0

tình hình tổ chức và thực hiện nghiệp vụ thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam

31 4 0
  • tình hình tổ chức và thực hiện nghiệp vụ thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng  chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 16:04

lOMoARcPSD|14734974 TR¯âNG Đ¾I HàC NGO¾I TH¯¡NG C¡ Sä II T¾I TP.HCM CHUYấN NGNH: TI CHNH QUịC Tắ BO CO THC TÂP GIĀA KHĨA Đß tài: Tình hình tổ chÿc thăc hián nghiáp vā tốn xu¿t kh¿u theo ph°¢ng thÿc tín dāng chÿng tā t¿i ngân hàng th°¢ng m¿i cổ phÁn xu¿t NhÃp kh¿u viát nam – så giao dßch Thời hạn: 27/06/2011 đến 01/08/2011 Tên : Phạm Lê T°ờng Vy MSSV : 0853015531 Lớp : A11 – K47C GVHD : Phạm Khoa Thy Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 lOMoARcPSD|14734974 NHÂN XÉT CĂA C¡ QUAN THĂC TÂP Tên Doanh nghiệp/ Công ty: Địa chỉ: Mã số thuế: Mã số đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp: Ngành nghề/ lĩnh vực kinh doanh: Chúng xác nhận Sinh viên: thực tập Doanh nghiệp/ Công ty từ ngày…… thán g… năm…… đến ngày… tháng…… năm…… nh° sau: - Về tinh thần thái độ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Về số liệu sử dÿng báo cáo (ghi rõ số liệu đ°ợc sử dÿng báo cáo có phải Doanh nghiệp/ Cơng ty cung cấp cho Sinh viên hay không): ………, ngày …… tháng …… năm …… Ký tên lOMoARcPSD|14734974 NHÂN XÉT CĂA GIÁO VIÊN H¯àNG DÀN ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… TP.HCM, ngày… tháng… năm 2011 Ký tên MĀC LĀC Trang Lãi må đÁu I Khát quát vß Ngân hàng TMCP xu¿t nhÃp kh¿u Viát Nam (Eximbank) – SGD Giái thiáu vß Ngân hàng Eximbank – SGD 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 3 lOMoARcPSD|14734974 1.2 C¡ cấu tổ chức 1.3 Các hoạt động kinh doanh Giái thiáu vß Phịng ban ki¿n tÃp - Phịng tốn xu¿t kh¿u II Thc trng hot òng toỏn xut khu bng phÂng thÿc tín dāng chÿng tā (L/C) t¿i Ngân hàng TMCP xu¿t nhÃp kh¿u Eximbank - SGD Quy trình tốn L/C xu¿t kh¿u t¿i ngân hàng Eximbank SGD 1.1 Tiếp nhận thông báo L/C/tu chỉnh L/C 1.1.1 S¡ đồ quy trình thơng báo L/C/tu chỉnh L/C 1.1.2 Quy trình tiếp nhận thơng báo L/C/tu chỉnh L/C 1.2 Tiếp nhận xử lý chứng từ toán theo L/C 1.2.1 S¡ đồ quy trình xử lý tốn L/C 1.2.2 Quy trình tiếp nhận xử lý chứng từ toán theo L/C .10 1.3 Thanh toán chứng từ 12 1.4 Chuyển nh°ợng L/C .12 1.4.1 Điều kiện để thực chuyển nh°ợng th° tín dÿng 12 1.4.2 Thā tÿc để thực chuyển nh°ợng th° tín dÿng 13 Tình hình thăc hián nghiáp vā toán L/C xu¿t kh¿u t¿i ngân hàng Eximbank - SGD 13 Đánh giá ho¿t đßng tốn xu¿t kh¿u theo ph°¢ng thÿc tín dāng chÿng tā t¿i Ngân hàng Eximbank - SGD 16 3.1 Những thành tựu đạt đ°ợc .16 3.2 Những hạn chế cần cải thiện 17 3.3 Một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động toán L/C xuất Ngân hàng Eximbank - SGD1 .17 3.3.1 Nguyên nhân chā quan 18 3.3.2 Nguyên nhân khách quan 18 III GiÁi pháp phát trián nghiáp vā toán xu¿t kh¿u ph°¢ng thÿc tín dāng chÿng tā t¿i Ngân hàng TMCP xu¿t nhÃp kh¿u Viát Nam – SGD 18 Chi¿n l°ÿc phát trián căa Ngân hàng Eximbank – SGD 18 1.1 Định h°ớng phát triển chung hoạt động toán quốc tế 18 lOMoARcPSD|14734974 1.2 Định h°ớng phát triển hoạt động toán xuất .19 Mßt sß giÁi pháp nhằm phát trián nghiáp vā tốn xu¿t kh¿u ph°¢ng thÿc tín dāng chÿng tā t¿i Ngân hàng Eximbank – SGD 19 2.1 Hoạt động mở rộng thu hút khách hàng 19 2.1.1 Nâng cao hiệu cāa công tác tiếp thị .19 2.1.2 Mở rộng nâng cao chất l°ợng dịch vÿ t° vấn cho khách hàng 20 2.2 Nâng cao hiệu cơng tác quản trị rāi ro tốn quốc tế L/C 20 2.2.1 Sắp xếp máy tổ chức, trọng đến công tác đào tạo đội ngũ cán quản lý nghiệp vÿ 20 2.2.2 Mở rộng quan hệ với ngân hàng đại lý toàn giới 21 2.3 Một số công tác khác hỗ trợ hoạt động toán L/C xuất 21 2.3.1 Kiểm tra, kiểm soát nguồn ngoại tệ phÿc vÿ cho nhu cầu toán 21 2.3.2 Phối hợp tốt với phận, đặc biệt phận tín dÿng nhằm nâng cao chất l°ợng thẩm định khách hàng 21 Ki¿n nghß .22 3.1 Kiến nghị với Chính phā 22 3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà n°ớc Việt Nam 22 K¿t luÃn 23 DANH MĀC CC T VIắT TT STT Tờn vit tt Diòn gii TMCP Th°¡ng mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà n°ớc NHNNg Ngân hàng n°ớc NHTB Ngân hàng thông báo lOMoARcPSD|14734974 NHPH Ngân hàng phát hành NHBH Ngân hàng bồi hoàn SGD Sở giao dịch TTV Thanh toán viên KSV Kiểm soát viên 10 TGĐ Tổng giám đốc 11 BHL Bất hợp lệ 12 HC Hành chánh 13 QHQT Quan hệ quốc tế 14 TTXK Thanh toán xuất 15 TTNK Thanh toán nhập 16 TTQT Thanh toán quốc tế 17 XNK Xuất nhập 18 BCT Bộ chứng từ 19 CK Chiết khấu 20 KH Khách hàng 21 SL Số l°ợng 22 KHCN Khách hàng cá nhân 23 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 24 HĐQT Hội đồng quản trị 25 ĐTTC Đầu t° tài 26 CNTT Công nghệ thông tin DANH MĀC BÀNG BIàU S¡ đồ 1.1 C¡ cấu tổ chức ngân hàng Eximbank – SGD 11 S¡ đồ 2.1 Quy trình thơng báo L/C/tu chỉnh L/C 14 S¡ đồ 2.2 Quy trình tốn L/C .16 Bảng 2.1 Doanh số toán quốc tế cāa Eximbank năm 2010 13 Bảng 2.2 Tình hình nghiệp vÿ xuất cāa Sở giao dịch năm 2010 14 Bảng 2.3 Tình hình hoạt động xuất cāa Sở giao dịch năm 2009 -2010 15 lOMoARcPSD|14734974 lOMoARcPSD|14734974 LâI Mä ĐÀU Hiện nay, khối ngân hàng TMCP đ°ợc đánh giá phát triển động chiếm thị phần ngày lớn hầu hết lĩnh vực hoạt động cāa ngân hàng th°¡ng mại Ngân hàng TMCP xuất nhập Việt Nam (Eximbank) ngân hàng TMCP cāa Việt Nam trở thành ngân hàng lớn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Hình ảnh th°¡ng hiệu cāa Eximbank liên tÿc đ°ợc nhiều ng°ời biết đến phát triển cāa Ngân hàng l°ợng chất, h°ớng đến hình ảnh tập đồn tài ngân hàng đa – đại Eximbank vốn có truyền thống mạnh hoạt động toán quốc tế, nỗ lực trì, cāng cố phát huy h¡n vị trí Ngân hàng TMCP có thị phần cao tốn quốc tế Cùng với q trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn nhanh chóng phạm vi rộng lớn nh° nay, quan hệ kinh tế đối ngoại nói chung hoạt động xuất nhập nói riêng ngày khẳng định vị trí quan trọng đời sống kinh tế xã hội cāa n°ớc Đặc biệt kinh tế phát triển nh° Việt Nam yếu tố quan trọng góp phần vào phát triển bền vững cāa đất n°ớc hoạt động xuất Vì yếu tố yếu đem lại cân cán cân toán quốc tế nh° mang lại nguồn ngoại tệ chā yếu quan trọng cho kinh tế nên hoạt động xuất ngày đ°ợc Chính phā trọng, tích cực đẩy mạnh tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất n°ớc nh° phát triển t°¡ng ứng dịch vÿ toán quốc tế ngân hàng Hiện toán quốc tế ph°¡ng thức tín dÿng chứng từ đ°ợc sử dÿng rộng rãi phổ biến h¡n buôn bán ngoại th°¡ng °u điểm v°ợt trội cāa so với ph°¡ng thức tốn khác Tuy nhiên, ph°¡ng thức tốn có quy trình nghiệp vÿ phức tạp, liên quan đến nhiều cơng nghệ đại, nhiều quy định nghiêm ngặt phải giao dịch phạm vi quốc tế nên việc áp dÿng ph°¡ng thức thực tế ngân hàng n°ớc ta tồn nhiều v°ớng mắc Sở giao dịch nằm nhà Trÿ sở Ngân hàng TMCP xuất nhập Việt Nam Đây đầu mối thực giao dịch lớn cāa ngân hàng Eximbank, lOMoARcPSD|14734974 đặc biệt giao dịch tốn quốc tế Uy tín bề dày kinh nghiệm lĩnh vực dịch vÿ toán quốc tế cāa SGD gây dựng đ°ợc tin t°ởng tín nhiệm cāa khách hàng hoạt động cāa ngân hàng Tuy nhiên, với cạnh tranh mạnh mẽ số l°ợng lẫn chất l°ợng hệ thống ngân hàng Việt Nam nh° việc trì phát triển h¡n thị phần, doanh thu nh° thu hút khách hàng lĩnh vực dịch vÿ toán quốc tế nói chung mảng tốn xuất nói riêng điều khơng dễ dàng Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Tình hình tổ chÿc thăc hián nghiáp vā tốn xu¿t kh¿u theo ph°¢ng thÿc tín dāng chÿng tā t¿i ngân hàng th°¢ng m¿i cổ phÁn xu¿t nhÃp kh¿u Viát Nam - Så giao dßch 1” với mong muốn phản ánh số nét bật hoạt động toán xuất L/C đề xuất số ph°¡ng h°ớng, biện pháp cho việc nâng cao quy mô nh° chất l°ợng hoạt động xuất Sở giao dịch thời gian tới Trong phạm vi báo cáo thực tập khóa này, tác giả trình bày ba phần sau: Phần 1: Khát quát Ngân hàng TMCP xuất nhập Việt Nam (Eximbank) – SGD Phần 2: Thực trạng hoạt động toán xuất ph°¡ng thức tín dÿng chứng từ (L/C) Ngân hàng TMCP xuất nhập Eximbank – SGD Phần 3: Giải pháp phát triển nghiệp vÿ toán xuất ph°¡ng thức tín dÿng chứng từ Ngân hàng TMCP xuất nhập (Eximbank) – SGD Tác giả xin chân thành cảm ¡n Lãnh đạo tập thể cán nhân viên ngân hàng TMCP xuất nhập Việt Nam – SGD nói chung nh° cán phịng Thanh tốn xuất nói riêng h°ớng dẫn tận tình tạo điều kiện thuận lợi giúp tác giả hoàn thành tốt đợt thực tập khóa Ngân hàng Tác giả chân thành cảm ¡n cô Phạm Khoa Thy bảo h°ớng dẫn tác giả hoàn thành báo cáo thực tập khóa I Khát qt vß Ngân hàng TMCP xu¿t nhÃp kh¿u Viát Nam (Eximbank) – SGD 1 Giái thiáu vß Ngân hàng Eximbank - SGD lOMoARcPSD|14734974 1.1 Lßch sÿ hình thành phát trián Eximbank đ°ợc thành lập vào ngày 24/05/1989 theo định số 140/CT cāa Chā Tịch Hội Đồng Bộ Tr°ởng với tên gọi Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank), Ngân hàng TMCP cāa Việt Nam Ngân hàng thức vào hoạt động ngày 17/01/1990 Ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân hàng Nhà n°ớc Việt Nam ký giấy phép số 11/NH-GP cho phép Ngân hàng hoạt động thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký 50 tỷ đồng t°¡ng đ°¡ng 12,5 triệu USD với tên Ngân hàng Th°¡ng Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank), gọi tắt Vietnam Eximbank Đến nay, vốn điều lệ cāa Eximbank đạt 10.560 tỷ đồng, vốn chā sở hữu đạt 13.627 tỷ đồng Eximbank Ngân hàng có vốn chā sở hữu lớn khối Ngân hàng TMCP Việt Nam Bên cạnh đó, Eximbank cịn có mạng l°ới hoạt động rộng khắp n°ớc với Trÿ Sở Chính đặt số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Vào ngày 31/12/2010, Ngân hàng có Hội sở Sở giao dịch 39 chi nhánh 142 phòng giao dịch tỉnh thành phố n°ớc Ngoài ra, Eximbank thiết lập quan hệ đại lý với h¡n 750 Ngân hàng 72 quốc gia giới 1.2 C¢ c¿u tổ chÿc S¢ đồ 1.1 C¢ c¿u tổ chÿc ngân hàng Eximbank – SGD Đ¿i hßi đồng cổ đơng Ban kiểm Hßi đồng qn trß kiểm tốn nội bộ) Các hội đồng/Āy Văn HĐQTCác hội đồng/Āy Tổng đßc Ph Ph Ph Ph Ph Ph Đ Đ Đ Đ Đ Đ P h ó Đ 10 Đ lOMoARcPSD|14734974 1.2.2 Quy trình ti¿p nhÃn xÿ lý bß chÿng tā tốn theo L/C 1.2.2.1 Ti¿p nhÃn bß chÿng tā  Nhận chứng từ KH xuất trình kèm gốc L/C (các tu chỉnh L/C liên quan) Kiểm tra đā loại chứng từ, số l°ợng cāa loại kê
- Xem thêm -

Xem thêm: tình hình tổ chức và thực hiện nghiệp vụ thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam ,