0

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM LỚP10

24 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2022, 20:27

HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM .Bài 1: Cho hệ vật như hình vẽ, khối lượng các vật tương ứng là m0, m1 và ,m2. Ròng rọc có khối lượng không đáng kể, sợi dây nối giữa các vật không dãn, hệ số ma sát giữa m1, m2 với mặt bàn là . Tính gia tốc của mỗi vật và lực căng dây nối giữa vật m1 và m2. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1: Cho hệ vật hình vẽ, khối lượng vật tương ứng m0, m1 ,m2 Rịng rọc có khối lượng khơng đáng kể, sợi dây nối vật không dãn, hệ số ma sát m1, m2 với mặt bàn Tính gia tốc vật lực căng dây nối vật m1 m2 Bài giải Các lực tác dụng lên vật hình vẽ Áp dụng định luật II Niu tơn cho vật, ta được: Đối với vật m0: (1) Đối với vật m1: Đối với vật m2: Giải hệ (1), (2) (3) ta được: (2) (3) Gia tốc : Lực căng dây nối hai vật m1 m2: Bài 2: Cho hệ vật gồm hai vật m m2, bố trí hình vẽ Cho biết mặt phẳng nghiêng góc , rịng rọc có khối lượng khơng đáng kể, sợi dây không dãn hệ số ma sát m1 mặt phẳng nghiêng Hỏi tỉ số để vật m2: a) xuống b) lên c) đứng yên Bài giải a) Giả sử vật m1 lên; lực tác dụng lên vật hình vẽ Theo định luật II Niu tơn: Khi đó: b) Tương tự, m2 lên: Khi đó: c) Để hệ vật đứng yên khi: Bài 3: Một vật có khối lượng m2 đặt ván dài có khối lượng m 1, hệ đặt mặt phẳng nằm ngang không ma sát, hệ số ma sát vật m m1 Tác dụng vào m2 lực nằm ngang, với t thời gian số dương Tính gia tốc ván vật Bài giải Áp dụng định luật II Niu tơn cho vật Đối với vật m2: Đối với vật m1: Trong giai đoạn đầu vật m2 không trượt so với m1, tức hai vật chuyển động gia tốc: Khi lúc tức là: Khi đó: Bài 4: Một vật A chuyển động từ đỉnh mặt phẳng nghiêng góc so với phương nằm ngang, hình chiếu chuyển động vật mặt phẳng ngang có chiều dài l hình vẽ Hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng Hỏi góc nhận giá trị để thời gian chuyển động vật nhỏ Tính thời gian Bài giải Các lực tác dụng lên vật hình vẽ Theo định luật II Niu tơn ta có: Thời gian chuyển động vật là: Thời gian đạt giá trị nhỏ khi: Tức là: Thời gian chuyển động nhỏ nhất: đạt giá trị lớn Bài 5: Một vật kéo trượt mặt phẳng ngiêng góc so với mặt phẳng ngang lực tạo với mặt phẳng nghiêng góc hình vẽ Hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng Hỏi lực kéo đạt giá trị nhỏ để kéo vật m lên mặt phẳng nghiêng Tính lực kéo Bài giải Các lực tác dụng lên vật hình vẽ Theo định luật II Niu tơn Suy ra: Để lực kéo nhỏ đạt giá trị lớn Tức là: Giá trị lực kéo : Bài 6: Một vật có khối lượng m đặt mặt phẳng ngang, hệ số ma sát m mặt phẳng ngang Tác dụng lên vật lực tạo với phương ngang góc , với k số dương, t thời gian Hãy tính: a) Vận tốc vật bắt đầu rời mặt phẳng ngang b) Quãng đường vật mặt phẳng ngang Bài giải Áp dụng định luật II Niu tơn cho vật Theo Oy: Theo Ox: (1) (2) Thời gian từ lúc bắt đầu chịu tác dụng lực đến vật bắt đầu chuyển động t0 Thời điểm vật rời mặt phẳng ngang, ứng với Vận tốc vật vật rời mặt phẳng ngang: Tích phân vế: Quãng đường vật mặt phẳng ngang: Tích phân vế: Bài 7: Một vật nằm mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang Tác dụng vào vật lực có độ lớn không đổi vật bắt đầu chuyển động, đồng thời hướng lực tạo với phương ngang góc hình vẽ, với k số s quãng đường vật Tìm vận tốc vật hàm s Bài giải Theo định luật II Niu tơn Theo Oy: Theo trục Ox: Tích phân vế: Ta được: Bài 8: Một động điện gắn với đế đặt mặt phẳng nằm ngang có tổng khối lượng m Dùng động kéo vật có khối lượng 2m sợi dây khơng dãn khơng có khối lượng chiều dài l Trong trình kéo động vật trượt mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát động cơ, vật mặt phẳng ngang sau hai vật va chạm với Biết gia tốc vật 2m Bài giải Gọi gia tốc động vật 2m; t thời gian từ lúc hai vật bặt đầu chuyển động đến va chạm với Theo định luật II Niu tơn Đối với động cơ: (1) Trong thời gian t động chuyển động quãng đường là: Đối với vật 2m: (2) Hỏi Trong thời gian t động chuyển động quãng đường là: Khi động vật chạm vào nhau: (3) Giải hệ (1), (2) (3) ta được: Bài 9: Tính gia tốc chuyển động vật 2, bố trí hình vẽ Trong góc tạo mặt phăng nghiêng mặt phẳng nằm ngang; tỉ số Bỏ qua ma sát, sợi dây khơng dãn rịng rọc có khối lượng khơng đáng kể Bài giải Các lực tác dụng lên vật hình vẽ Áp dụng định luật II Niu tơn cho vật Đối với vật m1: (1) Đối với vật m2: (2) Do rịng rịng có khối lượng khơng đáng kể: (3) Vì rịng rọc động: (4) Giải hệ phương trình (1), (2), (3) (4) ta được: Nếu thì: Bài 10: Một hệ bố trí hình vẽ bên Trong có chiều dài l , khối lượng M; cầu m < M kẹp vào sợi dây khơng dãn trượt sợi dây Ban đầu cầu m ngang với đầu bắt đầu buông nhẹ, cho hệ chuyển động với gia tốc không đổi Sau thời gian t0 cầu ngang đầu Tính lực ma sát sợi dây cầu Bài giải Các lực tác dụng lên vật hình vẽ Gọi gia tốc vật M m Áp dụng định luật II Niu tơn cho vật Đối với thanh: (1) Đối với cầu: (2) Chọn hệ quy chiếu gắn với cầu: (3) Theo đề bài: (4) Giải hệ phương trình (1), (2), (3) (4) ta được: Bài 11: Một hệ gồm vật nhỏ có khối lượng m có chiều dài l, khối lượng M bố trí hình vẽ Ban đầu vật m giữ ngang với đầu M, sau bng nhẹ Hỏi sau vật nhỏ m ngang với đầu M Bỏ qua ma sát, khối lượng ròng rọc sợi dây không dãn Cho biết khối lượng m lớn gấp lần khối lượng M Bài giải Các lực tác dụng lên vật hình vẽ Gọi gia tốc gia tốc vật nhỏ Theo định luật II Niu tơn Vật M: (1) Vật m: (2) Do bỏ qua khối lượng ròng rọc: (3) Do ròng rọc động: (4) Giải hệ phương trình: (1), (2), (3) (4) ta kết quả: Và Chọn hệ quy chiếu gắn với m, gia tốc M so với m: Thời gian để m từ đầu đến đầu là: Bài 12: Cho hệ hình vẽ Trong vật có khối lượng m gắn với rịng rọc động, vật có khối lượng m Biết khối lượng vật gấp lần khối lượng vật Bỏ qua ma sát, khối lượng ròng rọc sợi dây không dãn Ban đầu vật sát mặt đất, vật cách mặt đất khoảng h Thả cho hệ chuyển động Tìm độ cao lớn mà vật m2 đạt tới so với mặt đất Bài giải Gọi gia tốc vật vật Theo định luật II Niu tơn Vật m1: (1) Vật m: (2) Do bỏ qua khối lượng ròng rọc: (3) Do ròng rọc động: (4) Giải hệ phương trình: (1), (2), (3) (4) ta kết quả: Và: Khi vật m1 chạm đất vận tốc vật m2: Ngay sau vật m2 chuyển động ném thẳng đứng lên cao, độ cao đạt thêm là: Độ cao lớn vật đạt là: Bài 13: Cho hệ nhe hình vẽ Nêm có khối lượng M, góc đặt mặt phẳng ngang; khối mang vật có khối lượng m Bỏ qua ma sát, dây nối khơng dãn Tính gia tốc nêm Bài giải Các lực tác dụng lên vật nêm hình vẽ Áp dụng định luật II Niu tơn nêm: Đối với vật m Gọi (1) gia tốc m nêm M; Theo công thức công gia tốc: Theo Ox nằm ngang: (2) Theo trục Oy thẳng đứng hướng lên: (3) Áp dụng định luật II Niu tơn m: Theo Ox: Theo Oy: (4) (5) Do sợi dây không dãn: (6) Giải hệ phương trinh (1), (2), (3), (4), (5) (6) ta được: Bài 14: Một lắc gồm sợi dây dài l không dãn, đầu cố định, đầu treo vật nặng có khối lượng m, gia tốc rơi tự g Kéo lắc lệch với phương thẳng đứng góc 900 bng nhẹ Hãy tính: a) Gia tốc tồn phần vật theo góc lệch so với phương thẳng đứng b) Tính lực căng sợi dây vận tốc vật theo phương thẳng đứng đạt giá trị cực đại c) Góc tạo sợi dây phương thẳng đứng gia tốc vật theo phương thẳng đứng không Bài giải a) Theo định luật II Niu Tích phân vế: Theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động vật: tơn ta có: (1) (2) Từ (1) (2) suy gia tốc toàn phần vật: b) Vận tốc vật theo phương thẳng đứng: đạt cực đại khi: Lực căng dây: c) Gia tốc toàn phần vật: Bài 15: Một người xe đạp đường đua, quỹ đạo đường tròn nằm mặt phẳng nằm ngang với bán kính đường đua lớn R Hỏi phải đường đua có bán kính r người đạt vận tốc lớn Tính vận tốc lớn này? Cho biết hệ số ma sát bánh xe đường đua phụ thuộc vào bán kính đường đua theo công thức: , với số dương Bài giải Theo định luật II Niu tơn: Để vận tốc đạt giá trị lớn khi: Bài 16: Cho hệ hình vẽ ma sát vật m1 m2 trượt lên , bàn nhẵn, hệ số Tính tỉ số để chúng khơng Bài giải Do m1 không trượt m2 nên: Lực căng dây: (1) - Giả sử m1 có xu hướng trượt trước m2: Ta có: (2) Do m1 có xu hướng trượt lên trước m2 nên: Từ (1); (2), (3) ta được: (*) (3) - Giả sử m2 có xu hướng trượt trước m1: Ta có: (4) Do m2 có xu hướng trượt lên trước m1 nên: Từ (1); (4), (5) ta được: (5) (**) Vậy để chứng không trượt lên khi: Bài 17: Cho hệ học hình vẽ Hai vật m m3 đặt mặt bàn nằm ngang Buông tay khỏi m hệ ba vật m1, m2 m3 chuyển động, làm cho phương dây treo bị lệch góc 300 so với phương thẳng đứng Cho biết m3 = 2m2 = 0,4kg bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s Hãy tính khối lượng m1 gia tốc vật Bài giải Tính khối lượng m1: m1 tham gia hai chuyển động: theo phương ngang với gia tốc a2 (gia tốc vật m2); theo phương sợi dây a3 Theo công thức cộng gia tốc: Đối với m1: (1) Đối với vật m2: (2) Đối với vật m3: (3) Từ (2) (3) suy ra: Theo đề tạo với phương thẳng đứng góc 300 nên: Thay vào (1) (2), ta được: Tính gia tốc: Thay m1 vào (1) suy ra: m/s Bài 18: Một vật A có khối lượng m1 = 1kg đặt mặt vật B, khối lượng m = 2kg; vật B đặt mặt phẳng ngang Hệ số ma sát A B ; B mặt phẳng ngang không đáng kể a) Phải tác dụng lên vật A lực theo phương ngang tối thiểu F0 để bắt đầu trượt B b) Vận tốc cảu A vào lúc rời khỏi B lực kéo 2F0, vật B có chiều dài l = 1m Bài giải Đối với vật A: (1) Đối với vật B: (2) Để vật A bắt đầu trượt vật B: Hay: F0 = 1,5N Nếu F = 2F0 Chọn hệ quy chiếu gắn với vật B; gia tốc vật A so với vật B: Vận tốc vật A rời B: m/s Bài 19: Cho hệ học gồm vật m đặt chồng lên vật M hệ thống đặt mặt phẳng ngang Hệ số ma sát m M Tìm độ lớn lực F nằm ngang: a) Đặt lên m để m trượt M b) Đặt lên M để M trượt khỏi m , M mặt phẳng ngang Bài giải a) Trường hợp F đặt lên m: Đối với vật m: (1) Đối với vật M: (2) Chiếu (1) (2) lên trục tọa độ, ta được: Vật m: ; Vật M: Để vật m trượt M: Nhận xét: Các khả xảy ra: a1 > 0; a2 > 0; F > 0… b) Trường hợp F đặt lên M: Đối với vật m: (3) Đối với vật M: Chiếu (1) (2) lên trục tọa độ, ta được: Vật m: (4) ; Vật M: Để vật M trượt m: Nhận xét: Các khả xảy Bài 20: Cho hệ học gồm vật m đặt chồng lên vật M hệ thống đặt mặt phẳng ngang Hệ số ma sát m M M mặt phẳng ngang Tác dụng vào M lực F hợp với phương ngang góc chếch lên Khi đổi, xác định giá trị nhỏ F để M trượt khỏi m, tính lúc Bài giải Đối với vật m: (1) Đối với vật M: Suy ra: Để M trượt m: F đạt cực tiểu cực tiểu; hay: Cuối ta được: Bài 21: Một nêm có khối lượng M, có góc nghiêng , chuyển động khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang a) Phải kéo dây theo phương ngang lực F để vật m chuyển động lên theo mặt nêm? Khi m nêm M chuyển động với gia tốc nào? Bỏ qua ma sát, khối lượng dây ròng rọc b) Xét trường hợp m đứng yên nêm M Bài giải Chọn Oxy; Ox nằm ngang chiều F; Oy thẳng đứng hướng lên Gọi gia tốc nêm; gia tốc m; Ta có: gia tốc m so với nêm (1) Đối với m: Đối với M: Giải hệ (1), (2) (3), ta được: (2) (3) Và: Muốn cho vật m dịch chuyển lên phải có hai điều kiện sau: thay Cuối cùng, ta được: Nếu: vật m đứng yên so với nêm hai vật chuyển động Bài 22: Trong cách bố trí hình bên, cho biết nêm khối lượng M hình nêm khối lượng m vật m; hệ số ma sát m M M mặt phăng ngang Bỏ qua khối lượng ròng rọc dây Hãy xác định gia tốc vật m mặt phẳng ngang, có hình nêm chuyển động Bài giải Gọi gia tốc m đất; gia tốc nêm Chọn Oxy; Ox nằm ngang chiều F; Oy thẳng đứng hướng lên Đối với m: (1) Đơi với M: Ta có: (2) (3) Giải hệ (1), (2) (3) ta được: Bài 23: Cho hệ hình vẽ Tính gia tốc vật m nêm M nêm M đất trường hợp sau: a) Hệ số ma sát M mặt phẳng ngang , m trượt không ma sát M b) Hệ số ma sát m M , mặt phẳng ngang nhẵn c) Bỏ qua ma sát Tính vận tốc nêm thời điểm vật tới chân nêm, biết độ cao nêm h Bài giải Gọi gia tốc m; gia tốc M so với nêm; Ta có: a) Hệ số ma sát M mặt phẳng ngang Chọn hệ trục tọa độ hình vẽ Đối với vật m: gia tốc m so với M , m trượt không ma sát M Chiếu lên trục tọa độ: Với: Đối với vật M: (1) (2) (3) Từ (1), (2) (3), ta được: Thế vào (2) tính b) Hệ số ma sát m M ngang nhẵn (*) , mặt phẳng Đối với vật m: Chiếu lên trục tọa độ: Với: (4) (5) Đối với vật M: (6) Từ (4), (5) (6), ta được: (**) c) Tính vận tốc nêm thời điểm vật tới chân nêm, biết độ cao nêm h Từ (*) (**) ta dễ dàng suy gia tốc cách cho ; (7) (8) Thời gian để vật hết chiều dài nêm: Vận tốc nêm đó: (9) Từ (7), (8) (9) ta được: Bài 24: Cho hệ hình vẽ, biết hệ số ma sát m M a) Tính gia tốc nêm để m hết chiều dài l nêm khoảng thời gian t b) Xác định gia tốc để vật m lên Bài giải a) Tính gia tốc nêm để m hết chiều dài l nêm khoảng thời gian t Trường hợp 1: hướng sang trái: Chọn hệ quy chiếu gắn với nêm Suy ra: Ta Với có: tùy ý Trường hợp 2: hướng sang phải: Suy ra: Cuối cùng: Với nêm chưa chuyển động vật trượt xuống b) Xác định gia tốc để vật m lên Để vật trượt lên phải có hướng sang trái Suy ra: Với điều kiện: Bài 25: Cho hai miếng gỗ có khối lượng m m2 đặt chồng lên trượt mặt phẳng nghiêng Hệ số ma sát chúng , m1 mặt phẳng nghiêng Trong q trình trượt, miếng gỗ chuyển động nhanh miếng hay khơng? Tìm điều điện để hai vật chuyển động Bài giải Chọn chiều dương chiều xuống Gọi gia tốc (miếng gỗ chuyển động nhanh hơn) Vật m1 chịu tác dụng lực: Giả thiết a1 > a2 ; lực ma sát: Hai lực hướng lên Ta có phương trình: Suy ra: (1) Vật m2 chịu tác dụng lực: ; lực ma sát: (hướng xuống, m1 chuyển động nhanh nên lực ma sát kéo vật m đi) Ta có phương trình: Suy ra: , mâu thuẫn với giả thiết Vậy miếng gỗ chuyển động nhanh miếng gỗ Nếu giả thiết a2 > a1 có phương trình: hay + , vật m2 chuyển động nhanh vật m1 ma sát hai miếng gỗ nhỏ ma sát vật m1 mặt phẳng nghiêng + thì hai vật trượt Bài 26: Treo vào hai đầu sợi dây không dãn khối lượng hai vật nặng m m2 , sợi dây vắt qua ròng rọc cố định Giữa sợi dây rịng rọc có ma sát Khi tỉ số sợi dây bắt đầu trượt Hãy tính: a) Hệ số ma sát sợi dây rịng rọc b) Tính gia tốc vật Bài giải a) Gọi dl chiều dài phần dây tiếp xúc với rịng rọc, góc tâm dθ Phần dây chịu tác dụng lực căng phản lực ròng rọc tác dụng lên phần dây Do rịng rọc cân bằng: Theo phương tiếp tuyến với ròng rọc: (1) Theo phương phản lực : (2) (Do nhỏ ) Thay (2) vào (1): b) Khi Phương trình định luật II viết cho vật (3) Giải hệ phương trình (3) kết hợp với điều kiện , ta được: Bài 27: Một xuồng máy chuyển dọc theo hồ nước với vận tốc v0, tắt máy chuyển động chậm dần dừng lại Biết lực cản tác dụng lên thuyền máy , k = const Hãy tìm: a) Thời gian kể từ lúc tắt máy đến xuồng dừng hẳn b) Quãng đường xuồng kể từ tắt máy đến dừng hẳn c) Tốc độ trung bình xuồng máy kể từ tắt máy đến vận tốc giảm lần Bài giải a) Thời gian kể từ lúc tắt máy đến xuồng dừng hẳn Theo định luật II Niu tơn: Khi xuồng dừng lại b) Quãng đường từ lúc xuồng bắt đầu tắt máy đến dừng hẳn là: Từ công thức: c) Tốc độ trung bình xuồng máy kể từ tắt máy đến vận tốc giảm Thời gian xuồng đượclà: Từ Quãng đường xuồng là: lần là: Tốc độ trung bình: Bài 28: Sau xuyên qua tâm ván có bề dày h, tốcđộ viên đạn thay đổi từ v0 đến v Tìm thời gian chuyển động viên đạn qua ván, giả sử lực cản ván tác dụng lên viên đạn tỉ lệ với bình phương vận tốc Bài giải Theo định luật II Niu tơn: Ta viết: Cuối ta được: Bài 29: Một vật trượt mặt phẳng nghiêng dài hợp với phương ngang góc α Hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng phụ thuộc quãng đường vật Tìm thời gian từ lúc bắt đầu trượt đến dừng hẳn tốc độ lớn mà vật đạt trình chuyển động Bài giải Phương trình định luật II Niu tơn: Theo phương Oy vng góc với mặt phẳng nghiêng: (1) Theo phương Ox: Thay (2) (1) (2): (3) Tích phân vế (3): Khi vật dừng lại: Vận tốc vật đạt cực đại: Tốc độ cực đại vật là: Bài 30: Một vật có khối lượng m ném thẳng đứng lên cao với tốc độ ban đầu v0, lực cản khơng khí tỉ lệ với bình phương vận tốc Hãy tính: a) Độ cao lớn mà vật đạt b) Tốc độ vật vật quay vị trí ném vật ban đầu Bài giải Ta có: Khi vật rơi xuống: Bài 31: Một vật m đứng yên mặt phẳng nằm ngang chịu tác dụng lực có độ lớn khơng đổi có hướng nằm mặt phẳng quay với tốc độ góc khơng đổi Hãy tính: a) Tốc độ vật theo thời gian b) Quãng đương vật hai điểm mà tốc độ vật khơng tốc độ trung bình vật thời gian Bài giải Chọn hệ trục tọa độ Oxy hình vẽ, Ox trùng với hướng thời điểm t = Tại thời điểm t bất kì, véctơ lực hợp với Ox góc Theo định luật II Niu tơn: Theo Ox: Theo Oy: Tốc độ vật thời điểm t: Thời gian nhỏ hai lần tốc độ vật 0: Quãng đương vật hai điểm mà tốc độ vật không: Tốc độ trung bình vật: Bài 32: Một vật nhỏ đặt mặt phăng nghiêng góc α so với mặt phẳng nằm ngang Truyền cho vật vận tốc độ ban đầu v0 có phương ban đầu tạo với Ox góc Tốc độ vật phụ thuộc vào góc ( góc tạo hướng véc tơ vận tốc với Ox hình vẽ) hệ số ma sát vật mặt phăng nghiêng Bài giải Hình chiếu trọng lực theo Ox, Oy: Lực ma sát tác dụng lên vật: Hình chiếu phương trình định luật II Niu tơn theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo: theo phương Ox: Tức theo Ox phương tiếp tuyến : , tức vận tốc vật theo phương tiếp tuyến với với quỹ đạo v phương Ox vx sai khác số C, tức là: Đồng thời: Tại Khi Bài 33: Một vật nhỏ đặt đỉnh cầu bán kính R Truyền cho cầu gia tốc không đổi theo phương ngang, vật nhỏ bắt đầu trượt xuống Hãy tính: a) Vận tốc vật so với cầu vật bắt đầu rời cầu vị trí vật rời cầu b) Thời gian từ lúc vật bắt đầu trượt đến rời cầu Bài giải Chọn hệ quy chiếu gắn với cầu Theo định luật II Niu tơn ta có: Chiếu theo phương bán kính nối tâm cầu vật: Khi vật bắt đầu rời cầu Khi ta được: (1) Chiếu theo phương tiếp tuyến với cầu: (2) Tích phấn hai vế phương trình (2): (3) Giải hệ (1) (3) ta đươc: , với Chú ý: Để có cơng thức (3) ta dùng định luật bảo tồn hệ quy chiếu gắn với cầu: Thời gian trượt vật cầu: Từ: Vận tốc cầu thời điểm t0: Vận tốc cầu so với đất là: Bài 34: Một đứa trẻ quay đầu hon đá, khối lượng m nhờ sợi dây dài l Nắm tay chuyển động đường trịn bán kính l, hình vẽ Hãy xác định bán kính đường trịn chuyển động hịn đá, lực cản khơng khí tỉ lệ với bình phương vận tốc đá Bỏ qua trọng lượng Bài giải Từ hình vẽ, ta có: (1) (2) (3) Từ (1) (2) suy ra: (4) Từ (3) (4), suy ra: Giải phương trình ta được: Bài 35: Một hạt xâu qua vành cứng, cố định, bán kính R Mặt phẳng vành nằm ngang Tại thời điểm đó, người ta truyền cho hạt vận tốc theo phương tiếp tuyến Hãy xác định lực vành tác dụng lên hạt hai thời điểm: sau bắt đầu chuyển động trước dừng lại Biết hệ số ma sát vành hạt Bài giải Trong trình chuyển động, phản lực N vành lên hạt có hai thành phần: thành phần cân với trọng lực thành phần hướng vào tâm vành Khi hạt có vận tốc , phản lực N bằng: Lực mà vành tác dụng lên hạt: Khi bắt đầu chuyển động Ngay trước dừng lại: Xét vật có vận tốc v, theo định luật II Niu tơn: Đặt lấy tích phân vế ta thu kết quả: Bài 36: Ba vật 1, 2, khối lượng m 1, m2, m3 xếp chồng lên thành khối hình vẽ Mặt ngang A mặt tiếp xúc có hệ số ma sát nghỉ Mạt phẳng B nghiêng góc mặt tiếp xúc có hệ số ma sát nghỉ a) Vật A kéo sáng phải cho gia tốc tăng dần Trên mặt xảy chuyển động tương đối vật trước b) Giải lại câu a trường hợp kéo vật sang trái c) Nếu trị số góc để xảy trượt mặt B trước kéo vật sang trái để xảy trượt trên mặt A trước kéo vật sang trái? Bài giải a) Xét vật đứng yên twong nhau, có gia tốc a hướng sang phải Đầu tiên tính lực ma sát tĩnh A: Đối với vật 2: phân tích lực hình vẽ Từ định luật II Niu tơn: Theo phương vng góc: Từ ta được: Do đó: b) Đối với vật 1, gia tốc tối đa đó: Cho nên: Vì mặt A phát sinh chuyển động tương đối Đối với vật 2, thay vào công thức ta được: Do đóvới mặt B có chuyển động tương đối Nếu tức Nếu tức c) Thay góc động trước góc d) Nếu chuyển động mặt A trước mặt B chuyển động trước thì trêm mặt A có chuyển thay vaaof bất đẳng thức trên, có: Do tính trị số tối thiểu Với goc nghiêng khơng lớn góc ma sát Trong trường hợp sau ta có điều kiện ứng với trị số Do đó: Bài 37: Trong thí nghiệm điển hình qn tính, thầy giáo đặt cốc thủy tinh méo bàn, tờ giấy, sau giật mạnh tờ giấy theo phương ngang Cả lớp lo sợ cốc rơi xuống vỡ tan Nhưng không! Tờ giấy nằm n vị trí cũ Trong tốn này, ta tính tốn xem thầy giáo phải thực thí nghiệm việc diễn biến Giả thiết khối lượng cốc 50g, hệ số ma sát trượt giấy thủy tinh 0,4, giấy bàn gỗ 0,2 Ta bỏ qua khối lượng nhỏ tờ giấy lấy g = 10m/s2 a) Tờ giấy chuyển động từ trạng thái nghỉ nên rõ ràng chuyển động có gia tốc Giả sử gia tốc khơng đổi Em tìm gia tốc tối thiểu tờ giấy để cốc “trượt tờ giấy” Khi lực thầy giáo tác dụng lên tờ giấy bao nhiêu? b) Giả thiết quãng đường di chuyển tờ giấy 5cm (bằng đường kính cốc thơng thường) Em tính cem thầy giáo phải kéo tờ giấy lực bào nhiêu để cốc dịch chuyển không 2mm mặt bàn Thời gian chuyển động cốc bao nhiêu? c) Để tăng thêm phần hấp dẫn cho thí nghiệm, thầy giáo đổ thêm nước vào cốc Khi kết thay đổi nào? Bài giải Mơ hình cốc (2) tờ giấy (1) hình vẽ Trong hệ qua chiếu chuyển động có gia tốc với mốc tờ giấy, lực tác dụng lên cốc (2) gồm: trọng lực ; phản lực ; lực ma sát với tờ giấy lực quán tính Áp dụng định luật II Niu tơn ta có: Theo phương thẳng đứng: Theo phương ngang: Trong hệ quy chiếu phịng thí nghiệm, lực tác dụng lên tờ giấy (1) gồm: áp lực cốc lê tờ giấy ; phản lực mặt bàn lên tờ giấy ; lực ma sát với bàn ; trognj lực tờ giấy ; lực kéo ; lực ma sát với cốc Áp dụng định luật II Niu tơn ta có: Theo phương thẳng đứng: Theo phương ngang: Bỏ qua khối lượng tờ giấy, ta được: a) Cái cốc “trượt tờ giấy” tác dụng lực quán tính hệ quy chiếu có gia tốc Để điều xảy thì: m/s2 Lực kéo tờ giấy: b) Tờ giấy dịch chuyển 50mm cốc dịch chuyển 2mm, suy hệ quy chiếu phi quán tính có mốc tờ giấy, cốc dịch chuyển 48mm Thời gian di chuyển vật nên: m/s2 Thời gian chuyển động vật: Lực kéo tờ giấy không phụ thuộc vào gia tốc tờ giấy Trong thực tế, tờ giấy A4 thơng thường có khối lượng 5g Nếu thay giá trị vào biểu thức (trước bỏ qua khối lượng tờ giấy) ta thu lực kéo hai trường hợp kha khác biệt: Tuy nhiên, so sánh hai lực vơi lực thường ngày mà tay người thực thìh q nhỏ Vì thế, thí nghiệm này, lực kéo tác dụng lên tờ giấy đóng vai trị khơng quan trọng, vấn đề chỗ kéo “nhanh” (có gia tốc lớn) đến mức Ta nên để ý thêm gia tốc tờ giấy gia tốc tay người kéo, tức người kéo không tờ giấy mà “kéo tay minh” nên lực thực mà bắp phải sinh lớn tính tốn nhiều làm thí nghiệm thật, người làm thường cố kéo tờ giấy nhanh (thực kéo tay mạnh nhất) Mơ hình đặt tốn cịn thơ nên kết giúp ta có hình dung định thí nghiệm Việc giải tốn giúp ta làm sáng tỏ nhiều vấn đề như: điều kiện chuyển động trượt vật, xét chuyển động tương đối vật hệ quy chiếu khơng qn tính… c) Việc đổ nước vào cốc tương đương với việc khối lượng cốc tăng Điều không ảnh hưởng đến gia tốc thời gian tính Lực kéo tờ giấy với giả sử bỏ qua khối lượng tờ giấy không đổi (và lực kéo thực mà tay người cần sinh thế) Nếu bạn thực thí nghiệm này, bạn không nhận khác biệt hai trường hợp: cốc có nước khơng có nước ... quy chiếu phịng thí nghiệm, lực tác dụng lên tờ giấy (1) gồm: áp lực cốc lê tờ giấy ; phản lực mặt bàn lên tờ giấy ; lực ma sát với bàn ; trognj lực tờ giấy ; lực kéo ; lực ma sát với cốc Áp dụng... lực: Giả thiết a1 > a2 ; lực ma sát: Hai lực hướng lên Ta có phương trình: Suy ra: (1) Vật m2 chịu tác dụng lực: ; lực ma sát: (hướng xuống, m1 chuyển động nhanh nên lực ma sát kéo vật m đi)... giấy (1) hình vẽ Trong hệ qua chiếu chuyển động có gia tốc với mốc tờ giấy, lực tác dụng lên cốc (2) gồm: trọng lực ; phản lực ; lực ma sát với tờ giấy lực quán tính Áp dụng định luật II Niu tơn
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM LỚP10,

Hình ảnh liên quan

Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM LỚP10

c.

lực tác dụng lên vật như hình vẽ Xem tại trang 1 của tài liệu.
Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. Theo định luật II Niu tơn. - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM LỚP10

c.

lực tác dụng lên vật như hình vẽ. Theo định luật II Niu tơn Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bài 16: Cho cơ hệ như hình vẽ. , bàn nhẵn, hệ số ma sát giữa vật m1 và m2 là  . Tính tỉ số  để chúng không trượt lên nhau - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM LỚP10

i.

16: Cho cơ hệ như hình vẽ. , bàn nhẵn, hệ số ma sát giữa vật m1 và m2 là . Tính tỉ số để chúng không trượt lên nhau Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bài 24: Cho hệ như hình vẽ, biết hệ số ma sát giữ am và M là - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM LỚP10

i.

24: Cho hệ như hình vẽ, biết hệ số ma sát giữ am và M là Xem tại trang 13 của tài liệu.
Từ hình vẽ, ta có: (1)   (2) - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM LỚP10

h.

ình vẽ, ta có: (1) (2) Xem tại trang 20 của tài liệu.
Mơ hình cốc (2) trên tờ giấy (1) như hình vẽ. - CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM LỚP10

h.

ình cốc (2) trên tờ giấy (1) như hình vẽ Xem tại trang 23 của tài liệu.