0

Giải chi tiết SBT Nguyên lý thống kê mới nhất Học viện Tài Chính AOF

169 12 0
  • Giải chi tiết SBT Nguyên lý thống kê  mới nhất  Học viện Tài Chính  AOF

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 21:55

Sách bài tập Nguyên lý thống kê mới của Học viện tài chính, có bản tách riêng phần đáp án. Bao gồm các chương 4,6,7,8,9. Đặc biệt chương 8 rất quan trọng chiếm tỷ lệ cao trong đề thi. Làm tốt sách bài tập, dễ dàng lấy điểm A. Liên hệ zalo để dễ mua hơn 0357428362 103 ∑x=36 N=8 ∑y=62 ∑xy=363 ∑𝑥 =204 ∑𝑦 =654 Ta có hpt chuẩn a,b ∑y = n ∗ a + ∑x ∗ b 62 = 8𝑎 + 36𝑏 𝑎 = −1.25 { { { ∑xy = ∑x ∗ a + ∑𝑥 ∗ 𝑏 363 = 36𝑎 + 204𝑏 𝑏=2  Phương trình quy hồi biểu diễn MHHC tuyến tính phản ánh mối liên hệ tiêu thức : y = -1.25 + 2x - Nhận xét: + a= -1.25 tiêu thức nguyên nhân khác tuổi nghề ảnh hưởng tới NSLĐ công nhân + b=2, tuổi nghề tăng lên năm NSLĐ cơng nhân tăng sp Đánh giá trình độ chặt chẽ mối liên hệ 𝑟𝑥𝑦 = 𝑏 ∗ 𝜕𝑥 𝜕𝑦 √ 204 36 −( ) 8 √ 654 62 −( ) 8 =2∗ = 0,984 KL: tuổi nghề suất lao động công nhân có mối tương quan thuận với chặt chẽ Bài 55: Dựa vào nguồn số liệu cho, ta có : +Tiêu thức nguyên nhân x : NSLĐ (tấn) +Tiêu thức nguyên nhân y : giá thành sp ( nghìn đồng) - Ta thấy, suất lao động giá thành sp có mối liên hệ tương quan với nên phương trình hồi quy tổng quát có dạng : y= a + bx (a,b: tham số) - Ta có bảng tính tốn: STT N=5 x 40 50 60 70 80 ∑x=300 y 18 16 15 14.5 14 ∑y=77.5 xy 720 800 900 1015 1120 ∑xy=4555 𝑥2 1600 2500 3600 4900 6400 ∑𝑥 =19000 𝑦2 324 256 225 210.25 196 ∑𝑦 =1211.25 104 Ta có hpt chuẩn a,b ∑y = n ∗ a + ∑x ∗ b 77.5 = 5𝑎 + 300𝑏 𝑎 = 21.2 { { { ∑xy = ∑x ∗ a + ∑𝑥 ∗ 𝑏 4555 = 300𝑎 + 19000𝑏 𝑏 = −0.095  Phương trình quy hồi biểu diễn MHHC tuyến tính phản ánh mối liên hệ tiêu thức : y = -1.25 + 2x - Nhận xét: + a= 21.2 tiêu thức nguyên nhân khác NSLĐ ảnh hưởng tới giá thành sp + b= -0.095, NSLĐ tăng lên giá thành sp giảm 0.095 nghìn đồng Đánh giá trình độ chặt chẽ mối liên hệ 𝑟𝑥𝑦 = 𝑏 ∗ 𝜕𝑥 𝜕𝑦 19000 300 −( ) 5 √ = −0.095 ∗ √ 1211.25 77.5 −( ) 5 = -0.95 KL: suất lao động giá thành sp có mối tương quan nghịch với chặt chẽ 105 CHƯƠNG 7: DÃY SỐ BIẾN ĐỘNG THEO THỜI GIAN Bài 56: Giá trị hàng hóa tồn kho bình qn siêu thị tháng đầu năm 2019: 𝑦̅ = 602 770 +758+732+680+756+ 2 6−1 = 722,4 (𝑡𝑟𝑖ệ𝑢 đồ𝑛𝑔) Bài 57: Giá trị hàng tồn kho bình quân công ty A tháng 1/2019 là: 𝑦̅ = ∑ 𝑦𝑖 𝑡𝑖 ∑ 𝑡𝑖 = 320.5+370.5+310.10+410.5+346.6 31 = 344,387 (triệu đồng) Bài 58: Năm Tốc độ phát triển liên hoàn 2012 - 2013 1,12 2014 =1,196 2015 =1,09 2016 =1,027 2017 =1,113 2018 =1,071 134 146 150 168 180 112 134 146 150 168 Tốc độ phát triển quân lợi nhuận giai đoạn 2012-2018 𝑡̅ = 6√1,12 ∗ 1,196 ∗ 1,09 ∗ 1,027 ∗ 1,113 ∗ 1,071 = 1,102 (𝑙ầ𝑛) Tốc độ tăng bình quân lợi nhuận giai đoạn 2012-2018 𝑟̅ = 𝑡̅ − = 0,102 (𝑙ầ𝑛) = 10,2% Bài 59: Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Doanh Lượng tăng thu(tỷ đồng) (giảm) TĐ liên hoàn (tỷ đồng) 1500 1600 100 1720 120 1880 160 1974 94 2467,5 493,5 2650 182,5 2968 318 Tốc độ phát triển liên hoàn (%) 106,7 107,5 109,3 105 125 107,4 112 Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn (%) 6,7 7,5 9,3 25 7,4 12 GTTĐ 1% tăng (giảm) (tỷ đồng) 15 16 17,2 18,8 19,74 24,675 26,5 106 - Năm 2012: 𝑦2012 = 𝑦2011 + 𝛿2012 = 1500 + 100 = 1600 𝑡2012 = 𝑦2012 𝑦2011 = 1600 1500 = 1,067 (𝑙ầ𝑛) = 106,7% 𝑎2012 = 𝑡2012 − 100 = 6,7% 𝑔2012 = 𝑦2011 100 = 15 - Năm 2013: 𝑡2013 = 𝑦2013 𝑦2012 = 107,5%  𝑦2013 =1720 𝑎2013 = 𝑡2013 − 100= 7,5% 𝛿2013 = 𝑦2013 − 𝑦2012 = 120 𝑔2013 = 𝑦2012 100 = 16 - Năm 2014: 𝑔2015 = 𝑦2014 100 = 18,8  𝑦2014 = 1880 𝛿2014 = 𝑦2014 − 𝑦2013 = 160 𝑡2014 = 𝑦2014 𝑦2013 = 1880 1720 = 1,093 (𝑙ầ𝑛) = 109,3% 𝑎2014 = 𝑡2014 − 100= 9,3% 𝑔2014 = 𝑦2013 100 = 17,2 - Năm 2015: 𝑡2015 = 𝑎2014 + 100= 105% 𝑡2015 = 𝑦2015 𝑦2014 = 105%  𝑦2015 = 1974 𝛿2015 = 𝑦2015 − 𝑦2014 = 94 - Năm 2016: 𝑡2016 = 𝑦2016 𝑦2015 = 125%  𝑦2016 = 2467,5 𝛿2016 = 𝑦2016 − 𝑦2015 = 493,5 𝑎2016 = 𝑡2016 − 100= 25% 107 𝑔2016 = 𝑦2015 100 = 19,74 - Năm 2017: 𝑦2017 = 𝑦2016 + 𝛿2017 = 2467,5 + 182,5 = 2650 𝑦2017 𝑡2017 = 𝑦2016 = 2650 2467,5 = 1,074 (𝑙ầ𝑛) = 107,4% 𝑎2017 = 𝑡2017 − 100 = 7,4% 𝑔2017 = 𝑦2016 100 = 24,675 - Năm 2018: 𝑡2018 = 𝑎2018 + 100= 112% 𝑦2018 𝑡2018 = 𝑦2017 = 112%  𝑦2018 = 2968 𝛿2018 = 𝑦2018 − 𝑦2017 = 318 𝑔2018 = 𝑦2017 100 = 26,5 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình qn doanh thu dn A giai đồn 2011-2018: 𝛿̅ = 𝑦2018 −𝑦2011 8−1 = 2968−1500 = 209,71 (𝑡ỷ đồ𝑛𝑔) Tốc độ phát triển bình quân doanh thu dn A giai đoạn từ 2011-2018 là: 𝑡̅ = 𝑛−1 𝑦2018 √𝑦 2011 =√ 2968 1500 = 1,102 (𝑙ầ𝑛) Bài 60 Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Giá trị TSCĐ (trđ) 12000 13200 15500 19375 22875 27450 30450 𝛿𝑖 (trđ) 𝑡𝑖 (%) 𝑟𝑖 (%) 𝑔𝑖 (trđ) 1200 2300 3875 3500 4575 3000 110 117,42 125 118,06 120 110.93 10 17,42 25 18,06 20 10,93 120 132 155 193,75 228,75 274,5 Mức độ tăng( giảm ) tuyệt đối bình quân giá trị TSCĐ là: 108 𝑦2018 −𝑦2012 𝛿̅ = 7−1 = 30450−12000 = 3075 (𝑡𝑟đ) Tốc độ phát triển bình quân giá trị TSCĐ 𝑡̅ = 𝑛−1 𝑦2018 √𝑦 2012 =√ 30450 12000 = 1,1678 (𝑙ầ𝑛) Giá trị TSCĐ bình quân năm khoảng 2012-2018 𝑦̅ = 12000+13200+15500+19375+22875+27450+30450 = 20121,428 (trđ) Bài 61: Có bảng sau: Nhà máy GTSX thực tế 2016 GTSX thực tế 2017 25 25*1,25 = 31,25 GTSX thực tế 2018 1,1 31,25* = 26,4423 25*1,2 = 30 28,5* 30*0,95 = 28,5 1,3 1,05 1,15 = 26,0217 Tốc độ phát triển thời gian từ năm 2017-2018 nhà máy nhà máy : 𝑡1 = 𝑡2 = 26,4423 31,25 26,0217 28,5 = 0,8461 (𝑙ầ𝑛) = 84,61% = 0,913 (𝑙ầ𝑛) = 91,3% Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giá trị sản xuất qua năm nhà máy : Năm 2017: 𝑔1 = 𝑔2 = 25 100 30 100 = 0,25 (tỷ đồng) = 0,3 (tỷ đồng) Năm 2018: 𝑔1 = 𝑔2 = 31,25 100 28,5 100 = 0,3125 (tỷ đồng) = 0,285 (tỷ đồng) Bài 62: Số cơng nhân bình qn danh sách tháng 5: 109 600.9+630.9+650.8+645.5 𝑇̅ = = 629 (công nhân) 31 Bài 64: Tốc độ phát triển bình quân GTSX 𝑡̅ = √ 6800 5000 = 1,08 (lần) Lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân GTSX 𝛿̅ = 6800−5000 = 450 (trđ) CHƯƠNG 4: THỐNG KÊ CÁC MỨC ĐỘ HIỆN TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI Bài 8: Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch 𝑡𝑛𝑘 (𝑋) = 32000+45000+56000 30000+42000+50000 𝑡𝑛𝑘 (𝐴) = 32000 𝑡𝑛𝑘 (𝐵) = 45000 𝑡𝑛𝑘 (𝐶) = 56000 30000 42000 50000 = 1,09 = 1,067 = 1,071 = 1,12 Số tương đối hoàn thành kế hoạch: 𝑡ℎ𝑘 (𝑋) = 32800+46000+58200 32000+45000+56000 𝑡ℎ𝑘 (𝐴) = 32800 𝑡 ℎ𝑘 (𝐵) = 46000 𝑡 ℎ𝑘 (𝐶) = 58200 32000 45000 56000 = 1,025 = 1,022 = 1,039 Số tương đối động thái: = 1,03 110 32800 𝑡𝐴 = 30000 46000 𝑡𝐵 = 42000 58200 𝑡𝐶 = 50000 = 1,09 = 1,095 = 1,164 32800+46000+58200 𝑡𝑋 = = 1,123 30000+42000+50000 Số tương đối kết cấu sản lượng sp thực tế doanh nghiêpj công ty: 32800 𝑑𝐴 = 32800+46000+58200 𝑑𝐵 = 32800+46000+58200 𝑑𝐶 = = 24% 46000 58200 32800+46000+58200 = 33,8% = 42,2% Bài 9: Ta có: 𝑡𝑛𝑘 =1,06 , t=1,09  𝑡ℎ𝑘 = Mà t = 𝑡𝑛𝑘 ∗ 𝑡ℎ𝑘 1,09 1,06 = 1,03 (𝑙ầ𝑛) = 103%  Hoàn thành vượt mức kế hoạch 3% Có: 𝑡𝑛𝑘 = 0,96 𝑡ℎ𝑘 = 0,94  Số tương đối động thái tiêu giá thành đơn vị sản phẩm doanh nghiệp là: t = 0,96*0,94 = 90,24% Bài 11: Tỷ lệ thực kế hoạch doanh thu theo tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp theo năm 2017 , 2018 : ∑ 𝑥 𝑓 1200×1,1+3400×1,05+1600×1,02 𝑋̅2017 = ∑ 𝑖 𝑖 = = 1,052 (105,2%) 𝑓𝑖 1200+3400+1600 ∑ 𝑥 𝑓 1400×1,12+3620×1,1+1800×1,05 𝑋̅2018 = ∑ 𝑖 𝑖 = = 1,091 (109,1%) 𝑓𝑖 1400+3620+1800 Bài 12: Giá thành đơn vị sản phẩm B toàn doanh nghiệp quý : ∑𝑀 2200+2100+1900 𝑋̅ = 𝑀𝑖𝑖 = 2200 2100 1900 = 207,06 (nghìn đồng) ∑ 𝑓𝑖 200 + 210 + 212 111 Giá thành đơn vị sản phẩm B toàn doanh nghiệp quý : 𝑋̅= ∑ 𝑥𝑖 𝑑𝑖 = 195 × 0,4 + 208 × 0,35 + 205 × 0,25 = 202,05 (nghìn đồng) Bài 14: Ta có bảng: Mức NSLĐ (kg) 𝑥𝑖 𝑓𝑖 𝑥𝑖 𝑓𝑖 Dưới 80 75 20 1500 80-90 85 40 3400 90-100 95 35 3325 100-110 105 70 7350 110-120 115 25 2875 120-130 125 10 1250 Trên 130 135 675 Cộng 205 20375 Năng suất lao động bình qn cơng nhân cơng ty : 𝑆𝑖 20 60 95 165 190 200 205 ̅ = ∑ 𝑥𝑖 𝑓𝑖 = 20375 = 99,39 (𝑘𝑔) 𝑊 ∑ 𝑓𝑖 205 Mốt 𝑣ề suất lao động công nhân công ty : 70−35 𝑀𝑜 = 100 + 10 (70−35)+(70−25) = 104,375 (𝑘𝑔) Trung vị suất lao động công nhân công ty là: 𝑀𝑒 = 100 + 10 205 −95 70 = 101,07 (𝑘𝑔) Bài 16: Thành phần kinh tế Vốn đầu tư năm N (tỷ đồng) Vốn đầu tư năm N+1 (tỷ đồng) Kinh tế Nhà nước Kinh tế ngồi nhà nước Khu vực có vốn đầu tư nước 519,878 557,633 528,5 528,5*109,54% = 578,9189 109,54 38,7 38,9 351,103 111,426 23,3 23,6 351,103 111,426% = 315,0997 Số tương đối động thái (%) 557,633 519,878 = 107,3% Cơ cấu vốn đầu tư (%) Năm Năm N N+1 38 37,5 112 Bài 17: Năng suất lao động bình quân là: ̅ = ∑ 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 = ∑ 𝑁𝑆𝐿Đ × 𝑆ố 𝑐ơ𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 = 250×150+200×300+280×350 = 300,77 (𝑠𝑝/𝑛𝑔) 𝑊 ∑ ∑ 𝑠ố 𝑐ô𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 𝑠ố 𝑐ô𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 150+200+300 Giá thành đơn vị sản phẩm bình qn là: ∑ 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎí ∑ 𝐺𝑖á 𝑡ℎà𝑛ℎ đ𝑣𝑠𝑝 × 𝑆ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 285×250×150+275×200×300+280×280×350 𝑍̅ = ∑ = = ∑ 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 250×150+200×300+280×350 = 139,47 (nghìn đồng) Mức lương tháng bình quân : ∑ 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑙ươ𝑛𝑔 ∑ 𝑀ứ𝑐 𝑙ươ𝑛𝑔 𝑡ℎá𝑛𝑔 × 𝑆ố 𝑐ơ𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 5600×150+5680×200+5650×350 𝑋̅ = ∑ = = ∑ 𝑠ố 𝑐ô𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 𝑠ố 𝑐ô𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 150+200+300 = 5647,857 ( nghìn đồng/ người ) Bài 18: Tổng số sp sx doanh nghiệp: ∑𝑄 = 64190 0,98 + 67,815 0,99 + 69,360 0,96 = 206250 (sản phẩm) Tỷ lệ sp loại bình quân doanh nghiệp 64190+67815+69360 𝑋̅ = = 97,63% 206250 Bài 20: Mức lương 𝑥𝑖 𝑓𝑖 𝑥𝑖 𝑓𝑖 ℎ𝑖 𝑆𝑖 (nghìn đồng) 3560-4000 3780 60 226800 440 60 4000-4580 4290 75 321750 580 135 4580-5500 5040 152 766080 920 287 5500-6000 5750 63 362250 500 350 6000-6800 6400 45 288000 800 395 5800-8000 7400 22 162800 1200 417 Cộng 417 2127680 Mức lương bình quân công nhân tháng 6/2019 : 𝑚𝑖 0.14 0.13 0.17 0.126 0.06 0.02 ∑ 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑙ươ𝑛𝑔 ∑ 𝑀ứ𝑐 𝑙ươ𝑛𝑔 𝑡ℎá𝑛𝑔 × 𝑆ố 𝑐ơ𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 2127680 𝑋̅ = ∑ = = = 5102,35 (nghìn đồng) ∑ 𝑠ố 𝑐ơ𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 𝑠ố 𝑐ô𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 417 Mốt tiền lương công nhân doanh nghiệp : 113 152−75 𝑀𝑜 = 4580 + 920 × (152−75)+(152−63) = 5021,6 (nghìn đồng) 3.Số trung vị tiền lương công nhân doanh nghiệp : 𝑀𝑒 = 4580 + 920 × 417 −135 152 = 5024,87 (nghìn đồng) Bài 21: 1,Tỷ lệ hồn thành kế hoạch bình qn khối lượng sản phẩm sản xuất doanh nghiệp ̅̅̅̅ 𝑡ℎ𝑘 = 60000+25000+80000 52000+25000+40000 = 1,352 = 135,2% Giá thành đơn vị sản phẩm bình quân doanh nghiệp kỳ kế hoạch là: 5400×52000+5600×25000+5500×45000 ̅̅̅ 𝑍𝑘 = = 5477,8689(nghìn đồng/người) 52000+25000+45000 Giá thành đơn vị sản phẩm bình quân doanh nghiệp : 5130×60000+5264×25000+5060×80000 ̅̅̅ 𝑍1 = = 5116,3636( nghìn đồng/ người) 60000+25000+80000 Bài 22: Giá trị xuất bình quân hàng năm doanh nghiệp : 1728+1832+1986+2043+2168+2295+2380+2505+2688+2845+3012+3276 𝑋̅ = = 2396,5 (tỷ đồng) 12 Tốc độ phát triển liên hoàn: 𝑡𝑖 = Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 𝑦𝑖 𝑦𝑖−1 100 (%) Tốc độ phát triển liên hoàn (%) 106 108,4 102,9 106,1 105,9 103,7 105,3 107,3 105,8 105,9 108,8 Tốc độ phát triển bình quân hàng năm GTSX doanh nghiệp 114 11 𝑡̅ = √ 3276 1728 = 1,06 (106%) Bài 23: Mức lương tháng bình quân : ∑ 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑙ươ𝑛𝑔 ∑ 𝑀ứ𝑐 𝑙ươ𝑛𝑔 𝑡ℎá𝑛𝑔 × 𝑆ố 𝑐ơ𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 𝑋̅ = ∑ = ∑ 𝑠ố 𝑐ô𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 = 𝑠ố 𝑐ô𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 6500×150+7650×220+8030×285+8260×310 150+220+285+310 = 7779,43 (nghìn đồng/ người) Năng suất lao động bình quân là: ̅ = ∑ 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 = ∑ 𝑁𝑆𝐿Đ × 𝑆ố 𝑐ơ𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 = 258×150+296×220+330×285+365×310 𝑊 ∑ ∑ 𝑠ố 𝑐ô𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 𝑠ố 𝑐ô𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 150+220+285+310 = 322,3 (𝑡ấ𝑛/𝑛𝑔) Giá thành đơn vị sản phẩm bình qn là: ∑ 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎí ∑ 𝐺𝑖á 𝑡ℎà𝑛ℎ đ𝑣𝑠𝑝 × 𝑆ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑍̅ = ∑ = ∑ 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 = 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 115×258×150+110×296×220+106×330×285+92×365×310 258×150+296×220+330×285+365×310 = 102,86 (nghìn đồng/tấn) Bài 24: Tỷ lệ hồn thành kế hoạch bình qn tiêu GTSX tồn cơng ty là: ∑ 𝑥 𝑓 220×1,2+280×1,05+400×0,98 𝑋̅ = ∑ 𝑖 𝑖 = = 1,056 𝑓𝑖 220+280+400 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình qn tiêu tổng giá thành tồn cơng ty là: ∑𝑀 156+242+312 𝑋̅ = 𝑀𝑖𝑖 = 156 242 312 = 1,109 ∑ 𝑓𝑖 1,08 + 1,2 + 1,06 Bài 25: Mức chi phí lưu thơng tiêu thụ bình quân sản phẩm điện tử D cửa hàng là: ∑𝑥 15+12,5+12 𝑋̅ = 𝑖 = = 13,04 (nghìn đồng/ sp) 𝑛 Bài 26: Giá bình quân kg gạo cửa hàng xuất tháng : ∑𝑥 10+9+9,5+8,5+7,5 𝑋̅ = 𝑖 = = 8,813 (nghìn đồng/ kg) 𝑛 115 Bài 27: Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu tiêu thụ doanh nghiệp = 1,12 1,09 = 1,03 (𝑙ầ𝑛) Số tương đối động thái tiêu lượng hàng hoá doanh nghiệp là: t= 0,92*1,04 = 0,9568 Bài 30: Tỷ lệ hồn thành kế hoạch bình qn khối lượng sản phẩm sản xuất doanh nghiệp ̅̅̅̅ 𝑡ℎ𝑘 = 60000+20000+70000 50000+20000+30000 = 1,5 = 150% Giá thành đơn vị sản phẩm bình quân doanh nghiệp kỳ kế hoạch là: ̅̅̅ 𝑍𝑘 = ∑ ∑ 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 = ∑ 𝐺𝑖á 𝑡ℎà𝑛ℎ đ𝑣𝑠𝑝 × 𝑆ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 ∑ 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 = 540 570 510 +20000× +30000× 0,9 0,95 0,85 50000× 50000+20000+30000 = 600 (nghìn đồng/người) Giá thành đơn vị sản phẩm bình quân doanh nghiệp : ∑ 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎí ∑ 𝐺𝑖á 𝑡ℎà𝑛ℎ đ𝑣𝑠𝑝 × 𝑆ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 60000×540+20000×570+70000×510 ̅̅̅ 𝑍1 = ∑ = = ∑ 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 60000+20000+70000 = 530 ( nghìn đồng/ người) Bài 31: Thời gian hao phí bình qn để sản xuất sản phẩm doanh nghiệp : 𝑡̅ = ∑ 𝑡ℎờ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑜 𝑝ℎí ∑ 𝑠ả𝑛 𝑝ℎẩ𝑚 = 100 120 +15× 12 15 100 120 + 12 15 12× = 13,47 (phút/sp) Năng suất lao động bình quân tháng cơng nhân: ̅ = 𝑊 10×60×26 10×60×26 ×100+ ×120 12 15 100+120 = 1158 (𝑠𝑝/𝑐𝑛) Bài 32: Có bảng sau: Mức NSLĐ (kg) 500-540 540-580 580-620 620-660 𝑥𝑖 520 560 600 640 𝑓𝑖 15 45 80 80 𝑥𝑖 𝑓𝑖 7800 25200 48000 51200 116 660-700 Cộng 680 30 250 20400 152600 Năng suất lao động bình quân cơng nhân tồn doanh nghiệp là: ̅ = ∑ 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 = ∑ 𝑁𝑆𝐿Đ × 𝑆ố 𝑐ơ𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 = 152600 = 610,4 (𝑘𝑔/𝑐𝑛) 𝑊 ∑ ∑ 𝑠ố 𝑐ô𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 𝑠ố 𝑐ô𝑛𝑔 𝑛ℎâ𝑛 250 Bài 34: Thu nhập 𝑥𝑖 1000-1500 1250 1500-2000 1750 2000-2500 2250 2500-3000 2750 3000-4000 3500 4000-5000 4500 5000-6000 5500 Cộng Thu nhập bình quân hộ địa phương : 𝑋̅ = 𝑓𝑖 (%) 10 12 14 16 26 12 10 100 𝑥𝑖 𝑓𝑖 125 210 315 440 560 540 550 2740 ∑ 𝑥𝑖 𝑓𝑖 2740 = = 2740 ∑ 𝑓𝑖 100% Bài 35: Tỷ lệ hồn thành kế hoạch bình qn diện tích gieo trồng nơng trường : ∑ 𝑥 𝑓 3600×1,05+4400×1,2+8000×0,98+11000×1,1 𝑋̅ = ∑ 𝑖 𝑖 = = 1,074 𝑓𝑖 3600+4400+8000+11000 Bài 36: Tỷ lệ hồn thành kế hoạch bình qn GTSX doanh nghiệp: 4750+20000×2+25750×3+46000×4+25000×2 ̅̅̅̅ 𝑡ℎ𝑘 = 4750 = 1,12 (lần) =112% 25750 46000 25000 0,95 +20000×2+ 1,055 ×3+ 1,155 ×4+ 1,25 ×2 Bài 37: Giá thành bình qn đơn vị sản phẩm tháng đầu năm doanh nghiệp ∑𝑀 294000+360000 - Doanh nghiệp A: ̅̅̅ 𝑍𝐴 = 𝑀𝑖𝑖 = 294000 36000 = 408,75 (nghìn đồng/ sp) ∑ ̅̅̅𝐵̅ = - Doanh nghiệp B : 𝑍 420 𝑓𝑖 𝑑 ∑ 𝑖 𝑥𝑖 = 0,6 0,4 + 399 392 + 400 = 396,17 (nghìn đồng/ sp) 117 Giá thành bình quân đơn vị sản phẩm tháng đầu năm doanh nghiệp 408,75+396,17 𝑍̅ = = 402,46 (nghìn đồng/ sp) Bài 38: 𝑡𝑛𝑘 (1) = 13500 𝑡𝑛𝑘 (2) = 9340 𝑡𝑛𝑘 (3) = 7830 1,2 1,15 0,9 = 11250 = 8121,74 = 8700 Mức độ hoàn thành kế hoạch bình qn mức doanh thu tiêu thụ hàng hố công ty là: ∑𝑀 𝑋̅ = 𝑀𝑖𝑖 = ∑ 𝑓𝑖 13500+9340+7830 11250+8121,74+8700 = 1,0925 Bài 39: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch tiêu giá trị sản xuất tồn cơng ty là: ∑ 𝑥 𝑓 20×1,2+28×1,05+40×0,98 𝑋̅ = ∑ 𝑖 𝑖 = = 1,052 𝑓𝑖 20+28+40 Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch tiêu tổng giá thành tồn cơng ty là: ∑𝑀 𝑋̅ = 𝑀𝑖𝑖 = ∑ 𝑓𝑖 14+24+32 14 24 32 + + 1,08 1,2 1,05 = 1,103
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải chi tiết SBT Nguyên lý thống kê mới nhất Học viện Tài Chính AOF,

Từ khóa liên quan