0

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY AASCs

16 6 0
  • ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY AASCs

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:50

Chương 4 Đề xuất giải pháp TS Huỳnh Tấn Dũng 65 CHƯƠNG 4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY AASCs 4 1 ƯU ĐIỂM – NHƯỢC ĐIỂM CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY AASCs 4 1 1 Ưu điểm ❖ Ưu điểm của Giai đoạn Chuẩn bị kiểm toán  Bước Tiền lập kế hoạch kiểm toán Tìm hiểu khách hàng Dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian  Bước Lập kế hoạch kiểm toán Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ Dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian ❖ Ưu điểm của Giai đoạn. Chương Đề xuất giải pháp CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY AASCs 4.1 ƯU ĐIỂM – NHƯỢC ĐIỂM CỦA QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY AASCs 4.1.1 Ưu điểm ❖ Ưu điểm Giai đoạn Chuẩn bị kiểm toán  Bước Tiền lập kế hoạch kiểm tốn - Tìm hiểu khách hàng: Dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian  Bước Lập kế hoạch kiểm tốn - Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ: Dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian ❖ Ưu điểm Giai đoạn Thực kiểm toán  Bước Thử nghiệm kiểm soát - Kiểm tra mẫu đối chiếu: Dễ nhận thấy khoản phát sinh lớn nên dễ thực đối chiếu, tiết kiệm thời gian  Bước Kiểm tra chi tiết - Gửi thư xác nhận: Tiết kiệm thời gian, chi phí - Đánh giá lập dự phòng: Xem xét hợp đồng kinh tế chứng kiểm toán đáng tin cậy, tiết kiệm thời gian, dễ đối chiếu với số liệu sổ - Đánh giá chênh lệch: Tỷ giá kiểm tốn viên thu thập cập nhật nên có độ tin cậy cao 4.1.2 Nhược điểm ❖ Nhược điểm Bước Chuẩn bị kiểm toán  Bước Lập kế hoạch kiểm toán TS Huỳnh Tấn Dũng 65 Chương Đề xuất giải pháp - Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ: Các câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm soát nội thiết kế chủ yếu dựa vào chuẩn mực nên tổng quát, chưa theo sát với doanh nghiệp cụ thể ❖ Nhược điểm Bước Thực kiểm toán  Bước Thử nghiệm kiểm soát - Kiểm tra mẫu nghiệp vụ bán hàng đối chiếu: Có thể bỏ sót khoản có phát sinh với số tiền nhỏ nên dễ xảy gian lận, sai sót  Bước Thử nghiệm phân tích - Thủ tục so sánh hệ số vòng quay khoản phải thu so sánh kỳ thu tiền bình qn: Thơng thường mơ hình phân tích chung thể sau, xây đựng ước tính định kỳ, xác định chênh lệch giá trị ước tính kỳ vọng chênh lệch với thực tê, từ rút kết luận Nhưng AASCs thực thủ tục phân tích xu hướng năm tài hành năm trước Kiểm tốn viên dựa kinh nghiệm thân họ hỏi kế tốn trưởng cơng ty khách hàng, thực thủ tục phân tích tỷ số tiêu trọng yếu liên quan đến nợ phải thu khách không lưu lại giấy làm việc  Bước Kiểm tra chi tiết - Gửi thư xác nhận: Giảm độ tin cậy, khách quan chứng kiểm tốn chứng kiểm toán cần thiết để giúp kiểm toán viên đưa ý kiến lập báo cáo kiểm tốn - Đánh giá chênh lệch: Khơng thể thu thập hết tỷ giá ngân hàng nên dẫn đến có số ngân hàng doanh nghiệp giao dịch mà kiểm tốn viên khơng thể tự thu thập lấy thông tin từ doanh nghiệp kiểm tốn Dẫn đến đánh giá khơng gốc ngoại tệ ❖ Nhược điểm Bước Hồn thành kiểm tốn  Bước Đưa ý kiến kiểm toán Trong trường hợp Báo cáo kiểm toán cần phải truy xét lại, kiểm toán viên thiếu để chứng minh ý kiến đưa phù hợp bị doanh nghiệp từ chối Điều ảnh hưởng đến trách nhiệm kiểm toán viên với báo cáo kiểm TS Huỳnh Tấn Dũng 66 Chương Đề xuất giải pháp 4.2 SO SÁNH QUY TRÌNH KIỂM TỐN GIỮA QUY TRÌNH LÝ THUYẾT VÀ QUY TRÌNH THỰC TẾ Sau tìm hiểu quy trình kiểm tốn khoản mục nợ phải thu khách hàng theo chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam quy trình kiểm tốn khoản mục nợ phải thu cơng ty kiểm tốn AASCs Nhóm chúng em thấy Cơng ty áp dụng theo chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam, nhiên có số thủ tục kiểm toán khác với chuẩn mực, dường bị lược bỏ giới hạn thời gian kiểm toán Một kiểm toán kéo dài từ đến ngày đơn vị kiểm tốn Do áp lực từ phía khách hàng muốn có báo cáo kiểm tốn sớm mà số lượng khách hàng nhiều, kiểm toán viên phải đảm nhận nhiều hồ sơ kiểm tốn lúc Vì vậy, muốn hồn thành nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu từ khách hàng, số thủ tục lượt bỏ hay không trọng Bảng 4.1: So sánh khác biệt lý thuyết với thực tế quy trình kiểm tốn nợ phải thu khách hàng Theo Chuẩn mực Thực tế AASCs Ưu – Nhược điểm GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN  Bước Tiền lập kế hoạch kiểm tốn Tìm hiểu Xem xét tính trung thực Do hầu hết khách Ưu điểm: Tiết kiệm khách hàng ban lãnh đạo đơn vị hàng công ty thời gian, dễ thực khách hàng cũ, thơng qua việc: - Tiếp xúc với kiểm tốn kiểm toán nhiều Nhược điểm: Dễ xảy viên tiền nhiệm năm, nên kiểm tốn sai sót, khơng - Kinh nghiệm kỳ viên thường quan nắm rõ thơng tin kiểm tốn trước tâm đến thơng tin khách hàng cũ có - Các nguồn thơng tin khách hàng thay đổi sách khác như: phương tiện thông tin hoạt động đại chúng; đơn vị, cá nhân có liên quan…  Bước Lập kế hoạch kiểm toán TS Huỳnh Tấn Dũng 67 Chương Đề xuất giải pháp Tìm hiểu hệ Tìm hiểu mơi trường Việc tìm hiểu hệ Ưu điểm: Thực kiểm sốt, hệ thống kế thống kiểm soát nội đầy đủ, tiết kiệm thống KSNB toán, thủ tục kiểm thực đầy đủ thời gian soát… mà dựa vào kinh Nhược điểm: Chưa nghiệm kiểm toán đủ yếu tố để đánh viên vấn giá rủi ro, khó xác Ban Giám đốc hay định gian lận Phòng Kế toán dựa vấn GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỂM TỐN  Bước Thử nghiệm kiểm sốt Kiểm tra mẫu Kiểm toán viên chọn Kiểm toán viên Ưu điểm: Thuận tiện nghiệp vụ mẫu hoá đơn phát thường ý đến tài liệu thường bán hàng hành kỳ để tiến nghiệp vụ phát sinh thu thập trước, đơn đối chiếu hành đối chiếu với với số tiền lớn nên giản, chứng minh chứng từ có liên quan tiến hành chọn mẫu hữu kiểm tra việc đối chiếu mục thủ tục kiểm ghi nhận nghiệp vụ sốt sổ sách Nhược điểm: Chưa đảm bảo tính đầy đủ  Bước Thử nghiệm phân tích Thủ tục so sánh - Việc thực thủ hệ quay - Kiểm toán viên Ưu điểm: Tiết kiệm vịng tục phân tích, giúp đơi bỏ qua thời gian khoản kiểm toán viên thu số phải thu so thập sánh kiểm toán thủ tục thực Nhược điểm: Không so sánh số dư Có có sở làm phải thu khách chứng đối chiếu, đưa kết luận hàng kỳ thu tiền bình qn chứng kiểm tốn phù hợp, TS Huỳnh Tấn Dũng khơng đảm bảo tính - Kiểm toán viên hữu 68 Chương Đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro tính tốn hệ chứng kiểm tốn đáng kể mà số vịng quay nợ cơng ty kiểm tốn phải thu khách Việt Nam ngày hàng kỳ thu hướng đến tiền bình qn - Giúp kiểm tốn viên không ghi thực cách chép lưu lại thành công hiệu giấy tờ làm việc - Yêu cầu kiểm toán - Kiểm toán viên viên thực phân nhận biết tích tiêu để tình hình xác định sai biến động tăng sót cịn tồn giảm cơng ty khách hàng khoản mục các kỳ mà không đánh giá mối quan hệ tiêu với  Bước Kiểm tra chi tiết Gửi nhận thư xác Kiểm tốn viên trực Kiểm tốn viên khơng Ưu điểm: Tiết kiệm tiếp gửi thu thập thư trực tiếp thực thủ chi phí xác nhận từ bên thứ ba tục gửi thư xác nhận Nhược điểm: để đáng tin cậy cho bên thứ ba mà + Bằng chứng không Kết thư xác công ty khách đủ tin cậy nhận kiểm toán hàng tự lập gửi viên tổng hợp vào giấy trực tiếp sau + Khơng kiểm soát tờ làm việc thu thập gửi cho tồn q kiểm tốn viên Việc trình thu thập thư gửi thư xảy xác nhận khách không nhận thư hàng TS Huỳnh Tấn Dũng 69 Chương Đề xuất giải pháp xác nhận kiểm + Tính độc lập giảm tốn viên gửi thư bổ sung Đánh giá lập Kiểm toán viên xem - Kiểm toán viên chủ Ưu điểm: Dễ thực dự phòng xét khoản nợ phải yếu dựa vào Thư hiện, thu thập thu phân theo xác nhận hợp liệu nhóm tuổi năm đồng mua bán để có Nhược điểm: Chưa thể xác định tuổi nợ xem xét mối quan hệ so với năm trước Đối chiếu thư xác nhận với sổ chi tiết các khoản phải thu nợ phải thu với để thiết lập doanh thu bán chịu khoản phải thu, đặc dự phòng nợ phải biệt khoản thu khó địi nợ tranh chấp xem - Từ lập bảng xét số ngày bán chịu, phân tích dự phịng mối liên hệ nợ nợ phải thu khó địi phải thu với doanh thu sau đối chiếu với bán chịu doanh nghiệp lập bút tốn điều chỉnh có Đánh giá chênh Vào ngày kết thúc Kiểm toán viên thu Ưu điểm: Dễ nhận lệch năm tài khoản thập tỷ giá ngoại tệ biết, kiểm tra mục phải thu có gốc ngân hàng cơng tính xác ngoại tê đánh bố ngày 31/12 Sau Nhược điểm: Khó giá cách lấy số đó, kiểm tốn viên nắm hết ngun tệ nhân với tỷ lấy tỷ giá ngân ngân hàng mà công giá mua ngoại tệ tủy hàng thường xuyên ty kiểm toán theo loại ngoại tệ giao dịch với khách giao dịch ngân hàng giao dịch hàng nhân với số dư ngày kết thúc năm tài gốc ngoại tệ theo TS Huỳnh Tấn Dũng khách hàng 70 Chương Đề xuất giải pháp GIAI ĐOẠN HỒN THÀNH KIỂM TỐN  Bước Đưa ý kiến kiểm toán Kiểm toán viên đưa Trong số trường ý kiến đề nghị điều hợp, kiểm tốn viên chỉnh để doanh nghiệp phát có sai sót cân nhắc, xem xét trọng yếu Báo cáo tài đơn vị nên đưa yêu cầu điều chỉnh Sau thực kiểm toán, nhóm kiểm tốn viên có họp với Ban giám đốc đơn vị kiểm toán Nhưng đơn vị không đồng ý muốn giữ nguyên (Nguồn: Tác giả) 4.3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CƠNG TY AASCs Thơng qua cơng trình nghiên cứu Ashton & Hylas (1982) [18] [19] phát kỳ vọng kiểm toán viên, dựa kiểm toán trước khách hàng thảo luận họ với nhân viên khách hàng, giúp phát số lỗi đáng kể báo cáo tài Theo Chen & Leitch (1999) [18] [20] thơng qua nghiên cứu mình, họ kết luận quy trình phân tích: Mơ hình hồi quy tuyến tính (LRM), Mơ hình phương trình đồng thời (SEM) Mơ hình tự phát vectơ (VAR) Gợi ý cho kiểm tốn viên, mặt tìm kiếm sai sót báo cáo tài khách hàng TS Huỳnh Tấn Dũng 71 Chương Đề xuất giải pháp Theo Austen, Eilifsen & Messier(2003) [18] [21], nghiên cứu họ kết luận quy trình phân tích, thảo luận với nhân viên kỳ vọng từ năm trước, có tác động đáng kể đến xuất sai sót báo cáo tài Thơng qua quan điểm nhà nghiên cứu dựa nhược điểm tồn công ty, chủ yếu giai đoạn Chuẩn bị kiểm toán giai đoạn Thực kiểm toán, nhóm chúng em xin đưa số đề xuất giải pháp nhằm góp phần hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản phải thu sau ❖ Những đề xuất Giai đoạn Chuẩn bị kiểm toán  Bước Tiền lập kế hoạch kiểm tốn -Tìm hiểu khách hàng: Đối với khách hàng cũ cần tìm hiểu thông tin khách hàng thông qua phương tiện thơng tin đại chúng website, tạp chí chun ngành , không chủ quan với khách hàng kiểm tốn nhiều năm Ngồi ra, kiểm tốn viên phải trao đổi với Ban Giám đốc, Phòng kế tốn số nhân viên có kinh nghiệm doanh nghiệp để tìm hiểu tình hình hoạt động cụ thể  Bước Lập kế hoạch kiểm tốn - Tìm hiểu hệ thống kiểm sốt nội bộ: Kiểm tốn viên tiến hành tìm hiểu hệ thống kiểm sốt nội với nhiều hình thức  Thiết kế câu hỏi chi tiết phù hợp với doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, loại hình kinh doanh…  Làm lại thủ tục kiểm soát Như vậy, kiểm tốn viên xác định gian lận xảy ra, đánh giá tính hữu hệ thống kiểm soát nội ❖ Những đề xuất giai đoạn Thực kiểm toán  Bước Thử nghiệm kiểm soát - Kiểm tra mẫu nghiệp vụ bán hàng đối chiếu:  Ngồi khoản có phát sinh lớn cần phải ý, kiểm toán viên cần thực đối chiếu vài nghiệp vụ bán hàng có phát sinh nhỏ để tránh sai sót TS Huỳnh Tấn Dũng 72 Chương Đề xuất giải pháp  Theo gợi ý F8 - Audit and Assurance The Association of Chartered Certified Accountants [22], Kiểm tra khoản giảm giá, chiết khấu áp dụng hay chưa thơng qua việc xem xét tính tốn lại hóa đơn nhằm giảm thiểu sai sót  Bước Thử nghiệm phân tích - Thủ tục so sánh hệ số vòng quay khoản phải thu so sánh kỳ thu tiền bình qn:  Do vịng quay khoản phải thu phản ánh khả quản lý khoản công nợ phải thu công ty khả thu hồi vốn khoản cơng nợ Vì vậy, việc thực thủ tục tính tốn, so sánh hệ số vòng quay khoản phải thu kỳ thu tiền bình qn giúp kiểm tốn viên xác định mức độ rủi ro doanh nghiệp khoản thu hồi nợ khách hàng, dễ dàng chọn mẫu để kiểm tra thủ tục sau  Sau tính tốn hệ số này, kiểm tốn viên nên ghi nhận lại kết thực giấy tờ làm việc D341 Việc thu thập lưu trữ kết vừa dễ dàng đánh giá biến động sai sót sách bán chịu doanh nghiệp, vừa làm cho ý kiến kiểm tốn viên sau  Ngồi ra, kiểm toán viên nên sử dụng đa dạng phương pháp phân tích tính tốn tỷ lệ lãi gộp doanh thu, chi phí dự phịng số dư nợ phải thu từ so sánh với tỷ lệ ngành đưa xét đốn, sau lưu vào hồ sơ kiểm tốn Kiểm tốn viên nghiên cứu vận dụng thêm mơ hình ước tính để phân tích xét đốn  Bước Kiểm tra chi tiết - Thủ tục gửi thư xác nhận: Áp dụng gợi ý ISA 240 – The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements[16] , kiểm tốn viên thiết kế xác nhận bên ngồi khơng để xác nhận số tiền cịn phải thu, xác nhận chi tiết thỏa thuận bán hàng, bao gồm ngày, quyền điều khoản hoàn trả giao hàng Ngồi ra, kiểm tốn viên thấy hiệu bổ sung xác nhận bên yêu cầu nhân viên TS Huỳnh Tấn Dũng 73 Chương Đề xuất giải pháp phi tài đơn vị liên quan đến thay đổi thỏa thuận bán hàng điều khoản giao hàng - Đánh giá lập dự phòng :  Công ty nên xem xét, kiểm tra thêm khoản bán chịu lớn bất thường cần quan tâm thêm khả trả nợ khách hàng vào ngày đáo hạn thực kiểm toán khoản mục nợ phải thu Cần quan tâm ngày toán lần bán hàng cho khách hàng thực tốn hình thức bán chịu, toán  Ghi rõ hồ sơ kiểm toán ý kiến nhân viên phụ trách bán chịu số tiền ước tính khơng thu hồi khoản nợ phải thu danh sách, giải thích mức dự phịng phải thu khó địi lập - Đánh giá chênh lệch: Để làm tăng độ tin cậy thơng tin, kiểm tốn viên nên ghi lại ngân hàng mà doanh nghiệp kiểm tốn giao dịch để biết tỷ giá ngoại tệ góp phần chuẩn bị tốt cho việc đánh giá vào năm tài ❖ Những đề xuất giai đoạn Hoàn thành kiểm toán  Bước Đưa ý kiến kiểm toán Theo gợi ý ISA 720 - The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements[17], kiểm toán viên yêu cầu Ban giám đốc tham khảo ý kiến bên thứ ba, tư vấn pháp luật đơn vị Kiểm toán viên xem xét lời khuyên nhận Nếu kiểm toán viên kết luận có sai sót yếu thơng tin mà Ban Giám đốc từ chối sửa, Kiểm toán viên thông báo cho người chịu trách nhiệm cho sai sót đó, ý kiến kiểm tốn Đồng thời lưu lại thơng tin, số liệu vê ý kiến từ chối điều chỉnh Ban giám đốc Báo cáo tài Để có quy chụp trách nhiệm, làm chứng cho lực, đảm bảo trách nhiệm kiểm toán viên Báo cáo kiểm toán TS Huỳnh Tấn Dũng 74 Kết luận KẾT LUẬN Cùng với phát triển lĩnh vực kiểm toán Việt Nam, Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn & Kiểm tốn phía Nam khẳng định chỗ đứng Hiệu kiểm toán cải thiện thấy rõ uy tính cơng ty trải dài khắp nước Qua q trình thực tập Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn & Kiểm tốn Phía Nam, với mục đích tìm hiểu cơng tác kiểm tốn Báo cáo tài nói chung kiểm tốn khoản mục nợ phải thu khách hàng nói riêng giúp cho chúng em hiểu rõ kiến thức học trường, đồng thời có thêm kinh nghiệm thực tế nghề nghiệp kiểm tốn Thơng qua đề tài: “Hồn thiện Quy trình kiểm tốn nợ phải thu khách hàng Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn & Kiểm tốn Phía Nam”, xuất phát từ việc tìm hiểu sở lý luận quy trình kiểm tốn nợ phải thu khách hàng theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Từ tìm hiểu tình hình thực tế việc thực kiểm tốn khoản mục thơng qua chương trình kiểm tốn mẫu cơng ty qua q trình khảo sát thực tế để đưa ưu điểm nhược điểm cơng ty Qua nêu lên kiến nghị, đề xuất với mong muốn giúp cho cơng ty hồn thiện nâng cao hiệu thực kiểm toán khoản mục TS Huỳnh Tấn Dũng 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt TS Huỳnh Tấn Dũng (Chủ biên) – ThS Nguyễn Quốc Nhất – ThS Huỳnh Huy Hạnh Giáo trình Kiểm tốn Đại học Cơng Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Bộ mơn Kiểm tốn - Khoa Kế tốn - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, 2017 Kiểm toán (Xuất lần thứ bảy) Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Quốc Hội, 2011 Luật Kiểm toán độc lập Bộ Tài Chính, 2012 Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam số 200: Mục tiêu tổng thể kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán thực kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TTBTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 Bộ Tài Chính, 2012 Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam số 315: Xác định đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thơng qua hiểu biết đơn vị kiểm tốn mơi trường đơn vị, ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 Bộ Tài Chính, 2012 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500: Bằng chứng kiểm tốn, ban hành kèm theo Thơng tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 Bộ Tài Chính, 2012 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 510: Kiểm toán năm – Số dư đầu kỳ, ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 Bộ Tài Chính,2012 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 530: Lấy mẫu kiểm toán, ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 Bộ Tài Chính, 2012 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 550: Các bên liên quan, ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 10 Bộ Tài Chính, 2009 Thơng tư số 228/2009/TT-BTC 11 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn & Kiểm tốn Phía Nam, Báo cáo minh bạch 2017 12 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn & Kiểm tốn Phía Nam, Báo cáo minh bạch 2018 13 www.aascs.com.vn 14 Nguyễn Thị Thanh Hợp, 2016 Quy trình kiểm tốn nợ phải thu khách hàng công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài Kế tốn Kiểm tốn phía Nam Báo cáo chuyên đề thực tập Đại học Kinh tế - Luật 15 Nguyễn Thị Vân, 2016 Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài Kế tốn Kiểm tốn phía Nam Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Danh mục tài liệu tiếng Anh 16 IAASB, 2017 International Standard on Auditing 240 - The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements 17 IAASB, 2017 International Standard on Auditing 720 - The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements 18 Agim Kastrat, 2014 The Role of Audit in Detecting Errors in Financial Statements European Journal of Economics and Business Studies [Ngày truy cập: 03 tháng 04 năm 2019] 19 Robert E Ashton and Robert H Hylas, 1982 Audit Detection of Financial Statement Errors < https://www.jstor.org/stable/247410?seq=1#page_scan_tab_contents > [Ngày truy cập: 03 tháng 04 năm 2019] 20 Yining Chen and Robert A Leitchv,1999 An Analysis of the Relative Power Characteristics of Analytical Procedures [Ngày truy cập o3 tháng 04 năm 2019] 21 Austen, Eilifsen & Messier,2004 International Journal of Auditting < https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1099-1123.2004.00092.x > [Ngày truy cập: 03 tháng 04 năm 2019] 22 ACCA, 2018 F8 - Audit and Assurance The Association of Chartered Certified Accountants < https://ebookpbt.files.wordpress.com/2011/11/acca-f8-audit-and- assurance-int-study-textbpp.pdf?fbclid=IwAR0QLlo2tTZM5Xz4cTSqV6i06oHgdz17TKko1HkAjklIHPRtGV qy0NYhWoc > [Ngày truy cập: 03 tháng 04 năm 2019] PHỤ LỤC GIẤY TỜ LÀM VIỆC (File Word Excel đính kèm)  Phụ lục 1.1: Giấy tờ làm việc A710 – Xác định mức trọng yếu  Phụ lục 1.2: Giấy tờ làm việc D330 – Chương trình kiểm tốn khoản phải thu khách hàng ngắn hạn/ dài hạn  Phụ lục 1.3: Giấy tờ làm việc D341 – Tổng hợp công nợ theo đối tượng phải thu khách hàng  Phụ lục 1.4: Giấy tờ làm việc D331 – Thư xác nhận  Phụ lục 1.5: Giấy tờ làm việc D342 – Đối chiếu số dư cuối kỳ khoản phải thu khách hàng ngắn hạn với xác nhận số dư khách hàng  Phụ lục 1.6: Giấy tờ làm việc D346 – Kiểm tra chi tiết đánh giá việc trích lập dự phịng nợ phải thu khó địi  Phụ lục 1.7: Giấy tờ làm việc D347 – Kiểm tra tính kỳ việc ghi nhận khoản phải thu  Phụ lục 1.8: Giấy tờ làm việc D345 – Đánh giá chênh lệch tỷ giá cơng nợ có số dư cuối kỳ gốc ngoại tệ PHỤ LỤC BÁO CÁO (File PDF đính kèm)  Phụ lục 2.1: Báo cáo minh bạch năm 2018 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam (AASCs)  Phụ lục 2.2: Báo cáo minh bạch năm 2017 (Bản cập nhật) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam (AASCs) ... tồn công ty, chủ yếu giai đoạn Chuẩn bị kiểm toán giai đoạn Thực kiểm toán, nhóm chúng em xin đưa số đề xuất giải pháp nhằm góp phần hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản phải thu sau ❖ Những đề xuất. .. nhiệm kiểm toán viên với báo cáo kiểm TS Huỳnh Tấn Dũng 66 Chương Đề xuất giải pháp 4.2 SO SÁNH QUY TRÌNH KIỂM TỐN GIỮA QUY TRÌNH LÝ THUYẾT VÀ QUY TRÌNH THỰC TẾ Sau tìm hiểu quy trình kiểm tốn... thực kiểm toán, nhóm kiểm tốn viên có họp với Ban giám đốc đơn vị kiểm toán Nhưng đơn vị không đồng ý muốn giữ nguyên (Nguồn: Tác giả) 4.3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN PHẢI
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY AASCs,

Từ khóa liên quan