0

27 cơ cấu tổ chức và những đặc điểm cơ bản của mô hình công ty mẹ công ty con

4 497 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2016, 17:16

I/ LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, kinh tế Việt Nam giới có nhiều biến động khó lường, công ty nhỏ lẻ, manh mún khó tồn thương trường kinh tế Khái niệm nhóm công ty quy định Luật Doanh nghiệp 2005 sở để công ty liên kết, tạo mô hình kinh tế phù hợp để tồn phát triển Một hình thức nhóm công ty mô hình công ty mẹ công ty Để hoạt động đạt hiệu cao, cần phải nắm cấu tổ chức đặc điểm mô hình công ty mẹ - công ty II/ NỘI DUNG Luật Doanh nghiệp quy đinh nào? Nhóm công ty tập hợp công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường dịch vụ kinh doanh khác Nhóm công ty bao gồm hình thức : - Công ty mẹ - công ty con; - Tập đoàn kinh tế; - Các hình thức khác Theo điều Luật Doanh nghiệp 2005, công ty coi công ty mẹ công ty khác thuộc trường hợp sau : a Sở hữu 50% vốn điều lệ tổng số cổ phần phổ thông phát hành công ty đó; b Có quyền trực tiếp gián tiếp bổ nhiệm đa số tất thành viên hội đồng quản trị, giám đốc Tổng giám đốc công ty đó; c Có quyền định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Đặc điểm mô hình công ty mẹ - công ty Có năm đặc điểm quan hệ công ty mẹ - công ty : Thứ nhất, công ty mẹ - công ty hai thực thể pháp lí độc lập, có sản nghiệp riêng ( pháp nhân kinh tế đầy đủ ); Thứ hai, công ty mẹ có lợi ích kinh tế định liên quan đến hoạt động kinh tế công ty con; Thứ ba, công ty mẹ chi phối định liên quan đến hoạt động công ty thông qua số hình thức quyền bỏ phiếu chi phối định công ty con, ban lãnh đạo quyền tham gia quản lí, điều hành Thứ tư, vị trí công ty mẹ công ty mối quan hệ hai công ty với mang tính tương đối; tức công ty công ty mẹ công ty khác Thứ năm, mặt lí thuyết, mô hình quan hệ tạo cho cấu tổ chức công ty nhóm có chiều sâu không hạn chế, tức công ty mẹ, công ty con, công ty cháu Cơ chế hoạt động mô hình công ty mẹ - công ty Công ty mẹ công ty hai thực thể pháp lí độc lập mối quan hệ có tính chất chi phối định công ty nên pháp luật nhiều nước bắt buộc công ty mẹ phải chịu trách nhiệm liên đới ảnh hưởng công ty mẹ công ty Cụ thể công ty mẹ can thiệp thẩm quyền chủ sở hữu, thành viên cổ đông, buộc công ty phải thực hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường công ty gây thiệt hại năm tài công ty mẹ phải chịu thiệt hại Hợp đồng, giao dịch quan hệ khác công ty mẹ công ty thực độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng chủ thể pháp lí độc lập Mô hình công ty me – công ty kinh tế Việt Nam Ở nước ta thí điểm mô hình công ty mẹ - ty số doanh nghiệp lĩnh vực dầu khí, điện lực lĩnh vực thông tin Mô hình công ty mẹ - công ty có nhiều ưu điểm cấu tổ chức chế quản lí, thể qua bốn đánh giá sau: Thứ nhất, theo mô hình đơn vị kinh doanh chiến lược doanh nghiệp phát triển đến mức yêu cầu phải có tự chủ hoạt động doanh nghiệp có xu hướng tách đơn vị kinh doanh chiến lược thành thực thể pháp lí độc lập, mặt pháp lí không chịu trách nhiệm liên quan đến hoạt động Thứ hai, với mô hình này, doanh nghiệp thực liên kết với doanh nghiệp khác nhằm giảm cạnh tranh, tăng độc quyền thiểu số, phối hợp hay chia sẻ nguồn lực, tận dụng mạnh cổ đông… cách đầu tư lập công ty Thứ ba, mô hình công ty mẹ - công ty cho phép doanh nghiệp chủ động việc bố trí tái bố trí lại cấu đầu tư vào lĩnh vực khác theo chiến lược phát triển doanh nghiệp việc mua bán cổ phần công ty Thứ tư, mô hình công ty mẹ - công ty cho phép doanh nghiệp huy động vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh cách thành lập cách hữu hiệu thông qua cổ phần khống chế, vừa không bị nhà đầu tư chi phối doanh nghiệp cũ III/ KẾT LUẬN Qua viết trên, hiểu rõ mô hình công ty mẹ - công ty Đây mô hình giải số vấn đề vướng mắc mang tính nguyên tắc quản lí hoạt động kinh tế Việt Nam Sử dụng mô hình công ty mẹ - công ty phương thức tốt đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế Việt Nam thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội I/ LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, kinh tế Việt Nam giới có nhiều biến động khó lường, công ty nhỏ lẻ, manh mún khó tồn thương trường kinh tế Khái niệm nhóm công ty quy định Luật Doanh nghiệp 2005 sở để công ty liên kết, tạo mô hình kinh tế phù hợp để tồn phát triển Một hình thức nhóm công ty mô hình công ty mẹ công ty Để hoạt động đạt hiệu cao, cần phải nắm cấu tổ chức đặc điểm mô hình công ty mẹ - công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: 27 cơ cấu tổ chức và những đặc điểm cơ bản của mô hình công ty mẹ công ty con , 27 cơ cấu tổ chức và những đặc điểm cơ bản của mô hình công ty mẹ công ty con ,

Từ khóa liên quan