bai tap thuyet trinh kiem toan tuan thu docx

17 4.7K 18

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 15:20

BÀI TẬP THUYẾT TRÌNH NHĨM Đề tài: Phương pháp kiểm toán tuân thủ Danh sách thành viên ùi Thị Hằng B ê Thị Kiều L guyễn Thu Hà N guyễn Thị Thu Ngân N ăng Thị Hoà T ê Thị Oanh L ê Thị Phương L inh Thị Tuyết Anh Đ guyễn Thị Tươi N 10 Phạm Hữu Bình Phương pháp kiểm toán tuân thủ 1.3 1.2 1.1 1.Khái NỘI DUNG Đặt vấn đề À! Thì Tại Báo cáo Doanh nghiệp Phương kết dụng không áp kinh pháp kiểm doanh Phương pháp Doanh nghiệp toán tuân Kiểm toán tuân lại bị lỗ nhỉ? thủ thủ gì? Khái niệm: phương pháp kiểm tốn tuân thủ Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level kiểm toán tuân level thủ Fifth Phương pháp thủ tục, kỹ thuật kiểm toán thiết kế sử dụng để thu thập chứng kiểm tốn có liên quan đến tính thích hợp hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp ĐẶC TRƯNG Điều kiện vận dụng - Khách hàng kiểm toán khách hàng truyền thống hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp mạnh, hiệu - Đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp tỏ trung thực, đáng tin cậy - Qua kiểm tốn nhiều năm, kiểm tốn viên khơng phát dấu vết sai phạm nghiêm trọng Nếu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp mạnh hiệu rủi ro kiểm sốt thấp dẫn đến cơng việc kiểm tốn thuận lợi, khối lượng cơng việc chắn giảm nhẹ Vì hệ thống kiểm soát mạnh → rủi ro kiểm soát thấp → gian lận, sai sót doanh nghiệp Khi nghiên cứu hệ thống KSNB doanh nghiệp KTV cần trả lời câu hỏi “Liệu cơng việc kiểm tốn dựa vào hệ thống KSNB doanh nghiệp? Để trả lời câu hỏi trên, thực chất kiểm toán viên phải xem xét mức độ thỏa mãn kiểm soát trường hợp cụ thể: * Nếu rủi ro kiểm soát lập kế hoạch kiểm toán đánh giá cao → mức độ thỏa mản kiểm sốt thấp → KTV khơng tin tưởng khơng thể dựa vào hệ thống kiểm soát * Nếu rủi ro kiểm soát lập kế hoạch kiểm toán đánh gía thấp →mức độ thỏa mãn kiểm sốt cịn phụ thuộc vào kết đánh giá thực tế hiệu hệ thống kiểm soát trình kiểm tốn kiểm tốn KTV 2 Mối quan hệ rủi ro kiểm soát mức thỏa mãn kiểm toán Mức RRKT Mức thỏa mãn kiểm soát Thấp Cao Cao Phải Thấp Cơ sở dẫn liệu sử dụng cho phương pháp kiểm toán tuân thủ - Sự diện: Tức tồn hoạt động quy chế Kiểm soát nội - Tính hữu hiệu: Tức hiệu lực hoạt động quy chế kiểm soát nội ( khả phát hiện, ngăn chặn gian lận, sai sót) - Tinh liên tục: Tức hoạt động liên tục quy chế KSNB kỳ Nội dung Kỹ thuật điều tra hệ thống Các thử nghiệm chi tiết kiểm sốt Có dung Những nội nội dung củaphương pháp phương pháp kiểm toán kiểm toán tuân thủ githủ tuân nhỉ? Kỹ thuật điều tra hệ thống Kỹ thuật điều tra hệ thống(còn goi phương pháp cập nhật cho hệ thống) - Kỹ thuật điều tra hệ thống việc kiểm tra chi tiết loạt nghiệp vụ loại theo dõi, ghi chép từ đầu đến cuối hệ thống để xem xét, đánh gía bước kiểm sốt áp dụng hệ thống đơn vị kiểm tốn - Việc thử nghiệm hệ thống giúp KTV đánh giá lại mức độ RRKS thiết kế phương pháp kiểm tốn tn thủ qua điều chỉnh thử VD: Điều tra nghiệp vụ lao động tiền lương Từ định tuyển dụng lao động, giao việc tính lương tốn lương; điều tra nghiệp vụ bán hàng từ nhận đơn đặt hàng đến bán hàng thu tiền hàng… để đánh giá bước thiết lập hệ thống tiền lương hay bán hàng Các thử nghiệm chi tiết kiểm soát - Các thử nghiệm chi tiết kiểm soát thử nghiệm tiến hành để thu thập chứng hữu hiệu quy chế KSNB bước kiểm toán tiến hành làm sở cho việc thiết kế phương pháp kiểm toán – tức thử nghiệm số liệu - Việc tiến hành hay khơng thử nghiệm chi tiết kiểm sốt phụ thuộc vào việc đánh giá lại RRKS sau áp dụng kỹ thuật kiểm tra hệ thống -Việc kiểm tra áp dụng loại kiểm sốt có để lại dấu vết chứng( kiếm soát độc lập, kiểm soát xử lý, kiểm soát bảo vệ tài sản) dựa vào kỹ thuật quan sát, vấn, kiểm tra tài liệu làm lại Các thử nghiệm chi tiết kiểm soát -Thử nghiệm kiểm soát dựa kỹ thuật cụ thể bao gồm: quan sát vấn kiểm tra tài liệu làm lại Ví dụ: Để ngăn chặn sai phạm việc lập hóa đơn ghi chép nghiệp vụ bán hàng, doanh nghiệp thực thủ tục kiểm soát giao cho kế toán viên kiểm tra lại số lượng giá tính tốn hóa đơn bán hàng ... Kỹ thu? ??t điều tra hệ thống Các thử nghiệm chi tiết kiểm sốt Có dung Những nội nội dung củaphương pháp phương pháp kiểm toán kiểm toán tuân thủ githủ tuân nhỉ? Kỹ thu? ??t điều tra hệ thống Kỹ thu? ??t... Third level Fourth level kiểm toán tuân level thủ Fifth Phương pháp thủ tục, kỹ thu? ??t kiểm toán thiết kế sử dụng để thu thập chứng kiểm tốn có liên quan đến tính thích hợp hiệu hệ thống kiểm soát... đến bán hàng thu tiền hàng… để đánh giá bước thiết lập hệ thống tiền lương hay bán hàng Các thử nghiệm chi tiết kiểm soát - Các thử nghiệm chi tiết kiểm soát thử nghiệm tiến hành để thu thập chứng

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • BÀI TẬP THUYẾT TRÌNH NHÓM 2

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • ĐẶC TRƯNG

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát

 • Slide 16

 • Slide 17

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan