0

Quản lý xã hội về phòng, chống tệ nạn ma túy ở thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh hiện nay

82 6 0
  • Quản lý xã hội về phòng, chống tệ nạn ma túy ở thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TR QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ XÃ HỘ V T ỞT À Ố C , CHỐNG TỆ NẠN T C KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC năm 2020 ỆN NAY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TR QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ XÃ HỘ V T ỞT À Ố , CHỐNG TỆ NẠN C T C ỆN NAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CHÍNH TR HỌC MÃ SỐ: 31 02 01 gườ hướng dẫn khoa học gười thực T V T T : NGUYỄN VÂN ANH năm 2020 LỜI C M ĐO Tô x n cam đoan khóa luận “ l cơng c u đ c lậ c a ng ô ướ ự hướng ẫn c a TS nh ngh n Thu Quyên Các thông tin, số liệu mà sử dụng dẫn ch ng ch ng minh cho luận đ ểm khóa luận trung thực Các trích dẫn khóa luận trích dẫn theo nguồn tài liệu danh mục tài liệu tham khảo Tôi xin chịu trách nhiệm khóa luận tốt nghiệp c a Hà N i, ngày tháng năm 2020 TÁC GIẢ KHÓA LUẬN LỜI CẢM Ơ Để ho n h nh đề tài “ ” làm khóa luận tốt nghiệ đại hi học, bên cạnh cố gắng nỗ lực c a thân, em nhận giúp đỡ, hỗ trợ từ g a đ nh hầy cô bạn bè Đây nguồn đ ng lực to lớn để em ho n h nh khóa luận c a Em xin chân thành cảm ơn hầy g áo Khoa h nước Pháp luậ ạo đ ều kiện g ú đỡ cho em suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân h nh v v n hướng dẫn – T V Thị Thu âu ắc tới giảng uy n định hướng hướng dẫn bảo tận tình giúp khóa luận c a em ngày hoàn thiện Và cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến g a đ nh bạn bè ng h g ú đỡ tạo đ ều kiện tốt nhấ để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp c a Do thời gian có hạn hạn chế c a thân q trình nghiên c u viết khóa luận, chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng gó bảo c a thầy, cô giáo để khóa luận c a m nh hồn thiện Em xin chân thành c ! Hà N i, ngày tháng Sinh viên ă 2020 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Đ D LĐT &X Nxb :H đồng nhân dân Lao đ ng - Thương b nh v Xã h i h xuấ TNMT : Tệ nạn ma úy UBND : Ủy ban nhân dân MụC LụC MỞ ĐẦU C ươ 1: M Ố ĐỀ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ XÃ H I Ề PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY 1.1 Khá n ệm đặc đ ểm c a uản l xã h h ng chống ệ nạn ma úy ung 1.2 Nguyên tắc, n hương há uản l xã h phòng, chống ệ nạn ma úy 16 C ươ Ệ 2: Ạ C M IỆ Ạ Ả Ở I P Ố ẮC C Ố I ẮC I 28 Các yếu tố ác đ ng đến quản lý xã h i phòng, chống ệ nạn ma úy h nh hố ắc 2.2 Kế úy C ươ nh ỉnh ắc nh h ện 28 uả, hạn chế quản lý xã h i phòng, chống ệ nạn ma h nh hố ắc 3: P Ơ I ỀP ẮC I nh ỉnh ắc nh h ện v nguy n nhân 39 IẢI P ,C Ố ẮC I Ệ ỜI Ạ I P M ma úy úy h nh hố ắc ả há nh ỉnh ắc ăng cường uản l xã h h nh hố ắc nh ỉnh ắc C Ờ Ở Ả P Ố I 54 hương hướng ăng cường uản l xã h Ế ỀP h ng, chống ệ nạn nh hờ g an 55 h ng, chống ệ nạn ma nh hờ g an 57 Ậ 71 MỤC I IỆ M ẢO DANH MụC BảNG ả 2.1 Bảng thống kê số hường có người nghiện ma úy v ngh ện có hồ uản l n địa b n h nh hố ắc ố ngườ nh g a đoạn 2015 - 2019 32 ả 2.2 Bảng thống k úy hạm ma úy v h nh v n địa b n h nh hố ắc h khác ma nh g a đoạn 2015 – 2019 34 MỞ ĐẦU ện nay, ệ nạn ma úy v nhân loạ uốc g a úy gây ác hạ ân h nh h ểm họa lớn c a o n c n o ánh khỏ ảnh hư ng o TNMT gây a n nh ều l nh vực: K nh ế ch nh ị văn hóa xã h hờ c ng l m ong nguy n nhân l m há a đồng nh g a ăng hạm, gây an ninh trật tự, an toàn xã h i, kìm hãm phát triển kinh tế, phá vỡ hạnh húc g a đ nh uy hoá văn hóa đạo đ c ong đời sống xã h i ảnh hư ng ngh m ọng đến ự n định há ển v c Không ma úy c n h y hoạ ường ồn c a ân c khỏe đờ ống vậ chấ v nh hần c a hân ngườ ngh ện l m ảnh hư ng cu c ống c a mỗ c ng đồng ân cư, nước V h nh nguy đe ọa ự há h ng chống TNMT l m h ng đầu không c a mỗ uốc g a ân ển bền vững c a đấ ong nh ệm vụ uan ọng c m c n l nh ệm vụ cao c a c ng đồng uốc ế hận h c ác hạ c a TNMT, để h ng ngừa ngăn chặn v đấu tranh có h ệu uả TNMT, ong năm ua, Đảng v ban h nh nh ều ch ố 00 ương ch nh ách h ng chống TNMT Đ-TTg ng y 20 c a Th ướng Ch nh Ch ến lược uốc g a h ng chống v k ểm oá ma úy 2020 v 2 20 h nước a định hướng đến năm 20 0”; ghị h Vệ uyế ố uyế định ban h nh am đến năm -C ng y c a Ch nh h ăng cường đạo công ác h ng chống k ểm oá v ca ngh ện ma úy ong nh h nh mớ T n uan nh nước có h m uyền ch cực xây ựng v ho n h ện hệ hống văn há luậ h ng chống TNMT ự, có m Luậ chương ng uy định h ng chống ma úy v Luậ h ng chống ma úy; Xây ựng v ửa đ ửa đ b ung luậ h nh hạm ma úy; Ban h nh b ung m ển kha Chương ố đ ều c a Luậ nh h nh đ ng h ng, chống ma úy; Chương nh mục đoạn 2006 - 2010, 2012 - 20 năm 2020, V ệc Kế hoạch ng hể h ng chống ma úy đến Ch nh ị ghị nh h nh đ ng h ng chống ma úy công ác h ng chống v k ểm oá ma úy ma úy v uốc g a h ng chống ma úy g a ển kha hực h ện Chỉ hị c a uyế v Chương h c c a cán b u nước a đạ kế công ch c v đông đảo ngườ uả nhấ định ân ong xã h hận ác hạ c a ệ nạn nâng l n ấ nh ều đặc b ệ l nhận h c c a cán b đảng v n ách nh ệm va đó, huy đ ng nhân ân ong xã h ắc lãnh đạo đạo h ng chống TNMT o c mạnh c a hệ hống ch nh ị v ầng lớ ham g a h ng chống TNMT nh m t vùng trọng đ ểm kinh tế c a Bắc B , cầu nối tỉnh phía Đơng Bắc với Hà N Hồng, ỉnh c n l v đồng châu th sông ụ đ ểm c a ấ nh ều khu công ngh ệ , tỉnh có vai trị quan trọng chiến lược phát triển kinh tế khu vực quốc gia địa lý thuận lợi, kinh tế tỉnh ngày m t phát triển, mậ đ Với vị ân cư ng y c ng cao, xã h chung v TNMT có xu hướng g a ăng nhanh chóng đặc b ệ l ng tỉnh h nh hố ắc nh gây ảnh hư ng đến phát triển nhiều mặt c a th nh hố c ng đời sống c a ngườ ắc ân Do cơng ác phịng, chống T T th nh hố ắc nh ỉnh nh m t việc làm vô cần thiết cấp bách T ong năm ua, đạo c a cấp y đảng, ch nh uyền địa hương, c a ban ng nh đo n hể h nh hố ắc đ ng nh ch ch cực hực h ện ch c nh ệm vụ c a m nh heo uy định c a há luậ ; uản l có h ệu uả cơng ác h ng chống TNMT hố hợ vớ ch hể có ch c uy n n địa b n uyền vận đ ng đấu anh h ng chống TNMT vớ đố ượng l n uan đến ngh ện ma úy; c ng vớ tham gia tích cực c a quần chúng nhân dân, cơng tác phịng, chống TNMT th nh hố ắc nh ỉnh ắc nh năm ua hu kết đáng kh ch lệ Tuy nhiên, ong năm gần đây, TNMT th nh hố ắc nh ỉnh ắc nh n b ến ấ h c h ện có xu hướng g a ăng v hóa - xã h ấ khó để k ểm ố , gây ảnh hư ng xấu đến đờ ống văn an n nh ậ ự c a o n h nh hố Xuất phát từ lý nêu trên, lựa chọn đề tài: “ phòng, ch ng n lý xã h i t hi n l m đề tài khóa luận ố ngh ệ ng nh Ch nh ị học chuy n ng nh uản l xã h cho m nh vớ mong muốn đề h ng chống TNMT ừng bước đ y l hố ắc nh ỉnh ắc gó hần n o v o mặ TNMT ong đờ ống xã h nh nói riêng v nước V ệ ận th nh am chung iên phịng, chống TNMT Quản lý xã h phịng, chống ệ nạn xã h ng v uản lý xã h chung m t n i dung quan trọng, nhận quan tâm c a nhiều nhà nghiên c u Trong thời gian qua, ấ nh ều nh khoa học nh chuy n môn ngh n c u n ướ góc đ khác nhau: Luậ học Xã h nước đề Các công học Tâm l học ung n y uản l nh nh ngh n c u n y ác g ả công bố ướ ạng khoa học ách chuy n khảo chuy n đề luận án luận văn b vế đăng ong ch , - ách “ ” c a ác g ả guy n Xuân m v T ần Văn Luyện o Nxb Công an nhân ân xuấ năm 2002 T ong ách n y a ác hạ khôn lường c a h ểm họa ma úy n ác g ả nhận định khó khăn hách h c ong uá nh đấu anh vớ h ểm họa ma úy - ách “ ”c a guy n Xuân m T hạm Đ nh Khánh T xb Công an nhân ân năm 200 TNMT cờ bạc mạ âm n hương k nh ngh ệm đấu anh vực nước a n chống ệ nạn xã h Công guy n Thị K m L n o nh a ện Xã h ong hờ k h há l luận học đánh g nh h nh v h ng chống ệ nạn xã h đề xuấ g ả T n hế g , khu ăng cường đấu anh h ng nhậ k nh ế uốc ế 61 đ ể ậ ậ ụđể Đố vớ đ uản l xã h ự đ ứ h ng, chống T T h công ác nắm địa b n, k ểm a đánh g v ệc hực h ện há luậ h ng chống T m Tl công ác uan ọng v cần h ế Căn c vào ch c nhiệm vụ vai trò c a m nh h nh hố ắc Ninh cần triển kha đồng b biện pháp nghiệp vụ bản, co trọng cơng ác nắm tình hình, khu vực địa bàn trọng đ ểm, ph c tạp TNMT; xử lý kiên không để tồn tụ đ ểm nóng ph c tạp T T c ng không để há ển TNMT mớ n địa bàn quản lý; triển khai biện pháp, công tác nghiệp vụ, giải pháp nhằm đấu tranh có hiệu với TNMT Kết đấu tranh phả xử lý công ngh m m nh pháp luật Tạo lòng tin nhân dân, từ ạo đồng thuận tham gia tích cực c a đơng đảo tầng lớp nhân dân vớ quan ch c cấp quyền đấu tranh triệt phá tụ đ ểm T T n địa b n h nh hố Có hể Cơng an h nh hố l lực lượng n ng cố đấu tranh với t i phạm ma úy n địa b n hực h ện v ệc k ểm a đánh g v ệc hực h ện há luậ h ng chống T T n địa b n h nh hố, triển khai thực đồng b biện pháp nghiệp vụ biện há ong h ng ngừa, ong co ọng há đ ng hong rào quần chúng ham g a đấu tranh phòng, chống t i phạm ma úy ọng công ác đ ều a bản, nắm tình hình, rà ố địa bàn toàn b đố ượng l n uan người nghiện ma úy địa bàn, đ ểm ph c tạp ma úy khu chung cư xây ựng địa bàn giáp ranh; kết hợp với biện há há đ ng quần chúng ham g a ố g ác i phạm Coi l m t biện pháp quan trọng, phả tiến h nh hường xuyên, liên tục nhằm há h ện v đấu tranh, triệt xóa kịp thời phạm ma túy, kịp thời phát triệ nhóm đường dây t i há đ ểm ản xuấ đ ều chế ma úy 62 ng hợ ch đ ng có kế hoạch h ng ngừa để khơng há đ ểm nóng ph c tạp TNMT nh đ ểm, tụ n địa bàn n cạnh đó, lực lượng Cơng an cần tiến hành kiểm tra người nghiện ma úy oá xác định người có nghi nghiện ma úy để t ch c xét nghiệm phát ngườ ngh ện mới, b sung vào danh sách, lập hồ uản lý, thống kê, nắm bắt biến đ ng c a người nghiện ma túy c a địa bàn từ đạo hường vận đ ng thực quy trình, th tục cai nghiện cho đố ượng mắc T T Các lực lượng ch c v ch nh uyền địa hương hường xuyên tiến hành rà soát, phân loạ xác định người nghiện ma úy có đ đ ều kiện đ ca nghiện hình th c lập hồ hình th c cho h hợ uyế định áp dụng biện pháp cai nghiện ong ọng hình th c, biện pháp cai nghiện bắt bu c Trung tâm g áo ục v hướng h ện với thời gian dài go a Đ Dv D h nh hố cần tậ ung đạo, triển khai thực đồng b , liệt biện há đấu tranh triệt phá đố ượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ úy địa bàn trọng đ ểm g nhóm, ch c sử dụng trái phép chấ ma anh địa bàn công c ng nh nghỉ, quán bar, quán karaoke Kết hợp chặt ch biện pháp quản lý hành với biện pháp nghiệp vụ ong co ọng v ăng cường cơng tác quản lý hành nhân kh u, h kh u, khai báo tạm trú, tạm vắng gắn vớ công ác há đ ng quần chúng, vận đ ng nhân dân khu ân cư ch cực tham gia phát tố giác t i phạm ma úy vớ uan ch c đề từ há h ện ngăn chặn, x l kị hờ h nh v v 2.4 hạm ma úy v T ng t chức lự ượ T ươ đ u ki để đ m Tệ nạn ma u l m t ượng xã h i, giải vấn đề T T c ng b o phục vụ cho cơng tác phịng, ch ng TNMT m t nhiệm vụ tất yếu c a chung h nh hố ắc nh h nước c a tồn xã h ng Vì vậy, hờ g an h nh hố ắc nh 63 cần phải ọng, ăng cường cách o n ch c lực lượng hương ện đ ều k ện m ện để đảm bảo hục vụ cho công ác h ng chống T T Th nh t ăng cường hệ thống chuy n ách đấu tranh, phòng, chống TNMT h nh hố Phải xây dựng tiêu biên chế uan chuy n ách c ng bán chuy n ách c a địa hương Tiếp tục đ ch c b máy uản l công ác h ng chống T l mớ cấu T ao cho b máy uản nh gọn h ệu lực h ệu uả”, giảm đầu mối trực thu c uan đơn vị để khắc phục tình trạng ng lặ ch c nh ệm vụ uan đơn vị C ng vớ đó, ban, ngành, đo n hể, t ch c xã h i triển khai có hiệu Nghị liên tịch chương nh uy chế, cam kết phối hợp cơng tác phịng, chống TNMT phát huy s c mạnh c a tồn ân c ng nâng cao lực cán b l m công ác Thường trực, tham mưu phịng, chống TNMT có lực trách nhiệm, ch ương xây dựng lực lượng sạch, đo n kết, vững mạnh cơng tác phịng, chống TNMT T , thường xuy n kiện o n đ vụ phịng, chống TNMT để nâng cao cơng ác h ng chống T ng cán b nh đ công ch c l m nh ệm chuy n môn ngh ệ vụ ong T Th nh hố ắc nh cần ăng cường ch c đợt tập huấn cho cán b , công ch c, viên ch c để nâng cao lực nh đ phù hợp với trình phát triển c a xã h i, không bị lạc hậu, lỗi thời Thường xuy n hay đ hương h c giảng dạy, tạo khơng khí mẻ có biện pháp kích thích h ng thú học tập cho học v n Luôn để học viên tự ch đ ng tình Áp dụng lý thuyết thực hành song song nhau, đ đô vớ để đ ng vững ước khó khăn hay hách h c cơng việc Khuyến khích cán b , công ch c, viên ch c có ý kiến hay biện pháp sáng tạo v h ệu hơn, bước nâng cao há huy hiệu c a đ ng cán b nhiệm vụ cơng tác phịng, chống T cơng ch c đá ng yêu cầu, T ong g a đoạn Th ba ăng đầu k nh h để nâng cao trang thiết bị đại phục 64 vụ cho đấu tranh trấn áp t i phạm T T c ng đ y mạnh ngăn chặn phòng ngừa, tuyên truyền g áo ục, chữa bệnh, cai nghiện phục hồi, giải quyế v ệc l m cho đố ượng mắc T vậ ưu T Đảm bảo đ ều kiện kinh phí n đầu nguồn ngân ách nh nước cho cơng tác phịng, chống TNMT Đảm bảo nguồn ngân ách đầu cho hoạ đ ng phòng, chống TNMT phải phù hợp với tình hình thực tế c a th nh hố, mua sắm đầu trang thiết bị cần thiết cần có ong đ ều trị cai nghiện ma úy n cạnh đó, t ch c chi nguồn ngân sách cho công tác tuyên truyền đưa n n hương ện truyền thông c a th nh hố, góp phần đưa hơng n phịng chống TNMT đến gần với uần chúng nhân ân đ y l T T a khỏ c ng đồng ăng nguồn lực cho v ệc xây dựng cung cấp dịch vụ hỗ Th trợ đố ượng có nguy cao v nạn nhân c a TNMT c ng đồng, giúp họ tái hòa nhậ cơng đồng bền vững Các địa hương hải có lồng ghép chương nh an nh xã h i tạo "lướ đỡ an toàn" cho hoạt đ ng chung đố ượng "yếu thế" nói riêng khơng bị a v o đường mắc T c ng đồng nhằm giúp họ T ă , xây dựng chế, sách khuyến khích hoạ đ ng nghiên c u, ng dụng khoa học vào quản lý xã h h ng chống TNMT nói chung, cơng tác phịng ngừa cai nghiện ma túy nói riêng Thường xuy n húc đ y hợp tác với t ch c ong v ngo nước để hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật, nguồn lực khác cho cơng ác h ng chống TNMT ượ 3.2.5 ậ s đ Để nâng cao chấ lượng h ệu uả công ác ca ngh ện au ca ngh ện v h a nhậ c ng đồng cho ngườ ngh ện ma úy h hờ g an h nh hố ắc nh cần hực h ện n ung au: T ch c tốt công tác quản lý, giáo dục lao đ ng sản xuất cho học viên vào cai nghiện ma túy tạ cai nghiện Nâng cao hiệu công ác vấn; xây dựng tài liệu hướng dẫn công tác cai nghiện tạ cai nghiện, 65 hoàn thiện chương nh chữa trị, giáo dục cho học viên tạ định hành an h nh văn uy định kỹ huậ c a chữa bệnh, uản l viên, h ng y ế, ang h ế bị g áo ục theo quy u chu n định m c k nh ế au ca ngh ện nh cho học ạy nghề lao đ ng Các trung tâm cai nghiện, lực lượng Công an hường xuyên có phối hợp vớ g a đ nh v địa hương để quản lý người nghiện ma túy người nghiện sau cai T ch c vận đ ng tinh thần tự nguyện cai nghiện ma túy h g a đ nh v c ng đồng T ch c phát thuốc cai nghiện với người nghiện tự nguyện cai tạ g a đ nh Thường xuyên uan âm v g ú đỡ họ đ ng v n g a đ nh có người nghiện ma úy để họ hợp tác ự nguyện đ ca ngh ện hố hợp trung tâm quản lý sau cai vớ dạy nghề, doanh nghiệp sản xuấ k nh oanh để tạo đ ều kiện cho người sau cai nghiện ma tuý thuận lợi học nghề v lao đ ng sản xuất, giải việc làm sau cai T ch c tuyên truyền vấn, xét duyệ b n g ao nh ự, th tục đối ượng diện quản lý sau cai Trung tâm tạ nơ cư ú Các hường c a hành phố, ban ng nh đo n hể làm tốt công tác quản l bảo 100% số ngườ ca ngh ện bắt bu c, cai tự nguyện c ng đồng h ng năm quản lý tạ nơ cư ú v đo n hể au ca đảm Trung tâm tr hân công cho h i viên nh nguyện viên, niên tình nguyện vấn quản lý, giúp đo nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện Đ y mạnh công tác cai nghiện tạ g a đ nh c ng đồng; vận đ ng người nghiện cai nghiện tự nguyện tạ g a đ nh, c ng đồng, cai nghiện bắt bu c c ng đồng T ch c tốt công tác cắ g áo ục vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc l m v g ú đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập c ng đồng Tăng cường thực biện pháp quản lý sau cai nghiện Nâng cao lực đ ng cán b quản l c ng đồng đ ều trị cai nghiện phục hồi quản lý sau cai n cạnh đó, t ch c tiếp nhận, phân công quản lý, giám sát người sau cai nghiện ma túy tr địa hương cư ú đảm bảo kịp thờ đầy đ , chặt ch uy đ ng quan tâm tham gia c a ban ng nh đo n 66 thể, t ch c v người dân việc giáo dục g ú đỡ họ sớm n định cu c sống, tái hòa nhập c ng đồng, hạn chế tái nghiện T ch c đ ều tra, khảo sát thực trạng nh h nh người sau cai nghiện ma túy tr địa hương nhằm xác định tình trạng nghề nghiệp, việc làm nhu cầu c a người sau cai nghiện ma úy để có biện há g ú đỡ hiệu thiết thực Xây dựng dự án việc h đ ểm mơ hình hỗ trợ tâm lý, xã h i cho người nghiện ma túy v ngườ au ca ngh ện Kết hợ đ ều trị cai nghiện biện pháp hỗ trợ tâm lý kinh phí, tinh thần lẫn vật chất Có thể kết nối dịch vụ địa b n ân cư đó, s ạo thuận lợi cho cơng ác đ o ạo, chu n hóa, s giảm đ vấn đề chi phí nguồn nhân lực Xây dựng phần mềm quản lý, xử lý thông tin người sau cai nghiện ma túy Xây dựng phần mềm phục vụ việc quản trị, cập nhật, khai thác liệu quản l người sau cai nghiện ma túy Phần mềm triển khai thực từ Phòng LĐT &X thành phố đến D hường T ch c đ ều tra thu thập thông tin người sau cai nghiện phiếu đ ều tra, khảo sát tạ địa hương T ch c tập huấn, nhập liệu, khai thác, sử dụng, bảo trì, nâng cấp phát triển phần mềm liệu đảm bảo an ninh bảo mật, an toàn liệu khai thác go a h nh hố ắc nh c ng cần hỗ trợ cho người nghiện việc phục hồi s c khỏe, hòa nhập c ng đồng l đ ng viên họ ham g a đ ều trị, cai nghiện hình th c n dịch vụ cai nghiện, kết nối tốt nâng cao chấ lượng, m r ng cai nghiện quyền nơ họ cư ú tạo đ ều kiện v huy đ ng c ng đồng g ú đỡ ngườ ngh ện ma úy v ngườ au ca ngh ện h a nhậ vớ c ng đồng 3.2.6 ê đ đ đ u tr , d y ngh , t o vi Th nh hố ắc ứ ứ , viên đ nh cần ăng cường ứ qu n lý ơs , ượng m c ch c đợt tập huấn cho cán b , công ch c, viên ch c để nâng cao lực nh đ phù hợp với trình phát triển c a xã h i, không bị lạc hậu, lỗi thờ Thường xuy n hay đ hương th c giảng dạy, tạo khơng khí mẻ có biện pháp kích thích h ng 67 thú học tập cho học v n Luôn để học viên tự ch đ ng tình Áp dụng lý thuyết thực h nh ong ong đ đô vớ để đ ng vững ước khó khăn hay hách h c cơng việc Khuyến khích cán b , cơng ch c, viên ch c có ý kiến hay biện pháp sáng tạo v h ệu n cạnh v ệc nâng cao nhận th c c a cán b thu c Thành uỷ, Phòng LĐT &X công tác hỗ trợ người nghiện ma tuý vô cần thiế n n hường xuyên thực để có nhận th c sâu r ng, thấy tầm quan trọng c a vấn đề Khuyến khích vận đ ng tích cán b tham gia vào cu c thảo luận ao đ i ý kiến nhằm để biện pháp thiết yếu, cách làm cụ thể để thực công tác quản lý hoạ đ ng hỗ trợ người nghiện ma u t ch c m t cách hiệu Luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến nhận xét đạo c a cấp m t cách tốt Tự biết kiểm đ ểm thân sửa chữa sau sai phạm dù nhỏ Tích cực ham g a hong o đ y mạnh tinh thần cơng việc, có ý th c q trình hoạ đ ng Chịu khó tìm tịi học hỏi thêm tri th c hay kinh nghiệm bên ngồi áp dụng m t cách hiệu công việc Thường xuyên t ch c cu c họ để rút kinh nghiệm, sai lầm kiểm đ ểm cán b , cơng ch c, viên ch c, để đó, v ệc thực công tác quản lý hoạ đ ng hỗ trợ người nghiện ma túy đạ kế Thực chế đ uả ố nhấ h đua khen hư ng cho cán b , công ch c, viên ch c công tác quản lý hoạ đ ng hỗ trợ người nghiện ma u c ng ngườ lao đ ng làm việc hoạ đ ng hỗ trợ người nghiện để kh ch lệ nh hần l m v ệc, ham g a học hỏ nâng cao cán b công ch c v n ch c cán b ca ngh ện Xử l nghiêm khắc công ch c v n ch c vi phạm hoạ đ ng hỗ trợ người nghiện ma tuý để đ nh đ chuy n môn ngh ệ vụ c a ng cán b công ch c v n ch c ca ngh ện ln ong ạch vững mạnh, gó cơng tác hỗ trợ người nghiện ma tuý tạ hần ăng h ệu c a cai nghiện tạ địa hương 68 go a, việc tuyển dụng cán b , công ch c, viên ch c công tác quản lý hoạ đ ng hỗ trợ người nghiện ma úy đóng va Cần uan ọng ch c tuyển chọn rõ ràng, công khai kết minh bạch, xác Làm chọn lựa ngườ có đ lực chun mơn, ng nh nghề, có ph m chấ đạo đ c tố Đặc biệt nói khơng với tham ơ, tham nh ng, phả đảm bảo tinh thần trách nhiệm cao công việc giao hoàn thành m t cách tốt Bố trí cán b , cơng ch c, viên ch c cho khoa học, phù hợp vớ lực công việc g ao đảm bảo hiệu cao công tác quản lý, hỗ trợ người nghiện ma túy ng ph i hợp ch thể qu n lý xã h i v 3.2.7 t ê đ a bàn t phòng, ch ng t uản l xã h khăn v h c v h ng, chống T o nh ều ch Tl m hoạ đ ng vô c ng khó hể ến h nh Do cần ăng cường ự hố hợ ch thể quản lý xã h i phòng, chống TNMT h nh hố c ng l m vị ch h ng chống TNMT Để ăng cường ự hố hể uản l xã h hợ g ữa ch ắc va n địa b n hể uản l xã h ách nh ệm v chế hố hợ c a h ng chống T T h h nh hố nh cần l m nh ệm vụ au đây: ỷ ban nhân ân h nh hố ắc nh cần t ch c đ y mạnh công tác phối hợp uan chuy n môn hu c D uan Công an, ường học, t ch c đo n hể cơng tác phịng, chống TNMT v uản l T hố ắc T n địa b n UBND h nh hố nh c vào ch c va ắc nh v Đ D h nh c a mình, ban h nh hướng dẫn đạo văn thu c th m quyền cơng tác phịng, chống TNMT phạm vi c a địa hương xử phạt vi phạm h nh ch nh t ch c, cá nhân vi phạm l n uan đến T T heo uy định c a pháp luật, triển kha đồng b biện pháp, nắm bắt tình hình, khu vực trọng đ ểm, ph c tạp TNMT, từ hối hợp với lực lượng ch c ển khai biện pháp, công tác nghiệp vụ, giả hiệu với TNMT há đấu tranh có 69 Cơng an h nh hố ắc nh tiếp tục ham mưu cho D v h ng LĐT &XH th nh hố cụ thể hóa tiêu chí, tiêu chu n, quy trình kiểm tra chấ lượng cán b làm cơng tác phịng, chống TNMT n cạnh đó, đề xuất t ch c thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phòng, chống TNMT phạm vi h nh hố; hướng dẫn, đạo, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến th c cơng tác phịng, chống TNMT, xây dựng phong trào quần chúng nhân dân tham gia hoạ đ ng phòng, chống TNMT; thực công ác hanh a chuy n ng nh cơng tác phịng, chống TNMT; hố hợ vớ uan ch c khác giải khiếu nại, tố cáo có liên quan đến TNMT; xây dựng lực lượng Công an t ch c đ o ạo cán b chun mơn phịng, chống TNMT Đối với lực lượng Công an th nh hố: phả xác định vai trò ch chố n ng cốt phối hợp h ng ban khác ong phòng, chống TNMT c a th nh hố việc ham mưu cấp quyền t ch c thực giả há đấu tranh phịng, chống TNMT để góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã h i c a th nh hố thời gian tới Đố vớ ch c ch nh ị – xã h v ch c đo n hể khác, cần ch cực hối hợp, c ng ác g ú đỡ lực lượng Công an h nh hố Công an hường, bảo vệ dân phố thực công ác h ng chống T vớ uan T Phối hợp ch c đo n hể có liên quan đạo công tác giáo dục, bồi ưỡng kiến th c cơng tác phịng, chống TNMT cho thành viên c a t ch c giáo dục tồn nhân dân h b ến đường lố ch c ng đồng dân cư; ch cực uy n uyền ương ch nh ách c a Đảng v ỉnh h nh hố h ng chống T h nước c a T; tham gia xây dựng t ch c thực chiến lược, sách, kế hoạch cơng tác phịng, chống TNMT; kiểm tra, giám sát việc thực pháp luật quản lý xã h công tác phòng, chống TNMT c a t ch c cá nhân Đ ng viên tầng lớp nhân dân tham gia phong trào tồn dân cơng tác phịng, chống TNMT; 70 giáo dục hướng dẫn nhân dân có ý th c bảo vệ tuân th theo pháp luật, xây dựng nếp sống văn m nh nơ công c ng xây ựng t dân phố, khu dân cư khối xóm đo n kế văn m nh khơng có T MT Đối vớ nh nh ường g a đ nh cần phải c ng cố mối quan hệ ường v g a đ nh c ng uan ch c dục, phòng ngừa TNMT đ y l g áo ục nh ường l cần h ế T ong v ệc giáo T lấy g áo ục g a đ nh l cố l a đ nh cần uản lý, theo dõi giáo dục để thành viên không thực hành vi vi phạm pháp luật, mắc v o TNMT đ ng viên thành viên g a đ nh hực nghiêm chỉnh đường lối, sách, pháp luật c a Đảng gia, giữ gìn trật tự an tồn xã h i h nước bảo vệ an ninh quốc n cạnh nh sinh, sinh viên cách h ng ánh T ường g áo ục học T, nguy h ểm v ác hạ c a T T, hường xuy n l n hệ hông báo vớ g a đ nh nh h nh c a học nh nh v n để g a đ nh có hể uản l cá ố hơn, nắm bắ há h ng ngừa chữa ị kh cá mắc T T kị cho uan ch c kh hấy đố ượng mắc T L m ố v ệc ăng cường hố hợ g ữa ch h ng chống T TN T m c n g ú b n h nh hố T không gó hần đấu nh h nh v có b ện hờ hông báo T hể uản l xã h anh ngăn ngừa đ y l uản l v g áo ục đố ượng ngh ện ma úy ng hơn, đạ h ệu uả cao n địa 71 Ế Ậ Tệ nạn ma úy l h ểm họa lớn đố vớ ngườ khơng c n l mố đe ọa nguy h ểm an n nh ật tự, an tồn xã h i, kìm hãm phát triển kinh tế văn hóa – xã h khác phát triển không v gây a hậu nghiêm trọng m uốc g a m c n n o n hế g Do vậy, phòng, chống TNMT m t vấn đề vô cần thiết c a o n xã h Không uan nh nước m mỗ ngườ nâng cao nhận h c h c ong đấu anh h ng chống T ân cần T cần ch đ ng phịng ngừa, tích cực đấu tranh kiềm chế g a ăng c a t v T T có g ả ắc nh l m Bắc có vị hạm há để h ng, chống TNMT h ệu uả nhấ h nh hố hu c ỉnh ắc nh, nằm khu vực phía địa lý quan trọng nằm chiến lược phát triển kinh tế, xã h i quan trọng c a nước ta Vì cho thấy việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã h i công việc vô cần thiế đặc b ệ l TNMT Trong năm ua h nh hố ắc nh ỉnh ắc uản l xã h h ng chống h ng chống T nh đạ kế Tc a uả đáng kh ch lệ cụ hể kể đến l có ự uan âm đặc b ệ c a Đảng, Chính quyền địa hương v lực lượng ch c c a thành phố ắc nh có hướng đ đắn, ban h nh nh ều văn lãnh đạo, đạo uản l h ng chống TNMT Công tác tuyên truyền h ng chống T T c ng m r ng đến tận g a đ nh đố ượng ma úy v ầng lớp xã h nhân ân h ng chống T T c ng nâng l n hận h c c a ệ gó hần công ác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã h i c a đấ nước ta nói chung c a h nh hố ắc Bên cạnh kế TNMT ch nh ng uả đạ h uản l xã h h ng, chống h nh hố c ng gặp khơng những khó khăn bất cậ đ hể uản l hải có hương hướng giả há hỏ ăng cường để tạo chuyển biến tích cực thời gian tới Những vấn đề nêu 72 khóa luận đố h ng, chống TNMT nh ong g a đoạn 20 h ng chống T - 20 nhằm l m T v mong ằng h nh hố ắc nh ỉnh ắc vấn đề uản l xã h đóng gó m hần n o v o cơng ác phịng, chống TNMT nước ta T n lý luận c a hệ thống uan đ ểm c a Ch ngh a ư ng Hồ Ch nh uan đ ểm đường lối c a Đảng C ng sản Việt Nam h ng, chống TNMT Khóa luận l m quản lý xã h ác – Lênin, vấn đề lý luận c a quản lý xã h i phòng, chống TNMT, qua việc nghiên c u tài liệu khoa học có liên quan vấn đề TNMT, thực trạng c ng h nh ựu đạ phòng, chống TNMT nh ỉnh ắc h nh hố ắc TNMT h nh ỉnh ắc ác g ả khóa luận đề xuấ v o uản l ắc nh h ện nay, tác giả xây ựng hương hướng giải pháp nhằm ăng cường hoạ đ ng quản lý xã h m h nh hố h nh hố nh thời gian tới ắc ch c nh, để có hể gó h ng, chống TNMT y vọng g ả ển kha , há ụng hực n hần ngăn chặn đ y l n địa b n h nh hố g ữ vững n định an n nh ậ ự an o n xã húc đ y k nh ế – xã h há ển MỤC I IỆ M ẢO B Chính trị (2010), Ch thị s 48/CT-TW ngày 22/10/2010 v o củ ă ng i v i cơng tác phịng, ch ng t i ph m tình hình m i, Hà N i B Công an (2010), Quy ng B ịnh s 456/20 0/ ịnh ch máy củ Vă -BCA ngày 25/06/2010 B ă m vụ, quy n h n t ch c b ng trực phòng, ch ng t i ph m ma túy thu c T ng cục c nh sát phòng, ch ng t i ph m ma túy B Công an (2016), Công tác phòng, ch ng ma túy cai nghi n ma túy ă 20 6, Tài liệu H i nghị trực tuyến toàn quốc B Lao đ ng - Thương b nh v Xã h i (2016), Tài li u h i nghị “ khai Nghị ịnh s ị 640/ 36/20 6/ - P ă n n liên quan; Quy t - TTg góp ý dự th o nghị ịnh cai nghi ự nguy n", Hà N i B Lao đ ng –Thương b nh v Xã h i, Cục phòng chống tệ nạn xã h i (2009), M t s n hình v phịng ch ng ma túy, Nxb Lao đ ng xã h i, Hà N i B Tài chính, B Cơng an (2013), ịch 57/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 ng dẫn thực hi n Quy ị 47/20 2/ -TTg thành l p, qu n lý sử dụng Quỹ phòng, ch ng t i ph m, Hà N i C ác v Ăngghen (2002) Tồn t p, t p 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà N i Chính ph (2013), Nghị ịnh s ịnh ch /20 3/ ng, thị tr n áp dụng bi n pháp giáo dục t Chính ph (2013), Nghị ịnh s 22 /20 3/ ịnh ch -CP ngày 30/9/2013 Quy áp dụng bi n pháp xử -CP ngày 30/12/2013 Quy í nghi n b t bu c 10 Công an Th nh hố ắc phòng, ch nh (2019), 2015 – 2019, ắc nh cai 11 Đảng C ng sản Việt Nam (2016), Vă lầ XII ih i bi u toàn qu c xb Ch nh ị quốc gia, Hà N i 12 Harolk Kootz & Cyryl O'Donell (1993), Nh ng v c t y u qu n lý, NXB khoa học - Kỹ thuật c v cơng tác phịng, ch ng 13 Phan Thị Mỹ Hạnh (2016), Qu ma túy Vi t Nam th i kì h i nh p ga ọc v ện h nh ch nh uốc 14 T ần Văn ả (2018), Luận văn Thạc viện Báo Chí Tuy n T uyền 15 guy n h ng ồng V Đề ng Vương (2001), khoa học c C ng hòa xã h i chủ 16 Hi uản l xã h , Học ĩ V ă 20 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà N i 17 Học viện Cảnh sát nhân dân (2008), Giáo trình Ma túy pháp lu t v phịng, ch ng - ki m soát ma túy Lưu h nh n i b , Hà N i 18 Học viện Cảnh sát nhân dân (2017), T ch c phòng, ch ng nghi n ma túy, Tài liệu hướng dẫn học tập, Hà N i 19 Đặng Ngọc Hùng (2002), Nh ng v ki m soát ti n ch , Nxb Công an nhân dân, Hà N i 20 Nguy n Văn Long (2000) Quan h ph i h p gi a C u tra t i ph m v ma túy v i C nh sát qu n lý hành v tr t tự xã h i phát hi u tra t i ph m v ma túy, Nxb Công an nhân dân, Hà N i 21 Liên hợp quốc (2000), Liên h p qu ki m sốt ma túy, Nxb Cơng an nhân dân, Hà N i 22 Trần Văn Luyện, Nguy n Tất Hòa (2011) v 23 ó ut u tranh phịng, ch ng t i ph m c ngồi, Nxb Cơng an nhân dân, Hà N i h ng Lao đ ng - Thương b nh v Xã h i (2019), nghi n qu ă 20 ă 2019 ắc nh 24 Quốc h i (2000), Lu t Phòng ch ng ma túy, Hà N i 25 L Thế T ệm (2005), P ủ , Tạ ch C ng ản số 6/2005 26 Th ướng Chính ph 27 Th ướng Ch nh ph 00 / -TTg ngày c Qu c gia phịng, ch ng ki m sốt n ă 20 Vi ịnh s (2011), Quy 27/6/2011 ban hành Chi ma túy (2011), Quy ă 2030 ịnh s 52/20 / -TTg ngày 21/9/2011 ban hành quy ch ph i h p ki m soát ho ng h p 28 T ng cục Cảnh sát (B Công an) (2012), Lu n c khoa h sách xã h i m i m b o an ninh xã h i kh c phục t n n xã h i, tài nghiên c u c c 29 Nguy n V T ến (2010), Lý thuy t chung v qu n lý xã h i, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà N i 30 Nguy n V T ến V Thị Thu Quyên (2014), Qu n lý xã h i v qu c phòng, an ninh tr t tự an toàn xã h i, Nxb Lý luận trị, Hà N i 31 Đ c Trung (2015), Qu n lý nhà nư c v phòng, ch ng t n n xã h i qu n Cầu Gi y, Thành ph Hà N i hi n nay, Luận văn hạc xã h i, Học viện Báo chí Tuyên truyền uản lý 32 Viện khoa học lao đ ng vấn đề xã h i, B Lao đ ng – Thương b nh Xã h i (2015), Báo cáo khoa h c T n n xã h i cách ti p c n vi thực hi n sách xã h i, Hà N i 33 Nguy n Xuân Yêm, Trần Văn Luyện (2002), Hi chi n m i, Nxb Công an nhân dân, Hà N i 34 guy n Xuân m (ch biên) (2003), xb Công an nhân ân ... nghiện ma úy ăng l n Theo quy luật cung cầu, nhiều người nghiện ma túy dẫn đến nhu cầu sử dụng ma úy g a ăng v cần nhiều ma úy để sử dụng o gây lực lên nguồn cung ma túy Khi nhu cầu sử dụng ma túy... n ma túy Đ ều Luật Phòng, chống ma úy uy định: Theo khoản nghi i i sử dụng ch t ma túy, thu c gây nghi n, thu ng thần bị l thu c vào ch t [24] gười nghiện ma úy l người tự nhờ ngườ khác đưa ma. .. Luật Phòng, chống ma úy để xác định m người nghiện ma túy phả đảm bảo hai yếu tố ( ) Xác định ngườ l người sử dụng ma túy; (2) Việc sử dụng ma túy c a ngườ hải dẫn đến lệ thu c vào ma túy Việc xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xã hội về phòng, chống tệ nạn ma túy ở thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh hiện nay ,