0

Phân tích những thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân pptx

38 8,693 34

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 10:21

Câu 1: phân tích những thuộc tính cơ bản của gccn và những nội dung xác định về khái niệm gccn, khái niệm về sứ mệnh lịch sử của gccn 1. quan niệm của CN Mác Lenin về gccn: - 2 thuộc tính cơ bản của gccn: • về phương thức lđ, phương thức sx hay nghề nghiệp: - gccn là những người lđ công nghiệp, sx ra sản phẩm công nghiệp - gccn là những người lđ trực tiếp hoặc gián tiếp vận hành các công cụ sx, có tính chất xh hóa ngày càng cao gắn liền với nền đại công nghiệp cơ khí. • về vị trí trong quan hệ sx tbcn - gccn là những lđ không có hoặc về cơ bản không có TLSX, phải bán sức lđ, làm thuê cho gcts và bị bóc lột giá trị thặng dư. Cho nên trong cntb gccn thường được gọi là gc vô sản là lực lượng đối lập chủ yếu ccuar gcts. 2. định nghĩa gccn căn cứ vào 2 thuộc tính có bản ở trên, chúng ta có thể định nghĩa: “gccn là 1 tập đoàn xh ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền CN hiên đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sx có tính chất xh hóa ngày càng cao, là lực lượng lđ cơ bản tiên tiến trong các quy trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sx, tái sx ra của cải vật chất và cải tại các QHXH; đại biểu cho lực lượng sx và phương thức sx tiên tiến trong thời đại hiện nay” 3. khái niệm sứ mệnh lịch sử của gccn nội dung chung: -Xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng GCCN, NDLĐ và toàn thể nhân loại khỏi mọi áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, XD XH cộng sản CN văn minh. -Mác: “GCCN là người đào huyệt chôn CNTB, từng bước XD XH mới – XH XHCN,cộng sản CN” b.nội dung ở nước ta: -Thông qua tổ chức Đảng cộng sản, GCCN VN phải thể hiện và thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với tiến trình CM giải phóng dân tộc, giành chính quyền, thiết lập nền chuyên chính dân chủ nhân dân. -Trong CM XHCN, GCCN VN từng bước lãnh đạo nhân dân lao động, XD thành công CNXH, giải phóng nhân dân LĐ thoát khỏi mọi áp bức bóc lột, bất công, XD 1 XH công bằng dân chủ văn minh. Câu 8: Trình bày phương hướng và những đặc trưng của CNXH trong thời kì quá độ lên CNXH ở VN? 1. Những phương hướng – nhiệm vụ cơ bản của thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta. - Thứ nhất, XD nhà nước XHCN của dân, do dân, vì dân; củng cố liên minh giữa gccn với nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng ta lãnh đạo làm nền tảng và là nòng cốt cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện ngày càng đày đủ các quyền dân chủ, làm chủ, quyền lực của nhân dân;giữ nghiêm kỉ cương xh, chuyên chính với mọi tội phạm và kẻ thù của nhân dân. - Thứ hai, phát triển lực lượng sx, đảy mạnh CNH HĐH đất nước là nhiệm vụ trung tâm, xd cơ sở vật chất kĩ thuật của cnxh, không ngừng phát triển kt, nâng cao đời sống nhân dân về vật chất và tinh thần. - Thứ ba, Thiết lập từng bước quan hệ sx xhcn đáp ứng yêu cầu và tính chất của sự phát triển lực lượng sx qua nhiều hình thức đa dạng về sở hữu, sử dụng các tư liệu sx, hợp tác sx kinh doanh trong nước và quốc tế. Phát triển kt thị trường định hướng xhcn, trong đó kt nhà nước là chủ đạo, cùng kt tập thể làm nền tảng cho cả nền kt quốc dân; từng bước phát triển kt tri thức 1 cách phù hợp, có hiệu quả và đúng định hướng xhcn. Thực hiện nhiều hình thức phân phối, trong đó lấy phân phối theo kết quả lđ và hiệu quả kt làm nguyên tắc chủ đạo. - Thứ tư, tiến hành CM XHCN trên lĩnh vực tư tưởng, vh, làm cho CN Mác Lê nin, tư tưởng HCM trở thành hệ tư tưởng chủ đạo đời sống tinh thần của đất nước.Kế thừa và phát huy tinh hoa văn hóa của dân tộc ta và của nhân loại. Xd con ng XHCN có trí tuệ, đạo đức, lối sống, phong cách…có văn hóa, văn minh; có thể chất và đời sống thẩm mĩ lành mạnh. - Thứ năm, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố và mở rộng Mặt trận TQ VN, tập hợp mọi lực lượng xh tán thành và phấn đấu vì mục tiêu chung ; dân giàu, nước mạnh, xh công bằng, dân chủ, văn minh vững bước đi lên cnxh. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hợp tác, hữu nghị, bình đẳng, độc lập và cùng có lợi với các nước, các tổ chức quốc tế… - Thứ sáu, Thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là XD CNXH và bảo vệ TQ XHCN. Thực hiện tốt quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, gắn chặt kt với quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xh. - Thứ bảy, thường xuyên xd, chỉnh đốn ĐCS VN, theo phương châm: phát triển kt là trọng tâm; xd, chỉnh đốn Đảng là then chốt…để Đảng ta luôn luôn trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng vai trò lãnh đạo xh ta trên mọi lĩnh vực trước những yêu cầu ngày càng cao hơn, với những vận hội mới lẫn những thử thách mới. 2. Những đặc trưng của CNXH trong thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta. - Đặc điểm: + Nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN do sự kết hợp giữa những nhân tố bên trong và bên ngoài xuất phát từ tình hình trong và ngoài nước. + Nền kt nước ta vẫn chưa thoát khỏi tình trang kém phát triển, nền sx nhỏ vẫn là phổ biến, do đó phải có sự lãnh đạo của Đảng và sự quản li của nhà nước mới có thể tiến lên CNXH được. + Trong thời kì quá độ, ở nước ta vẫn còn sự đan xen, tác động lẫn nhau giữa 2 khuynh hướng cơ bản trái ngược nhau đó là khuynh hướng XHCN và TBCN, tạo thành bản chất của thời kì quá độ ở nước ta hiện nay. - Thực chất của thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta là cuộc đấu tranh giữa 2 con đường hoặc là đi lên CNXH hoặc là đi lên CNTB. Nhưng suy cho cùng đó là cuộc đấu tranh giữa CNTB và CNXH. Câu 9: Quan điểm cơ bản của CN Mác Lê nin về dân chủ, về bản chất dân chủ XHCN? 1.CN Mác Lê nin quan niệm về dân chủ: -Khái niệm: Dân chủ là hình thức tổ chức nhà nước và đặc trưng cơ bản là thừa nhận quyền lực chính trị của nhân dân, quyền tự do bình đẳng của công dân, thực hiện nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. -Không có dân chủ chung chung, phi giai cấp.Trong các XH có giai cấp đối kháng, quyền lực nhà nước thuộc về GC thống trị nên dân chủ mang bản chất của GC thống trị. -Thước đo mức độ thực hiện dân chủ của 1 chế độ XH là mức độ và khả năng thu hút quần chúng nhân dân tham gia vào các công việc nhà nước và XH. -Dân chủ là 1 nhu cầu khách quan của quần chúng nhân dân lđ, là quyền lực của nhân dân. -Với 1 chế độ dân chủ và 1 nhà nước tương ứng đều do 1 giai cấp thống trị cầm quyền chi phối mọi lĩnh vực của toàn XH, tính chất của GC thống trị cũng gắn liền và chi phối tính dân tộc, chế độ chính trị, KT, VH, XH. - Dân chủ là nguyên tắc và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị XH. 2.Bản chất của nền dân chủ XHCN. -Cm XHCN đã tạo ra những tiền đề làm hình thành dân chủ XHCN.Về căn bản dân chủ XHCN và chuyên chính vô sản là thống nhất. -Bản chất của dân chủ XHCN được thể hiện ở những khía cạnh sau đây: a.Bản chất chính trị: -Dân chủ XHCN bắt nguồn từ bản chất của CNXH. Nó là quy luật hình thành và tự hoàn thiện của hệ thống chính trị XHCN. Nó vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp XD CNXH. -Dân chủ XHCN là chế độ dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử nhưng nó vẫn mang bản chất của GCCN, có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Dân chủ phải đi đôi với tập trung, với kỉ luật, kỉ cương và trách nhiệm của công dân trước pháp luật. b.Bản chất kinh tế: - Dân chủ XHCN dựa trên chế độ công hữu về tư liệu SX chủ yếu, phù hợp vơi sự phát triển ngày càng cao của lực lượng SX trên cơ sở KH công nghệ hiện đại nhằm thỏa mãn ngay càng cao những nhu cầu về vật chất và tinh thần của nhân dân lđ, sự thống nhất lợi ích căn bản của các GC, tầng lớp trong XH. -Dân chủ trong kinh tế có ý nghĩa cơ bản và quyết định nhất. c.Bản chất tư tưởng văn hóa: -Dân chủ XHCN lấy hệ tư tưởng Mác Lê nin làm nền tảng chủ đạo đối với mọi hình thái xã hội khác nhau( văn học, nghệ thuật, văn hóa, đạo đức, lối sống, hòa nhập). kế thừa phát huy những tinh hoa vă n hóa truyền thống của các dân tộc, tiếp thu những giá trị tư tưởng văn hóa, văn minh tiến bộ mà nhân loại đã tạo ra ở các quốc gia, dân tộc trên thế giới. -dân chủ XHCN phát huy cao độ tính tự giác, năng lực sáng ta ọ của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện, chống những biểu hiện dân chủ hình thức và những hành vi xâm phạm quyền dân chủ của nhân dân. - dân chủ XHCN không tùy thuộc vào cơ chế chính trị đa nguyên và sự tồn tại của đa đảng đối lập. Câu 10: trình bày nội dung cơ bản của liên minh giữa gccn với gcnd và tầng lớp tri thức trong thời kỳ quá độ lên cnxh ở Việt Nam? Nguyên tắc cơ bản nhất của liên minh là kết hợp đúng đắn lợi ích về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội. lợi ích của gccn phù hợp với lợi ích của dân tộc và đồng thời thỏa mãn lợi ích của đại đa số nhân dân lđ nên quan hệ giữa các gc trong thời kỳ quá độ lên cnxh là quan hệ hợp tác, đấu tranh trong nội bộ nhân dân vì mục tiêu độc lập dân tộc và cnxh. • nội dung chính trị của liên minh - nhu cầu, lợi ích chính trị cơ bản của công nhân, nông dân, tri thức và của cả dân tộc là độc lập dân chủ và cnxh. Mỗi giai cấp, tầng lớp ở mỗi giai đoạn đều có lập trường chính trị - tư tưởng của mình. - Nguyên tắc về chính trị của liên minh là do Đảng của gccn lãnh đạo. để thực hiện từng bước mục tiêu, lợi ích chính trị cơ bản của liên minh trên lập trường tư tưởng – chính trị của gccn thì liên minh này phải do Đảng của gccn lãnh đạo. • nội dung kinh tế của liên minh nội dung kinh tế là nội dung cơ bản, quyết định nhất, là cơ sở vật chất – kỹ thuật vững chắc của liên minh trong thời kỳ quá độ. Trong thời kỳ này, nhiệm vụ CM chuyển trọng tâm sang lĩnh vực kinh tế cho nên nội dung kinh tế thực chất là kết hợp đúng đắn các lợi ích kinh tế của các giai tầng xh được lấy làm trọng tâm ( mà trong các giai đoạn trước đó chua đặt ra một cách trực tiếp). nội dung kinh tế của liên minh ở nước ta trong thời kỳ quá độ được cụ thể hóa ở các điểm sau đây: - xuất phát từ thực trạng, tiềm năng kinh tế của nước ta để xác định cơ cấu kinh tế hợp lý trong đó phải tính đến những nhu cầu kinh tế của công nhân, nông dân, trí thức và của toàn xh trong các điều kiện , thời gian cụ thể. Trong điều kiện hiên nay, Đảng ta xác định “ từng bước phát triển kinh tế tri thức” trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế đã tạo điều kiện cho tri thức ngày càng gắn bó với sx công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực khác. - Trên cơ sở kinh tế, các nhu cầu kinh tế phát triển dưới nhiều hình thức hợp tác, liên kết, giao lưu… trong các sx, lưu thông phân phối giữa công nhân, nông dân, trí thức; giữa các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ và các dịch vụ khác; giữa các địa bàn, vùng miền dân cư trong cả nước. - Từng bước hình thành quan hệ sx xhcn trong quá trình thực hiện liên minh.việc phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phải được thể hiện qua việc đa dạng và đổi mới các hình thức hợp tác kinh tế, hợp tác xh, kinh tế hộ gia đình, trang trại,dịch vụ ở nông thôn. - Nội dung kinh tế của liên minh ở nước ta còn thể hiện ở vai trò của nhà nước. ở nông nghiệp, vai trò của nhà nước có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện liên mih. Đặc biệt, vai trò của nhà nước đối với nông dân được thể hiện qua chính sách khuyến nông, qua bộ máy nhà nước, các tổ chức khuyến nông, các cơ sở kinh tế nhà nước. • nội dung văn hóa, xh của liên minh nội dung chính trị mang tính nguyên tắc, nội dung kinh tế là cơ bản quyết định nhất và suy cho cùng là để phục vụ mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xh công bằng, dân chủ, văn minh, thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần của gccn, gcnd, đội ngũ trú thức và của toàn xh. Liên minh về văn hóa xh thể hiện qua các nội dung cụ thể sau đây: - tăng cường kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xh, giữ gìn bản cắ văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái”. Đó chính là ưu việt của cnxh, tất cả cho con người, vì con người và do con người, trong đó lực lượng đông đảo nhất, nòng cốt kaf công nhân, nông dân, trí thức. - vấn đề xóa đói giảm nghèo cho công, nông, trí thức chủ yếu bằng việc tạo việc làm đồng thời kết hợp giải pháp hỗ trợ, cứu trợ. Giải quyết được vấn đề này sẽ khắc phục được hạn chế của các chế độ tư hữu trước đây: con người là vốn quý của xh, nhung người lđ nếu thất nghiệp họ lại trở thành gánh nặng cho xh, trở thành một trong các nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, đổ vỡ chế độ xh. - Đổi mới và thực hiện tốt các chính sách xh trong điều kiện đại đa số gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với nước, chịu hậu quả chiến tranh là một trong những nội dung cơ bản của liên miinh. - Nâng cao dân trí là nội dung cơ bản lâu dài tạo cho liên minh phát triển vững chắc. trước mắt tập trung vào củng cố thành tựu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, tiến hành phổ cập trung học cơ sở và phổ cập trung học nâng cao kiến thức về khoa học công nghệ, về chính trị, kinh tế, văn hóa, xh. Khắc phục các tệ nạn xh hủ tục lạc hậu, các biểu hiện tiêu cực như tham nhũng, quan liêu, nhất là ở nông thôn.dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống tôn sư, trọng đạo, hiếu học và chăm chỉ cần cù nên việc đầu tư cho giáo dục cả về vật chất lân tinh thần là được đặc biệt chú trọng. - Gắn quy hoạch phát triển công nghiệp, khoa học, công nghệ với quy hoạch phát triển nông thôn, đô thị hóa, công nghiệp hóa những trọng điểm ở nông thôn với kết cấu hạ tầng ngày càng thuận lợi và hiện đại. xây dựng cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, các công trình phúc lợi công cộng một cách tương xứng, hợp lý ở các vung nông thôn, đặc biệt là ở vùng núi, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Câu 11: trình bày tính tất yếu và đặc điểm của gccn, gcnd và tầng lớp tri thức trong mqh công – nông – trí thức trong thời đại quá độ lên cnxh ở VN? 1. đặc điểm của gccn với gcnn và tầng lớp trí thức Việt Nam: - gccn VN có đầy đủ những yếu tố của gccn hiện đại và còn có những đặc điểm riêng của mình. Đó là do ra đời trước gc tư sản VN nên gccn VN có đk sớm giữ vai trò lãnh đạo và giành ưu thế hgay từ khi có Đảng của mình. Hơn nữa, sự gắn bó giữa công nhân và nông dân đã hình thành 1 cách tự nhiên, phần lớn xuất thân từ nông dân nên gccn Vn đã mang sẵn trong mình mối liên minh với nông dân và luôn giữ được vai trò lãnh đạo trong quá trình CM VN. Ngày nay, trong quá trình CNH HĐH nông thôn, sẽ có nhiều ng nông dân vào làm việc ở các cơ sở công nghiệp và trở thành công nhân ở chính ngay quê hương mình.Điều này càng tạo cho sự gắn bó của gccn với gc nông dân, nông thôn 1 cách tự nhiên trên nhiều mặt của đời sống xh. - GC nông dân là gc của những ng lđ sx vật chất trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp… trực tiếp sử dụng 1 tư liệu sx cơ bản và đặc thù, gắn với thiên nhiên là đất, rừng, biển để sx ra nông sản. Nông dân có phương thức sx phân tán, năng xuất thấp. Theo V.I.Lê nin, nông dân có ‘bản chất 2 mặt” 1 mặt họ là những ng lđ ( đây là mặt cơ bản nhất) mặt khác, họ là những ng tư hữu nhỏ ( đây là mặt hạn chế sẽ được khắc phục trong quá trình CNH HĐH). Tuy nhiên, nông dân ko dựa trên tư hữu nhỏ này để bóc lột gc, tầng lớp khác. Gc nông dân không có hệ tư tưởng riêng mà tư tưởng của họ phụ thuộc vào hệ tư tưởng của giai cấp thống trị xh. Họ vốn có cơ cấu ko thuần nhất, ko có sự liên kết chặt chẽ cả về kt và cả về tư tưởng, tổ chức. Trong 1 nước nông nghiệp thì họ là lực lượng ct – xh đông đảo nhất và khi được giác ngộ họ trở thành lực lượng CM to lớn nhất trong Cm XHCN. - Trí thức bao gồm những ng lđ trí óc phức tạp và sáng tạo, có trình độ học vấn đủ để am hiểu và hoạt động trong lĩnh vực lđ của mình.Họ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng day, ứng dung khoa học, văn học, nghệ thuật, lãnh đạo và quản lí…Sản phẩm lđ của trí thức tác động quyết định đến năng xuất lđ, đến sự phát triển xh về cả mặt đời sống vật chất và cả về đời sống tinh thần. Trí thức không có hệ tư tưởng riêng vì không có phương thức sx riêng và địa vị kt – xh độc lập. Vai trò và tư tưởng của họ phụ thuộc vào gc thống trị xh. Ở VN, trí thức đã có nhiều đóng gopstrong quá trình đấu tranh CM giải phóng dân tộc và xd cnxh, đại bộ phân đước đào tạo trong chế độ mới. họ xuất thân chủ yếu từ nông dân, công nhân và tầng lớp lđ khác. Do vậy họ có mối liên hệ gần gũi với công nhân, nông dân và luôn là lực lượng cơ bản của CM XHCN. Ngày nay, CM KH và công nghệ ngày càng trở thành lực lượng sx trực tiếp và trí thức ngày càng có vai trò, vị trí quan trọng, nhất là trong quá trình xd kt tri thức và quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. 2. Tính tất yếu - khi tổng kết thực tiễn phong trào công nhân ở Châu Âu, nhất là ở anh, Pháp cuối thế kỉ 19, C.Mác và Ăngghen dã khái quát thành lí luận về liên minh công, nông và các tầng lớp lđ khác. Các ông đã chỉ ra nguyên nhân chủ yếu thất bại trong các cuộc đấu tranh là do gccn không tổ chức được mối liên minh với ‘ người ban đồng minh tự nhiên” của mình là gc nông dân. Do vậy, trong các cuộc đấu tranh này, gccn luôn đơn độc và cuộc cm vô sản này đã trở thành “ bài ca ai điếu”. -lê nin khẳng định : “ chuyên chính vô sản là 1 hình thức đặc biệt của liên minh gc giữa gc vô sản, đội tiên phong của những ng lđ, với đông đảo những tầng lớp lđ không phải vô sản( tiểu tư sản, tiểu chủ, nông dân, trí thức…)”. -Lênin đặc biệt lưu ý mối liên minh công, nông trong các giai đoạn xd cnxh “ Nguyên tắc cao nhất của chuyên chính là duy trì khối liên minh giữa gc vô sản và nông dân để gc vô sản có thể giữ được vai trò lãnh đạo và chính quyền nhà nước”. Qua mối liên minh này, lực lượng đông đảo nhất trong xh là nông dân, công nhân được tập hợp về mục tiêu chung là xd cnxh, vì lợi ích của toàn thể dân tộc. đây là đk để gccn giữ vai trò lãnh đạo. Đó chính là tính tất yếu về mặt chính trị - xh, là yếu tố tiên quyết. - Liên minh công – nông – trí thức là nhu cầu giữ vững vai trò lãnh đạo của gccn, nhu cầu tự giải phóng của nông dân và nhu cầu phát triển của trí thức. - Để thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của mình, gccn phaỈ THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI LIÊN MINH GC. Đó là vấn đề có ý nghĩa chiến lược của toàn bộ tiến trình CM của gccn. - Trong tiến trình xd cnxh, cùng với sự liêm minh ct – xh, liên minh về kt giữa gccn với các gc và tầng lớp khác là nhân tố quyết định cuối cùng thắng lợi của cnxh. - Ở góc độ liên minh về kt giữa công – nông – trí thức đối với 1 nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên cnxh, cần nhận thức rõ mấy điểm cơ bản sau đây: + Tất yếu phải gắn chặt nông nghiệp với cn, dịch vụ, kh công nghệ tronh 1 cơ cấu kt quốc dân thống nhất. + từ 1 nước nông nghiệp tiến lên cnxh, phải đặc biệt chú trọng đến nông nghiệp, coi nông nghiệp thực sự là cơ sở để CNH, HĐH. [...]... tranh với nhau Câu 7: Nêu rõ những đặc trưng cơ bản của XHCN và thời kì quá độ lên CNXH? Những đặc trưng cơ bản của XH XHCN được tạo ra khi kết thúc thời kì quá độ lên CNXH bao gồm những đặc trưng cơ bản sau đây: 1 .Cơ sở vật chất , kĩ thuật của CNXH là nền SX CN hiện đại -Mỗi chế độ xã hội đều có một cơ sơ vật chất tương ứng phản ánh trình độ phát triển về kinh tế, XH của nó -XH XHCN nảy sinh với tư... phân tích nguồn gốc bản chất và những tích chất cơ bản của tôn giáo 1 khái niệm: tôn giáo là 1 hình thái XH phản ánh hoang đường và hư ảo hiện thực khách quan Qua sự phản ánh của tôn giáo mọi sức mạnh tự phát tự nhiên đều trở thành thần bí 2 bản chất của tôn giáo - tôn giáo là sản phẩm của con người gắn liền với những điều kiện tự nhiên và XH Nó phản ánh sự bất lực bế tăc của con người trước những. .. phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng +với mọi cán bộ, đảng viên của ĐCSgương mẫu thực hiện và thực hiện xuất sắc đường lối đã đề ra Câu 4: Phân tích điều kiện để giai cấp công nhân VN làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với CM VN? 1.nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCN VN -Sứ mệnh lịch sử của GCCN VN được thể hiện qua việc thực hiên 2 giai đoạn CM: CM dân tộc dân chủ nhân dân và CM XHCN -Trước... đối ngoại là nguyên tắc thống nhất của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta Cấu 13: phân tích nội dung cơ bản của “cương lĩnh dân tộc của ĐCS” ( hay CN Mác Lenin) liên hệ sự vận dụng quan điểm của Đảng ta về các nội dung này 1 căn cứ đề ra cương lĩnh dân tộc - 2 xu hướng của sự phát triển các dân tộc - Mối liên hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp - Kinh nghiệm của việc giải quyết vấn đề dân tộc... khai và đi vào quỹ đạo của thực dân mới của CNTB - ý nghĩa: quyền dân tộc tự quyết là 1 quyền cơ bản của dân tộc nó là cơ sở xóa bỏ sự hiềm khích hằn thù giữaác dân tộc đảm bảo sự tồn tại phát triển độc lập cho các dân tộc phát huy tiềm năng của các dân tộc vòa sự phát triển chung của nhân loại c liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc - nội dung: +, xuất phát từ bản chất quốc tế của GCCN trong cuộc đấu... quốc - liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc là nội dung cơ bản nhất trong cương lĩnh dân tộc của ĐCS vì: +, phản ánh bản chất quốc tế của phong trào công nhân +, phản ánh sự thống nhất giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp +, đảm bảo cho phong trào giải phóng dân tộc có sức mạnh để giành thắng lợi +, là điều kiện thực hiên thắng lợi sức mạnh lịch sử của GCCN do đó là cơ sở để giải... lãnh đạo của Đảng là yêu cầu quan trọng hàng đầu Câu 5: Phân tích nội dung cơ bản, những tính chất và những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay? 1.Nội dung Thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi thế giới mở đầu từ CM tháng 10 Nga vĩ đại Sau CM tháng 10 Nga lênin viết: “ 1 kỉ nguyên mới đã mở ra trong lịch sử thế giới Nhân loại đang vứt bỏ hình thức cuối cùng của chế độ... gán cho tự nhiên những sức mạnh quyền lực to lớn thần bí hóa những sức mạnh đó Đó là hình thức tồn tại đầu tiên của tôn giáo - Khi Xh xuất hiện những giai cấp đối kháng bên cạnh cảm giác yếu đuối trước sức mạnh của tự nhiên con người lại cảm thấy bất lực trước sức mạnh tự phát hoặc thế lực nào đó của Xh Không giải thích được nguồn gốc của sự phân hóa giai cấp và áp bức bóc lột và cả những yếu tố ngẫu... phúc của con người do đó nó xâm nhập quần chúng lao động với những mức độ khác nhau biến thành niềm tin lối sống và sinh hoạt của nội bộ nhân dân - tôn giáo có ý thức đạo đức nhân văn nhân đạo, nó trở thành nhu cầu tinh thần tình cảm của nội bộ nhân dân có khi của cả dân tộc gắn bó với dân tộc trở thành yếu tố tâm lý dân tộc c tính chất chính trị - trong xh có giai cấp đối kháng tôn giáo mang tính. .. chỉnh thể Kết luận: Cương lĩnh dân tộc của ĐCS là một bộ phận trong cương lĩnh cm của gcccn và nhân dân lao đọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, là cơ sở lý luận của đường lối chính sách dân tộ của ĐCS và nhà nước XHCN Câu 14: khái niệm dân tộc? khái quát tình hình các dân tộc ở Việt Nam và nội dung cơ bản của chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta 1 khái niệm . 1: phân tích những thuộc tính cơ bản của gccn và những nội dung xác định về khái niệm gccn, khái niệm về sứ mệnh lịch sử của gccn 1. quan niệm của CN Mác Lenin về gccn: - 2 thuộc tính cơ bản của. chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng là yêu cầu quan trọng hàng đầu. Câu 5: Phân tích nội dung cơ bản, những tính chất và những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay? 1.Nội dung Thời. và những hành vi xâm phạm quyền dân chủ của nhân dân. - dân chủ XHCN không tùy thuộc vào cơ chế chính trị đa nguyên và sự tồn tại của đa đảng đối lập. Câu 10: trình bày nội dung cơ bản của
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích những thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân pptx, Phân tích những thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân pptx,

Từ khóa liên quan