0

Tìm hiểu chức năng và nhiệm vụ của cán bộ văn phòng thống kê tại xã quyết thắng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

65 10 0
  • Tìm hiểu chức năng và nhiệm vụ của cán bộ văn phòng thống kê tại xã quyết thắng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 18:45

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - VŨ THỊ YẾN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ VĂN PHÕNG THỐNG KÊ TẠI XÃ QUYẾT THẮNG TP THÁI NGUYÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hƣớng đề tài : Hƣớng ứng dụng Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - VŨ THỊ YẾN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ VĂN PHÕNG THỐNG KÊ TẠI XÃ QUYẾT THẮNG TP THÁI NGUYÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo Định hƣớng đề tài Chuyên ngành Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn Cán sở hƣớng dẫn : : : : : : : Chính quy Hƣớng ứng dụng Kinh tế nơng nghiệp Kinh tế PTNT 2014 - 2018 ThS Cù Ngọc Bắc Trần Thị Bằng Thƣơng Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, bước đầu giúp sinh viên tiếp cận với thực tế nhằm củng cố vận dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế Sau thời gian học tập nghiên cứu địa phương trường, em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên với tên đề tài: “Tìm hiểu chức nhiệm vụ cán văn phòng thống kê xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” Có kết lời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Th.S Cù Ngọc Bắc - Giảng viên khoa Kinh tế Phát triển nông thôn Giáo viên hướng dẫn em trình thực tập Thầy bảo hướng dẫn tận tình cho em kiến thức lý thuyết thực tế kỹ viết bài, cho em thiếu sót sai lầm giúp em chỉnh sửa kịp thời để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với kết tốt Thầy động viên, theo dõi sát người thúc đẩy em cơng việc để em hồn thành tốt đợt thực tập theo kế hoạch thời gian cho phép trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Trong thời gian thực tập địa phương cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng phòng ban, cán UBND xã Quyết Thắng nhiệt tình giúp đỡ em, cung cấp thơng tin số liệu cần thiết để phục vụ cho báo cáo Ngồi ra, cán xã cịn bảo tận tình, chia sẻ kinh nghiệm thực tế q trình cơng tác, ý kiến bổ ích cho em sau trường Đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp Em xin cảm ơn chị Trần Thị Bằng Thương tạo điều kiện giúp đỡ, tận tình bảo, giúp đỡ em thời gian thực tập xã ii Qua cho phép em gửi lời chân thành cảm ơn tận tình dạy dỗ, bảo, giúp đỡ em suốt năm học vừa qua thầy cô khoa Kinh tế Phát triển nông thôn trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn tất tập thể, cá nhân, bạn bè người thân quan tâm giúp đỡ, động viên khích lệ em q trình thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Vũ Thị Yến iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vii Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.1.2 Mục đích nghiên cứu 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Về chuyên môn nghiê ̣p vu ̣ 1.2.2 Về thái đô ̣, kỹ làm viê ̣c 1.2.3 Về kỹ số ng 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập 1.5 Nhiệm vụ sinh viên sở thực tập Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Chính phủ cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn 2.1.2 Nghĩa vụ, quyền lợi việc không làm cán bộ, công chức cấp xã 10 2.1.3 Tiêu chuẩn công chức cấp xã 13 iv 2.1.4 Chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ công chức xã, phường, thị trấn 14 2.1.5 Một số khái niệm liên quan đến nội dung thực tập 17 2.1.6 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 23 2.2 Cơ sở thực tiễn 27 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu đối tượng nghiên cứu 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 3.1.3 Những thuận lợi, khó khăn liên quan đến đối tượng nghiên cứu 39 3.2 Kết thực tập 41 3.2.1 Chức – nhiệm vụ CBVPTK Quyết Thắng 41 3.2.2 Nội dung thực tập công việc cụ thể sở thực tập 42 3.2.3 Tóm tắt kết thực tập 44 3.2.4 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 44 3.2.5 Đề xuất giải pháp 47 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 4.1 Kết luận 51 4.1.1 Thuận lợi 51 4.1.2 Khó khăn 52 4.1.3 Những kinh nghiệm tích lũy 52 4.2 Kiến nghị 52 4.2.1 Kiến nghị nhà nước 52 4.2.2 Kiến nghị sở thực tập 53 4.2.3 Đối với người dân 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 v DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất xã Quyết Thắng qua năm (2015 - 2017) 33 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ chức cán văn phịng – thống kê 20 Hình 2.2 Sơ đồ nhiệm vụ cụ thể cán văn phòng – thống kê 23 vii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Nguyên nghĩa UBND Uỷ ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân MTTQ Mặt trận tổ quốc NTM Nông thôn CBKNX Cán khuyên nông xã CBVPTK Cán văn phòng thống kê PTNT Phát triển nông thôn CBPTNT Cán phát triển nông thôn CLB Câu lạc 10 CBCC Cán cơng chức 11 CNH Cơng nghiệp hóa 12 HĐH Hiện đại hóa 13 BVTV Bảo vệ thực vật 14 HTX Hợp tác xã 15 KHKT Khoa học kỹ thuật 16 TNHH&XD Trách nhiệm hữu hạn xây dựng 17 KT-XH Kinh tế - xã hội 18 KTNN Kinh tế nông nghiệp Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập Trong quan hay tổ chức muốn trì hoạt động cách nhịp nhàng, liên tục thơng suốt cần có phận văn phịng thống kê để thực chức tham mưu hậu cần, quan hành đặc biệt khối UBND phận văn phịng có vị trí quan trọng, công tác thực chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý điều hành hoạt động UBND Hiện hoạt động quan hành nhà nước vấn đề soạn thảo quản lý văn quan vấn đề quan trọng cần quan tâm cách mức Văn vừa nguồn văn pháp luật vừa công cụ quản lý hữu hiệu phục vụ cho việc quản lý điều hành địa phương Việc soạn thảo ban hành văn đảm bảo cho hoạt động quan diễn cách có hệ thống, đảm bảo tính pháp quy, thống chứa đựng bên văn quản lý hành nhà nước giải cơng việc quan Chính vậy, để thực tốt cho q trình cơng tác tìm hiểu khó khăn, thuận lợi, tồn hạn chế cán văn phòng thống kê UBND xã Quyết Thắng em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu nội dung “Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ cán văn phòng thống kê xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” * Kiến thức, kỹ cần có kỹ sƣ chuyên ngành KTNN - Có kỹ tìm kiếm, tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch đề xuất giải pháp vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn 42 d Truyền đạt theo dõi việc thực định quản lý Văn phịng thơng qua truyền phát thơng tin, truyền đạt định lãnh đạo.Văn phòng theo dõi việc triển khai thực định đó, tổng hợp tình hình hoạt động phận để báo cáo lãnh đạo, đề xuất giải pháp để phục vụ đạo, điều hành lãnh đạo e Tổ chức công tác lễ tân hay giao tiếp Văn phịng chịu trách nhiệm cơng tác lễ tân đón, tiếp khách, bố trí nơi ăn, chốn ở, lịch làm việc với khách, tổ chức họp, lễ nghi, tiếp khách quan, đơn vị Văn phòng tổ chức giao tiếp, đối nội, đối ngoại, giữ vai trò cầu nối liên hệ với quan cấp trên, ngang cấp, cấp với nhân dân h Đảm bảo nhu cầu hậu cần, quản lý vật tư, tải sản Nếu khơng có phận trun trách, văn phòng phận bảo đảm yếu tố vật chất chờ hoạt động quan, đơn vị thông qua công việc lập kế hoạch nhu cầu, dự trù kinh phí, tổ chức mua sắm, cấp phát, theo dõi sử dụng nhằm quản lý chặt chẽ chi phí văn phịng i Tổ chức cơng tác bảo vệ Nếu khơng có phận chun trách, văn phịng có nhiệm vụ tổ chức cơng tác bảo vể trật tự, an toàn quan, đơn vị Ngồi ra, văn phịng phối hợp với Cơng đồn chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán cơng nhân viên Trên nhiệm vụ chủ yếu văn phịng quan, đơn vị nói chung Tuy điệu kiện cụ thể đặc điểm, tính chất hoạt động mà quan, đơn vị thêm, bớt số nhiệm vụ cho phù hợp 3.2.2 Nội dung thực tập công việc cụ thể sở thực tập 3.2.2.1 Nội dung thứ nhất: Hỗ trợ phòng cửa thực công việc đơn giản, công việc hàng ngày như: xử lý công văn, kế hoạch, hưỡng dẫn, thị, thông báo, nghị quyết, định đến từ thành phố, tỉnh 43 - Xử lý văn đến từ ban ngành, trường học, trạm y tế, 10/10 xóm địa bàn xã - Tiếp nhận công văn, soạn thảo công văn, kế hoạch tuần báo cáo lên cấp - Soạn thảo công văn, kế hoạch, hướng dẫn gửi cho ban ngành 10/10 xóm thực theo kế hoạch xã - Xây dựng lịch làm việc định kỳ cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã 3.2.2.2 Nội dung thứ hai: Thực công việc đơn giản với giám sát cán hướng dẫn như: tiếp nhận công văn, soạn thảo cơng văn gửi xuống xóm, xin dấu, ghi địa trưởng xóm, chuyển cơng văn đến nơi công văn đi… - Tiếp cận, đọc loại công văn từ thành phố, tỉnh gửi xuống xã => Việc thực hành giúp em nâng cao kỹ cá nhân tập trung vào cơng việc Ngồi cịn dạy cách đóng dấu vào loại giấy tờ, chuyển công văn đến ban ngành, nhà trường, y tế xóm 3.2.2.3 Nội dung thứ ba: Tham gia diễu hành khai mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ VII, ngày 29/9/2017 sân vận động thành phố 3.2.2.4 Nội dung thứ bốn: Hỗ trợ Đoàn xã tổ chức chương trình “Vui tết trung thu” ngày 15/08 (âm lịch) cho em thiếu nhi có phụ huynh cán xã - Cùng với Đoàn xã tổ chức trò chơi cho em thiếu nhi - Cùng với Đồn xã gói phần q cho em thiếu nhi 3.2.2.5 Nội dung thứ năm: Hỗ trợ đoàn niên xã làm đèn trung thu để tham gia thi đèn thành phố tết trung thu năm 2017 44 3.2.2.6 Nội dung thứ sáu: Tham gia cơng tác chuẩn bị cho chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng 87 năm ngày thành lập hội nông dân Việt Nam, ngày 13/10/2017 3.2.2.7 Nội dung thứ bảy: Cùng với Đoàn xã tham gia làm trại chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên 19/10/1962 – 19/10/2017 - Em với anh chị Đồn xã, dựng trại, trang trí trại trông trại ngày 18, 19, 20/10/2017 3.2.2.8 Nội dung thứ tám: Chuẩn bị cho cơng tác đón nhận làng nghề chè xóm Trung Thành Ngày 09/11/2017 3.2.3 Tóm tắt kết thực tập - Nắm hoạt động cán văn phòng thống kê xã Quyết Thắng, quy định làm việc quan - Cách xử lí cơng việc, văn đạo từ phòng ban Thành phố - Tham gia hoạt động đồn xã - Hỗ trợ cơng việc: đánh máy, xin dấu, phô tô, gửi công văn đi… - Xử lý văn đến từ Thành phố, trường, trạm xã, ban ngành, 10/10 xóm - Chuẩn bị cho cơng tác đón nhận làng nghề truyền thống xóm trung thành 3.2.4 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế Trong thời gian thực tập UBND xã Quyết Thắng, vượt qua khó khăn, trở ngại ban đầu, khoảng thời gian để học hỏi, tích lũy hành trang trước thức đến với công việc sau trường Trải qua 16 tuần thực tập UBND giúp rút học quý giá, hữu ích cho thân: 45  Về chủ động - Chủ động học lớn học mà hầu hết cần phải có bắt đầu làm quen với cơng việc môi trường làm việc mới, chủ động làm quen với người, chủ động tìm hiểu cơng việc nơi thực tập, chủ động đề xuất làm việc với người… tất giúp cho thân hịa nhập nhanh mơi trường - Khi đến sở thực tập, người có cơng việc riêng khơng phải họ có thời gian để quan tâm, theo sát bảo nên chủ động giúp nắm bắt hội học hỏi nhiều điều từ thực tế  Về trang phục Trang phục vấn đề để nhận xét hay đánh giá người điều mà người đối diện nhìn vào lần gặp Trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp gây ấn tượng tốt người đối diện  Tinh thần ham học hỏi, không sợ sai tự tin - Với vai trò sinh viên thực tập, điều khơng biết khơng hiểu hỏi lại người xung quanh Hỏi người xung quanh dễ dàng, xác, nhanh chóng nhận câu trả lời - Khơng cần ngại ngùng, sợ sai mà không dám hỏi vấn đề mà thắc mắc Vì khơng biết hết tất thứ cả, lỗi lầm mà mắc phải lại giúp ghi nhớ đứng lên từ sai lầm Chính tinh thần ham học hỏi, nhờ hỗ trợ người mà thân dần tiến ngày hồn thiện thân - Tự tin giao tiếp, đưa ý kiến thân, không ngại ngùng hay sợ ý kiến sai mà khơng dám nói Đây yếu tố định thành công việc 46  Những học nghề từ thực tế: Những công việc mà trải qua từ thực tế khác hoàn toàn so với lý thuyết mà học từ lớp Được làm việc môi trường thực tế, trao hội để áp dụng kiến thức học vào cơng việc…tơi nhìn thấy lỗ hổng thân để tiếp tục hoàn thiện Đồng thời, với giúp đỡ người có kinh nghiệm sở thực tập, tơi có học để tránh sai sót q trình làm thực tế sau  Những người bạn mối quan hệ Sau khoảng thời gian thực tập, thấy trở nên “giàu có” có thêm người bạn mới, anh chị đồng nghiệp, người bạn lớn nghề…Chính người quen quan thực tập mang đến cho học nghề từ thực tế mối quan hệ để phát triển nghề nghiệp thân tương lai  Kỹ hội - Kỹ mềm, điều sinh viên mong muốn có để thêm tự tin trường bắt đầu với cơng việc Và sau thời gian thực tập, môi trường thực tế bạn học kỹ cần thiết để làm nghề, để giao tiếp xử lý tình xảy - Cơ hội đến với cố gắng thực bỏ tâm huyết với công việc mình, nên, thời gian thực tập, tơi bỏ thời gian để học hỏi để làm việc để học nghề cách nghiêm túc cầu thị với mong muốn có hội Đó hội nghề nghiệp, hội để phát triển tương lai hay đơn giản hội để học hỏi môi trường tốt 47 - Thuận lợi: + Trong năm qua Đảng Nhà nước có nhiều chủ trương sách đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đội ngũ cán bộ, cán lãnh đạo, quản lý, cán làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi để cán phát huy lực để hồn thành nhiệm vụ + Tỉnh uỷ UBND thành phố có nhiều sách thu hút cán bộ, hỗ trợ cán học tập, cử nhiều lượt cán học tập nghiên cứu trường + Các mơ hình triển khai địa bàn nhận ủng hộ, tham gia nhiệt tình từ phía người dân - Khó khăn: + Chế độ sách cho cán cử đào tạo, bồi dưỡng điều chỉnh, bổ sung, nâng cao so với trước, song thấp chưa phù hợp với thị trường + Cấp ủy Đảng, quyền sở chưa coi trọng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán sở nên số tiêu theo tiêu chuẩn quy định đạt thấp + Cán văn phòng - thống kê gặp nhiều khó khăn giải văn đến, + Xử lý loại văn chậm, cơng chức văn phịng - thống kê cịn thiếu nên khó xử lý, giải nhanh + Là xã dân trí khơng đồng đều, người dân cịn nặng tâm lý trơng chờ ỷ lại vào nhà nước, chưa có ý chí chịu khó vươn lên thoát nghèo ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3.2.5 Đề xuất giải pháp Công tác quản lý: Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, lãnh đạo cán địa phương tiến hành thực tốt cơng tác cải cách hành chính, với việc bố trí phù hợp cơng việc với lực, trình độ cán 48 trọng đào tạo, bồi dưỡng cán Trong đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức cần trọng - Xây dựng vận động, tổ chức tuyên truyền quảng bá đến toàn thể người dân để thúc đẩy mạnh mẽ đạt kết cao như: vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Trung ương MTTQ Việt Nam phát động tuyên truyền tầng lớp nhân dân - Quy hoạch cán bộ, hoàn thiện hệ thống CBVPTK: Xây dựng quy hoạch dài hạn hệ thống CBVPTK cấp xã, đảm bảo xã, phường, thị trấn có cán phụ trách văn phịng - thống kê CBVPTK khơng người có lực, trình độ mà phải có tâm huyết, có lịng u nghề, nhiệt tình với cơng việc Do quy hoạch người có cam kết gắn bó với văn phịng - thống kê xã - Rà sốt lực lượng cán văn phịng - thống kê, loại bỏ cán yếu không đủ lực, kết hiệu làm việc thấp người khơng có tâm huyết với nghề Tuyển dụng người có đủ lực, tâm huyết - Thực chuẩn hóa đội ngũ CBVPTK theo yêu cầu, nhiệm vụ Định kỳ năm lần tiến hành đánh giá lực CBVPTK cấp xã để xem lực có đáp ứng u cầu cơng việc hay khơng Chỉ người đủ lực trình độ, kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức giữ lại làm CBVPTK Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBVPTK cấp xã - Tăng cường công tác đào tạo tập huấn - Tăng cường lớp tập huấn trường cho trưởng xóm, bí thư để chuyền đạt lại với dân Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tư vấn dịch vụ cán văn phòng thống kê - Để thực tư vấn hiệu cán văn phịng thống kê cần có kiến thức sâu rộng nhiều lĩnh vực thân cán văn phịng - 49 thống kê cần có nỗ lực nâng cao kiến thức Bên cạnh cần tăng cường tập huấn củng cố kiến thức thơng tin cho cán văn phịng - thống kê - Khuyến khích người dân chủ động trao đổi hợp tác với cán văn phòng - thống kê - Mở rộng nội dung tư vấn dịch vụ để người dân hiểu rõ đưa định hiệu trình thực Giải pháp công tác thông tin tuyên truyền - Lắp đặt hệ thống đài phát xóm để công tác tuyên truyền đến nhân dân thuận tiện - Tăng cường thông tin thị trường, tạo điều kiện hội để nông dân tiếp cận với thị trường - Huy động tham gia tổ chức đoàn thể địa phương như: hội nơng dân, hội phụ nữ, Đồn niên…giúp đỡ cán văn phịng - thống kê thực cơng tác tuyên truyền - Liên tục cập nhật thông tin liên quan đến văn phòng thống kê - phối hợp với trưởng xóm thực thơng tin tuyên truyền định kỳ thường xuyên cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu người dân - Mỗi ngày xã nên mở đài phát lần vào từ - sáng Và - chiều để người dân tiện theo dõi, thông tin nên phát lại nhiều lần - Cơ chế sách: Tăng cường sách thu hút người có trình độ đại học trở lên người trẻ tuổi làm việc cấp xã, đồng thời hỗ trợ cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn; mạnh dạn giải chế độ cán bộ, cơng chức cấp xã có lực, trình độ, sức khỏe khơng đảm bảo thực nhiệm vụ địa phương - Hồn thiện cơng tác khen thưởng, kỷ luật cơng chức khen thưởng, kỷ luật nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 50 - Cần quy định cụ thể hình thức khen thưởng tương ứng với thành tích đạt cơng chức có cơng trạng thành tích xuất sắc thực thi công vụ Huy chương, Huy hiệu, khen, Giấy khen… kèm theo phần thưởng vật chất định xứng đáng với công sức họ lao động, cống hiến Đồng thời, công chức khen thưởng có thành tích cơng trạng cần xét nâng bậc lương trước thời hạn; ưu tiên xem xét giữ vị trí khác cao quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu - Bên cạnh hình thức khen thưởng, cần phải quy định rõ chế tài nghiêm khắc cơng chức vi phạm pháp luật có vậy, biện pháp kỷ luật đạt mục đích khuyến khích cơng chức tn thủ pháp luật, ngăn ngừa việc xảy vi phạm kỷ luật, việc mà người công chức, Nhà nước nhân dân khơng mong muốn, xảy vừa phải xử lý cán bộ, công chức, vừa làm ảnh hưởng đến uy tín quan nhà nước Khi xử lý kỷ luật cơng chức cần phải xác, rõ ràng, minh bạch, kết định kỷ luật phải thoã mãn người vi phạm phù hợp với quy định pháp luật 51 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Trong trình thực tập địa phương, thời gian ngắn thân nhiều hạn chế, xong nhờ giúp đỡ tận tình thầy giáo Th.S Cù Ngọc Bắc với giúp đỡ tận tình chu đáo anh chị, UBND xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Em rút số kết luận sau: Đợt thực tập giúp em nắm nhiều kiến thức thực tế quan thực tập Trong thời gian thực tập em học hỏi thêm số kiến thức, nghiệp vụ giúp em có nhìn tổng qt cơng tác hành quan, đơn vị nghiệp nhà nước Mặc dù thời gian đầu có gặp nhiều bỡ ngỡ q trình tiếp cận với mơi trường làm việc phịng, với bảo nhiệt tình cán hướng dẫn với tinh thần ham học hỏi mình, em bước đầu thích ứng với môi trường làm việc Những kiến thức học lớp kết hợp với trình quan sát, tiếp thu sở thực tập giúp em phần hình dung cách thức làm việc cán văn phòng – thống kê thực thụ 4.1.1 Thuận lợi Được quan tâm, tạo điều kiện Ban chủ nhiệm Khoa KT&PTNT, Thầy giáo hướng dẫn UBND xã Quyết Thắng, giúp đỡ việc sở, thu thập số liệu điều tra, cung cấp thông tin thứ cấp số liệu cần thiết q trình thực tập Có giúp đỡ, chia sẻ, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm bạn lớp, ngành Cán văn phòng – thống 52 kê tạo điều kiện thuận lợi cho em q trình viết báo cáo thực tập Mơi trường làm việc cởi mở, thân thiện văn phòng – thống kê phần giúp em thấy thoải mái cơng tác nghiên cứu học tập 4.1.2 Khó khăn Trong q trình thực tập em có nhiều cố gắng cơng việc thiếu sót, hạn chế tồn tại, cụ thể sau: - Chưa thực thụ thấu đáo hết trình làm việc văn phịng – thống kê thực tế thời gian thực tập ngắn - Một vài kỹ nghề chưa hồn thiện, cụ thể kỹ đóng dấu, xử lý văn đến, văn chưa thật tốt, số sai sót cơng việc xảy sơ ý, chủ quan, chênh lệch lý thuyết thực tiễn 4.1.3 Những kinh nghiệm tích lũy Qua 16 tuần thực tập văn phòng – thống kê xã Quyết Thắng Em nhận thấy cơng việc văn phịng – thống kê khơng đơn giản mà địi hỏi nhiều kỹ kinh nghiệm cơng việc địi hỏi tính tinh tế, tính nhạy bén cao, vậy, để trở thành văn phòng – thống kê tốt, cần có am hiểu pháp luật, có tinh thần trách nhiệm cao ln biết tự trao đổi học hỏi Sau đợt thực tập em đúc kết kinh nghiệm để bổ trợ cho công việc sau sở để phấn đấu trở thành cán văn phòng – thống kê chuyên nghiệp sau trường để đóng góp phần cơng tác cải cách hành nước nhà 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Kiến nghị nhà nước - Cần có sách sử dụng đầy đủ hợp lý cán văn phòng – thống kê, tiếp tục đổi nội dung chương trình phương thức đào tạo, bồi dưỡng, đưa công tác bồi dưỡng trở thành quy định bắt buộc với đội ngũ cán tham gia công tác, đặc biệt cán từ cấp huyện cấp sở 53 - Xây dựng đưa vào áp dụng chế quản lý, đánh giá cán - Tiếp tục cải cách sách tiền lương chế độ, sách đãi ngộ đội ngũ cán nói chung đội ngũ cán văn phịng – thống kê nói riêng cơng tác phục vụ nơng nghiệp, nơng thơn - Có sách cụ thể thu hút cán có trình độ KHKT cơng tác để phục vụ nông nghiệp, nông thôn 4.2.2 Kiến nghị sở thực tập - Trong thời gian thực tập văn phòng – thống kê, em nhận thấy văn phịng thống kê có vị trí quan trọng cấu tổ chức UBND xã Chính văn phịng – thống kê cần nâng cao chất lượng cách đại hoá phương tiện làm việc như: Mua sắm thêm phần mềm quản lý chuyên dụng, máy móc, trang thiết bị văn phòng Lãnh đạo UBND cần tổ chức thêm lớp tập huấn, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên để cập nhật phương pháp làm việc nâng cao suất lao động - Vì khối lượng cơng việc văn phịng thống kê lớn, số lượng cán văn phòng thống kê khiêm tốn lại đảm nhiệm nhiều chức năng, nhiệm vụ khác nên tính chun nghiệp cơng tác chưa cao, lý nêu UBND nên bố trí thêm cán văn phòng – thống kê Đồng thời lãnh đạo nên phân công công việc cụ thể, bàn giao trách nhiệm cho phận, cá nhân để thống quy trình làm việc - Cán văn phòng thống kê xã cần thực tốt vai trò lãnh đạo phát huy vai trò việc đạo thực hiện, việc quản lý, giám sát tiến độ thực - Cán văn phịng thống kê người bạn dân ln giám sát, tư vấn kiến thức lĩnh vực cho người dân hiểu - Chính quyền địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ cho người dân vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, bên cạnh việc hỗ trợ cho người dân 54 sản phẩm đầu vào thông tin thị trường đầu giúp họ xác định nên trồng gì, ni để mang lại hiệu kinh tế cao, bước nâng cao thu nhập chất lượng sống 4.2.3 Đối với người dân - Trong giao tiếp ứng xử, cán văn phòng – thống kê phải có thái độ lịch sự, tơn trọng Ngơn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; khơng nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt - Cán văn phòng - thống kê phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể quy định liên quan đến giải công việc từ người dân - Cán văn phòng - thống kê khơng có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà thực nhiệm vụ - Trong giao tiếp ứng xử với người dân, cán văn phịng - thống kê phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác - Đoàn kết giúp đỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm công việc người dân cán văn phòng thống kê - Hợp tác với quan quản lý thực dự án, sách áp dụng địa phương để đạt hiệu tốt (sự kết hợp từ phía) - Đưa ý kiến thắc mắc sống, sản xuất, khúc mắc, khó khăn cần quan quản lý giải để quan quản lý biết đưa giải pháp nhằm giảm thiểu khó khăn cho người dân 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bộ Nội Vụ (2012), Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 Hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP Về chức danh, số lượng, số chế độ,chính sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động khơng chun trách cấp xã Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2011), “Nghị định số 112/2011/NĐCP ngày 05/12/2011” Về công chức xã, phường, thị trấn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2003), “Nghị định số 114/2003/NĐCP ngày 10/10/2003” Về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Giáo trình kinh tế nơng nghiệp (2007), nhà xuất Đại Học Thái Nguyên UBND xã Quyết Thắng (2017), “Báo cáo kết thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn năm 2011- 2017 kế hoạch thực năm tiếp theo” UBND xã Quyết Thắng (2013),“Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 12/01/2013” Ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức cá nhân theo chế cửa, cửa liên thông UBND xã Quyết Thắng UBND xã Quyết Thắng (2017), “Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018” 56 II Tài liệu Internet http://vanban.chinhphu.vn 10 http://thuvienphapluat.vn 11 http://vndoc.com/luat-can-bo-cong-chuc-so-22-2008 12.https://kienthucxaydung.info/khai-niem-chuc-nang-nhiem-vu-cua-van-phong/ 13 Quyết định số 312/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ : V/v Phê duyệt http://www2.vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvan ban?class_id=1&_pa 14 Hệ thống văn Quy phạm pháp luật, văn hướng dẫn liên quan http://www.langson.gov.vn/nv/node/5788 ... tế, xã hội, tình hình dân số lao động Phịng thống kê xã Quyết Thắng xã Quyết Thắng Các chức nhiệm vụ cán phụ trách văn phòng thống kê xã Quyết Thắng Kết hoàn thành nhiệm vụ Cán văn phòng thống kê. .. tác tìm hiểu khó khăn, thuận lợi, tồn hạn chế cán văn phòng thống kê UBND xã Quyết Thắng em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu nội dung ? ?Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ cán văn phòng thống kê xã Quyết. .. hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên với tên đề tài: ? ?Tìm hiểu chức nhiệm vụ cán văn phòng thống kê xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu chức năng và nhiệm vụ của cán bộ văn phòng thống kê tại xã quyết thắng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên ,