0

Thị trường tieu dung va hanh vi mua của người tieu dung

27 3 0
  • Thị trường tieu dung va hanh vi mua của người tieu dung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 16:04

*4|@>eÖ:3@5MA0V:3BH4H:4B59A-/ã-:3eÖ5@5MA0V:3 )d42Tp.(4*>5%E.(6: ):.)6*-5"$w".(Tp*4*>5 %E.( á5 `f5}/`H$q:3 *4| @>eÖ:3 @5MA 0V:3 -; 3Ä9 @i@ /h /G/ /G :4I: BH 4É 35- ^O:4 9A- ?n9 4H:3 4Q- 4-E 0|/4Bä^x@5MA0V:3/4;.h:@4I:BH35-^O:4 #ä/ ^N/4 /ã- 9->71@5:3 8H @4~- 9J: :4è:3 :4A /jA BH 9;:3 9A: /ã- /G/ 74G/4 4H:3 9ä/ @5MA $4e:3 74G/4 4H:3 >i@ 74G/ 5z@ :4-A Bw ^É @AÅ5 @4A :4mO:4 ^É 4}/ Bi: :4A /jA BH @4| 45vA ,H B5z/ 45xA ^eâ/ 74G/4 4H:3 8H 74S:3 4w ^d: 35h: !4G/4 4H:3 /Q @4x :Q5 >- :4è:3 :4A /jA BH 9;:3 9A: /ã- 9O:4 :4e:3 8f5 4H:4 ^É:3 @41; 9É@ /G/4 74G/ } /b:3 /Q @4x 74S:3 45xA ^eâ/ ^É:3 /d ?IA D- /ã- /4N:4 9O:4 BH /Q @4x /4|A ?ê @G/ ^É:3 /ã- /G/ @G/ :4I: 9->71@5:3 8H9 @4-E ^Å5 ?AE :34a =AEv@ ^|:4 BH 4H:4 B5 /ã4} ,O @4v :3eÖ5 8H9 9->71@5:3 M: /d ?á ^Q 9H 0;-:4 :345z< @>5x: 74-5 :4è:3 ?h: eÖ:3 ^J @f; >- 74;h:3 /G/4 35è:4è:3 :3eÖ5 =Ah: @>| 9->71@5:3 BH /G/ 74G/4 4H:3 /ã- 4} } N@ /Q /d 4É5 4d: ^x 35-; @5v< @>ê/ @5v< BÑ5 74G/4 4H:3 G/ :4H ^5wA 4H:4 ^J eÖ:3@5MA0V:3BH4H:4B59A-/ã-:3eÖ5@5MA0V:3 59A-!4G/44H:3}9A-3O)h:eÑ/ :4è:3 @G/ :4I: 9->71@5:3 74G/ :4-A 9H 0;-:4 :345z< /Q @4x ?é 0ä:3 ^v:  ;-:4 :345z< :H; 45xA ^ê/ ^N/4 @4ê/ :35 @5MA 0V:3 ?u ^G< å:3 >- ?-; @>eÑ/ /G/ ^r/ @>e:3 /ã- ?h: -:4 /ã- 9O:4 %$  5 )3# & *>M: 4O:4 @>O:4 HE 9S 4O:4 71@5:3 ?h: :4ố:3 ^G< ồ:3 /j: @45v@ @ỗ - ?-; M: @>;:3 4É< ^1: /ã- :3eÖ5 9A- É< ^1: /Q 4-5 :4Q9 EvA @ *4å :4i@ :4è:3 ^r/ @N:4 /ã- :3eÖ5 9A- @G/ ^É:3 ^v: B5z/ :3eÖ5 ^Q ^J /h9 :4m: BH - ?-; @>eÑ/ /G/ @G/ :4I: *4å 4-5 @5v: @>O:4 =AEv@ ^|:4 /ã- :35 9A- @ê h:44ế:3^v:/G/7v@=Ah I  ^hVSqQ^F  v SoH M ,5z/ 9A- ?n9 /ã- :3eÖ5 @5MA 0V:3 /4|A @G/ ^É:3 9f:4 9u /ã- :4è:3 EvA @ B_: 4Q- DJ 4É5 /G :4I: BH @I9 8] $4è:3 EvA @ :HE ^eâ/ @>O:4 HE @>;:3 4O:4   `5 BÑ5 :4H =Ah: @>| ^- ? :4è:3 EvA @ :HE 8H 74S:3 @4x 75x9 ?;G@ ^eâ/ :4e:3 /4U:3 /j:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thị trường tieu dung va hanh vi mua của người tieu dung ,