0

Tài liệu Quản lý thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội

66 0 0
  • Tài liệu Quản lý thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:30

tai lieu, luan van1 of 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐOAN HÙNG NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập - Họ tên: TS Dương Hoàng Anh - Họ tên: Đỗ Thị Thúy Hằng - Bộ môn : Quản lý kinh tế - Lớp : K54F1 HÀ NỘI, 2021 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 TÓM LƯỢC Đoan Hùng huyện đồi núi trung du, nằm ngã ba ranh giới tỉnh Phú Thọ với hai tỉnh Yên Bái Tuyên Quang Cùng với phát triển kinh tế công đổi đất nước, 10 năm trở lại đây, kinh tế huyện Đoan Hùng có bước tiến bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định Cơ cấu kinh tế Đoan Hùng “Nông - lâm - nghiệp - công nghiệp - tiểu thủ cơng nghiệp - dịch vụ” Là huyện có kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người 28 triệu đồng/ năm Từng bước đời sống người dân cải thiện vật chất văn hóa Từ đó, nhu cầu Bảo hiểm xã hội nói chung Bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng dần trở nên cấp thiết với nhân dân địa bàn Huyện Bên cạnh nội dung bản, Quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện đặt cho ban lãnh đạo cấp vấn đề bật như: Quản lý đối tượng cho hiệu nhằm mục đích phát triển đối tượng tham gia địa bàn Huyện; Quản lý nguồn thu;… Bằng việc sử dụng phương pháp luận nhóm phương pháp thu thập, tổng hợp xử lý số liệu, tác giả làm rõ: Một số sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn cấp Huyện; Phân tích đánh giá thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Đoan Hùng; từ đưa Một số định hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng giai đoạn đến 2025 năm document, khoa luan2 of 98 i tai lieu, luan van3 of 98 LỜI CẢM ƠN Qua trình nỗ lực nghiên cứu hồn thiện đề tài khóa luận: “Quản lý thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng” em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, tồn thể thầy, giáo trường Đại học Thương mại nói chung tồn thể thầy, giáo khoa Kinh tế - Luật nói riêng, tận tình truyền đạt kiến thức cho em suốt năm qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy giáo – TS Dương Hoàng Anh nhiệt tình hướng dẫn, bảo tận tình giúp đỡ em suốt thời gian hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn tập thể Ban lãnh đạo cán Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả tiếp xúc với công việc, trao đổi cung cấp thông tin cần thiết để giúp tác giả hoàn thành luận văn Tuy nhiên, trình độ kiến thức kinh nghiệm thực tiễn cịn hạn chế nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong muốn nhận ý kiến đóng góp từ thầy giáo, giáo để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 , tháng 12 ,năm 2021 Sinh viên Hằng Đỗ Thị Thúy Hằng document, khoa luan3 of 98 ii tai lieu, luan van4 of 98 MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vi DANH MỤC VIẾT TẮT vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài khóa luận Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG I MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN 1.1 Bảo hiểm xã hội tự nguyện Quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.1.1 Bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.1.2 Quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.2 Những nguyên lý quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện cấp Huyện 1.2.1 Nguyên tắc quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện cấp Huyện 1.2.2 Phân cấp quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện cấp Huyện 1.2.3 Mục tiêu Quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn cấp Huyện 10 1.2.4 Nội dung, tiêu, tiêu chí đánh giá thu bảo hiểm xã hội tự nguyện 11 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn cấp Huyện 17 1.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 17 1.3.2 Chính sách pháp luật 17 1.3.3 Đội ngũ cán BHXH Huyện 18 1.3.4 Các yếu tố khác 19 1.4 Kinh nghiệm quản lý thu BHXH tự nguyện địa phương học rút cho huyện Đoan Hùng 19 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa phương khác 19 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Đoan Hùng 22 document, khoa luan4 of 98 iii tai lieu, luan van5 of 98 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐOAN HÙNG 24 2.1 Khái quát thực trạng thu BHXH tự nguyện địa bàn huyện Đoan Hùng 24 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng 24 2.1.2 Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng 27 2.2 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng 30 2.2.1 Những nhân tố thuộc trình độ phát triển kinh tế - xã hội 30 2.2.2 Các nhân tố thuộc chế độ sách Nhà nước 31 2.2.3 Các nhân tố thuộc ngành Bảo hiềm xã hội 31 2.2.4 Các nhân tố khác 31 2.3 Phân tích thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng 32 2.3.1 Thực trạng máy quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội Huyện 32 2.3.2 Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng 34 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng 42 2.4.1 Kết đạt 42 2.4.2 Tồn nguyên nhân 44 CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐOAN HÙNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 48 3.1 Quan điểm, định hướng hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng giai đoạn đến 2025 năm 48 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng 48 3.1.2 Định hướng hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng 49 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng 50 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện tổ chức máy nhân quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện 50 document, khoa luan5 of 98 iv tai lieu, luan van6 of 98 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện triển khai nội dung quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện 51 3.3 Một số kiến nghị 53 3.3.1 Kiên nghị bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ 53 3.3.2 Đối với Bảo hiềm xã hội Việt Nam 54 3.4 Một số vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 54 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO document, khoa luan6 of 98 v tai lieu, luan van7 of 98 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Bảng 1.1 Mức hỗ trợ Nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 13 Bảng 2.1 Cơ cấu trình độ đội ngũ cán BHXH huyện Đoan Hùng 29 Bảng 2.2 Cơ sở vật chất Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng 29 Bảng 2.3 Số lượng cấu tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện huyện Đoan Hùng giai đoạn 2018 – 2020 35 Bảng 2.4 Sự tham gia BHXH TN theo phương thức đóng giai đoạn 2018 – 2020 36 Bảng 2.5 Số tiền thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Đoan Hùng 20182020 38 Bảng 2.6 Cân đối thu – chi Quỹ Bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2018-2020 39 Bảng 2.7 Mức đóng người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 20182020 40 Bảng 2.8 Kết tra, kiểm tra, xử lý vi phạm giai đoạn 2018-2020 42 Hình 2.1 Bản đồ hành huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ 24 Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức máy Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng 28 Hình 2.3 Bộ máy quản lý thu bảo hiểm xã hội cấp Huyện 33 Hình 2.4 Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn 2018-2020 36 Hình 2.5 Ý kiến người lao động mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 38 Hình 2.6 Mức độ hài lịng người lao động dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện 41 document, khoa luan7 of 98 vi tai lieu, luan van8 of 98 DANH MỤC VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ TỪ VIẾT TẮT document, khoa luan8 of 98 ASXH An sinh xã hội BHXH Bảo hiểm xã hội BHXH TN Bảo hiểm xã hội tự nguyện BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp HĐLĐ Hợp đồng lao động NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động NĐ- CP Nghị định phủ NQ/TW Nghị Trung ương QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng QH11 Quốc hội khóa 11 QH13 Quốc hội khóa 13 UBND Ủy ban nhân dân vii tai lieu, luan van9 of 98 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài khóa luận Bảo hiểm xã hội (BHXH) trụ cột hệ thống sách an sinh xã hội nước ta, sách Bảo hiểm xã hội có tính nhân văn sâu sắc, có tầm quan trọng vai trị to lớn sống người Trong công đổi toàn diện đất nước, Đảng ta xác định “ Bảo hiểm xã hội sách lớn Đảng Nhà nước góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động, ổn định trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc” Chế độ sách Bảo hiểm xã hội trải qua nhiều giai đoạn, nhiều lần bổ sung, sửa đổi cải tiến, bước phát triển thành hệ thống chế độ Bảo hiểm xã hội tương đối hoàn chỉnh Đặc biệt, Luật Bảo hiểm xã hội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 29 tháng năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 điều Điều 140 Luật BHXH số 71/2006/QH11, sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện đời thực từ ngày 1/1/2008 Lần lịch sử, có luật Bảo hiểm xã hội, sở pháp lý quan trọng có ý nghĩa to lớn việc thực sách Bảo hiểm xã hội nước ta Thực sách Bảo hiểm xã hội cho người lao động thông qua việc mở rộng độ bao phủ nâng cao hiệu sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm phát huy đầy đủ vai trò trụ cột Bảo hiểm xã hội, góp phần quan trọng khơng cho phát triển kinh tế mà nhằm mục tiêu ổn định xã hội an sinh cho người dân Những nội dung cụ thể hóa Nghị số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 Nghị nêu rõ: “Hệ thống an sinh xã hội phải đa dạng, tồn diện, có tính chia sẻ Nhà nước, xã hội người dân, nhóm dân cư hệ hệ; bảo đảm bền vững, công với mục tiêu Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia Bảo hiểm xã hội; 35% lực lượng lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp” Tiếp đó, Nghị số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020 tiếp tục khẳng định đặt mục tiêu “Thực có hiệu sách, chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, Bảo hiểm xã hội tự nguyện…” document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 Qua nhiều năm triển khai thực Bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đạt số thành tựu định thực sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, tạo điều kiện cho người lao động tự có hội thụ hưởng sách an sinh xã hội hết tuổi lao động Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực Bảo hiểm xã hội tự nguyện thời gian qua gặp số khó khăn, ảnh hưởng đến cơng tác phát triển đối tượng nên tỷ lệ người lao động tham gia Bảo hiểm xã tự nguyện cịn thấp, điều xuất phát từ số nguyên nhân như: công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thực liệt; điều kiện kinh tế người dân cịn nhiều khó khăn; phối hợp tổ chức thực sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện cấp, ngành địa phương với quan Bảo hiểm xã hội chưa thường xuyên, thiếu quan tâm, có nơi coi nhiệm vụ riêng quan Bảo hiểm xã hội … Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng Quản lý thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện, sinh viên mạnh dạn chọn đề tài: “Quản lý thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng” làm đề tài nghiên cứu cho Khóa luận tốt nghiệp Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Những yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ b) Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn đến 2025 năm c) Nhiệm vụ nghiên cứu Với mục tiêu nghiên cứu nêu, khóa luận xác định nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống làm rõ số vấn đề lý luận quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn Huyện - Phân tích đánh giá thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Đoan Hùng Chỉ thành công tồn quản ý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn Huyện - Trên sở quan điểm, định hướng thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa phương, đề xuất giải pháp số kiến nghị hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn huyện Đoan Hùng giai đoạn đến 2025 năm document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van52 of 98 đếu qua năm Mạng lưới đại lý thu bước đầu đầu mối, chân rết kết nối NLÐ với sách BHXH TN Thứ ba, công tác kiểm tra xử lý vi phạm ngày trọng Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng xem điều kiện tiên quyết định hiệu hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn Huyện Qua kiểm tra tiếp cận sát đến đối tượng NLĐ đơn vị SDLĐ tham gia BHXH TN để hiểu tâm tư nguyện vọng người tham gia từ có sách, quy chế phù hợp phục vụ họ Đồng thời phát sai phạm, nghiêm chỉnh xử lý vi phạm giúp giảm thâm hụt quỹ BHXH thực pháp luật Nhà nước quy định Thứ tư, kết ngồi mong đợi, cơng tác nâng cao chất lượng dịch vụ BHXH TN - Ngoài nghệp vụ chuyên môn, BHXH Huyện không ngừng quan tâm, rèn luyện đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ, nhân viên phẩm chất đạo đức Mỗi người tuyên truyền viên sách BHXH TN, hăng hái, nhiệt tình, cơng tác hết lịng, phục vụ nhân dân góp phần phát triển nghiệp BHXH nói chung phát triển sách BHXH TN nói riêng - Bộ máy quản lý thu BHXH TN địa bàn huyện Đoan Hùng, đặc biệt quan BHXH Huyện ưu tiên công tác cải cách hành Do đó, thủ tục hành đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia thụ hưởng sách BHXH TN Việc thực tốt chế độ cửa góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia BHXH TN NLĐ, tạo tin tưởng NLĐ sách BHXH TN - Ngồi ra, BHXH Huyện tích cực việc ứng dụng cơng nghệ thông tin vào công tác quản lý thu BHXH TN đào tạo cán bộ, trang bị máy móc, thiết bị để sử dụng phần mềm quản lý thu BHXH, phần mềm cấp, quản lý số BHXH, kết nối liệu BHXH Huyện với đại lý thu thực giao dịch qua cổng thông tin điện tử ngành Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho công tác quản lỷ thu nâng cao chất lượng hiệu 2.4.2 Tồn nguyên nhân 2.4.2.1 Tồn Thời gian qua, công tác quản lý thu BHXH TN địa bàn huyện Đoan Hùng đạt kết định, nhiên bên cạnh cịn tồn khơng hạn chế cụ thể: - Cơng tác tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật BHXH TN đến đối tượng người dân chưa đạt hiệu cao document, khoa luan52 of 98 44 tai lieu, luan van53 of 98 Thực tế cho thấy, nhiều NLÐ chưa hiểu biết đầy đủ ý nghĩa ích lợi sách BHXH TN Khơng người cịn nhầm lẫn BHXH TN với bảo hiểm hưu trí cơng ty bảo hiêm thương mại Đây số nguyền nhân dẫn đến số lượng người tham gia BHXH TN người dân cịn thấp Để giúp cho người dân nắm hết quyền lợi thủ tục tham gia BHXH TN cơng tác tun truyền phổ biến sách pháp luật BHXH TN cần phải thực thường xuyên, liên tục Nội dung phương pháp tun truyền phải thích hợp với nhóm lao động Trong doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ làm công tác truyền thông vô hiệu với đội ngũ tư vấn viên hùng hậu, chuyên nghiệp, tiếp cận đến người dân, đưa chiến dịch quảng cáo sử dụng phương tiện truyền thơng đa dạng với chi phí quảng cáo lớn chương trình truyền hình, báo mạng, tờ rơi việc tun truyền sách BHXH TN địa bàn huyện Đoan Hùng mang nặng tính hình thức, chưa sâu rộng, thiếu hấp dẫn người xem, người nghe nên chưa thực tác động mạnh mẽ để người dân hiều biết tích cực tham gia BHXH TN Thực tế nhiều người lao động hỏi cịn chưa biết đến sách BHXH TN, chưa biết cách thức tham gia nào, mức đóng, phương thức đóng quyền lợi Thực tế hệ thống đài phát tun truyền, cung cấp thơng tin sách BHXH TN, nhiên thơng tin cịn nặng tính cổ động, đa số đơn đọc lại thơng tin sách, pháp luật Thơng tin phát vào buối sáng sớm buối chiều làm NLÐ tự nên hiệu tuyên truyên chưa cao - Đội ngũ cán làm công tác quản lý thu BHXH TN thiếu chưa chuyên nghiệp Hiện số lượng nhân viên làm công tác thu BHXH TN Cịn so với nhu cầu, đa số cán kiêm nhiệm nhiều công việc nên mặt nghiệp vụ quản lý thu BHXH TN chưa chuyên sâu, cơng tác tun truyền phổ biển sách pháp luật BHXH TN xã, thị trấn chưa chuyên nghiệp Cán quản lý thu BHXH TN chưa thực trở thành nịng cốt cơng tác phát triên sách BHXH TN Hiện cán quản lý thu chủ yếu làm công tác tổng hợp số liệu thu từ phận kế toán đại lý thu, quản lý đối tượng hoạt động đại lý Như cán quản lý thu BHXH TN dùng lại công tác chuyên môn nghiệp vụ chưa thực sâu, sát xuống địa bàn thực công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ sách BHXH TN, Bản thân nhân viên thực công tác quản lý thu BHXH TN kiêm nhiệm nhiều công việc nên không đủ thời gian để tiếp xúc trực tiếp với NLÐ chưa đào tạo chuyên sâu công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục Ngoài nghiệp document, khoa luan53 of 98 45 tai lieu, luan van54 of 98 vụ chuyên môn cán quản lý thu dừng lại việc hướng dẫn nghiệp vụ cho đại lý thu giải thích chế độ, sách cho NLÐ họ yêu cầu - Hiệu hoạt động đại lý thu BHXH TN hạn chế Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH TN công tác ưu tiên hàng đầu hoạt động quản lý thu BHXH TN Công tác chủ yều dựa vào đại lý thu Hiệu hoạt động đại lý thu chưa cao, phát triển mặt số lượng chưa đạt yêu cầu chất lượng Trong thời gian qua đại lý thu hoạt động mang tính thụ động, chủ yếu ngồi chờ NLÐ đến tham gia chính, cơng tác tun truyến, vận động người dân tham gia BHXH TN từ đại lý thu bước đầu tiến hành, nhiên chưa thường xuyên, liên tục chưa mang tính chuyên nghiệp Do kết đạt chưa cao Gặp gỡ tiếp xúc nhiều với người dân đội ngũ nhân viên đại lý thu Tuy nhiên đội ngũ nhân viên làm công tác đại lý thu tập huấn thu BHXH TN thân họ chưa nắm vững hết nội dung chế độ BHXH TN, đồng thời khả truyền tải thông tin, thuyết phục người dân tham gia nhân viên đại lý thu làm Bản thân nhân viên đại lý nhân viên làm việc UBND xã, quan bưu điện hay Liên đoàn lao động, Hội phụ nữ, Hội nông dân,… nên họ chi cán làm công tác kiêm nhiệm Công tác đại lý thu dừng lại hoạt động thu tiền đóng BHXH TN cho NLĐ có nhu cầu Mạng lưới rộng khặp đại lý thu xã, thị trấn địa bàn chi địa thuận lợi cho NLÐ đóng tiên BHXH TN chưa thực triển khai hoạt động khai thác phát triển đối tượng 2.4.2.2 Những nguyên nhân dẫn đến tồn Quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng Sở dĩ cịn tồn trên, có nhiều nguyên nhân, song tập trung lại có nguyên nhân chủ yều sau: - Nguyên nhân chủ quan: Hệ thông văn quy định, hướng dẫn thực sách BHXH chưa đồng bộ, cịn chơng chéo, thiêu tính thống gây khó khăn tổ chức thực BHXH huyện Đoan Hùng Hoạt động quan quản lý Nhà nước BHXH TN yếu, hiệu thấp Việc ban hành văn quy định, hướng dẫn thực sách BHXH TN cịn chậm, chưa đáp úmg yêu cầu cụ thể thời kỳ, chưa phù hợp với điều kiện thực tế Nguồn nhân lực phục vụ cho ngành BHXH thiếu, số lượng cán cơng chức ngành phải giải khối lượng cơng việc lớn nên gây ảnh hưởng đến chất lượng cơng việc Việc đào tạo nâng cao trình độ chun môn document, khoa luan54 of 98 46 tai lieu, luan van55 of 98 nghiệp vụ cho cán ngành BHXH chưa thường xun, cịn mang tính hình thức dẫn đến chất lượng nguồn nhân lực không đồng theo trình độ độ tuổi, chun mơn hóa chưa cao Hệ thơng máy tính, cơng cụ dụng cụ cũ, số máy tính lỗi thời, phần mềm hệ thống, sở liệu chưa đồng bộ, dẫn đến xử lý giao dịch, xử lý hồ sơ nhiều thời gian Công tác kiểm tra xử lý vi phạm sách BHXH TN quan Bảo hiểm xã hội Huyện đơn vị SDLÐ nhiều bất cập, han chế Các chế tài để xử phạt đơn vị chưa đủ mạnh đề dăn đe, chưa nghiêm cịn nhiều đơn vị SDLD thường xuyên né tránh, không thực nghĩa vụ đóng nộp tham gia BHTN TN cho NLÐ Cán thu chưa kiên xử lý trường hợp khất nộp, chậm nộp Một số cản nể nang quen biết nên thường ngại đốc thu nộp BHXH TN - Nguyên nhân khách quan: Ngồi ra, qua tìm hiêu biết, khó khăn lớn mà việc Quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện phải đối mặt thời gian qua hầu hết doanh nghiệp huyện, khối quốc doanh làm ăn khơng đạt kết mong muốn, chí nhiều đơn vị làm ăn thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần nợ ln tiên đóng BHXH TN; nguyên nhân từ phía đối tượng tham gia (nhận thức, mức thu nhập, nhu cầu); từ điều kiện kinh tế - xã hội vùng Huyện; thời gian gần diễn biến phức tạp đại dịch COVID-19 document, khoa luan55 of 98 47 tai lieu, luan van56 of 98 CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐOAN HÙNG GIAI ĐOẠN ĐẾN 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 3.1 Quan điểm, định hướng hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng giai đoạn đến 2025 năm 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng Do đặc điểm kinh tế - xã hội huyên Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đặc điểm dân cư địa bàn huyện Đoan Hùng mà quan điểm quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyên việc thực tốt sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội tự nguyên thực trụ cột hệ thống an sinh xã hội Truyền thơng đầy đủ, kịp thời, xác chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyên thủ tục thuận lợi, mang lại lợi ích cho người dân để người dân huyện Đoan Hùng nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng bảo hiểm xã hội tự nguyên Từng bước mở rộng vững diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân toàn Huyện Phát triển hệ thống thu bảo hiểm xã hội linh hoạt, đảm bảo dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân cách thuận lợi, kịp thời theo nguyên tắc đóng - hưởng, cơng bằng, bình đẳng, chia sẻ bền vững Nâng cao lực, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước phát triển hệ thống thực sách bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng cách tinh gọn, chuyên nghiệp, đại, tin cậy minh bạch Thực Nghị số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cải cách sách bảo hiểm xã hội Nghị khẳng định quan điểm: “BHXH trụ cột hệ thống an sinh xã hội, góp phần quan trọng thực tiến bộ, cơng xã hội, bảo đảm ổn định trị- xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước” Nghị đề mục tiêu” Cải cách sách BHXH thực trụ cột hệ thống an sinh xã hội, bước mở rộng vững diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt , đa dạng, đa tầng, đại hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, cơng bình đẳng, chia sẻ bền vững” Trong nội dung cải cách sách BHXH có nội dung xây dựng hệ thống BHXH đa tầng gồm: - Trợ cấp hưu trí xã hội: Ngân sách nhà nước cung cấp khoản trợ cấp cho người cao tuổi khơng có lương, BHXH hàng tháng Có sách huy động document, khoa luan56 of 98 48 tai lieu, luan van57 of 98 nguồn lực xã hội đóng thêm để đối tượng có mức hưởng cao hơn; điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả ngân sách - Bảo hiểm xã hội bao gồm BHXH bắt buộc BHXH tự nguyện: BHXH bắt buộc ( với chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau, thai sản, thất nghiệp) dựa đóng góp người lao động người sử dụng lao động BHXH tự nguyện (với chế độ hưu trí, tử tuất nay, tứng bước mở rộng sang chế độ khác) dựa đóng góp người lao động khơng có quan hệ lao động; có hỗ trợ phù hợp từ ngân sách nhà nước cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi thức để mở rộng diện bao phủ BHXH; nâng cao ý thức trách nhiệm người lao dộngđối với việc tự bảo đảm an sinh cho thân Mở rộng diện bao phủ BHXH theo lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu phù hợp thời kỳ - Bảo hiểm hưu trí bổ sung chế độ hưu trí tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động người lao động có thêm lựa chọn tham gia đóng góp để hưởng mức lương hưu cao Phù hợp với mơi trường trị, luật pháp, xã hội - văn hóa kinh tế địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, Bảo hiểm Xã hội huyện Đoan Hùng xây dựng Chương trình hành động thực Nghị số 28-NQ/TW địa bàn huyện với nội dung, mục tiêu chủ yếu sau: 3.1.2 Định hướng hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng Tăng cường lãnh đạo, đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH trọng đến sách BHXH TN Cấp ủy đảng, quyền, đồn thể trị - xã hội cấp Thành phố phải xác định rõ trách nhiệm việc lãnh đạo, đạo thực sách bảo hiểm xã hội Để cán bộ, đảng viên toàn thể nhân dân Thủ nhận thức vai trị, ý nghĩa, tầm quan trọng sách BHXH TN tới hệ thống an sinh xã hội cần có nội dung tuyên truyền phù hợp hình thức tuyên truyền phong phú từ tạo động lịng, trí thực sách BHXH TN địa bàn Huyện Nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm người lao động đội với việc tự bảo đảm an sinh cho thân - Tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động, việc làm, BHXH Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung văn bàn pháp luật BHXH cho phù hợp với thực tiễn, tạo điều tiển tới BHXH toàn dân; xây dựng hệ thống BHXH hội đa dạng, linh hoạt; đảm bảo bình đẳng, cơng bằng, chia sẻ người tham gia thụ hưởng: phát triên quỹ BHXH an toàn, hiệu bền vững document, khoa luan57 of 98 49 tai lieu, luan van58 of 98 - Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước BHXH TN cấp, ngành địa phương phải có phối hợp chặt chẽ cơng tác quản lý thu BHXH TN, xử lý kịp thời vướng mắc, khó khăn phát sinh q trình triển khai thực sách Phải có phân cơng nhiệm vụ trách nhiệm cho phận, đơn vị Tăng cường công tác tra, kiêm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật BHXH, kịp thời phát xử lý nghiêm vi phạm, hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để thực tốt việc liên thơng liệu phịng, ban, ngành từ nâng cao hiệu quản lý đối tượng tham gia BHXH TN thực thi sách BHXH TN địa bàn Huyện Thực việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn kết hoạt động BHXH TN cách khoa học Nâng cao chất lượng phục vụ quan BHXH - Nâng cao lực tổ chức điều hành hoạt động quản lý thu BHXH nhằm đạt chất lượng, hiệu Hoàn thiện xây dựng máy tố chức thực thi sách BHXH TN theo Nghị số 18-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thổng trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" Đây mạnh cải cách thủ tục hành chính, úng dụng cơng nghệ thơng tin, thực dịch vụ công trực tuyến tất linh vực BHXH đạt mức độ 4: đẩy mạnh hoàn thiện việc kết nối với sở liệu quốc gia nhằm phục vụ tốt công tác thực sách BHXH Ngăn chặn kịp thời việc trục lợi, gian lận sách BHXH TN Nghiên cứu đề xuất BHXH Tỉnh chế tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ - Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, phát huy vai trị tổ chức trị - xã hội, tăng cường giám sát, phối hợp nhân dân Tăng cường lãnh đạo cấp ủy đảng đến sở tổ chức thực sách BHXH TN Phát huy vai trò cấp Ủy-Đảng huyện Đoan Hùng, tổ chức trị - xã hội nhân dân Huyện tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt chủ trương, sách, pháp luật BHXH TN giám sát, phản biện xã hội việc thực sách quan có thẩm quyền - Xây dựng kế hoạch, dự tốn thu chi trình BHXH Tỉnh Uỷ ban nhân dân Huyện có biện pháp tiết kiệm từ nguồn ngân sách địa phương huy động nguồn lực xã hội đóng góp hỗ trợ thêm cho NLÐ dịa bàn nhằm tăng cường độ bao phủ BHXH 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện tổ chức máy nhân quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện document, khoa luan58 of 98 50 tai lieu, luan van59 of 98 - Kiện toàn, hoàn thiện tổ chức máy quản lý thu BHXH TN Phân công rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm quan máy quản lý thu BHXH TN Mỗi phận, đơn vị liên quan cử lãnh đạo phụ trách chịu trách nhiệm kết hoạt động quản lý thu BHXH TN phân cơng Có phối hợp chặt chẽ ban ngành địa phương, xác định việc thực sách BHXH TN địa bàn nhiệm vụ trị quan trọng, cần thiết Xây dựng mục tiêu, chương trình hành động cụ thể cho giai đoạn, phù hợp với tình hinh kinh tế - xã hội địa phương - Xây dựng đội ngũ cán quản lý thu BHXH TN tâm huyết, tự tin, chuyên nghiệp Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phải trọng từ nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Chuẩn mực đạo đức toàn ngành BHXH quan BHXH huyện Đoan Hùng cô đọng, tập trung vào tiêu chuẩn, thể qua 05 chữ "Tâm, Tâm, Trí, Tin, Trung": có tâm sáng, yêu ngành, yêu nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân; có tâm bao quát lĩnh vực công tác phân công phụ trách, có phương pháp làm việc khoa học tư đổi mới, động, sáng tạo; có trí tuệ, chun mơn cao, lĩnh trị vững vàng; cơng chức, viên chức, người lao động, việc hồn thành xuất sắc nhiệm vụ mình, góp phần xây dựng tăng lịng tin nhân dân với sách BHXH TN nói chung với ngành BHXH nói riêng Để chuẩn hố đội ngũ cơng chức, viên chức làm công tác BHXH TN cần liên tục mở lớp bồi dưỡng tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền, vận động, thuyết phục Cán làm công tác thu, phát triển đối tượng phải nắm vững địa bàn, nâng cao khả thuyết phục vận động nhân dân tham gia, sâu sát sở, cầu nối sách nhà nước với người dân; cán làm công tác tiếp nhận hồ sơ nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, coi việc tổ chức, cá nhân việc đế tận tâm giải quyết, biết lắng nghe tiếp thu ý kiến đáng khách đến giao dịch để cải tiển quy trình, trả kết hạn; với cán làm nghiệp vụ sách phải tích cực nghiên cứu, nắm vững quy định để giải người, chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bố trí cán có đủ phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, lực chuyên môn nghiệp vụ làm cơng tác tra, kiểm tra 3.2.2 Giải pháp hồn thiện triển khai nội dung quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện a, Hoàn thiện quản lý mở rộng đối tượng tham gia - Thực công tác điều tra, thống kê xác đối tượng đủ điều kiện tham gia BHXH TN địa bàn Từ nắm bắt đối tượng cần tập trung tuyên truyền, vận động document, khoa luan59 of 98 51 tai lieu, luan van60 of 98 - Thực phân nhóm người lao động theo tiêu chí ngành nghề khác đề vận dụng linh hoạt phương pháp vận động người lao động tham gia BHXH TN với hình thức phù hợp Tùy thuộc vào yếu tố nhận thức, nhu cầu, mong muốn tham gia nhóm đối tượng mà triển khai, phát triển theo nguyên tắc dễ trước - khó sau Đối với NLÐ tham gia BHXH TN phải lập hồ sơ cá nhân theo dõi đầy đủ để tạo điều kiện thuận lợi giải vướng mắc đồng thời đôn độc, nhắc nhở để NLÐ tiệp tục tham gia BHXH TN cách liên tục - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sách BHXH TN cho NLĐ Với vai trị quan trọng cơng tác tun truyển, thời gian tới huyện Đoan Hùng phải phối hợp với quan truyền thông tăng cường hoạt động tuyên truyền sách BHXH TN, cần phải xác định nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, đảm bảo quyền lợi ích cho người lao động b, Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng đảm bảo quản lý tốt quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện - Bằng giải pháp xử phạt nghiêm minh vi phạm đóng BHXH TN, liệt khởi kiện đơn vị nợ lớn, thời gian nợ kéo dài mà sau quan Bảo hiểm xã hội thực biện pháp hành khơng chuyển biến - Ban hành văn phối hợp quan BHXH huyện với ngành Lao động thương binh Xã Hội địa phương, thơng qua hình thức xây dựng Quy chế phối hợp thực sách, chế độ BHXH cho NLÐ, Để đảm bảo sở pháp lý phối hợp thực hiện, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác bên cần có hướng dẫn có hiệp y quan quản lý cấp Quy chế đó, phòng LÐTB&XH, BHXH huyện Phòng LDTB&XH thực quản lý nhà nước, BHXH Huyện quan thực Liên đoàn lao động thực giám sát, đặc biệt phát huy vai trị tổ chức Cơng đồn, đặc biệt Liên đoàn lao động giám sát chặt chẽ việc hình thành hoạt động Cơng đồn sở doanh nghiệp trốn, nợ BHXH TN để Cơng đồn sở có chỗ dựa vững bảo vệ quyền lợi đáng, hợp pháp NLÐ Triển khai xây dựng văn liên tịch với Ngân hàng, Kho bạc để thực việc trích nộp BHXH TN lãi số tiền nợ BHXH TN từ tài khoản DN phong toả tài khoản đến DN nộp đủ tiền nợ BHXH theo quy định pháp luật - Cần có quy định đồng đủ mạnh, đặc biệt hoàn thiện hệ thống luật pháp Vì nay, DN nợ đọng BHXH TN kéo dài triền miên, khoản tiền vậy, chí 1/10 thuế bị khép vào tội trốn document, khoa luan60 of 98 52 tai lieu, luan van61 of 98 thuế Vậy, nên quy dịnh trốn đóng, nợ đóng BHXH TN tội danh để xử lý nhiều hình thức c, Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm Theo Nghị định số 01/2016/NÐ-CP ngày 05/01/2016 Chính phủ Quy định chức nhiệm vụ, quyền hạn cấu tố chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định Bảo hiểm xã hội Huyện quyền tra, kiểm tra việc ký hợp đồng, việc đóng, chi trả BHXH TN, tra lĩnh vực thu BHXH TN, Do đó, Tổ thu Bảo hiểm xã hội Huyện cần lập kế hoạch cụ thể năm để trình giám đốc phê duyệt, kế hoạch kiểm tra cần tập trung vào việc thực sách, pháp luật BHXH, việc quản lý đội tượng trả chê độ BHXH TN Đối với Quản lý thu sở danh sách lao động, bảng lương hàng tháng, hợp đồng lao động chứng từ khác quan BHXH thực đối chiếu với danh sách lao động tham gia lại quan BHXH dễ tìm người doanh nghiệp chưa tham gia BHXH TN Cũng qua công tác kiểm tra sớm phát cán làm cơng tác thu BHXH TN có hành vi lạm dụng quỹ BHXH TN, gây khó khăn phiên hà cho doanh nghiệp tham gia , qua cơng tác kiểm tra, đồn kiểm tra tháo gỡ đề nghị lãnh đao quan Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng giải kịp thời khó khăn vướng mắc q trình thực chế độ BHXH TN sở Thông qua việc tra, kiểm tra giúp quan Bảo hiểm xã hội phát trường hợp cố tình nợ đọng tiền thu BHXH, cố tình trốn đóng BHXH TN cho người lạo động vi phạm mà đơn vị tổ chức mắc phải trình thực sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiên nghị bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ BXHX tỉnh Phú Thọ cần tập trung thực tốt vấn đề, tham mưu cho tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã đơn vị SDLÐ, đặc biệt đơn vị khu vực kinh tế nhà nước thực tốt pháp luật BHXH Phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, tra, kiểm tra việc thực sách BHXH quan, đơn vị địa bàn, BHXH tỉnh Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh cần xây dựng, triển khai quy định phối hợp quản lý nhà nước lĩnh vực BHXH Căn vào thực tiễn số lượng cán làm công tác chuyên môn BHXH tỉnh Phú Thọ bổ sung đội ngũ cán cơng chức có lực, trình độ phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc, nhằm thúc đẩy phát triển BHXH huyện Đoan Hùng nói riêng BHXH huyện khác nói chung Đối với đơn vị SDLÐ cố tình document, khoa luan61 of 98 53 tai lieu, luan van62 of 98 vi phạm pháp luật BHXH TN nhiều lần BHXH tỉnh có thê với BHXH địa phương xử lý triệt để hành vi vi phạm pháp luật BHXH TN, có biện pháp cứng rắn với tình trạng né tránh trách nhiệm chủ SDLĐ công tác chun mơn nhằm khích lệ tinh thần làm việc đơn vị Bên cạnh hình thức xử phạt hành vi sai trái cơng việc, chưa nhận thức vai trị, trách nhiệm Khi tiếp nhận nghị định, thơng tư thực BHXH TN từ BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh nên gửi thông báo hướng dẫn thực cụ thể kèm theo nghị định, thông tư để BHXH huyện thực nghiệp vụ, chuyên môn cách dễ dàng hơn, nắm bặt kịp thời thay đội 3.3.2 Đối với Bảo hiềm xã hội Việt Nam - Xây dựng chiến lược phát triển sách BHXH TN, mở rộng đối tượng tham gia BHXH TN để đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 Thí điểm thành lập số văn phòng tư vấn ngành BHXH Qua thực tế nghiên cứu cho thấy: để phát triến đối tượng tham gia BHXH, nâng cao nhận thức pháp luật tố chức, cá nhân việc thực quy định BHXH, việc thành lập hệ thống tổ chức tư vấn BHXH cần thiết Ở nhiều nước giới, hệ thống tư vấn BHXH phát triển Trong nước ta, chưa có quan tư vấn riêng BHXH nên hoạt động cịn mang tính tự phát, hiệu đem lại cho người lao động thấp Tăng mức hỗ trợ nguổn kinh phí chi thù lao đại lý thu BHXH tự nguyện Hiện hoa hồng đại lý thu cịn thấp nên chưa khuyến khích nhân viện đại lý việc tuyên truyền, vận động NLĐ tham gia BHXH TN - Bổ sung nhân hàng năm đủ số lượng, chất luợng phải dựa số nghiệp vụ phát sinh hàng năm đơn vị để đảm bảo đủ số biên chế cách hợp lý - Tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kịp thời thường xuyên cán làm công tác thu, công tác tra, kiểm tra Cải cách thủ tục hành theo hướng đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, rút ngắn thời gian trả kết thủ tục hành Tăng cường kinh phí tuyên truyền xây dụng kế hoạch phương thức thực tuyên truyển sách BHXH TN cách hiệu 3.4 Một số vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Từ phân tích thành cơng tồn tại, hạn chế quản lý thu nói thấy, BHXH TN thể chế hóa luật BHXH, việc triển khai thực lại trình phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Ngoài nguyên nhân khách quan thu nhập NLÐ khu vực phi thức cịn thấp khơng ổn định Nhận thức NLÐ thuộc diện đóng BHXH TN cịn chưa cao cịn có ngun nhân chủ quan khiến công tác quản lý thu BHXH TN document, khoa luan62 of 98 54 tai lieu, luan van63 of 98 nhiều bất cập, hạn chế, cụ thể sách BHXH TN cịn chưa thực phù hợp, máy quản lý chưa hiệu quả, thủ tục hành cịn cồng kềnh, Điều đặt số vấn đề cần tiếp tục giải - Vấn đề việc thực thi sách Bảo hiểm xã hội quản lý thu BHXH TN - Vấn đề nâng cao trình độ đội ngũ cán ngành BHXH công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện - Vấn đề nâng cao hiệu hoạt động quản lý thu BHXH TN đại lý thu địa bàn huyện Đoan Hùng document, khoa luan63 of 98 55 tai lieu, luan van64 of 98 KẾT LUẬN Bảo hiểm xã hội sách xã hội lớn Đảng Nhà nước ta, với chủ trương sách đảm bảo mặt vật chất, tinh thần cho người tham gia thụ hưởng chế độ BHXH thành phần, khu vực kinh tế BHXH tự nguyện đóng vai trị quan trọng hệ thống an sinh xã hội quốc gia điều kiện kinh tế thị trường, quốc gia phát triển có lực lượng lao động làm việc khu vực phi thức nơng dân, người lao động tự chiếm tỷ lệ lớn Chính vậy, việc tăng cuờng công tác quản lý thu BHXH TN từ mở rộng đơi tượng tham gia BHXH TN mục tiêu quan trọng ngành BHXH nhăm mục tiêu cụ hóa chủ trương Qua 10 năm triến khai Luật BHXH nói chung sách BHXH TN nói riêng, với tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý cấp ủy Đảng, UBND, phối hợp ban, ngành, đồn thể, nỗ lực phấn đấu khơng ngừng đội ngũ công chức, viên chức BHXH huyện Đoan Hùng, bước đầu chế độ sách BHXH TN buớc vào sống, góp phần đảm bảo ổn định trị phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, trinh triên khai thực thu BHXH TN năm qua cịn tơn khơng vướng măc, bất cập, hạn chế Thực tiễn phát triển sách BHXH TN đặt cho cơng tác quản lý thu BHXH TN nhiệm vụ to lớn Làm để quản lý thu BHXH TN ngày hoàn thiện nhằm tăng nguồn thu để thực sách BHXH TN NLĐ, đồng thời góp phần tạo điều kiện phát triển Quỹ BHXH TN cách bền vững Bằng phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá thực tiễn lý luận khoa học, đề tài: “Quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng", sâu nghiên cứu, làm rõ hai phương diện lý luận thực tiễn thực trạng quản lý thu BHXH TN địa bàn huyện Đoan Hùng, đánh giá thành cơng hạn chế, tìm nguyên nhân, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm đưa giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH TN Do thời gian nghiên cứu kiên thức nhiều hạn chế nên luận khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiên đóng góp q báu thầy giáo, giáo! document, khoa luan64 of 98 56 tai lieu, luan van65 of 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 (2012) [2] Bộ trị Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020 (2012) [3] Quốc hội, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 (2014) [4] Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định 959/QĐ-BHXH, ngày 09/9/2015 Tổng Giám đốc BHXH việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế; quản lý sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế (2015) [5] Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 chức nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức BHXH địa phương (2016) [6] Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quyết định 595/QĐ-BHXH, ngày 14/4/2017 Tổng Giám đốc BHXH việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (2017) [7] Bảo hiểm Xã hội huyện Đoan Hùng (nhiều năm), Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2018, 2019, 2020 Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng [8] Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ (nhiều năm), Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2018, 2019, 2020 Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ [9] Chính phủ, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2015 Nghị định chi tiết số điều luật Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tự nguyện (1998) [10] Chính phủ, Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 việc hướng dẫn số điều luật Luật BHXH vê BHXH tự nguyện (2007) [11] Chính phủ, Nghị định số 94/2008/NĐ-CP, ngày 22/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn cấu tổ chức BHXH Việt Nam (2008) [12] Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), Nghị số 18-NQ/TW: "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thổng trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" (2017) [13] Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), Nghị số 28-NQ/TW ngày 23-52018 cải cách sách bảo hiểm xã hội (2018) document, khoa luan65 of 98 tai lieu, luan van66 of 98 [14] Nguyễn Văn Định, Giáo trình Bảo hiểm, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội (2008) [15] TS Hồng Mạnh Cừ, Ths Đồn Thị Thu Hương, Giáo trình bảo hiểm xã hội, Nxb Tài chính, Hà Nội, (2011) [16] Quốc hội; Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (2006) [17] Võ Thành Tâm , Giáo trình BHXH, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, (2013) [18] Văn số 1958/UBND-VX ngày 21/9/2014 việc Tăng cường quản lý tổ chức thực sách BHXH, BHYT địa bàn [19] Văn số 2008/BHXH-PT ngày 27/8/2014 việc Tăng cường công tác thu BHXH, BHYT, đồng thời đề giải pháp thực phát triển đối tượng, tăng cường thu giảm nợ đọng [20] Website: http://www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn document, khoa luan66 of 98 ... LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN 1.1 Bảo hiểm xã hội tự nguyện Quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.1.1 Bảo hiểm xã hội tự nguyện. .. Bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.1.2 Quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.2 Những nguyên lý quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện cấp Huyện 1.2.1 Nguyên tắc quản lý. .. 2.3.2 Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan Hùng 34 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm xã hội huyện Đoan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Quản lý thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội,