0

Tâm lý học đại cương ý CHÍ và HÀNH ĐỘNG ý CHÍ

16 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 16:05

Chương Ý CHÍ VÀ HÀNH Đ NG Ý CHÍ Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.1 Ý chí **6.1.1 Định nghĩa • Ý chí: kh vượt khó, sức m nh n lực người => Ý chí mặt động ý thức, biểu lực thực hành động có mục đích, địi hỏi phải có nỗ lực khắc phục khó khăn bên ngồi bên Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.1.2 Vai trị ý chí Chống l i đam mê dục vọng bên áp lực- khó khăn giới bên ngồi Giúp người có sức m nh phi thường, vượt qua nhiều khó khăn tưởng chừng khơng vượt Làm cho đời sống người đời sống xã h i có định hướng, hồn thiện Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com ** 6.1.3 M t số phẩm chất ý chí a) Tính mục đích: • Kh đề mục đích ho t đ ng • Điều khiển điều chỉnh hành vi theo mục đích đề • Xác định mục đích gần, mục đích xa • Phụ thu c vào lý tưởng sống nguyên tắc sống cá nhân Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.1.3 M t số phẩm chất ý chí (tt) b) Tính đ c lập: • Không ph i bướng bỉnh, cứng nhắc, chống l i ý kiến, quan điểm người khác • Khơng bị ám thị, áp đặt từ người khác • Đưa định thực hành đ ng dự định mà không bị nh hưởng người khác Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.1.3 M t số phẩm chất ý chí (tt) c) Tính đốn • Thiếu đốn: Do dự, hồi nghi, lo lắng, sợ hãi, dao đ ng định nên định khơng kịp thời • Đưa định kịp thời, dứt khốt • Khơng có dao đ ng không cần thiết hay phụ thu c vào tác đ ng xung quanh • Cũng khơng ph i định v i vàng thiếu cân nhắc Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.1.3 M t số phẩm chất ý chí (tt) d) Tính kiên trì • Có mối liên hệ với kh vượt khó • Sự bền bỉ • Khó khăn khơng nhụt chí, khơng chán n n mà cịn làm cho cá nhân có thêm sức m nh nghị lực để vượt qua khó khăn Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.1.3 M t số phẩm chất ý chí (tt) e) Tính tự chủ: • Làm chủ b n thân có xung đ t bên n i tâm • Giúp người kiểm sốt ý nghĩ, lời nói hành vi trước địi hỏi khơng hợp lý, suy nghĩ tiêu cực, c m xúc âm tính • Có mối liên hệ vơi kh kiểm soát làm chủ c m xúc Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.2 Hành đ ng ý chí ** 6.2.1 Định nghĩa: • Ý chí thể hành đ ng cụ thể • Cịn gọi là: Hành đ ng chí, hành đ ng n lực, hành đ ng hết mình, … Là hành đ ng có ý thức, có chủ tâm, địi hỏi nổ lực khắc phục khó khăn thực đến mục đích đề 6.2.2 Đặc điểm: Tính mục đích xuất phát từ tâm lý chủ thể Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.2 Hành đ ng ý chí (tt) 6.2.3 Phân lo i hành đ ng ý chí: a) Đơn gi n: Có mục đích rõ ràng phương tiện, biện pháp n lực khắc phục khó khăn chưa đủ b) Cấp bách: Thời gian ngắn, định nhanh chóng, kịp thời Mục đích, phương tiện n lực hòa quyện vào c) Phức t p: Mục đích, phương tiện n lực khắc phục khó khăn rõ ràng Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.2 Hành đ ng ý chí (tt) 6.2.4 Các giai đo n: a) Giai đo n chuẩn bị: • Ý hướng: Chỉ ý nghĩ mơ hồ, nhu cầu chưa rõ ràng đầy đủ • Ý muốn: Nhu cầu rõ ràng, có đối tượng chưa xác định phương pháp • Ý định: Nhu cầu đầy đủ, đối tượng, phương pháp rõ ràng sẵn sàng hành đ ng Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.2 Hành đ ng ý chí (tt) b) Giai đo n định thực ho t đ ng: c) Giai đo n thực hiện: d) Giai đo n đánh giá Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.3 Hành đ ng tự đ ng hóa 6.3.1 Định nghĩa: • Hành động tự động hoá ban đầu vốn hành động ý chí lặp lặp lại nhiều lần hay luyện tập mà trở thành tự động • Hành đ ng tự đ ng hố bao gồm: k x o thói quen Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com K X O THĨI QUEN Hành đ ng tự đ ng hố -K thuật t -Con đường hình thành: tập luyện có mục đích có hệ thống -Khơng gắn với m t tình định c -Tính bền vững thấp, dễ sửa đổi -Đánh giá mặt k thuật, thao tác: cũ, tiến b l c hậu Tâm lý học đại cương -Nhu cầu, nếp sống -Được hình thành: từ nhiều đường khác -Gắn với m t tình xác định -Tính bền vững cao, khó sửa đổi -Đánh giá mặt đ o đức: tốt xấu, lợi h i ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.3.2 Những quy luật hình thành k x o Quy luật tiến b khơng đồng Quy luật “đỉnh” phương pháp luyện tập Quy luật tác đ ng qua l i k x o cũ k x o Quy luật dập tắt k x o Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.3.3 Giá trị thói quen a) Những lợi ích: b) Những bất lợi: Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com ... Tính mục đích xuất phát từ tâm lý chủ thể Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.2 Hành đ ng ý chí (tt) 6.2.3 Phân lo i hành đ ng ý chí: a) Đơn gi n: Có mục đích... ng Tâm lý học đại cương ThS Ngô Minh Duy Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.2 Hành đ ng ý chí (tt) b) Giai đo n định thực ho t đ ng: c) Giai đo n thực hiện: d) Giai đo n đánh giá Tâm lý học đại cương. .. Email:ngominhduypsy@gmail.com 6.2 Hành đ ng ý chí ** 6.2.1 Định nghĩa: • Ý chí thể hành đ ng cụ thể • Cịn gọi là: Hành đ ng chí, hành đ ng n lực, hành đ ng hết mình, … Là hành đ ng có ý thức, có chủ tâm, địi hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm lý học đại cương ý CHÍ và HÀNH ĐỘNG ý CHÍ ,