0

tiểu luận triết học làm chủ chính mình giúp ta giành chiến thắng, vì nó có nghĩa là ta làm chủ được người khác

13 1 0
  • tiểu luận triết học làm chủ chính mình giúp ta giành chiến thắng, vì nó có nghĩa là ta làm chủ được người khác

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 21:10

TRƯỜNG KHOA TIỂU LUẬN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, ANH (CHỊ) HÃY LẬP LUẬN QUAN ĐIỂM SAU ĐÂY VÀ RÚT RA Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC ĐANG ĐẢM NHIỆM (GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG) LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH GIÚP TA GIÀNH CHIẾN THẮNG, VÌ NÓ CÓ NGHĨA LÀ TA LÀM CHỦ ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC Họ tên học viên Lớp , 2022 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 1 Phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng 2 2 Vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, cụ thể là mối quan. TRƯỜNG… KHOA …  TIỂU LUẬN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, ANH (CHỊ) HÃY LẬP LUẬN QUAN ĐIỂM SAU ĐÂY VÀ RÚT RA Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC ĐANG ĐẢM NHIỆM (GIÁM ĐỐC PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG): "LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH GIÚP TA GIÀNH CHIẾN THẮNG, VÌ NĨ CĨ NGHĨA LÀ TA LÀM CHỦ ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC" Họ tên học viên:…………………… Lớp:……………., - 2022 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU NỘI DUNG Phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng Vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, cụ thể mối quan hệ khách quan chủ quan để lập luận quan điểm “Làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác” Rút ý nghĩa công việc đảm nhiệm (Giám Đốc Phòng Giao Dịch Ngân Hàng) KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 10 11 MỞ ĐẦU Trong mắt người trích, Rockefeller nhà tư tàn nhẫn tham lam, người phá vỡ cạnh tranh tạo độc quyền Còn người ủng hộ Rockefeller lại xem ông thiên tài kinh doanh (công việc kinh doanh ông phát đạt khủng hoảng kinh tế) Họ coi ông đại diện cho mẫu đàn ông tự lập ý tưởng, ổn định ngành công nghiệp bất ổn, tạo công ăn việc làm, hạ giá dầu nhà từ thiện vĩ đại lịch sử Hiếm lịch sử có nhân vật mâu thuẫn Chúng ta học tập nhiều ngun tắc mà ơng vua dầu mỏ áp dụng để xây dựng đế chế vươn đến thành cơng hoạt động Một triết lý “Làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác” Phương pháp luận Mác - Lênin cho có phương pháp khách quan, đắn để nhìn nhận, đánh giá vật, tượng sống Nắm vững phương pháp luận triết học có ý nghĩa quan trọng người cương vị công tác khác nhau, sở để tiếp cận công việc, giải cơng việc hiệu Vì vậy, nghiên cứu vấn đề “Vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, anh (chị) lập luận quan điểm sau rút ý nghĩa cơng việc đảm nhiệm (Giám Đốc Phịng Giao Dịch Ngân Hàng): Làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác” làm đề tài tiểu luận có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc NỘI DUNG Phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng Thuật ngữ phương pháp có gốc từ tiếng Hy Lạp cổ methodos (với nghĩa đường, công cụ nhận thức) [3, tr.464] Hiểu cách vắn tắt, phương pháp cách thức, thủ đoạn để thực mục đích đặt ra, hoạt động xếp theo trật tự định Theo nghĩa chung nhất, phương pháp hệ thống nguyên tắc rút từ tri thức quy luật khách quan để điều chỉnh hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn nhằm thực mục tiêu định Phương pháp phạm trù gắn liền với hoạt động có ý thức người, phản ánh hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người Phương pháp thống khách quan chủ quan Phương pháp đứng khỉ phù hợp với khách thể nhận thức hoạt động thực tiễn người, khỉ xuất phát từ khách thể Căn vào tính phổ biến phương pháp, người ta chia thành phương pháp riêng, phương pháp chung phương pháp phổ biến Căn vào lĩnh vực hoạt động người, người ta chia thành phương pháp nhận thức phương pháp hoạt động thực tiễn Mặc dù vậy, phương pháp có quan hệ chặt chẽ với Khác với khoa học cụ thể, triết học Mác - Lênin đề phương pháp nhận thức chung nhất, phương pháp biện chứng vật Phương pháp không thay phương pháp ngành khoa học khác mà sở lý luận chung ngành khoa học dùng làm công cụ nhận thức lĩnh vực Phương pháp luận Hiểu cách vắn tắt, phương pháp luận lý luận phương pháp, khoa học phương pháp Phương pháp luận giải vấn đề như: Phương pháp gì; chất, nội dung, hình thức phương pháp nào; phương pháp có loại, tiêu chí phân loại phương pháp gì; phương pháp có vai trị hoạt động nhận thức (nhất nhận thức khoa học) hoạt động thực tiễn người, v.v Với nghĩa chung nhất, phương pháp luận hệ thống quan điểm, nguyên tắc xuất phát có vai trị đạo việc xác định phương pháp cụ thể xác định phạm vỉ, khả áp dụng chúng cách hợp lý có hiệu Vai trị phương pháp luận phép biện chứng vật nhận thức khoa học hoạt động cải tạo xã hội Trong hoạt động thực tiễn, để cải biến vật, tạo nên thay đổi chất, đòi hỏi phải quán triệt sâu sắc quan điểm toàn diện, đồng bộ; quan điểm phát triển; lựa chọn biện pháp, phương tiện phù hợp để tác động vào đối tượng cho có hiệu lại chi phí Trong trình tác động vào đối tượng, mặt, phải ý đến đồng bộ, hệ thống phương pháp, phương tiện, tính tồn vẹn tác động, lựa chọn phương pháp tối ưu Mặt khác, phải xác định đâu trọng tâm, trọng điểm; đâu phương pháp có tính chất trung gian Không sử dụng phương pháp cách ngang Phương pháp, phương tiện sử dụng để tác động vào đối tượng phải linh hoạt, mềm dẻo; phải quán triệt nguyên tắc lịch sử - cụ thể Tư chân thực, đắn theo sát vận động, biến đổi hoàn cảnh, đối tượng nhận thức Mỗi tình hình thực tế có thay đổi, đòi hỏi phải lựa chọn phương pháp tác động phù hợp để có hiệu cao Vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, cụ thể mối quan hệ khách quan chủ quan để lập luận quan điểm “Làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác” Phương pháp luận biện chứng vật hệ thống quan điểm, nguyên tắc tảng đạo chủ thể việc xác định phạm vi, khả áp dụng phương pháp cách hợp lý có hiệu Do vậy, phép biện chứng vật vừa lý luận, vừa phương pháp luận phổ biến Vận dụng phương pháp luận triết học Mác - Lênin mối quan hệ khách quan chủ quan giúp có sở để lập luận quan điểm “Làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác” Triết học Mác-Lênin trường phái triết học khác đối lập nguyên tắc việc giải vấn đề triết học, luận giải mối quan hệ khách quan chủ quan thực tiễn người Việc quán triệt vận dụng sáng tạo quan điểm triết học Mác-Lênin mối quan hệ ln có ý nghĩa quan trọng Nó giúp cho chủ thể, mặt tránh chủ nghĩa chủ quan, mặt khác biết cách phát huy tính động chủ quan thực tiễn Nói đến khách quan nói đến tất tồn độc lập, bên ngồi khơng lệ thuộc vào chủ thể hoạt động Khách quan bao gồm: Những điều kiện, khả quy luật khách quan Trong đó, quy luật khách quan ln giữ vai trị quan trọng Triết học Mác-Lênin xác định khách quan chủ quan theo chủ thể định mối quan hệ xác định với khách thể Không phải điều kiện, khả quy luật khách quan bất kì, mà có điều kiện, khả quy luật khách quan hợp thành hoàn cảnh thực thường xuyên tác động đến hoạt động chủ thể xác định coi thuộc phạm trù khách quan hoạt động chủ thể Chính thế, với chủ thể khác nhau, quan hệ khác nhau, lĩnh vực hoạt động khác phạm vi, tính chất khách quan khơng hồn tồn Phạm trù khách quan đặt mối quan hệ với phạm trù chủ quan [2, tr.187] Phạm trù chủ quan dùng để tất cấu thành phẩm chất lực chủ thể định, phản ánh vai trò chủ thể hoàn cảnh thực khách quan hoạt động nhận thức cải tạo khách thể Chủ quan, trước hết bao gồm tất cấu thành phản ánh trình độ phát triển phẩm chất lực chủ thể định Theo đó, phải kể đến phẩm chất tư duy, trình độ hiểu biết, đến tình cảm, ý chí, nguyện vọng thể chất chủ thể Nói đến chủ quan nói đến sức mạnh thực bên chủ thể Đến lượt nó, sức mạnh lại ln biểu lực tổ chức hoạt động (nhận thức thực tiễn) chủ thể mà tiêu thức bản, định để đánh giá lực phù hợp hoạt động chủ thể với điều kiện, khả quy luật khách quan Quan điểm “Làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác” nói đến tính động chủ quan người Nói đến vai trị nhân tố chủ quan nói đến vai trị người hoạt động (nhận thức thực tiễn) để cải biến thống trị giới họ Con người, chất xã hội họ quy định, nên ln có nhu cầu khả tổ chức hoạt động khám phá giới khách quan Trên sở đó, người nâng cao tri thức, phát triển ý chí, tình cảm theo hướng ngày phù hợp với điều kiện, khả quy luật khách quan thực Cũng nhờ mà đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ chủ trương, biện pháp mà người vạch ngày đắn hơn, mang tính chất chủ quan ý chí Nói cách khác, trình nhân tố chủ quan chủ thể ngày khách quan hóa Đồng thời, điều lại góp phần nâng cao quyền lực người việc làm biến đổi giới khách quan theo ý chí, nguyện vọng nhu cầu họ Điều có nghĩa người ngày trở thành chủ thể thực giới khách quan, hay giới khách quan ngày bị chủ quan hóa hoạt động cải biến người Do yếu tố giúp ln giành chiến thắng Vai trò đặc biệt nhân tố chủ quan thể tập trung phương thức biến quy luật, điều kiện khả khách quan vốn tồn vận động dạng “xu hướng có thể” thành thực theo hướng thỏa mãn tốt nhu cầu, lợi ích chủ thể Thông thường, tự nhiên, “xu hướng có thể” tự phát biến thành thực đủ điều kiện cần thiết, xã hội q trình lại phụ thuộc cách định vào vai trị nhân tố chủ quan Đó làm chủ người khác Mặc dù hoạt động người phải dựa vào điều kiện khách quan định, người khơng thụ động chờ đợi chín muồi điều kiện khách quan, mà trái lại, dựa vào lực chủ quan để phát điều kiện khách quan dựa vào điều kiện để tổ chức, xúc tiến tạo điều kiện khách quan khác cần thiết cho nhiệm vụ cụ thể Bằng cách đó, người thúc đẩy nhanh tiến trình biến khả thành thực Tương tự, phạm vi, vật tượng cụ thể, tiến trình khách quan có nhiều đường, nhiều khả phát triển Ở đây, vai trò người dựa vào lực vốn có để lựa chọn, tác động cho đường, khả khách quan phù hợp với tiến trình lịch sử cụ thể nhu cầu Bằng cách đó, thực tế lịch sử cho thấy, người đẩy nhanh, rút ngắn tiến trình phát triển vật mà bảo đảm tính lịch sử tự nhiên Cuối cùng, vai trò to lớn nhân tố chủ quan cịn thể chỗ, khơng xóa bỏ sáng tạo quy luật khách quan nào, lực chủ quan mình, người điều chỉnh hình thức tác động quy luật khách quan kết hợp cách khéo léo tác động tổng hợp nhiều quy luật theo hướng phục vụ tốt cho mục đích Sở dĩ tính tất yếu tác động quy luật khách quan không mâu thuẫn với tính phong phú hình thức trật tự tác động điều kiện cụ thể khác nhau; mà việc làm biến đổi điều kiện lại nằm khả thực tế người Từ phân tích thấy làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác Dù thực tiễn người gặp khó khăn, hồn cảnh éo le… nhờ động, sáng tạo người, người tìm cách để vượt qua Tóm lại, “thế giới không thỏa mãn người, người định biến đổi giới hành động mình” [1, tr.90] Nhưng hành động biến đổi giới người có hiệu thực công cụ, phương tiện vật chất phù hợp với quy luật vốn có giới vật chất, nghĩa hành động thể thống nhận thức thực tiễn Quá trình thực tiễn - nhận thức - thực tiễn q trình vơ tận với chuyển hóa không ngừng khách quan chủ quan theo hướng đứa người trở thành chủ thể thực giới khách quan Đó q trình biện chứng “khách quan hóa chủ quan chủ quan hóa khách quan”, chống “khách quan chủ nghĩa” chống “chủ quan ý chí” Và tất yếu làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác Rút ý nghĩa công việc đảm nhiệm (Giám Đốc Phòng Giao Dịch Ngân Hàng) Chức giới quan chức phương pháp luận có vai trị đặc biệt quan trọng sống người Bằng hệ thống quan niệm đắn giới, người tiếp tục tìm cách sâu, khám phá bí ẩn giới Theo nghĩa đó, giống thấu kính để nhìn nhận, xét đốn vật tượng giới thân cách đắn, từ người có cách thức, phương thức hoạt động thích hợp; xuất phát từ giới quan định, người sỗ đến lựa chọn phương hướng giải vấn đề theo cách thức định Như vậy, lập trường triết học, giới quan khác dẫn đến lựa chọn phương hướng cách thức giải vấn đề khác Thế giới quan khoa học đắn tiền đề xác lập nhân sinh quan tích cực ngược lại, giới quan phi khoa học dẫn người đến hành động sai lầm, chẳng hạn giới quan tâm tôn giáo Ngồi ra, giới quan khoa học cịn cung cấp cho người tranh chung tổng thể, khái quát, đắn giới Việc nghiên cứu mối quan hệ khách quan chủ quan theo lập trường vật biện chứng quan điểm“Làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác” có ý nghĩa lớn hoạt động người nói chung công việc tại ngân hang, đặc biệt cương vị Giám đốc Phòng giao dịch Trên cương vị Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng q trình cơng tác phải ln tơn trọng khách quan, xuất phát từ thực tế khách quan; đóng thời phát huy tính động, sáng tạo chủ quan nhận thức thực tiễn cơng việc Bởi cơng việc có lúc thuận lợi có lúc gặp khó khăn bị tác động dịch Covid-19 Nhận thức đắn khách quan tiền đề xác định mục tiêu, phương hướng, nội dung, biện pháp phù hợp làm sở cho hoạt động thực tiễn chủ thể bước cải biến khách quan theo mục đích đặt Phải vào thực tiễn kết hoạt động kinh doanh ngân hàng, tác động đại dịch… để chủ động đề giải pháp đưa ngân hàng vượt qua khó khăn Từ vai trò quan trọng nhân tố chủ quan nên nhận thức thực tiễn phải biết sở tơn trọng khách quan để phát huy cao độ tính động chủ quan Trên sở “cái” khách quan nhận thức để huy động, phát huy cao phẩm chất lực chủ thể vào việc nghiên cứu, phát hiện, lựa chọn đường, biện pháp, hình thức, bước đi, cơng cụ phương tiện phù hợp nhất, đạt hiệu cao hoạt động Đối với ngân hàng phải phát huy tính động, sáng tạo nhân viên với kế hoạch cụ thể điều kiện dịch bệnh Phát huy tính động chủ quan đồng thời bao hàm việc phê phán, đấu tranh khắc phục tư tưởng thụ động, ỷ lại, bó tay, phó mặc trước khó khăn thực sống Để hồn thành tốt cơng việc ngân hàng, thân phát huy cao độ tính động chủ quan, phát huy cao phẩm chất lực chủ thể vào việc nghiên cứu, phát hiện, lựa chọn đường, biện pháp, hình thức, bước đi, cơng cụ phương tiện phù hợp nhất, đạt hiệu cao hoạt động kinh doanh ngân hàng Phát huy tính động chủ quan đồng thời bao hàm việc phê phán, đấu tranh khắc phục tư tưởng thụ động, ỷ lại, bó tay, phó mặc trước khó khăn thực sống Q trình cơng tác, thân phải biết lắng nghe, chia sẻ, giải thấu tình đạt lý người dân, khách hàng Đây học kinh nghiệm dùng quyền lực áp đặt Người cán ngân hàng phải trăn trở để tạo điều kiện tốt cho người dân đến ngân hàng giao dịch Để hiểu khách hàng, muốn lãnh đạo đội ngũ cán bộ, nhân viên cấp phải đặt vào hồn cảnh họ để thấu hiểu, để lắng nghe tâm tư, khó khăn khách hàng, cán bộ, nhân viên cấp giải thích chủ trương phát triển ngân hàng cho người hiểu Trên cương vị trưởng phịng ngân hàng, thân tơi ln tơn trọng xem cán bộ, nhân viên thuộc quyền người thân mình, xem nỗi khổ cán bộ, nhân viên thuộc quyền nỗi khổ mình, khơng xem thường không quan liêu, hách dịch, cửa quyền cán bộ, nhân viên thuộc quyền, biết dựa vào cán bộ, nhân viên thuộc quyền, biết tranh thủ tình cảm cán bộ, nhân viên thuộc quyền mà từ vận động cán bộ, nhân viên thuộc quyền thực nhiệm vụ hiểu cao Do vậy, nghiên cứu phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, cụ thể mối quan hệ khách quan chủ quan có ý nghĩa quan trọng người nhận thức hoạt động thực tiễn Đó sở để lập luận quan điểm “Làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác” - quan điểm mang lại nhiều giá trị sống KẾT LUẬN Phương pháp hệ thống nguyên tắc rút từ tri thức quy luật khách quan để điều chỉnh hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người nhằm thực mục tiêu đề [4, tr.92] Như vậy, phương pháp người tạo sở quy luật khách quan nhận thức khái quát thành lý luận Phương pháp người tuỳ tiện đặt mà kết việc người nhận thức thực khách quan từ rút nguyên tắc, yêu cầu để định hướng cho nhận thức hoạt động thực tiễn Do đó, sở để người định phương pháp đắn quy luật khách quan nhận thức, phương pháp bắt nguồn từ thực tiễn phản ánh đắn quy luật khách quan giới đem lại cho khoa học thực tiễn cơng cụ có hiêụ để nhận thức giới cải tạo giới Phương pháp luận biện chứng vật hệ thống quan điểm, nguyên tắc tảng đạo chủ thể việc xác định phạm vi, khả áp dụng phương pháp cách hợp lý có hiệu Do vậy, phép biện chứng vật vừa lý luận, vừa phương pháp luận phổ biến Vận dụng phương pháp luận triết học Mác - Lênin giúp giải thích luận điểm “Làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác” đắn nhất, khách quan nhất, khoa học 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Hiền (2019), Mối quan hệ khách quan chủ quan nhận thức cải tạo thực tiễn, Tạp chí Lý luận truyền thơng, số 32/2019 Hội đồng lý luận Trung ương, Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Giáo dục, 2011 Trung tâm ngôn ngữ học, Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1994 Trần Hùng Yên (2018), Phương pháp luận triết học hoạt động sản xuất kinh doanh, Tạp chí Lý luận trị, số 167/2018 11 ... điểm ? ?Làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác? ?? Triết học Mác-Lênin trường phái triết học khác đối lập nguyên tắc việc giải vấn đề triết học, luận giải mối quan hệ khách... lập luận quan điểm sau rút ý nghĩa công việc đảm nhiệm (Giám Đốc Phòng Giao Dịch Ngân Hàng): Làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác? ?? làm đề tài tiểu luận có ý nghĩa. .. động chủ thể với điều kiện, khả quy luật khách quan Quan điểm ? ?Làm chủ giúp ta giành chiến thắng, có nghĩa ta làm chủ người khác? ?? nói đến tính động chủ quan người Nói đến vai trị nhân tố chủ quan
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận triết học làm chủ chính mình giúp ta giành chiến thắng, vì nó có nghĩa là ta làm chủ được người khác,