bằng các vụ tàn sát của các tòa án này thì sẽ đến lúc trên thế giới chỉ còn những tên đao phủ và những nạn nhân ở xung quanh các vị quan tòa và khán giả + Những quan điểm bản của G.P. Marát (1743 - 1793) là: - Đạo luật hình sự phải đợc công bố công khai cho mọi ngời biết, phải công minh, sáng suốt và dễ hiểu, không sợ sự chính xác nào hay sự đơn giản nào là thừa, các đạo luật ấy không nên tạo ra ấn tợng tùy tiện, khó hiểu và không xác định về tội phạm và hình phạt, vấn đề quan trọng là làm sao cho mỗi ngời thể hoàn toàn hiểu đợc chúng và biết rằng anh ta sẽ bị gì nếu nh vi phạm chúng; - Đạo luật hình sự chỉ nên cấm những điều gì hại cho x hội, vì bất kì sự thích thú nào của nhà làm luật về số lợng các điều cấm về hình sự hay sự cấm đoán hành vi nào mà không hại cho những ngời xung quanh thì đều thể dẫn đến sự phủ nhận của chính đạo luật ấy; - Căn cứ vào nội dung của từng đạo luật không nhất thiết phải chấp hành một cách tuyệt đối mà trái lại thể đợc vi phạm các đạo luật không công minh, nhất là các đạo luật của chế độ độc tài cần phải bị lật đổ; nếu vì sự vi phạm nh thếchính quyền nào trừng phạt thì đó là chính quyền bạo ngợc, thẩm phán kết án tử hình là kẻ giết ngời đê tiện + Những quan điểm bản về luật hình sự của Tr. Beccaria (1783 - 1794) là: - Cần phân công rõ ràng chức năng của hai quyền lập pháp và t pháp, tức là việc quy định trong luật hành vi nào là tội phạm và hình phạt đối với hành vi đó ra sao, phải và chỉ là thẩm quyền của nhà làm luật còn việc phán xét xem một ngời phạm tội hay không và nếu phạm tội thì sẽ tơng xứng với loại và mức hình phạt cụ thể nào là thẩm quyền của tòa án. Tòa án không thể quy định hình phạt và đồng thời cũng không đợc quyết định hình phạt ngoài phạm vi mà luật đ quy định; - Luật hình sự chỉ thể trừng phạt với hành vi chứ không đợc trừng phạt với ý định hoặc những lời phát ngôn của mọi ngời vì thớc đo duy nhất và thực sự của tội phạm chính là thiệt hại xảy ra đối với lợi ích của x hội; - Cần phải xây dựng thang chung và chính xác của các tội phạm và hình phạt để đảm bảo sự bình đẳng của hình phạt đối với tất cả công dân cũng nh sự phù hợp giữa tội phạm đợc thực hiện và hình phạt; - Thang của tội phạm chínhsự phân loại chúng theo mức độ nghiêm trọng; tác nghiên cứu - trao đổi 8 - tạp chí luật học dụng của hình phạt không phải nằm trong sự tàn bạo mà là trong sự không thể tránh khỏi nó một khi đ lỗi trong việc thực hiện tội phạm; - Mục đích của hình phạt không phải là làm con ngời khiếp sợ mà là ngăn ngừa bị cáo phạm tội lại và kìm giữ những ngời khác tránh khỏi việc phạm tội; - Dới con mắt của mọi ngời, hình phạt tử hình chỉ là biểu hiện của sự tàn bạo vì chức năng ngăn ngừa của hình phạt ấy chỉ tính chất tởng tợng, nó làm cho lối sống của con ngời ta trở nên chai sạn hơn, tàn nhẫn hơn và suy cho cùng là thúc đẩy việc thực hiện tội phạm mới 2.2. Những quan điểm tiến bộ về luật hình sự của trờng phái khai sáng - nhân đạo đợc xem xét trên đây, nhất là tác phẩm Về tội phạm và hình phạt của Tr. Beccaria là di sản pháp lí quý báu chung của toàn thể nhân loại - những nền tảng t tởng đầu tiên của một số nguyên tắc đợc thừa nhận chung của luật hình sự quốc tế hiện đại (nh pháp chế - "nullum crimen, nulla poena sine lege", nhân đạo, bình đẳng trớc luật hình sự) vì cho đến nay, mặc dù đ qua 200 năm nhng chúng vẫn còn giữ nguyên giá trị về khoa học cũng nh tính cấp bách về thực tiễn và đặc biệt là ảnh hởng đáng kể đối với việc tiếp tục phát triển luật hình sự trong nhà nớc pháp quyền ngày nay. Bởi vậy, nhận xét sau đây của nhà khoa học luật hình sự nổi tiếng của Liên Xô cũ - giáo s, tiến sĩ F.M. Resetnhikôv về tác phẩm trên của Tr. Beccaria thể dùng làm kết luận chung về toàn bộ trờng phái khai sáng - nhân đạo trong luật hình sự: "Lịch sử của luật hình sự và t pháp và lẽ là của các khoa học pháp lí khác không công trình nào thể bằng đợc tác phẩm này về sức mạnh và chiều dài của sự tác động đối với những ngời cùng thời và các thế hệ sau này "(6). Thiết nghĩ, sẽ không kết luận nào xác đáng và đảm bảo sức thuyết phục hơn. 3. Trờng phái cổ điển trong khoa học luật hình sự 3.1. Việc nghiên cứu những luận điểm luật hình sự của trờng phái cổ điển cho phép nêu lên những đặc điểm bản sau: + Ra đời ở Đức vào cuối thế kỉ XVIII sau thắng lợi của Cách mạng t sản Pháp 1789. Từ đầu thế kỉ XIX lan rộng ra cả châu Âu, trờng phái cổ điển trong luật hình sự đ phát triển mạnh mẽ (đặc biệt là từ nửa cuối thế kỉ XIX) cùng với tên tuổi của các nhà lí luận lớn ở một số nớc nh ở Đức: A. Phoiơbắc, F. Hêghen, Stiubel, Binhđin, Kliôstin, List ; ở Bỉ: Prins; ở Anh - Blecston; ở Pháp: Môlinher, Garrô, Ortôlan và Rossi; ở Nga: N.X. Taganxev, Kalmkôp, Nheliuđôv, N.Đ. Xergâyevxki + Trờng phái cổ điển đợc coi là trờng pháiluận đầu tiên hoàn chỉnh nhất trong khoa học luật hình sự mà những đóng góp của nó vào sự phát triển luật hình sự thế giới là rất quan trọng. Vì những ngời đại diện xuất sắc nhất của trờng phái cổ điển, đặc biệt là F. Hêghen (1770 - 1830)(7) và A. Phoiơbắc (1775 - 1833)(8) đ kế thừa, phát triển di sản tinh thần - pháp lí tiến bộ về luật hình sự của trờng phái khai sáng - nhân đạo đồng thời nâng nó lên ở tầm cao hơn để xây dựng thành hệ thống lí luận các nguyên tắc, chế định và các đảm bảo hiến định của pháp chế trong lĩnh vực luật hình sự với những t tởng và quan điểm riêng tính chất học thuật mà nội dung chủ yếu nh sau: - Nguyên tắc chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi: Bản chất của con ngời không phảitrong ý muốn hoặc ý nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học - 9 định mà là trong hoạt động của họ nên con ngời chỉ thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà họ thực hiện chứ không phải phải về âm mu hoặc ý định phạm tội (đây chính là nền tảng t tởng mà sau này C. Mác đ phát triển và xây dựng thành luận điểm nổi tiếng của nguyên tắc trách nhiệm pháp lí trên sở hành vi); chỉ nên truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hậu quả của hành vi mà không nên căn cứ vào lỗi của ngời gây ra hậu quả đó. - Nguyên tắc nhân đạo: Tình trạng không năng lực trách nhiệm hình sự của ngời trong khi thực hiện hành vi phải là tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự. Đối với ngời này không đợc áp dụng hình phạt mà phải thay thế hình phạt bằng điều trị y khoa. Tình thế cấp thiết (ví dụ: Ngời đang sắp chết vì đói mà lấy thực phẩm của ngời khác để tự cứu sống mình) là tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự. - Nguyên tắc pháp chế (nulla poena sine lege - không hình phạt nếu không có luật quy định; nulla poena sine crimen - không hình phạt nếu không tội phạm và nulla crimen sine poena legali - không tội phạm, không hình phạt quy định trong luật): Cần xây dựng chế tài xác định trong luật hình sự để hạn chế sự tùy tiện của tòa án; việc trấn áp về mặt hình sự cần phù hợp một cách chặt chẽ với các đòi hỏi pháp luật còn pháp luật phải xác định dứt khoát và rõ ràng giới hạn các hành vi bị coi là tội phạm cũng nh hình phạt thể đợc áp dụng đối với việc thực hiện tội phạm. - Nguyên tắc cá thể hóa và phân hóa trách nhiệm hình sự: Cần phân biệt ý định độc ác (cố ý) với sự không thận trọng (vô ý) nh là 2 hình thức lỗi chủ yếu; phải giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự trên sở các tiêu chí khách quan bên ngoài (ví dụ: Mức độ trách nhiệm đối với phạm tội cha đạt phải ít nghiêm khắc hơn đối với tội phạm hoàn thành, khi quyết định hình phạt đối với hành vi của ngời xúi giục và giúp sức phải tính đến vai trò của họ trong việc thực hiện tội phạm). - Nguyên tắc công minh: Tính chất nghiêm trọng của hình phạt cần phải đợc xác định bằng tính chất nghiêm trọng của hành vi (về khách quan) chứ không phải bằng ý định phạm tội của ngời lỗi (về chủ quan). Theo những đại diện của trờng phái cổ điển thì trong thợng tầng kiến trúc của x hội bao giờ pháp luật cũng là tối thợng, đứng trên nhà nớc và do vậy, để loại trừ sự tùy tiện từ phía nhà nớc thì không chỉ công dân mà quan nhà nớc và quan chức của bộ máy nhà nớc đều phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật. Dự thảo Bộ luật hình sự Bavarxki năm 1813 (ngời soạn thảo là A. Phoiơbắc) đ trở thành mẫu cho Bộ luật hình sự Phổ năm 1861 và sau đó là Bộ luật hình sự Đức năm 1871 (Bộ luật hình sự Đức hiện hành), Bộ luật hình sự Tây Ban Nha (biên soạn vào các năm 1848 và 1880), Bộ luật hình sự Italia năm 1889 cũng nh Bộ luật hình sự Pháp năm 1810 chính là các mô hình pháp lí đợc xây dựng trên sở lí luận luật hình sự của trờng phái khai sáng - nhân đạo. Từ thế kỉ XIX, những quan điểm của các nhà hình sự học ở Nga, nhất là giáo s của hai trờng Đại học tổng hợp Maxcơva và Xanh Pêtécbua, đ chịu ảnh hởng lớn của trờng phái cổ điển. Chính điều này lí giải phần nào cho sự xuất hiện của khoa học luật hình sự Nga mà lịch sử của nó đợc bắt đầu bằng việc dịch sách báo pháp lí châu Âu (chủ yếu là của Đức nghiên cứu - trao đổi 10 - tạp chí luật học và Pháp) trong giai đoạn cầm quyền của Nữ hoàng Êkhaterina II. 3.2. Về sau này (từ giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX), ngay trong trờng phái cổ điển đ xuất hiện trờng phái (xu hớng) "cổ điển mới" mà nội dung chủ yếu của nó là đa ra những luận điểm mới nhằm làm giảm nhẹ việc trấn áp về mặt hình sự nh: Phải căn cứ vào đặc điểm nhân thân ngời phạm tội (bệnh tâm thần, độ tuổi) để đảm bảo việc cá thể hóa hình phạt; thừa nhận một số tình tiết làm giảm nhẹ lỗi Đại diện nổi tiếng của trờng phái cổ điển mới ở Nga là giáo s N.X. Taganxev - ngời soạn thảo một trong những giáo trình luật hình sự xuất sắc nhất trong sách báo pháp lí châu Âu. 4. Trờng phái xã hội học trong khoa học luật hình sự 4.1. Việc nghiên cứu những luận điểm luật hình sự của trờng phái x hội học cho phép nêu lên những đặc điểm bản nh sau: + Xuất hiện vào những năm 80 của thế kỉ XIX, những đại diện của trờng phái x hội học trong khoa học luật hình sự bao gồm một số nhà lí luận hình sự học và x hội học đầu đàn của các nớc châu Âu nh F. List(9), Maier và Vagr (Đức), G. Tard, Bognher và A. Lakassan (Pháp), G. Vamel (Hà Lan), A. Prins (Bỉ), I.Ia. Fôinhitxki (Nga). Sau đó, trờng phái này đ lan rộng sang cả Nhật Bản và Mĩ từ đầu thế kỉ XX. Năm 1881, một trong các xuất bản phẩm uy tín hơn cả trong lĩnh vực luật hình sựluật so sánh của châu Âu là Tạp chí khoa học luật hình sự đại cơng do List sáng lập đ ra số đầu tiên. + Nội dung quan trọng nhất của trờng phái x hội họcluận thuyết về các yếu tố của tình trạng phạm tội mà những luận điểm bản của thuyết này coi tình trạng phạm tội là hiện tợng x hội vĩnh cửu còn tội phạm là kết quả của sự tác động qua lại của ba nhóm yếu tố: Các yếu tố cá nhân (sinh học) nh tuổi tác, giới tính, trình độ văn hóa, hoàn cảnh gia đình, các đặc điểm tâm - sinh lí; các yếu tố x hội nh môi trờng sống (thành phố, nông thôn), nghề nghiệp, sắc tộc, tôn giáo, điều kiện về nhà ở, tình trạng nghiện ngập, nghèo khổ, thất nghiệp, mi dâm; các yếu tố vật lí nh khí hậu, thời tiết, các mùa trong năm + Xuất phát từ luận thuyết nêu trên, trờng phái x hội học đ đa ra những luận điểm khác nhau về hệ thống các biện pháp ngăn ngừa tình trạng phạm tội nh: Thành lập thị trờng lao động, thúc đẩy việc di dân, bảo trợ trẻ em lang thang, chăm sóc ngời già cả, ngời bị bệnh tật hay tàn phế, các địa phơng phải trách nhiệm quan tâm đến ngời nghèo khổ (Prins); tác động đến môi trờng thúc đẩy bằng các biện pháp phòng ngừa tính chất x hội nh đấu tranh với tình trạng nghèo khổ, nghiện ngập, bệnh x hội (Lakassan); một số nhà x hội học khác còn đề nghị thay thế hình phạt bằng các biện pháp nhằm ngăn ngừa một số loại tội phạm (tổ chức công việc công cộng trong thời kì đói kém hoặc mùa đông giá lạnh để hạn chế tội trộm cắp, tổ chức đúng đắn hợp lí việc mi dâm để chống tội phạm về tình dục ). - Ngoài ra, trờng phái x hội học còn đa ra các kiến giải nhân đạo nhằm làm cho việc trấn áp về hình sự đạt đợc sự mềm dẻo, hiệu quả và "tiết kiệm hình phạt" nh: Thành lập tòa án chuyên xét xử vụ án của ngời cha thành niên; áp dụng một cách rộng ri chế định án treo và chế định tha miễn trớc thời hạn điều kiện; không xử phạt tù ngắn hạn để loại trừ ảnh hởng hại của các nhà tù nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học - 11 đối với những ngời bị kết án. Nói chung, trờng phái x hội học đ những thành tựu quan trọng trong việc nghiên cứu lí luận về căn cứ x hội của luật hình sự, mục đích của hình phạt, nhân thân ngời phạm tội cũng nh các nguyên nhân của tình trạng phạm tội và soạn thảo các biện pháp để ngăn ngừa nó. + Cùng với luận điểm tiến bộ khác nhau trên đây, các phơng pháp thống kê và x hội học của trờng phái x hội học trong việc nghiên cứu ba hiện tợng x hội (ngời phạm tội, tội phạm và tình trạng phạm tội) chính là công cụ khoa học hữu hiệu trong tay các nhà khoa học - luật gia và đáng đợc đánh giá cao. Vì, nếu không ứng dụng các phơng pháp này thì khoa học luật hình sự sẽ trở thành vô vị, giáo điều và cũng không thể ngành tội phạm học. 4.2. Bên cạnh các trào lu trên đây, từ giữa thế kỉ XX, ngay trong trờng phái x hội học đ hình thành trào lu t tởng mới với 2 luận thuyết chủ yếu sau: + Thuyết về tình trạng nguy hiểm của nhân thân (đại diện là F. List và A. Gramachiaka), với nội dung bản là: Luật hình sự với các khái niệm truyền thống của nó (tội phạm, hình phạt, lỗi, chủ thể của tội phạm, tình trạng không năng lực trách nhiệm hình sự) là không cần thiết mà cần thay thể bằng khái niệm tình trạng nguy hiểm của nhân thân vì trong x hội bao giờ cũng những loại ngời bị coi là nguy hiểm đối với x hội do nhân thân của họ (lối sống, đặc điểm tâm lí hay sinh lí) bị ảnh hởng bởi các yếu tố khác nhau của tình trạng phạm tội (mặc dù sự nguy hiểm đối với x hội của họ thể không liên quan gì đến việc thực hiện tội phạm cụ thể nào cả). Do đó, để bảo vệ mình, x hội cần cố gắng phát hiện ra họ trớc khi họ thực hiện sự xâm hại đến các lợi ích của x hội và vô hiệu hóa họ bằng cách áp dụng đối với họ các biện pháp an ninh (điều trị và ngăn ngừa) mà không nhất thiết là họ đ hoặc cha phạm tội cụ thể nào cả. Vì thế, căn cứ và giới hạn của trách nhiệm hình sự cần phải đợc xác định bằng chính nhân thân của ngời đ hoặc sẽ phạm tội chứ không phải bằng tính chất hay sự nghiêm trọng của hành vi phạm tội Nh vậy, sự thật khách quan không thể phủ nhận là việc thay thế hình phạt bằng các biện pháp an ninh đ cự tuyệt nguyên tắc trách nhiệm do lỗi cũng nh một loạt các nguyên tắc và chế định truyền thống của luật hình sự và do đó thuyết về tình trạng nguy hiểm của nhân thân đ không nhận đợc sự ủng hộ của đa số nhà khoa học và thực tiễn vì tính phản động và phi khoa học của nó. + Thuyết về tự vệ x hội mới (do nhà luật học ngời Pháp Mark Ansel(10) đề xớng) nội dung bản là: Vẫn cần thiết giữ nguyên luật hình sự với các khái niệm, nguyên tắc và chế định truyền thống của nó. Tuy nhiên, cần phải nhân đạo hóa các hình phạt bằng cách thực hiện việc điều trị và giáo dục ngời phạm tội. Mục đích chính trong việc tác động đối với ngời phạm tội là x hội hóa họ - trả họ về cuộc sống bình thờng, tạo ra các điều kiện và khả năng để họ không vi phạm pháp luật hình sự nữa. Do đó, cần phải cá thể hóa tối đa các đặc điểm nhân thân của ngời phạm tội và tăng cờng vai trò của thẩm phán trong việc lựa chọn các biện pháp tác động cụ thể 4.3. Tóm lại, do sự đa dạng và phức tạp của những t tởng và quan điểm khác nhau về luật hình sự đ đợc hình thành trong trờng phái x hội học nên trong từng giai đoạn phát triển lịch sử khác nhau, trờng phái này đều các u nghiên cứu - trao đổi 12 - tạp chí luật học điểm và nhợc điểm nhất định của nó. Vì vậy, khoa học luật hình sự không thể đa ra nhận xét thống nhất về toàn bộ trờng phái x hội học nói chung. 5. Trờng phái nhân chủng học trong khoa học luật hình sự 5.1. Việc nghiên cứu những luận điểm luật hình sự của trờng phái nhân chủng học cho phép nên lên những đặc điểm bản sau: + Xuất hiện ở Italia vào những năm 70 - 80 của thế kỉ XIX, những đại diện của trờng phái nhân chủng học bên cạnh ngời sáng lập là bác sĩ, nhà tâm thần học Treraze Lombrozo (1835 - 1909) thẩm phán tòa phúc thẩm R.Garofalô, giáo s luật hình sự E.Ferri cũng nh Firetti và Marro (Italia), Deberre và Labon (Pháp), Bedenhikt và Kuren (Đức). Những t tởng đầu tiên của trờng phái nhân chủng học đ đợc trình bày trong các công trình nghiên cứu nh Con ngời tội phạm trong mối tơng quan với nhân chủng học, luật học và nhà tù học (1876) của Lomborzo, X hội học hình sự (1881) của Ferri (đợc xuất bản dới tên gọi Những triển vọng mới của luật hình sự và tố tụng) và Tội phạm học (1885) của Garofalô. Lombrozo và đồng nghiệp của ông đ cho ra đời Tạp chí lu trữ tâm thần học hình sự và nhân chủng học hình sự (từ năm 1880) và họ đ tổ chức các hội nghị quốc tế về nhân chủng học hình sự ở châu Âu (trong thời kì từ năm 1885 - 1991)(11). + Dựa trên nền tảng triết học của chủ nghĩa duy vật tầm thờng đồng thời căn cứ vào các quan sát về những phạm nhân và so sánh các số liệu nhân chủng học của họ với những ngời khác (ngời lính, sinh viên ), Lombrozo và những ngời theo trờng phái nhân chủng học đ khẳng định rằng: Tình trạng phạm tội là hiện tợng sinh học tồn tại vĩnh cửu và không thay đổi trong x hội loài ngời cũng nh trong thế giới động vật và thực vật. Chính các yếu tố tự nhiên - sinh học (chứ không phải môi trờng x hội) đ ảnh hởng quyết định đối với xử sự tính chất tội phạm của nhân thân. Trong x hội loại ngời đặc biệt khác với công dân bình thờng do bản chất của họ ngay từ lúc mới sinh ra đ là những kẻ phạm tội và không thể cải tạo đợc. Chúng ta thể dễ dàng nhận biết loại ngời này bằng các dấu hiệu nhân chủng học đặc trng mà chỉ riêng ở họ mới (ví dụ: ở những kẻ sát nhân - dáng ngời to cao, răng dài, môi mỏng, mũi diều hâu ; ở kẻ trộm cắp - đôi mắt thờng không đứng yên tại chỗ mà hay đảo qua lại và ít râu quai nón; ở kẻ phạm tội tình dục - môi dày, tóc dài ). - Từ thuyết trên đây về tình trạng phạm tội và con ngời tội phạm, trờng phái nhân chủng học đ đa ra những luận điểm bản nh: Cần cách li vĩnh viễn khỏi x hội những ngời "ngay từ lúc sinh ra đ là những kẻ phạm tội" bằng cách đa đi biệt xứ đến nơi khổ sai hoặc ra đảo xa xôi không ngời ở. Để ngăn ngừa tội phạm về tình dục, cần phải tiêm thuốc hạn chế hoặc loại bỏ khả năng phạm tội của những kẻ này cũng nh của những ngời bị coi là tâm thần về tình dục. Cần thay thế tòa án với thành phần là các luật gia bằng ủy ban các giám định viên với thành phần là các bác sĩ, nhà tâm thần học và các nhà tâm thần học xác định xem ở chủ thể nào đặc điểm nhân chủng học của con ngời tội phạm thì quyết định việc áp dụng các biện pháp an ninh đối với họ. Việc thực hiện tội phạm của chủ thể không phải là căn cứ duy nhất để truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ là lí do để nghiên cứu kĩ về tình trạng nguy hiểm nhân thân xem nguyên nhân phải nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học - 13 chủ thể là con ngời tội phạm từ lúc mới sinh ra không hay do nguyên nhân khác + Bằng những luận điểm bản trên, trờng phái nhân chủng học đ phủ nhận các khái niệm, nguyên tắc và các chế định truyền thống của luật hình sự (khái niệm cấu thành tội phạm; sự cần thiết phải phân hóa tội phạm và dấu hiệu định khung tăng nặng của chúng mà chỉ cần phân loại những ngời phạm tội trong bộ luật hình sự căn cứ vào tình trạng nguy hiểm của nhân thân họ; tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự nh là tiền đề cần thiết của trách nhiệm hình sự, nguyên tắc pháp chế (nullum crimen, nulla poena sine lege), nguyên tắc lỗi, nguyên tắc công minh, chế định về các giai đoạn thực hiện tội phạm, chế định đồng phạm ). + Ngoài một số u điểm nhất định không thể phủ nhận (nh việc chú trọng nghiên cứu các nguyên nhân của tình trạng phạm tội của trờng phái nhân chủng học đ dẫn đến sự xuất hiện ngành khoa học mới, độc lập và quan hệ mật thiết với ngành luật hình sự - ngành tội phạm học, cần phải tính đến các đặc điểm y - sinh học, phân tích các thuộc tính và trạng thái về tâm lí của ngời phạm tội khi giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự), nói chung, nội dung chủ yếu trong những luận điểm bản nêu trên của trờng phái nhân chủng học đ cho chúng ta thấy rõ bản chất phản động của nó mà cùng với các thuyết phân biệt chủng tộc khác đ đợc các tập đoàn phản động của Mútxôlini và Hítle sử dụng rộng ri ở Itali và Đức để ngụy biện cho các cuộc tàn sát và đàn áp hàng loạt những ngời vô tội chỉ vì các lí do sắc tộc hoặc trái quan điểm về chính trị trong thời kì cầm quyền của bọn phát xít những năm 30 - 40 của thế kỉ XX. 5.2. Hiện nay, trên nền tảng của trờng phái nhân chủng học, trong khoa học luật hình sự của một số nớc đ xuất hiện một số luận thuyết sinh học - tâm lí về các nguyên nhân của tình trạng phạm tội mà ngời ta thờng gọi là các thuyết "lombrozo mới". Nội dung chủ yếu của các thuyết này thể hiện rõ bản chất phi khoa học (ví dụ: Các gen của tính chất tội phạm ở một số loại ngời nhất định trong x hội, chúng mang đặc tính di truyền và thể ảnh hởng đến nhiều thế hệ kế tiếp nhau)./. (1).Xem: F.M. Resetnhikôp, Hệ thống pháp luật của các nhà nớc trên thế giới. Sách tra cứu. Nxb. Sách pháp lí, M.1993, tr.105 (tiếng Nga). (2).Xem: S. Montesquieu, Các tác phẩm chọn lọc. Nxb. Sách chính trị quốc gia, M.1955 (tiếng Nga). (3).Xem: G.P. Marát, Đề cơng lập pháp hình sự. Nxb. Pháp lí quốc gia, M.1951 (tiếng Nga). (4).Xem: Volte, Các tác phẩm chọn lọc về luật hình sự và tố tụng. Nxb. Pháp lí quốc gia, M.1956 (tiếng Nga). (5).Xem: Tr. Beccaria, Về tội phạm và hình phạt. (dịch từ tiếng Italia và hiệu đính của giáo s M.M. Ixaev). Nxb. Pháp lí quốc gia, M.1939 (tiếng Nga). (6).Xem: F.M. Restnhikôv, Beccaria - từ lịch sử t tởng chính trị và pháp luật. Nxb. Sách pháp lí, M.1987, tr.5 (tiếng Nga) (7).Xem: A.A. Piônkôvxki, Học thuyết của Hêghen về nhà nớc và pháp luật và lí luận luật hình sự. Nxb. Sách pháp lí quốc gia, M.1963 (tiếng Nga); Nxb. PAIMX M.1993 (tiếng Nga). (8).Xem: A. Phoiơbắc, Luật hình sự. Xanh Pêtécbua, 1810 (tiếng Nga). (9).Xem: F. List, Tội phạm là một hiện tợng x hội bệnh lí. Xanh Pêtécbua, 1990 (tiếng Nga); Sách giáo khoa luật hình sự. Phần chung. M.1903 (tiếng Nga); V.V. Przevanxki, Giáo s F. List và những quan điểmbản của ông về tội phạm và hình phạt. Xanh Pêtécbua, 1905 (tiếng Nga). (10).Xem: M. Ansel, Sự tự vệ x hội mới (phong trào nhân đạo trong chính sách hình sự). Dịch từ tiếng Pháp. Nxb. Sách pháp lí, M.1970 (tiếng Nga). (11).Xem: F.M.Resetnhikôv, Luật hình sự của các nớc t sản. Quyển thứ II - Trờng phái cổ điển và xu hớng nhân chủng học - x hội học. Nxb. Trờng đại học tổng hợp hữu nghị giữa các dân tộc, M.1966 (tiếng Nga). . phái xã hội học trong khoa học luật hình sự 4.1. Việc nghiên cứu những luận điểm luật hình sự của trờng phái x hội học cho phép nêu lên những đặc điểm. cứu - trao đổi tạp chí luật học - 5 Những đặc điểm cơ bản của các trờng phái lí luận chính trong khoa học luật hình sự trên thế giới TS. Lê Cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo " Những đặc điểm cơ bản của trường phái lý luận chính trong khoa học luật hình sự trên thế giới" pdf, Tài liệu Báo cáo " Những đặc điểm cơ bản của trường phái lý luận chính trong khoa học luật hình sự trên thế giới" pdf, Tài liệu Báo cáo " Những đặc điểm cơ bản của trường phái lý luận chính trong khoa học luật hình sự trên thế giới" pdf

Từ khóa liên quan