0

LUẬN VĂN: Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp pptx

29 744 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 22:21

LUẬN VĂN: Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp Lời nói đầu Từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp Nhà nước nói chung cũng như các doanh nghiệp tư nhân nói riêng đang đứng trước nhiều vấn đề bức xúc. Một trong những vấn đề nổi lên hàng đầu hiện nay đối với các doanh nghiệp này là làm thế nào để có thể sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất. Việc phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo tài chính doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá tình hình sử dụng vốn của mình từ đó đưa ra các quyết định kinh tế thích hợp nhằm sử dụng một cách tiết kiệm hiệu quả vốn, ngoài ra còn giúp các đối tượng quan tâm khác có cơ sở để lựa chọn các quyết định tối ưu cho mình. Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán, đặc biệt là hai báo cáo Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh, cung cấp hầu hết các thông tinh kế toán của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, có thể coi hai báo cáo này là một bức tranh tương đối toàn diện về tình hình tài chính, khả năng sức mạnh của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Do đó, việc trình bày các báo cáo này một cách trung thực khách quan sẽ là điều kiện tiên quyết để có thể phân tích chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, nhờ sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn Hà Tường Vy, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp” nội dung chính như sau: Phần I: Lý luận chung về Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh. Phần II: Thực trạng về việc lập trình bày Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng. Phần III: Nhận xét, đánh giá việc lập trình bày BCĐKT BCKQKD ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng. Phần I Lý luận chung về BCĐKT BCKQKD I. Những vấn đề chung về BCTC tại các DN. 1. Bản chất của BCTC. Báo cáo tài chính ( BCTC ) phản ảnh một cách tổng hợp, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, nợ phải trả, tình hình kết quả hoạt động SX kinh doanh của DN trong một thời kỳ nhất định. BCTC gồm một hệ thống số liệu kinh tế được tổng hợp từ số liệu kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết trong các sổ kế toán những thuyết minh cần thiết. 2. Mục đích, ý nghĩa yêu cầu của BCTC. 2.1. Mục đích. Mục đích của BCTC là cung cấp những thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh những biến động về tình hình tài chính của DN thông qua BCĐKT, BCKQKD báo cáo lưu chuyển tiền tệ, để giúp cho người sử dụng có được những thông tin chính xác ra các quyết định kinh tế một cách kịp thời, hợp lý. 2.2.ý nghĩa. BCTC có tác dụng trên nhiều mặt đối với công tác quản lý của DN nói riêng có tác dụng khác nhau đối với các đối tượng quan tâm đến số liệu kế toán của DN. - BCTC cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế tài chính của DN giúp cho các cơ quan quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước, các cơ quan chủ quản có thể kiểm tra được tổng hợp được thông tin kinh tế tài chính của các DN. - BCTC cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, các nhà tài trợ, các bên tham gia liên doanh, các nhà cung cấp các đối tượng khác, nắm được tiềm năng của DN, thực trạng tài chính của DN, khả năng thanh toán khă năng sinh lời, , của DN để họ có những quyết định trong quan hệ kinh tế với DN. - BCTC cung cấp thông tin về thực trạng tài chính của DN, tình hình kết quả kinh doanh của DN, là cơ sở số liệu để phân tích hoạt động kinh doanh, là cơ sở tham khảo quan trọng để xây dựng kế hoạch SXKD chiến lược phát triển của DN. Dựa vào số liệu trong BCTC các nhà quản trị DN đưa ra các quyết định, các phương pháp để điều hành quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả hơn. 2.3. Yêu cầu của BCTC. - Các chỉ tiêu trong BCTC phải đảm bảo nhất quán về nội dung phương pháp tính toán, nhằm có thể tổng hợp được số liệu có thể so sánh được các chỉ tiêu. - Các BCTC phải được lập theo mẫu đơn giản, dễ lập, dễ hiểu có thể kiểm tra đối chiếu được. - Số liệu trong BCTC phải đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, đúng thực tế có độ tin cậy cao. - BCTC phải được lập gửi kịp thời đúng hạn tới các cơ quan, tổ chức theo quy định. Theo quy định hiện hành, các BCTC quý gửi chậm nhất là sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý BCTC năm gửi chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán. Nơi nhận BCTC được quy định như sau: Các loại DN Thời hạn lập báo cáo Nơi nhận báo cáo Cơ quan tài chính Cơ quan thuế Cơ quan thống DN cấp trên Cơ quan đăng ký kinh doanh 1. DN Nhà nước Quý, năm x x x x x 2. DN có vốn nước ngoài Năm x x x x 3.Các DN khác Năm x x 3. Nguyên tắc trình bày thông tin trên BCTC. + Nguyên tắc thước đo tiền tệ: Các thông tin trình bày trên BCTC phải tuân thủ các quy định về đơn vị tiền tệ đơn vị tính một cách thống nhất khi trình bày các chỉ tiêu trong một niên độ kế toán + Nguyên tắc coi trọng bản chất hơn hình thức: Một thông tin được coi là trình bày một cách trung thực về những giao dịch sự kiện khi chúng phản ánh được bản chất kinh tế của giao dịch sự kiện đó chứ không đơn thuần là hình thức của giao dịch hay sự kiện. + Nguyên tắc trọng yếu: Mọi thông tin trọng yếu cần được trình bày một cách riêng rẽ trong BCTC vì thông tin đó có thể tác động trực tiếp đến việc đưa ra các quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC + Nguyên tắc tập hợp: Đối với các thông tin không mang tính trọng yếu thì không cần thiết phải trình bày riêng rẽ mà cần tập hợp chúng lại theo cùng tính chất hoặc cùng chức năng tương đương nhằm mục đích đơn giản hoá công tác phân tích BCTC + Nguyên tắc nhất quán: Việc trình bày phân loại các khoản mục trong BCTC cần được duy trì một cách nhất quán từ niên độ này tới niên độ khác, trừ khi có sự thay đổi quan trọng về tính chất của các hoạt động của doanh nghiệp. + Nguyên tắc so sánh: Các thông tin trình bày trên BCTC phải đảm bảo tính so sánh giữa niên độ này niên độ trước nhằm giúp cho người sử dụng hiểu được thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại sự biến động của chúng so với các niên độ trước. + Nguyên tắc dồn tích: BCTC cần được lập trên cơ sở dồn tích ngoại trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền mặt. Theo nguyên tắc này, tất cả các giao dịch và sự kiện cần được ghi nhận khi chúng phát sinh được trình bày trên BCTC phù hợp với niên độ mà chúng phát sinh. + Nguyên tắc bù trừ: BCTC cần trình bày riêng biệt tài sản có tài sản nợ, không được phép bù trừ các tài sản với các khoản nợ để chỉ trình bày vốn chủ sở hữu và tài sản thuần của doanh nghiệp, không bù trừ doanh thu với chi phí, trừ những trường hợp cho phép như: kinh doanh chứng khoán, ngoại tệ, II. Khái quát về BCĐKT BCKQKD. 1.BCĐKT. 1.1.Mục đích, ý nghĩa của BCĐKT. Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) : là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có nguồn hình thành tài sản của DN tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên BCĐKT cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của DN theo cơ cấu tài sản, nguồn vốn cơ cấu nguồn vốn hình thành tài sản đó. Căn cứ vào BCĐKT kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của DN. 1.2.Nội dung của BCĐKT. BCĐKT là hình thức biểu hiện của phương pháp cân đối tổng hợp kế toán, đồng thời là báo cáo kế toán chủ yếu nhất, dùng tiền để biểu thị toàn bộ vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh ( hai mặt thể hiện của tài sản trong đối tượng kế toán ở DN ) tại thời điểm lập báo cáo. Như vậy, BCĐKT phản ánh khái quát tài sản của DN dưới hình thái giá trị, phản ánh tài sản của DN ở trạng thái tĩnh, là thời điểm cuối kỳ kế toán. Tại thời điểm này người ta giả thiết chu kỳ SXKD đã kết thúc, tài sản của DN ngừng hoạt động. 1.3.Kết cấu của BCĐKT BCĐKT gồm hai phần là phần chính phần phụ. Phần chính dùng để phản ánh tài sản của DN theo hai cách biểu thị khác nhau là vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh; Còn phần phụ là phần các chỉ tiêu ngoài bảng dùng phản ánh tài sản của đơn vị khác nhưng DN được quyền quản lý sử dụng theo hợp đồng kinh tế pháp phản ánh các chỉ tiêu kinh tế tài chính khác mà kế toán có trách nhiệm phải theo dõi theo quy định. BCĐKT có hai phần có thể thiết kế mẫu biểu theo hai cách: - Theo hình thức hai bên: “Bên trái - Bên phải”, phần bên trái của BCĐKT phản ánh kết cấu vốn kinh doanh ( phần tài sản ), phần bên phải phản ánh nguồn vốn kinh doanh (phần nguồn vốn ). - Theo hình thức một bên: “Bên trên - Bên dưới”, tức là cả hai phần tài sản nguồn vốn được xếp cùng một bên trên BCĐKT trong đó phần tài sản được lập trước ở bên trên, phần nguồn vốn được lập sau ở bên dưới. Cụ thể về hai phần trong BCĐKT: - Phần tài sản: Các chỉ tiêu ở phần tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của DN tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản hình thức hình thành tồn tại trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của DN. Tài sản phân chia thành các mục sau: Loại A: Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn. Loại B : Tài sản cố định đầu tư dài hạn. - Phần nguồn vốn: Phản ánh nguồn vốn hình thành tài sản hiện có tại thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của DN đối với tài sản đang quản lý sử dụng ở DN. Nguồn vốn được chia thành các mục như sau: Loại A: Nợ phải trả. Loại B: Nguồn vốn chủ sở hữu. Mỗi phần của BCĐKT đều phản ánh theo ba cột: Mã số; Số đầu năm; Số cuối kỳ (năm, quý ). 1.4. Cơ sở số liệu phương pháp lập BCĐKT. 1.4.1. Cơ sở số liệu để lập BCĐKT. - BCĐKT ngày 31/12 năm trước. - Căn cứ vào các sổ kế toán tổng hợp chi tiết. - Các tài liệu liên quan khác. 1.4.2. Phương pháp lập BCĐKT. - Cột số đầu năm: Căn cứ vào số liệu ở cột Số cuối kỳ trong BCĐKT cuối năm trước để ghi vào từng chỉ tiêu tương ứng. Chỉ tiêu nào có dòng “Năm trước”, dòng “Năm nay” thì khi chuyển sang Số cột đầu năm, số liệu được ghi vào dòng “Năm trước”. - Cột số cuối kỳ: có thể khái quát cách lập như sau: + Những chỉ tiêu nào trong BCĐKT liên quan đến một tài khoản cấp 1 thì căn cứ vào số dư cuối kỳ của tài khoản đó. Lấy số liệu để ghi theo nguyên tắc: Số dư Nợ của tài khoản vốn ghi vào chỉ tiêu vốn tương ứng ở phần “Tài sản”; Số dư Có của tài khoản nguồn vốn ghi vào chỉ tiên nguồn vốn tương ứng ở phần “Nguồn vốn”. + Chỉ tiêu nào liên quan đến nhiều tài khoản thì phải tổng hợp số liệu ở tài khoản liên quan để ghi. + Chỉ tiêu nào liên quan đến tài khoản cấp 2, lấy số dư ở tài khoản cấp 2 để ghi. + Các tài khoản vốn, nguồn vốn phản ánh công nợ hai chiều thì không được bù trừ lẫn nhau mà phải căn cứ số liệu kế toán chi tiết để ghi vào các chỉ tiêu thích hợp. + Các chỉ tiêu điều chỉnh giảm các chỉ tiêu dự phòng thiệt hại về vốn thì lấy số dư Có cuối kỳ ỏ các tài khoản này ghi bằng mực đỏ ( số âm ) vào các chỉ tiêu tương ứng bên Tài sản. + Các chỉ tiêu ngoài bảng: Lấy số dư Nợ cuối kỳ ở các tài khoản ngoài bảng để ghi vào các chỉ tiêu tương ứng. 2. BCKQKD. 2.1. Mục đích, ý nghĩa của BCKQKD. Báo cáo kết quả kinh doanh (BCKQKD): là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của DN, chi tiết theo hoạt động kinh doanh chính các hoạt động khác, tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước về thuế các khoản phải nộp khác. 2.2. Nội dung của BCKQKD. BCKQKD dùng để phản ánh thu nhập, chi phí xác định kết quả của toàn bộ các hoạt động kinh doanh hoạt động khác của DN sau thời kỳ báo cáo ( báo cáo này được lập vào thời điểm cuối kỳ kế toán), nhằm để xác định được lợi nhuận thực tế trong kỳ tính toán được thuế thu nhập DN phải nộp trong kỳ. 2.3. Kết cấu của BCKQKD. BCKQKD gồm có 3 phần: Phần I: Lãi, lỗ Phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của DN, bao gồm hoạt động kinh doanh các hoạt động khác. Tất cả các chỉ tiêu trong phần này đều trình bày: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo; số liệu của kỳ trước ( để so sánh); số luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước Phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước về: Thuế, phí, lệ phí các khoản phải nộp khác. Tất cả các chỉ tiêu trong phần này đều trình bày: Số còn phải nộp đầu kỳ; số phải nộp phát sinh trong kỳ báo cáo; số đã nộp trong kỳ báo cáo; số phải nộp luỹ kế từ đầu năm số đã nộp luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo; số còn phải nộp đến cuối kỳ báo cáo. Phần III: Thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế GTGT được giảm, thuế GTGT hàng hoá nội địa. Phản ánh số thuế GTGT được khấu trừ, đã khấu trừ, còn được khấu trừ cuối kỳ; thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại, còn được hoàn lại cuối kỳ; thuế GTGT được giảm, đã được giảm, còn được giảm cuối kỳ; thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ, thuế GTGT đầu ra phát sinh, thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách Nhà nước còn phải nộp cuối kỳ. 2.4. Cơ sở số liệu phương pháp lập BCKQKD. 2.4.1. Cơ sở số liệu để lập BCKQKD. Khi lập BCKQKD kế toán căn cứ vào: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ trước. - Sổ kế toán trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ”, tài khoản 333 “Thuế các khoản phải nộp Nhà nước”. 2.4.2. Phương pháp lập BCKQKD. Phần I: Lãi , lỗ - Được thiết kế gồm có 5 cột: + Cột 1 : Ghi các chỉ tiêu kinh tế tài chính dùng để xác định kết quả các hoạt động kinh doanh kết quả hoạt động khác, cũng như xác định lợi nhuận trước thuế sau thuế thu nhập DN. + Cột 2 : Ghi mã số các chỉ tiêu. + Cột 3 : Ghi số liệu của kỳ trước. + Cột 4 : Ghi số liệu kỳ này. + Cột 5 : Ghi số liệu luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này. - Cột số kỳ trước: lấy số liệu ở cột kỳ này trong BCKQKD của kỳ trước ghi sang theo từng chỉ tiêu thích ứng. - Cột số kỳ này: phản ánh trị số của các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo. - Cột số luỹ kế từ đầu năm: được tính bằng cách lấy số liệu ở cột luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng này trong BCKQKD kỳ trước cộng số liệu ở cột kỳ này của BCKQKD kỳ này để ghi vào sổ từng chỉ tiêu thích hợp. Phần II : Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước [...]... theo năm Kết luận Trên đây là toàn bộ nội dung tiểu luậnNội dung, phương pháp lập Bảng Cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp của em Thông qua Bảng báo cáo kết quả kinh doanh mọi doanh nghiệp có thể khái quát được công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp Mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế không phân biệt doanh nghiệp. .. doanh nghiệp Nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân nhất thiết phải lập Bảng cân đối kế toán Bảng báo cáo kết quả kinh doanh để luôn theo sát, nắm bắt được những vấn đề trọng yếu trong doanh nghiệp của mình Tuy nhiên phương pháp lập Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh tưởng như rất đơn giản nhưng thực ra rất dễ nhầm lẫn khi nạp số liệu vào bảng Do đó người lập bảng phải là người được đào... nhiệm về các công việc cụ thể - Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp - Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ - Kế toán tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ quỹ Xí Nghiệp - Kế toán TSCĐ, Xây dựng cơ bản Sửa chữa lớn TSCĐ - Kế toán tiền gửi ngân hàng - Kế toán tiền mặt, tạm ứng nội bộ - Kế toán mua hàng - Kế toán bán hàng - Kế toán theo dõi chi phí vận chuyển bốc xếp - Kế toán quản lý chi tiêu tại các chi... có liên quan để nộp về phòng kế toán Công ty để phân loại hạch toán vào sổ kế toán có liên quan, chi nhánh không hạch toán kế toán Còn phòng kế toán công ty sẽ hoàn chỉnh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh ở Công ty các chi nhánh trực thuộc không có bộ phận kế toán riêng, đồng thời tổng hợp số liệu lập báo cáo chung toàn Công ty Bộ máy kế toán tại phòng kế toán công ty gồm 13 người Mỗi... rộng hơn, thực hiện từ khâu lập chứng từ xử lý thông tin lập báo cáo kế toán của đơn vị mình Cuối tháng, quý phải lập báo cáo kế toán theo đúng quy định gửi về phòng kế toán Công ty để tổng hợp quyết toán chung cho toàn Công ty Đối với các chi nhánh hạch toán báo sổ: Kế toán các chi nhánh được quyền lập các chứng từ ban đầu như phiếu thu phiếu chi, hoá đơn bán hàng cuối tháng tập hợp toàn... tránh tình trạng sai xót dẫn đến những hậu quả khó lường Việc lập Bảng cân đối kế toán nói lên sự biến động của tài sản ở thời điểm cuối kỳ so với đầu kỳ nguồn hình thành lên chúng nhưng như vậy là chưa đủ Vì vậy cần xem xét thêm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để có thể nắm rõ hơn tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh cung cấp những... tổ chức công tác kế toán bộ máy kế toán của công ty * Đặc điểm về bộ máy kế toán của Công ty Công ty vật tư -vận tải -xi măng tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán, có tổ chức phòng kế toán của công ty các bộ phận kế toán của các đơn vị trực thuộc Bộ phận kế toán hạch toán phụ thuộc có phần nào giống với hình thức tổ chức phân tán, chỉ có điều bộ phận kế toán hạch toán thuộc có nhiệm... báo cáo kỳ này Kết quả được ghi vào từng chỉ tiêu phù hợp Số liệu ghi ở cột 7 của báo cáo kỳ này được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 7 của báo cáo kỳ trước cộng với số liệu ghi ở cột 5 “Số đã nộp trong kỳ” của báo cáo kỳ này Kết quả tìm được ghi vào từng chỉ tiêu phù hợp Phần III: Thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được miễn giảm thuế GTGT hàng bán nội địa - Phần này được thiết kế gồm có 4 cột... được lập tại các chi nhánh đó Nhưng khi phát sinh các hoá đơn, chứng từ thì các chi nhánh không chuyển ngay lên phòng kế toán của công ty mà dồn đến cuối tháng mới gửi lên, nên làm cho công việc của kế toán cũng tập chung chủ yếu vào cuối tháng Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc lập BCĐKT BCKQKD theo quý 3 Kiến nghị: - Công ty nên nâng cao vai trò trong việc phân tích lập kế hoạch hoạt động kinh doanh. .. các chỉ tiêu liên quan đến thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được giảm bán hàng nội địa + Cột 2: “Mã số”, phản ánh mã số của từng chỉ tiêu báo cáo + Cột 3: “Kỳ này”, phản ánh trị số của các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo + Cột 4 “Luỹ kế từ đầu năm”, căn cứ vào số liệu ghi ở cột “Luỹ kế từ đầu năm” của kỳ trước, cộng với số liệu ghi ở cột 3 “Kỳ này” của báo cáo này kỳ này, kết quả tìm được ghi vào . về Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh. Phần II: Thực trạng về việc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh. tài: Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp nội dung chính như sau: Phần I: Lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN: Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp pptx, LUẬN VĂN: Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp pptx,