0

BÀI 5: THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

23 1 0
  • BÀI 5: THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2022, 00:40

Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư BÀI THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Hướng dẫn học Để học tốt này, sinh viên cần tham khảo phương pháp học sau:  Học lịch trình mơn học theo tuần, làm luyện tập đầy đủ tham gia thảo luận diễn đàn  Đọc tài liệu: Bài giảng, Giáo trình kinh tế đầu tư xuất năm 2012 (mục 10.4.3 nội dung thẩm định dự án đầu tư); Giáo trình lập dự án đầu tư (chương phân tích tài dự án đầu tư); Nghị định 32/2015/NĐ- CP ngày 25/ 03/ 2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thơng tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 tài hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định; Quyết định số 634/QĐ-BXD việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu hạ tầng cơng trình năm 2013 ngày 9/6/2014 số văn bản khác có liên quan đến đầu tư  Sinh viên làm việc theo nhóm trao đổi với giảng viên trực tiếp lớp học qua email  Tham khảo thông tin từ trang Web mơn học Nội dung  Mục đích u cầu thẩm định tài dự án đầu tư;  Nguồn thông tin sử dụng thẩm định tài dự án đầu tư;  Nội dung phương pháp thẩm định tài dự án đầu tư Mục tiêu  Hiểu mục đích yêu cầu thẩm định tài dự án đầu tư;  Biết nguồn thông tin cần thu thập để sử dụng thẩm định tài dự án đầu tư;  Nắm nội dung cần thẩm định phương pháp cần sử dụng thẩm định tài dự án đầu tư;  Biết mối quan hệ chặt chẽ nội dung thẩm định trước với nội dung thẩm định tài dự án đầu tư TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 79 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư Tình dẫn nhập Thẩm định tiêu hiệu tài dự án xây dựng khách sạn Một dự án đầu tư xây dựng Khách sạn thành phố Hạ Long có tổng số vốn đầu tư tính tại thời điểm dự án bắt đầu vào hoạt động 360 tỷ đồng (200 tỷ đồng vốn tự có, 160 tỷ đồng vốn vay với lãi suất 10%/năm phải trả nợ gốc năm kể từ cuối năm thứ 2, lãi phải trả hàng năm) gồm:  Vốn cố định 320 tỷ đồng gồm: chi phí tạo tài sản cố định (nhà xưởng, máy móc thiết bị) 300 tỷ đồng chi phí khác (chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác) 20 tỷ đồng  Vốn lưu động 40 tỷ đồng  Doanh thu hàng năm dự án dự tính đạt sau (doanh thu không bao gồm thuế giá trị gia tăng): o Năm thứ nhất: 200 tỷ đồng o Năm thứ hai: 220 tỷ đồng o Từ năm thứ ba trở đi, doanh thu hàng năm dự kiến đạt liên tục 240 tỷ đồng  Chi phí vận hành hàng năm dự án (không bao gồm khấu hao, trả lãi vốn vay thuế giá trị gia tăng) dự tính 50% doanh thu hàng năm  Cuối năm thứ năm thứ hai cần bổ sung thêm vốn lưu động năm tỷ đồng  Cứ sau năm hoạt động phải sửa chữa định kỳ hết tỷ đồng  Giá trị lý tài sản cố định cuối đời dự án 52 tỷ đồng Cho biết tài sản cố định khấu hao theo phương pháp khấu hao đều, thời gian khấu hao 10 năm Chi phí khác dự tính thu hồi năm đầu Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Thời kỳ vận hành khai thác dự án 10 năm Chi phí hội số vốn tự có 13 %/năm Hồ sơ dự án tính NPV = 252 tỷ đồng; T = năm; IRR = 25, 38% Hãy thẩm định tiêu hiệu tài dự án cho nhận xét? 80 TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư 5.1 Mục đích, u cầu nguồn thơng tin sử dụng thẩm định tài dự án đầu tư 5.1.1 Mục đích thẩm định tài dự án đầu tư Thẩm định tài dự án đầu tư trình kiểm tra, đánh giá cách khách quan, khoa học nội dung có liên quan đến tính khả thi tài dự án đầu tư Thẩm định tài nội dung trình thẩm định dự án đầu tư Nó có mối quan hệ chặt chẽ với nội dung thẩm định trước Chính vậy, tính xác thẩm định nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thẩm định tài dự án đầu tư Mục đích thẩm định tài dự án đầu tư Mục đích thẩm định tài dự án đầu tư nhằm kiểm tra, đánh giá tính khả thi tài dự án đầu tư thơng qua:  Kiểm tra, đánh giá khả thực khía cạnh tài dự án đầu tư  Kiểm tra, đánh giá tính xác độ an tồn tiêu hiệu tài dự án đầu tư  Kiểm tra, đánh giá khả trả nợ dự án đầu tư Với mục đích trên, thẩm định tài có vai trị quan trọng q trình định đầu tư tài trợ vốn cho dự án đầu tư Các kết luận xác từ nội dung thẩm định tài dự án sở để chủ đầu tư, quan có thẩm quyền nhà nước định đầu tư, định chế tài tài định tài trợ vốn cho dự án 5.1.2 Yêu cầu thẩm định tài dự án đầu tư Để thực mục đích phát huy vai trị thẩm định tài chính, yêu cầu đặt thẩm định tài dự án đầu tư là:  Phải kiểm tra đầy đủ nội dung có liên quan đến khả thực hiện, hiệu tài khả trả nợ dự án  Phải sử dụng phương pháp thẩm định phù hợp nội dung thẩm định tài dự án  Các tiêu hiệu thẩm định phải xem xét có tính đến đến giá trị thời gian tiền  Nguồn số liệu, thông tin sử dụng thẩm định tài phải đầy đủ, cập nhật đảm bảo độ tin cậy cao đáp ứng mục tiêu phân tích, đánh giá 5.1.3 Nguồn thông tin sử dụng thẩm định tài dự án đầu tư Tuỳ theo nội dung thẩm định, nguồn thông tin sử dụng để thẩm định khác Các thông tin thường sử dụng thẩm định tài gồm thơng tin sau: TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 81 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư  Các kết luận đánh giá nội dung dự án thẩm định trước  Các số liệu điều tra thu thập thị trường, quan quản lý nhà nước, tổ chức kinh tế có liên quan, khách hàng…  Các văn quản lý nhà nước có liên quan đến quản lý dự án đầu tư  Đối với công tác thẩm định dự án cho vay vốn ngân hàng cần thông tin: văn quản lý hành ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại; thông tin từ tổ chức tín dụng 5.2 Giá trị thời gian tiền yêu cầu đặt thẩm định tài dự án đầu tư 5.2.1 Giá trị thời gian tiền Tiền có giá trị mặt thời gian ảnh hưởng yếu tố sau: Thứ nhất: Do ảnh hưởng yếu tố lạm phát Do ảnh hưởng yếu tố lạm phát nên lượng tiền lượng hàng hoá loại mua đựơc giai đoạn sau nhỏ giai đoạn trước Điều thể thay đổi giá trị tiền theo thời gian (giá trị tiền giảm) Thứ hai: Do ảnh hưởng yếu tố ngẫu nhiên Giá trị thời gian tiền biểu giá trị gia tăng giảm theo thời gian ảnh hưởng yếu tố ngẫu nhiên (may mắn rủi ro) Chẳng hạn sản xuất nông nghiệp, giá trị tiền dùng để sản xuất lương thực năm thời tiết thuận lợi cao (vì nguồn lợi thu nhiều hơn) năm có thiên tai Thứ ba: Do thuộc tính vận động khả sinh lợi tiền Trong kinh tế thị trường đồng vốn ln sử dụng hình thức để đem lại lợi ích cho người sở hữu khơng để vốn nằm chết Ngay tạm thời nhàn rỗi tiền nhà đầu tư gửi vào ngân hàng sinh lời Như vậy, có khoản tiền đem đầu tư kinh doanh đem gửi ngân hàng sau tháng, quý năm chúng có khoản tiền lớn số vốn ban đầu Sự thay đổi số lượng tiền sau thời đoạn biểu giá trị thời gian tiền Như giá trị thời gian tiền biểu thông qua lãi tức Lãi tức xác định tổng số vốn tích luỹ theo thời gian trừ vốn đầu tư ban đầu Khi lãi tức biểu thị theo tỷ lệ phần trăm so với vốn đầu tư ban đầu đơn vị thời gian gọi lãi suất Lãi suất (%) = Lãi tức đơn vị thời gian Vốn đầu tư ban đầu (vốn gốc)  100% Đơn vị thời gian dùng để tính lãi suất thường năm có quý, tháng Từ khái niệm lãi suất rút khái niệm tương đương khoản tiền thời điểm khác sau: 82 TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư Những số tiền khác thời điểm khác nhau giá trị kinh tế tương đương thơng qua tiêu lãi suất Ví dụ: Với lãi suất gửi tiết kiệm 12%/năm 100 triệu đồng (hôm nay) tương đương với 112 triệu đồng sau năm 112 triệu đồng sau năm tương đương với 100 triệu đồng bỏ Khi xem xét lãi suất cần phân biệt lãi suất đơn lãi suất ghép Để giải thích vấn đề cần xem xét khái niệm lãi tức đơn lãi tức ghép Lãi tức đơn lãi tức tính theo vốn gốc mà khơng tính đến lãi tức tích luỹ phát sinh từ tiền lãi giai đoạn trước Công thức tính lãi tức đơn sau: (Lđ) Lđ = Ivo.s.n (1) Trong đó: Lđ: Lãi tức đơn; IV0: Vốn gốc bỏ ban đầu; n: Số thời đoạn tính lãi; s: Lãi suất đơn Ví dụ 1: Một người vay 100 triệu đồng năm với lãi suất đơn 12% năm Hỏi sau năm người phải trả tổng số tiền vốn lãi bao nhiêu? Lời giải: Theo cơng thức (1) ta có: Lđ = Ivo.s.n = 100 triệu đồng  0,12  Lđ = 60 triệu đồng Cuối năm thứ năm người phải trả gốc lẫn lãi là: 100 triệu đồng + 60 triệu đồng = 160 triệu đồng Như vậy, khoản lãi 12 triệu cuối năm thứ khơng nhập vào vốn gốc để tính lãi cho năm thứ hai khoản lãi cuối năm thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ Khi lãi tức thời gian đoạn tính theo số vốn gốc tổng số tiền lãi tích luỹ thời gian đoạn trước lãi tức tính tốn gọi lãi tức ghép Ta thường gọi trường hợp lãi mẹ đẻ lãi Khi đó, lãi suất gọi lãi suất ghép Cách tính lãi tức thường dùng thực tế Ví dụ 2: Cũng theo số liệu ví dụ với lãi suất lãi suất ghép (r = 12% năm) Lời giải: Tổng vốn lãi cuối năm thứ nhất: Ivo + Ivo r = Ivo (1 + r) Tổng vốn lãi cuối năm thứ hai: Ivo(1 + r) + {Ivo(1 + r)}r = Ivo(1 + r)2 Tổng vốn lãi cuối năm thứ ba: Ivo(1 + r)2 + {Ivo(1 + r)2}r = Ivo(1 + r)3 Tổng vốn lãi cuối năm thứ tư: TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 83 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư Ivo(1 + r)3 + {Ivo(1 + r)3}r = Ivo(1 + r)4 Tổng vốn lãi cuối năm thứ năm: Ivo(1 + r)4 + {Ivo(1 + r)4}r = Ivo(1 + r)5 Tổng vốn lãi cuối năm thứ người phải trả số tiền là: Ivo(1 + 0,12)5 = 100 × 1,7623 = 176,23 triệu đồng Với cách tính lãi tức ghép, tổng số tiền vốn lẫn lãi người phải trả lớn cách tính lãi đơn 16,23 triệu đồng (176,23 – 160) Từ việc tính tốn rút cơng thức tổng qt tính tổng số tiền vốn lẫn lãi sau n thời đoạn với lãi suất ghép là: Ivo(1 + r)n Trong đó: Ivo: Vốn đầu tư bỏ ban đầu; r: Lãi suất ghép; n: Số thời gian tính lãi Từ cơng thức tổng quát để tính lãi tức ghép sau: Lg = Ivo(1 + r)n – Ivo (2) Trong đó: Lg: Lãi tức ghép 5.2.2 Yêu cầu đặt thẩm định tài dự án đầu tư Do tiền có giá trị thời gian, so sánh, tổng hợp, tính tiêu bình qn khoản tiền phát sinh khoảng thời gian khác tính tiêu hiệu tài cần phải tính chuyển khoản thu chi thời điểm hay mặt thời gian Mặt đầu thời kỳ phân tích, cuối thời kỳ phân tích năm (1 quý, tháng) thời kỳ phân tích Việc lựa chọn năm (quý, tháng) làm mặt thời gian để tính chuyển tuỳ thuộc vào trường hợp cụ thể vừa đơn giản việc tính tốn, vừa đảm bảo tính so sánh theo mặt thời gian khoản tiền đưa so sánh, tổng hợp Các nhà kinh tế quy ước gọi năm đầu thời kỳ phân tích năm sau tương lai so với năm đầu Nếu gọi năm cuối thời kỳ phân tích tương lai năm trước năm cuối so với năm cuối Nếu xét quan hệ năm thời kỳ phân tích quy ước năm trước năm sau tương lai so với năm trước Như vậy, tương quan tương lai tương đối Một năm đó, quan hệ quan hệ khác lại tương lai Chúng ta hình dung mối quan hệ sau: Nếu biểu thị thời kỳ phân tích trục thời gian Đầu thời kỳ phân tích ký hiệu P, cuối thời kỳ phân tích ký hiệu F, năm thời kỳ phân tích i năm i tương lai so với đầu kỳ phân tích, so với cuối thời kỳ phân tích Ta biểu diễn sau: 84 TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư Thời kỳ phân tích P F Năm thứ i P Fi Pi F Trong đó: P: Thời điểm F: Thời điểm tương lai Fi: năm thời kỳ phân tích so với năm đầu năm trước Pi: năm thời kỳ phân tích so với năm cuối năm sau Các khoản tiền phát sinh thời đoạn (năm, quý, tháng) thời kỳ phân tích chuyển mặt thời gian đầu thời kỳ phân tích thời gian trước gọi chuyển giá trị tại, ký hiệu PV (Pressent value) Nếu khoản tiền chuyển mặt thời gian cuối kỳ phân tích thời đoạn sau gọi chuyển giá trị tương lai, ký hiệu FV (Future value) 5.2.3 Công thức tổng quát để tính chuyển khoản tiền phát sinh thời đoạn thời kỳ phân tích mặt thời gian tương lai (đầu thời kỳ phân tích hay cuối thời kỳ phân tích) Cơng thức sử dụng để tính chuyển khoản tiền phát sinh thời kỳ phân tích thời điểm (đầu thời kỳ phân tích – ký hiệu PV) thời điểm tương lai (cuối thời kỳ phân tích – ký hiệu FV) cụ thể sau: FV = PV(1+r)n (3) PV = FV (1  r ) n (4) Trong đó: (1+r)n – Hệ số tích lũy hệ số tương lai hóa giá trị tiền tệ dùng để chuyển khoản tiền từ giá trị mặt thời gian mặt thời gian tương lai – Hệ số chiết khấu hệ số hóa giá trị tiền tệ dùng để (1  r ) n chuyển khoản tiền từ giá trị mặt thời gian tương lai mặt thời gian n – Số thời đoạn (năm, quý, tháng) phải tính chuyển r – Tỷ suất tính lũy cơng thức (3) tỷ suất chiết khấu công thức (4) hay gọi chung tỷ suất sử dụng để tính chuyển Nó ln ln hiểu lãi suất ghép (nếu khơng có ghi chú) TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 85 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư Trong trường hợp tỷ suất thay đổi thời đoạn thời kỳ phân tích, cơng thức (3) (4) chuyển thành sau: n FV = PV  (1  ri ) (5) i 1 PV = FV (6) n  (1  r ) i i 1 Trong trường hợp tính tổng khoản tiền phát sinh thời đoạn thời kỳ phân tích mặt thời gian tương lai (đầu thời kỳ phân tích hay cuối thời kỳ phân tích): PV = PV1 + PV2 + PV3 + … + PVn (7) FV = FV1+ FV2 + FV3 + … + FVn (8) Hiện việc tính chuyển khoản thu chi dự án thời điểm hỗ trợ máy vi tính với phần mềm phù hợp (ứng dụng Microsoft Excel) 5.3 Nội dung phương pháp thẩm định tài dự án đầu tư Để tiến hành thẩm định tài chính, trước hết cần kiểm tra cách khái quát nội dung phân tích tài dự án đầu tư để đánh giá tính đầy đủ nội dung phân tích tài đánh giá sơ tính khả thi tài dự án đầu tư Tiếp tiến hành thẩm định chi tiết nội dung phân tích tài dự án đầu tư 5.3.1 Thẩm định tổng mức đầu tư dự án đầu tư Đây nội dung quan trọng thẩm định tài dự án đầu tư Tính xác tổng mức đầu tư có ảnh hưởng đến việc đánh giá khả thực hiện, hiệu tài khả trả nợ dự án dự án Tổng mức vốn đầu tư dự án toàn chi phí đầu tư xây dựng dự án xác định phù hợp với thiết kế sở nội dung khác báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Để thẩm định tổng mức đầu tư dự án đầu tư cần tiến hành thẩm định nội dung với việc vận dụng phương pháp thẩm định sau: 5.3.1.1 Thẩm định tính đầy đủ khoản mục cấu thành tổng mức đầu tư dự án Trước hết, đối chiếu vào văn quản lý hiện hành để kiểm tra tính đầy đủ khoản mục tổng mức đầu tư dự án sở so sánh với dự án tương tự thực Theo văn quản lý hành (Nghị định 32/2015/NĐ– CP ngày 25/ 03/ 2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng), tổng mức đầu tư chia theo khoản mục sau:  86 Chi phí đầu tư vào tài sản cố định gồm: o Chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí phá phá dỡ cơng trình xây dựng, chi phí san lấp mặt xây dựng, chí phí xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình, xây dựng cơng trình tạm, cơng trình phụ trợ phục vụ cho thi công thuộc dự án TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư o o o o o TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 Chi phí thiết bị bao gồm: Chi phí mua sắm thiết bị cơng trình thiết bị cơng nghệ; chi phí đào tạo chuyển giao cơng nghệ; Chi phí lắp đặt thiết bị thử nghiệm, hiệu chỉnh; Chi phí vận chuyển; Thuế loại phí, chi phí liên quan khác Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư bao gồm: Chi phí bồi thường đất, tài sản gắn liền với đất, mặt nước chi phí bồi thường khác theo quy định; Các khoản hỗ trợ nhà nước thu hồi đất; Chi phí tái định cư; Chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chi phí sử dụng đất thời gian xây dựng (nếu có); chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đầu tư xây dựng (nếu có) khoản chi phí khác có liên quan Chi phí quản lý dự án bao gồm: Chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án kết thúc xây dựng đưa cơng trình vào khai thác sử dụng (tiền lương cán quản lý dự án, tiền trả công cho người lao động theo hợp đồng, khoản phụ cấp tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể…) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: Chi phí tư vấn khảo sát, chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có), đầu tư (nếu có), lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật, chi phí thiết kế, chi phí tư vấn giám sát xây dựng cơng trình chi phí tư vấn khác liên quan Chi phí đầu tư xây dựng xác định sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) Bộ xây dựng công bố ước tính chi phí theo cơng việc tư vấn dự án, cơng trình tương tự thực xác định dự tốn Riêng chi phí th chun gia tư vấn nước ngồi thực số cơng việc tư vấn xác định dự toán phù hợp với quy định cấp có thẩm quyền thơng lệ quốc tế Chi phí khác gồm: Chi phí hạng mục chung khoản chi phí khơng thuộc khoản mục Chi phí hạng mục chung gồm: chi phí xây dựng nhà tạm để điều hành thi cơng trường, chi phí di chuyển thiết bị thi công lực lượng lao động đến khỏi cơng trường, chi phí an tồn lao động, chi phí đảm bảo an tồn giao thơng phục vụ thi cơng (nếu có), chi phí bảo vệ mơi trường cho người lao động công trường môi trường xung quanh, chi phí hồn trả mặt hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng thi công cơng trình (nếu có), chi phí thí nghiệm vật liệu nhà thầu số chi phí có liên quan khác liên quan đến cơng trình Các khoản chi phí ngồi chi phí xây dựng, chi phí thiết bị (gồm khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác) gộp chung lại thành nhóm khoản mục 87 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư o  5.3.1.2 chi phí khác Các khoản chi phí thường thu hồi số năm đầu dự án vào hoạt động Chi phí dự phịng gồm: Chi phí dự phịng cho khối lượng cơng việc phát sinh chi phí dự phịng cho yếu tố trượt giá thời gian thực dự án Chi phí đầu tư vào tài sản lưu động (vốn lưu động ban đầu): Gồm chi phí để tạo tài sản lưu động ban đầu (cho chu kỳ sản xuất kinh doanh hay vịng năm) đảm bảo cho dự án vào hoạt động theo điều kiện kinh tế kỹ thuật dự tính Thẩm định phù hợp phương pháp xác định tổng mức đầu tư Đối chiếu với văn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (theo Nghị định 32/2015/NĐ– CP ngày 25/03/2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng), tổng mức đầu tư xác định theo phương pháp sau: 5.3.1.3  Phương pháp 1: Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế sở yêu cầu cần thiết khác dự án  Phương pháp 2: Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình  Phương pháp 3: Xác định từ liệu chi phí cơng trình tương tự thực  Phương pháp 4: Kết hợp phương pháp để xác định tổng mức đầu tư Thẩm định tính xác tổng mức đầu tư Căn vào phương pháp xác định tổng mức vốn đầu tư văn nhà nước quy định trên, để thẩm định tổng mức vốn đầu tư dự án sử dụng phương pháp sau:  88 Phương pháp 1: Kiểm tra tính xác khoản mục tổng mức đầu tư dự án: o Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư: cần kiểm tra khối lượng phải bồi thường hỗ trợ tái định cư giá đền bù (căn vào chế độ, sách quy định nhà nước) o Chi phí xây dựng: cần kiểm tra tính hợp lý đầy đủ hạng mục cơng trình dự án, khối lượng công tác xây dựng hạng mục, mức độ hợp lý phù hợp đơn giá xây dựng Trên sở đó, đối chiếu với chi phí xây dựng dự án để đánh giá mức độ xác chi phí xây dựng o Chi phí thiết bị: cần kiểm số lượng, loại thiết bị hệ thống thiết bị theo phương án công nghệ, kỹ thuật thiết bị lựa chọn, giá mua, chi phí vận chuyển, bảo quản, lắp đặt, chi phí chuyển giao cơng nghệ có Dựa giá chủ đầu tư cung cấp đối chiếu với giá mua thiết bị tương tự trên thị trường TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư o o o  Chi phí quản lý dự án xác định sở định mức tỷ lệ % Bộ Xây dựng cơng bố dự tốn sử dụng sở liệu dự án tương tự thực phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực dự án, quy mô đặc điểm công việc quản lý dự án Chi phí cơng việc tư vấn đầu tư xây dựng xác định sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) Bộ Xây dựng công bố ước tính chi phí theo cơng việc tư vấn dự án, cơng trình tương tự thực xác định dự toán Đối với khoản mục chi phí cần ý kiểm tra tính đầy đủ khoản mục Để kiểm tra khoản mục chi phí cần dựa vào kết thẩm định nội dung kỹ thuật, tổ chức quản lý nhân dự án, văn quản lý hành quản lý chi phí đầu tư nhà nước, khảo sát thông tin giá thị trường, chào giá, công ty chuyên cung cấp thiết bị máy móc, ý kiến tư vấn, chuyên gia chuyên ngành… Phương pháp 2: Kiểm tra tổng mức đầu tư sở so sánh suất vốn đầu tư dự án Căn theo văn quy định Bộ xây dựng ban hành Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình đơn giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu cơng trình Tổng mức đầu tư tổng hợp từ khoản mục sau: o Kiểm tra chi phí xây dựng Chi phí xây dựng dự án (GXD) tổng chi phí xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình thuộc dự án Chi phí xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình (GXDCT) xác định theo công thức sau: GXDCT = SXD × N + CCT – SXD (9) Trong đó:  SXD: suất chi phí xây dựng tính cho đơn vị công suất sản xuất, lực phục vụ đơn giá xây dựng tổng hợp tính cho đơn vị diện tích cơng trình, hạng mục cơng trình thuộc dự án  CCT–SXD: khoản mục chi phí chưa tính suất chi phí xây dựng chưa tính đơn giá xây dựng tổng hợp tính cho đơn vị diện tích đơn vị cơng suất, lực phục vụ cơng trình, hạng mục cơng trình thuộc dự án  N: diện tích cơng suất sản xuất, lực phục vụ cơng trình, hạng mục cơng trình thuộc dự án o Kiểm tra chi phí thiết bị Chi phí thiết bị dự án (GTB) tổng chi phí thiết bị cơng trình thuộc dự án Chi phí thiết bị cơng trình (GTBCT) đợc xác định theo cơng thức sau: GTB = STB × N + CCT – STB (10) Trong đó:  STB: suất chi phí thiết bị tính cho đơn vị diện tích đơn vị công suất, lực phục vụ cơng trình thuộc dự án; TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 89 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư  CPCT–STB: khoản mục chi phí chưa tính suất chi phí thiết bị cơng trình thuộc dự án o Kiểm tra chi phí khác Các chi phí khác gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác (tương tự trình bày) Tổng mức đầu tư dự án thẩm định dựa vào suất vốn đầu tư dự án vào vận hành khai thác trình thực đầu tư  Phương pháp 3: So sánh trực tiếp tổng mức đầu tư dự án với dự án có đặc điểm kinh tế, kỹ thuật tương tự Các cơng trình xây dựng có tiêu kinh tế – kỹ thuật tương tự cơng trình xây dựng có loại, cấp cơng trình, qui mô, công suất dây chuyền công nghệ (đối với cơng trình sản xuất) tương tự Tùy theo tính chất, đặc thù cơng trình xây dựng có tiêu kinh tế – kỹ thuật tương tự thực mức độ nguồn thông tin, số liệu cơng trình sử dụng cách sau để xác định tổng mức đầu tư: o Trường hợp có đầy đủ thơng tin, số liệu chi phí đầu tư xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình xây dựng có tiêu kinh tế – kỹ thuật tương tự thực tổng mức đầu tư xác định theo cơng thức sau: n n V   G CTTTi  H t  H kv   CCCTCTTT i 1 o 90 i 1 i (11) Trong đó:  n: số lượng cơng trình tương tự thực  i: số thứ tự cơng trình tương tự thực  GCTTTi: chi phí đầu tư xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình tương tự thực thứ i dự án đầu tư (i = 1n)  Ht: hệ số qui đổi thời điểm lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình  Hkv: hệ số qui đổi địa điểm xây dựng dự án  CCT–CTTTi: chi phí chưa tính tính chi phí đầu tư xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình tương tự thực thứ i Trường hợp tính bổ sung thêm (+GCT–CTTTi) chi phí cần thiết dự án tính tốn chưa tính đến chi phí đầu tư xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình dự án tương tự Trường hợp giảm trừ (–GCT–CTTTi) chi phí tính chi phí đầu tư xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình dự án tương tự không phù hợp không cần thiết cho dự án tính tốn Đối với dự án có nhiều cơng trình, tuỳ theo điều kiện, u cầu cụ thể dự án nguồn số liệu có vận dụng kết hợp phương pháp nêu để xác định tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơng trình TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư Kiểm tra vốn dự phịng: Chi phí dự phịng cho khối lượng cơng việc phát sinh chi phí dự phịng cho yếu tố trượt giá thời gian thực dự án Chi phí dự phịng xác định tuỳ thuộc vào quy mô dự án biến động giá cả, tỷ giá hối đoái… Tổng mức vốn đầu tư xem xét chưa bao gồm lãi vay thời gia xây dựng, vốn lưu động ban đầu Nếu dự án vay vốn đầu tư cần xem xét lãi vay thời gian xây dựng Nó tính vào nguyên giá tài sản cố định Đối với dự án sản xuất kinh doanh, cần xem xét nhu cầu vốn lưu động ban đầu đảm bảo cho hoạt động vận hành dự án Để kiểm tra mức vốn lưu động ban đầu, cần dựa vào số liệu kế hoạch doanh thu dự tính hàng năm, sách bán hàng, mua hàng nhà cung ứng, khả luân chuyển vốn lưu động dự án tương tự lĩnh vực đầu tư… xác định nhu cầu vốn lưu động cần thiết hàng năm dự án Sau xem xét tổng mức đầu tư dự án cấu sử dụng vốn dự án, thấy có khác biệt tổng mức cấu sử dụng vốn đầu tư cần phải tập trung xem xét làm rõ nguyên nhân để đưa đánh giá tính xác tổng mức đầu tư dự án 5.3.2 Thẩm định nhu cầu vốn theo tiến độ triển khai thực dự án Thẩm định nhu cầu vốn theo tiến độ triển khai thực dự án cần dựa vào tiến độ triển khai thực đầu tư dự án đặc biệt ý đến giai đoạn quan trọng như: thời gian giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng hạng mục cơng trình, thời gian lắp đặt thiết bị, thời gian đào tạo lao động, thời gian chạy thử, thời gian thức vào hoạt động Nội dung thẩm định sở để xem xét nhu cầu khả huy động vốn đáp ứng nhu cầu triển khai thực dự án để đảm bảo tiến độ thi công Đồng thời việc xem xét nhu cầu vốn theo tiến độ triển khai thực dự án sở dự kiến tiến độ giải ngân, tính tốn lãi vay thời gian thi cơng xây dựng cơng trình Mặt khác, nội dung thẩm định giúp cho việc xem xét khả triển khai thực dự án có theo thời gian đề không? 5.3.3 Thẩm định khả đảm bảo vốn từ nguồn Để thực dự án, dự án thường huy động vốn tư nhiều nguồn Một nguồn vốn huy động không đảm bảo ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án Để thẩm định khả tính nguồn vốn huy động dự án cần phải ý đến vấn đề sau:  Các nguồn vốn huy động dự án không đảm bảo đủ số lượng mà phải phù hợp với tiến độ thực đầu tư dự án  Kiểm tra mức độ chắn nguồn vốn huy động (nguồn vốn vay, nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động khác) xem xét đến khả tham gia nguồn vốn dự án Chẳng hạn đối nguồn vốn vay ưu đãi, bảo lãnh, thương mại TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 91 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư nguồn vốn khác, cần xem xét đến mức tài trợ, điều kiện cho vay vốn, hình thức toán trả nợ vốn vay Đối nguồn vốn tự có cần dựa vào phân tích lực tài chủ đầu tư, tiến độ góp vốn điều lệ, tiến độ phát hành cổ phiếu cổ đông, thành viên sáng lập Cần xem xét đến phương án dự phòng trường hợp nguồn vốn không tham gia kế hoạch Trên sở nguồn vốn huy động, cân đối nhu cầu vốn đầu tư khả huy động vốn nguồn vốn để đánh giá tiến độ giải ngân nguồn vốn tham gia vào dự án Đối với nguồn vốn vay, sở tiến độ giải ngân, tính lãi vay thời gian xây dựng 5.3.4 Thẩm định tỷ suất dự án đầu tư Xét chất tỷ suất dự án đầu tư phản ánh chi phí sử dụng vốn dự án Bởi tính xác tỷ suất dự án có ý nghĩa quan trọng thẩm định tài dự án đầu tư Để thẩm định tỷ suất dự án phải dựa vào nguồn vốn huy động chi phí sử dụng nguồn vốn huy động Cụ thể phải xác định trường hợp cụ thể sau đây:  Nếu vay vốn để đầu tư, tỷ suất dự án chi phí sử dụng vốn vay sau thuế Nó xác định theo công thức sau: r = rvay (1 – T) (12) Trong đó: o r mức lãi suất vốn vay sau thuế; o rvay = lãi suất vay; o T: Thuế suất thu nhập Song thực tế lập thẩm định dự án thường dựa vào lãi suất vay để xác định tỷ suất dự án nguồn vốn vay  Nếu vay từ nhiều nguồn với lãi suất khác r lãi suất vay bình quân từ nguồn Ký hiệu r Cơng thức để tính r sau: m  r  Iv K r k k 1 m  (13) Iv K k 1 Trong đó: IvK – Số vốn vay từ nguồn k; rk – Lãi suất vay từ nguồn k; m – Số nguồn vay Trong trường hợp đầu tư ban đầu nhiều nguồn vốn khác (vay dài hạn, vốn tự có, vốn cổ phần…) r mức lãi suất bình quân nguồn Cơng thức tính r tương tự tính lãi suất vay bình qn từ nguồn vay 92 TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư 5.3.5  Nếu vay theo kỳ hạn khác phải chuyển lãi suất vay kỳ hạn (thông thường lấy kỳ hạn năm) theo công thức sau đây: rn = (1 + rt)m – (14) Trong đó: rn – Lãi suất theo kỳ hạn năm; rt – Lãi suất theo kỳ hạn t (6 tháng, quý, tháng); m – Số kỳ hạn t năm  Nếu sử dụng vốn tự có để đầu tư, tỷ suất dự án xác định mức chi phí hội nguồn vốn tự có Trong trường hợp có lạm phát, tỷ suất dự án phải bao hàm tỷ lệ lạm phát mức chi phí hội nguồn vốn xác định theo công thức sau: r (%) = (1+f) (1 + rcơ hội) – (15) Trong đó: f – Tỷ lệ lạm phát; rcơ hội – Mức chi phí hội  Nếu góp vốn liên doanh r tỷ lệ lãi suất bên liên doanh thoả thuận Thẩm định khoản thu khoản chi phí hàng năm dự án Thẩm định khoản thu hàng năm từ hoạt động dự án  Doanh thu từ hoạt động dự án bao gồm doanh thu bán sản phẩm chính, sản phẩm phụ, phế liệu, phế phẩm từ dịch vụ cung cấp cho bên Doanh thu dự án dự tính cho năm hoạt động Để thẩm định doanh thu hàng năm dự án phải vào kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng năm giá bán dự án để xác định Để kiểm tra tính xác giá bán sản phẩm cần đánh giá phù hợp giá bán giá thành sản phẩm, đánh giá phù hợp giá bán sản phẩm dự án với giá bán sản phẩm loại thị trường, xem xét giá bán có phù hợp với khách hàng mục tiêu cuả dự án không? Xem xét xu hướng biến động giá sản phẩm tương lai Mặt khác cần xem xét đến uy tín, tên, nhãn mác sản phẩm  Các khoản thu khác: gồm giá trị lý tài sản cố định thu hồi vốn lưu động Đây khoản thu dự án không trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại Cần kiểm tra giá trị ứơc tính lý tài sản cố định khoản thu hồi vốn lưu động ban đầu bổ sung có Giá trị khoản thu ảnh hưởng đến dòng tiền sau thuế trị số tiêu hiệu tài dự án Thẩm định chi phí sản xuất (dịch vụ) hàng năm dự án Chi phí sản xuất (dịch vụ) dự án thẩm định dựa kế hoạch sản xuất hàng năm, cấu tổ chức quản lý nhân dự án, kế hoạch khấu hao kế hoạch trả nợ dự án để kiểm tra khoản mục chi phí sau: TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 93 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư  Chi phí nguyên vật chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu, điện, nước, bao bì đóng gói Cần xem xét hợp lý định mức sản xuất tiêu hao, giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí tiếp thị, quảng cáo… thơng qua so sánh với tiêu chuẩn, định mức ngành đơn vị khác ngành thực hiện, đặc tính tiêu hao ngun vật liệu dây chuyền cơng nghệ; giá nguyên vật liệu thị trường xu hướng biến động giá nguyên vật liệu tương lai  Chi phí nhân cơng (trực tiếp gián tiếp): để đánh giá xác chi phí nhân cơng cần nghiên cứu thu nhập bình qn cơng nhân địa phương, người lao động địa phương, thu nhập bình quân lĩnh vực đầu tư, tốc độ tăng thu nhập người lao động Đối với dự án địi hỏi trình độ chun mơn cao cần phải xem xét đến chi phí đào tạo  Chi phí khấu hao Khấu hao yếu tố chi phí sản xuất Bởi mức khấu hao có ảnh hưởng đến lợi nhuận, đến mức thuế thu nhập phải nộp hàng năm doanh nghiệp Để kiểm tra mức khấu hao cần vào chế độ khấu hao hành phương pháp tính khấu hao dự án để kiểm tra kế hoạch trích khấu hao hàng năm Hiện phương pháp xác định khấu hao quy định thông tư 45/2013/TT– BTC ngày 25/4/2013 tài hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Ngồi khoản chi phí trên, cần kiểm tra khoản chi phí khác chi phí bảo trì, sửa chữa máy móc định kỳ, phí bảo hiểm tài sản cố định kho nguyên vật liệu, thành phẩm…  Kiểm tra chi phí sử dụng vốn vay ngân hàng: bao gồm lãi vay ngắn hạn dài hạn  Lãi vay ngân hàng xem xét dựa bảng kế hoạch trả nợ dự án Bảng kế hoạch trả nợ xây dựng sở kế hoạch vay nợ điều kiện tài trợ nguồn vay Kế hoạch trả nợ dựa phơng thức toán nhà tài trợ áp dụng khoản vay, bao gồm yếu tố sau:  5.3.6 o Định kỳ toán (thời gian ân hạn, thời gian trả nợ, thời gian kỳ toán) o Cách thức trả nợ (trả đều, trả không đều) Thuế: thuế doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt loại thuế khác có Căn vào văn quản lý hành nhà nước quy định để kiểm tra mức thuế hàng năm Thẩm định dòng tiền dự án Dịng tiền sử dụng để tính tiêu hiệu tài hiểu dịng tiền sau thuế Dịng tiền dự án có vai trò quan trọng đánh giá tiêu hiệu tài dự án Chính vậy, thẩm định dòng tiền xem nội dung quan trọng thẩm định tài dự án đầu tư 94 TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư Dòng tiền sau thuế (trên quan điểm tổng vốn đầu tư) thẩm định dựa phương pháp trực phương pháp gián tiếp Theo phương pháp trực tiếp, dòng tiền xác định mức chênh lệch khoản thu chi phí phát sinh năm hoạt động dự án Các khoản thu dự án Các khoản thu thể hiện: doanh thu năm hoạt động dự án khoản thu khác (thu lý tài sản cố định, thu hồi vốn lưu động) Các khoản chi phí dự án Các khoản chi phí dự án thể hiện: Chi phí vốn đầu tư ban đầu dự án (vốn cố định vốn lưu động), giá trị đầu tư bổ sung tài sản (nếu có), chi phí hàng năm (khơng bao gồm khấu hao lãi vay) Khi thẩm định dòng tiền dự án cần ý: doanh thu chi phí dự án khơng tính đến thuế giá trị gia tăng Dịng tiền sau thuế tính theo phương pháp gián tiếp Tuỳ theo mục tiêu cần phân tích, dịng tiền dự án cịn xem xét quan điểm vốn chủ sở hữu 5.3.7 Thẩm định tiêu hiệu tài dự án Kiểm tra tính tốn, phát sai sót q trình tính tốn Một số tiêu hiệu tài dự án thường thẩm định gồm:  Chỉ tiêu thu nhập dự án (giá trị thu nhập ký hiệu – NPV giá trị tương lai thu nhập – ký hiệu NFV) Chỉ tiêu thu nhập dự án phản ánh quy mơ lãi đời dự án tính thời điểm (đầu thời kỳ phân tích) hay thời điểm tương lai (cuối thời kỳ phân tích) Thu nhập dự án chênh lệch tổng khoản thu tổng khoản chi phí đời dự án sau được đưa thời điểm (hiện tương lai) o Giá trị thu nhập (NPV– Net Present Value) xác định theo công thức: n n Bi Ci   i i i  1  r  i  1  r  NPV   (16) Trong đó: Bi: Khoản thu năm i: Doanh thu, giá trị lý tài sản cố định, thu hồi vốn lưư động Ci: Khoản chi phí năm i: Vốn đầu tư ban đầu, giá trị đầu tư bổ sung tài sản, chi phí hàng năm (khơng bao gồm khấu hao lãi vay) n: Số năm hoạt động đời dự án r: Tỷ suất chiết khấu chọn TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 95 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư o Giá trị tương lai thu nhập dự án tính thời điểm tương lai (cuối thời kỳ phân tích) (NFV– Net Future Value) Giá trị tương lai thu nhập tính theo cơng thức sau: n NFV   Bi 1  r  i 0 n i n  Ci 1  r  n i (17) i 0 Chỉ tiêu NPV, NFV sử dụng để đánh giá hiệu tài dự án Dự án đạt hiệu tài NPV (NFV) > 0: tổng khoản thu lớn tổng khoản chi phí dự án sau đưa thời điểm (tương lai) Dự án không đạt hiệu tài NPV (NFV) < 0: Tổng khoản thu nhỏ tổng khoản chi phí dự án sau đưa thời điểm (tương lai) Như vậy, trị số tiêu tính khơng xác khơng phản ánh xác quy mơ lãi đời dự án Thực tế lập hay thẩm định dự án đầu tư, thường sử dụng tiêu NPV, tiêu NFV sử dụng Hiện nay, việc tính NPV thực thơng qua sử dụng chương trình phần mềm Microsoft Excel hàm sau: NPV (tỷ suất chiết khấu, giá trị 1, giá trị 2… giá trị n) giá trị 1, giá trị 2… giá trị n giá trị năm dòng tiền sau thuế dự án  Thời gian thu hồi vốn đầu tư (ký hiệu T) Thời gian thu hồi vốn đầu tư số thời gian cần thiết dự án cần hoạt động để thu hồi đủ số vốn đầu tư bỏ Vốn đầu tư thu hồi chủ yếu từ nguồn chủ yếu lợi nhuận sau thuế, khấu hao Phương pháp xác định thời gian thu hồi vốn đầu tư có tính đến yếu tố thời gian tiền (Thời gian thu hồi vốn đầu tư có chiết khấu) xác định theo cộng dồn trừ dần o Phương pháp cộng dồn: Thời gian thu hồi vốn đầu tư theo phương pháp cộng dồn thực sau: T  W  D  ipv  Iv0 (18) i 1 o T năm thu hồi vốn Phương pháp trừ dần: Thời gian thu hồi vốn đầu tư tính theo phương pháp trừ dần sau: Nếu Ivi vốn đầu tư phải thu hồi năm i (W+D)i lợi nhuận khấu hao năm i i = Ivi – (W + D)i số vốn đầu tư lại chưa thu hồi năm i, phải chuyển sang năm (i+1) để thu hồi tiếp Ta có: Ivi+1 = i (1+r) hay Ivi = i–1 (1+r) Khi i  i  T Trong trường hợp dự án vay vốn để đầu tư, lãi vay sử dụng để hoàn lại tổng vốn đầu tư dự án 96 TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư Thời gian thu hồi vốn đầu tư phản ánh số thời gian cần thiết dự án cần hoạt động để thu hồi đủ số vốn đầu tư bỏ Do có vai trị quan trọng thẩm định hiệu tài dự án đầu tư Dự án đánh giá đạt hiệu tài T < thời kỳ vận hành khai thác dự án ngược lại Mặt khác, tiêu đặc biệt quan trọng dự án có nhiều rủi ro Trong thẩm định, thời gian thu hồi vốn đầu tư thực thơng qua sử dụng chương trình phần mềm Microsoft Excel Thời gian hoàn vốn đầu tư năm mà tổng luỹ kế giá trị chiết khấu dòng tiền sau thuế đến năm tổng mức vốn đầu tư quy đổi (về tại)  Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR – Internal Rate of Return) Tỷ suất hoàn vốn nội mức lãi suất dùng làm tỷ suất chiết khấu để tính chuyển khoản thu, chi dự án mặt thời gian tổng thu cân với tổng chi, tức là: n n 1  B 1  IRR  C 1  IRR i i 0 n Hay:  Bi i 0 i i i (19) i 0 n 1  Ci 0  i 1  IRR i 0 1  IRRi IRR tiêu thẩm định tài dự án đầu tư Dự án đánh giá đạt hiệu tài IRR >r (chi phí sử dụng vốn dự án) ngược lại, dự án không đạt hiệu tài IRR < r IRR cịn cho biết mức lãi suất vay cao chấp nhận trường hợp dự án vay vốn để đầu tư phản ánh mức độ hấp dẫn dự án đầu tư Chỉ tiêu IRR xác định theo phơng pháp sau: o Sử dụng vi tính có chơng trình phần mềm ứng dụng o o o Thử dần gia trị tỷ suất chiết khấu r (0 < r < ) vào vị trí IRR cơng thức Trị số r làm cho nhận công thức (19), trị số r IRR cần tìm Phương pháp nhiều thời gian có tính mị mẫm IRR xác định qua vẽ đồ thị IRR xác định phương pháp nội suy tức phương pháp xác định giá trị cần tìm hai giá trị chọn Theo phương pháp cần tìm tỷ suất chiếu khấu r1 r2 (r2 > r1) cho ứng với r1 ta có NPV1>0; ứng với r2 ta có NPV2 r1 r2 – r1  5% NPV1 > gần 0, NPV2 < gần TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 97 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư Việc tính tốn tiêu tương đối phức tạp Song việc thẩm định thực dễ dàng thơng qua sử dụng chương trình phần mềm Microsoft Excel hàm sau: IRR(giá trị 1, giá trị 2… giá trị n) giá trị 1, giá trị 2… giá trị n giá trị năm dòng tiền sau thuế dự án Ngoài tiêu trên, cịn thẩm định tiêu hiệu tài khác tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư, sản lượng doanh thu hoà vốn, tỷ số B/C 5.3.8 Thẩm định khả trả nợ dự án Khả trả nợ có ý nghĩa quan trọng định cho vay vốn ngân hàng Nguồn trả nợ hàng năm lấy từ dòng tiền sau thuế dự án (về nguyên tắc, phải ưu tiên sử dụng để trả nợ cho ngân hàng trước sử dụng vào mục đích khác) Khoản phải trả cho ngân hàng bao gồm nợ gốc lãi vay Khả trả nợ dự án đánh giá sở nguồn trả nợ hàng năm nợ (nợ gốc lãi) phải trả hàng năm dự án Tỷ số khả trả nợ dự án = Nguồn nợ hàng năm dự án Nợ phải trả hàng năm (gốc lãi) Nợ phải trả hàng năm dự án người vay định theo mức đặn hàng năm trả nợ gốc số năm, lãi trả hàng năm tính số vốn vay cịn lại, trả nợ theo mức thay đổi hàng năm… Căn vào kế hoạch trả nợ, cần cân đối xem nguồn trả nợ năm có bị thiếu hụt? để từ cân nhắc số lượng cho vay điều chỉnh lại kế hoạch trả nợ cho dự án xác định hiệu dự án Khả trả nợ dự án đóng vai trị quan trọng việc đánh giá độ an tồn mặt tài dự án đồng thời tiêu nhà cung cấp tín dụng cho dự án đặc biệt quan tâm coi tiêu chuẩn để chấp nhận cung cấp tín dụng cho dự án hay khơng 5.3.9 Thẩm định rủi ro tiêu hiệu tài dự án đầu tư Do đặc điểm hoạt động đầu tư phát triển mang tính chất lâu dài, kết hiệu hoạt động đầu tư phát triển chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố không ổn định theo thời gian điều kiện địa lý khơng gian Do để đánh giá xác độ an tồn cho tiêu hiệu tài dự án đầu tư cần tiến hành thẩm định rủi ro tiêu hiệu tài dự án đầu tư thơng qua:  98 Phân tích độ nhạy Phân tích độ nhạy xem xét thay đổi tiêu hiệu tài dự án yếu tố có liên quan đến tiêu thay đổi hay nói cách khác phân tích độ nhạy dự án nhằm xác định hiệu tài dự án điều kiện có biến động yếu tố có liên quan đến tiêu hiệu tài TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư Chính phân tích độ nhạy dự án cho biết dự án nhạy cảm với yếu tố hay yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến tiêu hiệu tài xem xét Trên sở đánh giá rủi ro dự án dựa vào yếu tố đồng thời các yếu tố Chính vậy, phân tích độ nhạy dự án giúp cho việc đánh giá tính chắn tiêu hiệu tài dự án đầu tư Phân tích độ nhạy thực thơng qua phương pháp: Phân tích ảnh hưởng yếu tố; phân tích ảnh hưởng đồng thời yếu tố (trong tình tốt xấu khác nhau) đến tiêu hiệu tài chính; Có thể sử dụng độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên để phân tích độ nhạy với việc sử dụng phương pháp tốn xác suất Dự án có độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên nhỏ thể độ nhạy thấp, mức độ rủi ro dự án nhỏ có độ an tồn  Phân tích mơ Phân tích mơ phương pháp xem xét hiệu tác động đồng thời yếu tố tình khác có tính tới phân bố xác suất giá trị biến số yếu tố Phân tích mơ có ưu điểm phương pháp xem xét đồng thời kết hợp yếu tố có tính tới mối quan hệ yếu tố Đây phương pháp phức tạp địi hỏi người phân tích phải có kinh nghiệm kỹ thực với giúp đỡ máy vi tính với việc sử dụng phần mềm phù hợp Các khái niệm cần lưu ý:  Tổng vốn đầu tư  Tỷ suất dự án  Dòng tiền dự án  Khái niệm thu nhập thuần, thời gian thu hồi vốn, tỷ suất hoàn vốn nội dự án TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 99 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư Tóm lược cuối Thẩm định tài dự án đầu tư nơi dung quan trọng q trình thẩm định dự án đầu tư Mục đích thẩm định tài dự án đầu tư đánh giá tính khả thi vể tài dự án đầu tư Nó quan trọng để định đầu tư định tài trợ vốn cho dự án đầu tư Nội dung thẩm định tài dự án đầu tư có mối quan hệ chặt chẽ với nội dung trước Chính vậy, chất lượng thẩm định tài phụ thuộc vào tính xác nội dung thẩm định Nội dung thẩm định tài dự án đầu tư bao gồm:  Thẩm định tổng vốn đầu tư;  Thẩm định nhu cầu vốn theo tiến độ triển khai thực dự án;  Thẩm định khả đảm bảo nguồn vốn huy động;  Thẩm định tỷ suất dự án đầu tư;  Thảm định khoản thu khoản chi phí dự án đầu tư;  Thẩm định dịng tiền dự án đầu tư;  Thẩm định tiêu hiệu dự án đầu tư;  Thẩm định rủi ro tiêu hiệu tài dự án đầu tư 100 TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 Bài 5: Thẩm định tài dự án đầu tư Câu hỏi ơn tập Làm rõ mục đích u cầu thẩm định tài dự án đầu tư Trình bày nguồn thơng tin cần thu thập để thẩm định tài dự án đầu tư Để thẩm định tài dự án đầu tư cần sử dụng phương pháp phù hợp Trình bày vai trò phương pháp xác định tỷ suất dự án thẩm định tài dự án đầu tư Trình bày vai trị phương pháp xác định dịng tiền thẩm định tài dự án đầu tư? Trình bày vai trị phương pháp xác định tiêu hiệu tài dự án đầu tư: NPV, T, IRR Để thẩm định rủi ro tiêu hiệu tài dự án đầu tư cần sử dụng phương pháp Làm rõ mối quan hệ nội dung thẩm định tài với nội dung thẩm định thị trường, kỹ thuật tổ chức quản lý nhân dự án đầu tư TXDTKT03_Bai5_v1.0015106227 101
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 5: THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ,