0

Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam, định hướng đến năm 2015

90 18 0
  • Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam, định hướng đến năm 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:24

Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU DANH MỤC BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Tổng quan chung doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa (SMEs- Small and Medium enterprises) 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 1.2 Kinh nghiệm trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa số nước 10 1.2.1 Nhật Bản 10 1.2.2 Hàn Quốc 14 1.2.3 Cộng hòa Liên Bang Đức 14 1.2.4 Philippines, Indonexia Thái Lan 15 1.3 Một số học kinh nghiệm nước phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 16 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM 21 2.1 Thực trạng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam giai đoạn 2000 – 2008 21 SV: Phạm Thanh Liêm KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 21 2.1.2 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa thời gian qua 24 2.1.3 Cơ cấu doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 25 2.1.4 Phân bố doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 37 2.2 Đánh giá vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế Việt Nam 39 2.2.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa đóng góp vào việc tăng trưởng kinh tế xuất 39 2.2.2 Doanh nghiệp nhỏ vừa đóng góp phần đáng kể vào ngân sách nhà nước 40 2.2.3 Doanh nghiệp nhỏ vừa giúp giải việc làm, xóa đói giảm nghèo, vấn đề xã hội 40 2.2.4 Doanh nghiệp nhỏ vừa góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế 41 2.2.5 Doanh nghiệp nhỏ vừa góp phần khơi phục, giữ gìn phát triển làng nghề thủ cơng truyền thống 42 2.2.6 Doanh nghiệp nhỏ vừa tham gia vào hình thành mối liên kết với doanh nghiệp lớn 42 2.3 Đánh giá thực trạng sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 43 2.3.1 Thực trạng sách hỗ trợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 45 2.3.2 Thực trạng sách đất đai mặt sản xuất doanh nghiệp nhỏ vừa 53 2.3.3 Thực trạng sách lao động đào tạo lao động kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ vừa 55 SV: Phạm Thanh Liêm KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn 2.3.4 Thực trạng sách thuế doanh nghiệp nhỏ vừa 56 2.3.5 Thực trạng sách thương mại hỗ trợ phát triển doanh nghiêp nhỏ vừa 58 2.4 Đánh giá tiến đạt việc phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 61 2.4.1 Những kết đạt 61 2.4.2 Những vấn đề tồn 63 2.4.3 Nguyên nhân yếu 64 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 66 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 66 3.1.1 Những yếu tố tác động tới phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, hội thách thức 66 3.1.2 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Nhà nước 68 3.1.3 Mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 69 3.2 Các nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 70 3.2.1 Tăng cường quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa 70 3.2.2 Tăng cường khả tiếp cận vốn vay cho doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 72 3.2.3 Đổi sách đất đai mặt kinh doanh cho doanh nghiệp 74 3.2.4 Cải cách hệ thống thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa sản xuất kinh doanh 75 SV: Phạm Thanh Liêm KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn 3.2.5 Xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 76 3.2.6 Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động kỹ thuật, lãnh đạo 76 3.2.7 Tăng cường mối liên kết doanh nghiệp nhỏ vừa với doanh nghiệp lớn 77 3.2.8 Phát triển Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa 77 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SV: Phạm Thanh Liêm KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thầy cô giáo khoa Kế hoạch Phát triển cung cấp cho em tảng kiến thức vững để hồn thành khố luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn tớiz thầy giáo, TS.Nguyễn Ngọc Sơn, người tận tình hướng dẫn em trình thực khố luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới KS Vũ Xuân Thuyên (Chuyên viên cao cấp, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầ u tư) anh chị Cục Phát triểnDoanh nghiệp thư viện Bộ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập, tìm hiểu thực tế để hồn thành khố luận SV: Phạm Thanh Liêm KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ĐTNN : Đầu tư nước NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại VCCI : Phịng Cơng nghiệp Thương Mại Việt Nam DNTN : Doanh nghiệp tư nhân TNHH : Trách nhiệm hữu hạn SV: Phạm Thanh Liêm KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 1: Phân loại DNNVV thưo phân ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ Bảng 2: Số lượng doanh nghiệp thành lập theo năm 24 giai đoạn 2001 – 2007 24 Bảng 3: Số lượng tỷ lệ DNNVV tổng số doanh nghiệp 26 Việt Nam giai đoạn 2000 – 2006 26 Bảng 4a: Số lượng DNNVV xét theo quy mơ lao động hình thức sở hữu giai đoạn 2000 – 2006 27 Bảng 4b: Tỷ lệ DNNVV xét theo quy mơ lao động hình thức sở hữu giai đoạn 2000 – 2006 28 Bảng 5a: Số lượng doanh nghiệp phân theo quy mô lao động giai đoạn 2000 – 2006 28 Bảng 5b: Tỷ lệ doanh nghiệp phân theo quy mô lao động giai đoạn 2000 2006 29 Bảng 6: Số lượng tỷ lệ DNNVV tổng số doanh nghiệp Việt Nam xét theo quy mô vốn giai đoạn 2000 – 2006 30 Bảng 7a: Số lượng DNNVV xét theo quy mơ vốn hình thức sở hữu 31 giai đoạn 2000 – 2006 31 Bảng 7b: Tỷ lệ DNNVV xét theo quy mơ vốn hình thức sở hữu 31 giai đoạn 2000 – 2006 31 Bảng 8a: Số lượng DNNVV phân theo quy mô nguồn vốn giai đoạn 2000 – 2006 32 Bảng 8b: Tỷ lệ DNNVV phân theo quy mô nguồn vốn giai đoạn 32 2000 – 2006 32 SV: Phạm Thanh Liêm KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn Bảng 9: Số lượng đăng ký doanh nghiệp phân theo hình thức pháp lý giai đoạn 2001 – 2006 34 Bảng 10a: Số lượng DNNVV phân theo ngành, nghề kinh doanh giai đoạn 2000 – 2006 35 Bảng 10b: Tỷ lệ DNNVV phân theo ngành, nghề kinh doanh giai đoạn 2000 – 2006 36 Bảng 11: Địa phương có 3.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh giai đoạn 2000 – 2007 39 Bảng 12: Tỷ lệ vốn vay đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp 51 SV: Phạm Thanh Liêm KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Phân bố doanh nghiệp nhỏ vừa đăng ký kinh doanh theo vùng kinh tế nước năm 2007 38 Biểu đồ 2: Tổng dư nợ tín dụng ngân hàng giai đoạn 2005 – 2008 48 SV: Phạm Thanh Liêm KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) trở thành p hận quan trọng kinh tế Việt Nam Với số lượng chiếm 96% tổng số doanh nghiệp nước, DNNVV đóng góp đáng kể vào Tổng thu nhập quốc dân, tạo công ăn việc làm, huy động nguồn vốn nước cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giải vấn đề xã hội Ngoài ra, trình vận hành, DNNVV tạo đội ngũ doanh nhân công nhân, với kiến thức tay nghề dần hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập Đảng Nhà nước ta coi p hát triển DNNVV nhiệm vụ quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam Trong thời gian qua, với việc đời hàng loạt Luật, Nghị định, Văn hướng dẫn… đặc biệt Luật Doanh nghiệp 2000, Luật Doanh nghiệp 2005 Luật Đầu tư 2005 có tác động tích cực đến việc phát triển DNNVV Việt Nam, tạo mơi trường thơng thống, bình đẳng cho loại hình doanh nghiệp Tuy nhiên, q trình hoạt động, DNNVV gặp phải khơng khó khăn: thiếu vốn, trình độ cơng nghệ cịn yếu, khó khăn việc gia nhập thị trường, phân biệt đối xử, cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nước sau Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO)… Đặc biệt tác động tiêu cực khủng hoảng kinh tế giới vào Việt Nam khiến cho DNNVV gặp nhiều bất lợi hoạt động sản xuất Yêu cầu đặt cần phải có chế sách cụ thể để hỗ trợ DNNVV Việt Nam phát triển, vượt qua khủng hoảng kinh SV: Phạm Thanh Liêm KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn 3.1.1.2 Tình hình nước Nước ta giới đánh giá cao ổn định cao kinh tế - xã hội; kinh tế thị trường bước đầu hình thành vận hành có hiệu Chủ trương quán Đảng Chính phủ việc xây dựng kinh tế nhiều thành phần, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, cam kết tạo điều kiện mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân Năng lực trình độ sản xuất nhiều ngành kinh tế tăng lên đáng kể; cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chất lượng tăng trưởng nhiều ngành, lĩnh vực có cải thiện; doanh nghiệp tồn kinh tế bắt đầu thích nghi với hội nhập Đầu tư trực tiếp nước liên tục tăng năm qua, số tập đoàn xuyên quốc gia có mặt Việt Nam, yếu tố kích thích phát triển doanh nghiệp nước thông qua t iếp quản kinh nghiệm quản lý, chuyển giao công nghệ,… 3.1.1.3 Những thách thức doanh nghiệp nhỏ vừa thời gian tới Tuy đạt số thành tựu việc phát triển kinh tế xong thực tế xuất phát điểm Việt Nam thấp, hệ thống kết cấu hạ tâng (đường xá, thông tin liên lạc, điện nước ) thiếu yếu; mặt sản xuất kinh doanh nhỏ bé lại xen lẫn khu dân cư dẫn đến khó cung cấp tiện ích cơng cộng cải thiện môi trường, cải thiện điều kiện sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm SV: Phạm Thanh Liêm 67 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn Khung pháp lý hỗ trợ DNNVV có xong chưa hồn thiện, chưa xây dựng cách đẩy đủ Các văn b ản cịn nhiều mâu thuẫn nhau, có mâu thuẫn luật văn luật Thị trường nội địa phát triển chưa hoàn chỉnh, nhu cầu dân cư lớn, thu nhập lại chưa cao nên doanh nghiệp có hội để đầu tư phát triển Thiếu sân chơi bình đẳng cho DNNVV phát triển, điều thể điểm Nhà nước giành nhiều ưu đãi DNNN, gây tâm lý chủ doanh nghiệp Hội nhập quốc tế khiến doanh nghiệp phải chịu nhiều cạnh tranh Nhưng so sánh với doanh nghiệp quốc tế DNNVV Việt Nam thua thiệt mặt, khiến cho họ khó lịng cạnh tranh khơng có chế hỗ trợ kịp thời Cải cách hành nhà nước diễn chậm, thiếu kiên quyết, máy hành nặng nề hoạt động hiệu khiến doanh nghiệp gặp nhiêu khó khăn giải vấn đề liên quan 3.1.2 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Nhà nước Theo Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg ngày 23/10/2006 p duyệt kế hoạch phát triển DNNVV năm 2006 – 2010, quan điểm Nhà nước ta phát triển DNNVV sau: - Thực quán sách phát triển kinh tế nhiều thành phần Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật p hận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh SV: Phạm Thanh Liêm 68 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn - Nhà nước tạo mơi trường pháp luật chế, sách thuận lợi cho DNNVV thuộc thành phần kinh tế phát triển bình đẳng cạnh tranh lành mạnh nhằm huy động nguồn lực nước kết hợp với nguồn lực từ bên cho đầu tư phát triển - Phát triển DNNVV theo phương châm tích cực, vững chắc, nâng cao chất lượng, phát triển số lượng, đạt hiệu kinh tế, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội Phát triển DNNVV gắn với mục tiêu quốc gia, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện vùng, địa phương, khuyến khích phát triển cơng nghiệp nơng thôn, làng nghề truyền thống Chú trọng phát triển DNNVV cá c vùng xâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ưu tiên phát triển DNNVV đồng bào dân tộc, phụ nữ, người tàn tật, … làm chủ doanh nghiệp Chú trọng phát triển DNNVV đầu tư sản xuất số lĩnh vực có khả cạnh tranh cao - Hoạt động hỗ trợ Nhà nước chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp s ang hỗ trợ gián tiếp để nâng cao lực cho DNNVV - Gắn hoạt động kinh doanh với bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội - Tăng cường nâng cao nhận thức cấp quyền vị trí, vai trị DNNVV phát triển kinh tế - xã hội 3.1.3 Mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa - Số doanh nghiệp thành lập khoảng 320.000 (hàng năm tăng khoảng 20%) - Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập tỉnh khó khăn 15% đến năm 2010 SV: Phạm Thanh Liêm 69 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn - Tỷ lệ trực tiếp tham gia xuất đạt từ 3% - 6% tổng số DNNVV - Tạo thêm 2,7 triệu chỗ làm giai đoạn 2006 – 2010 - Có thêm 165.000 lao động kỹ thuật làm việc DNNVV 3.2 Các nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 3.2.1 Tăng cường quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa Từ nhận thức, quản lý Nhà nước tác động Nhà nước vào toàn hoạt động kinh tế quốc dân nói chung, doanh nghiệp nói riêng, hệ thống luật pháp, sách tổ chức, chế tài kinh tế - tài cơng cụ quản lý để thực chức quản lý nhà nước kinh tê nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, ổn định kinh tế - trị - xã hội đất nước Ở quốc gia kinh tế thị trường có giơng chịu tác động chi phối quy luật kinh tế quy luật đặc thù xã hội Nhà nước nhận thức, vận dụng quy luật đố vào quản lý điều hành kinh tế hệ thống pháp luật, sách, chế tổ chức thực Tùy chất kinh tế - xã hội quốc gia trình độ khác nhận thức, vận dụng quy luật kinh tế Nhà nước mà kinh tế nước phát huy hiệu lực hiệu khác Song có khác xuất phát từ chất quốc gia Như vậy, việc vận hành chế quản lý nhà nước nước ta kinh tế quốc dân nói chung DNNVV nói riêng, khơng nằm ngồi sách chế quản lý phải: - Một là, khuyến khích nhân tố tích cực đội ngũ doanh nhân nước ta – lực lượng chủ yếu làm giàu cho dân, cho nước SV: Phạm Thanh Liêm 70 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn - Hai là, phát hiện, hạn chế mặt sai trái chế thị trường, kịp thời phát sử lý hành vi, vi phạm pháp luật, gây nên tiêu cực tổn hại cho kinh tế Căn vào thực trạng kinh tế nước ta nay, yêu cầu đặt trình thực chức quản lý nhà nước DNNVV là: - Thứ nhất, tập trung sức để phát triển mạnh xã hội hóa lực lượng sản xuất, bước chuyển kinh tế nước ta từ hiệu phát triển lên phát triển ổn định vững theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa - Thứ hai, tập trung xây dựng nội lực xu hướng hội nhập Đây tiền đề điều kiện để quản lý kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chu nghĩa Nội dung tăng cường quản lý nhà nước Xây dựng chiến lược phát triển DNNVV Việt Nam thời kỳ, gắn chặt với quy hoạch tổng thể quy hoạch cụ thể phát triển toàn kinh tế quốc dân nói chung, ngành, địa p hương, lĩnh vực nói riêng Tiếp tục xây dựng ban hành sách hỗ trợ DNNVV p hù hợp với tình hình kinh tế định hướng mục tiêu phát triển Hoàn thiện số sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho DNNVV : vốn, mặt kinh doanh, thuế Xây dựng, ban hành, hướng dẫn thực quy chế liên kết DNNVV doanh nghiệp lớn, DNNVV với để nâng cao tính cộng đồng, bảo vệ lợi ích quốc gia lợi ích doanh nghiệp SV: Phạm Thanh Liêm 71 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn Xây dựng chế sách để theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp để kịp thời đạo hướng dẫn doanh nghiệp lúc khó khăn 3.2.2 Tăng cường khả tiếp cận vốn vay cho doanh doanh nghiệp nhỏ vừa Trong thời kỳ hội nhập phát triển nay, vốn vấn đề then chốt giúp doanh nghiệp phát triển Khơng có vốn doanh nghiệp đổi công nghệ, nâng cao chất lượng lao động để từ nâng cao sức cạnh tranh thị trường Đặc biệt, thời kỳ kinh tế khó khăn nay, toán vốn cho sản xuất kinh doanh DNNVV lại khó khăn Vấn đề mấu chốt để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay, giảm bớt thời gian vay vốn để mau chóng đưa vốn vào sản xuất 3.2.2.1 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa Các DNNVV phải xây dựng phương án sản xuất kinh doanh mang tính khả thi cao làm sở vay vốn, DNNVV cần phải ý nguyên tắc 5C sau đây: 5C – Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions - Tính cách (Character): vấn đề động huy động vốn, lịch sử tín dụng thành tích kinh doanh năm trước huy động vốn tốt - Khả trả nợ (Capacity): hay phương án kinh doanh khả thi Phương án đầu tư đề xuất có doanh thu lớn chi phí, có lãi có khả trả nợ Như vậy, muốn huy động vốn, thân doanh nghiệp cần p hải SV: Phạm Thanh Liêm 72 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn có phương án đầu tư khả thi – phương án có khả thực thực có hiệu - Tỷ lệ vốn tự có tổng vốn đầu tư (Capital): tỷ lệ từ 50% trở lên doanh nghiệp dễ dàng huy động vốn Với phương án đầu tư có triển vọng tỷ lệ - Thế chấp (Collateral): Thơng thường để huy động đồng vốn doanh nghiệp phải chấp đồng vốn Tuy nhiên, để đảm bảo an tồn tín dụng, ngân hàng thường cho vay từ 70% -80% giá trị tài sản chấp Đây coi cản trở cho đầu tư doanh nghiệp Nó làm hạn chế lực tài doanh nghiệp khiến doanh nghiệp khơng thể thực dự án có quy mơ tối ưu - Các điều kiện kinh tế, xã hội, mơi trường cho việc huy động vốn (Conditions): điều kiện thị trường, pháp lý, ngành, vùng, nước quốc tế… thuận lợi việc huy động vốn dễ dàng 3.2.2.2 Đối với ngân hàng Cơ chế chấp, tín chấp cần có đổi mới, chỉnh sửa pháp lệnh đăng ký giao dịch đảm bảo Ngân hàng áp dụng hình thức đảm bảo khoản phải thu doanh nghiệp cần doanh nghiệp cam kết thu tiền hàng qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản doanh nghiệp mở ngân hàng Ngân hàng thu nợ cách trích trừ vào khoản doanh nghiệp Một số doanh nghiệp thiếu thông tin nên chưa am hiểu điều kiện thủ tục vay ngân hàng Vì vậy, ngân hàng phải mở rộng thông tin, hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp phương tiện truyền thông qua hội thảo,… SV: Phạm Thanh Liêm 73 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn Trợ giúp doanh nghiệp khâu lập dự án kinh doanh : Các ngân hàng trực tiếp gửi cán tín dụng xuống trợ giúp doanh nghiệp trình lập dự án kinh doanh Nghiên cứu, tạo sản phẩm dịch vụ cho vay ưu đãi DNNVV 3.2.3 Đổi sách đất đai mặt kinh doanh cho doanh nghiệp Yêu cầu đổi sách đất đai DNNVV nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, đồng thời p hải thúc đẩy trình vận động sinh lời đất đai, mặt khác phải đảm bảo giữ gìn kỷ cương, pháp luật Để hỗ trợ DNNVV, việc hồn thiện sách đất đai phải thực số vấn đề sau: - Nhà nước đứng thiết lập thị trường bất động sản (trong có chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai) Cho phép đối tượng sử dụng đất đai chủ động sử dụng theo chế thị trường pháp luật quy định Thiết lập khung giá đất chung phù hợp với chế thị trường - Ban hành văn luật khơng gây khó hiểu, khơng chồng chéo mâu thuẫn - Thúc đẩy cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho doanh nghiệp - Xúc tiến xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển địa p hương để từ có cho DNNVV đầu tư phát triển SV: Phạm Thanh Liêm 74 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn 3.2.4 Cải cách hệ thống thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa sản xuất kinh doanh Thuế nghĩa vụ quyền lợi DNNVV, hệ thống thuế đầy đủ hoàn chỉnh giúp doanh nghiệp thực nghĩa vụ cách tự giác, nghiêm túc hơn, kích thích doanh nghiệp phát triển Do đó, hệ thống thuế cần hướng tới: Xây dựng hệ thống thuế hoàn chỉnh phù hợp với cam kết hội nhập khu vực giới Trong năm qua, Việt Nam tiến hành hội nhập với giới khu vực cách sâu rộng kèm theo hàng loạt quy định mở cửa thị trường, giảm thuế mặt hàng khác Một sách thuế phù hợp với cam kết hội nhập giúp DNNVV thuận lợi q trình kinh doanh thị trường nước ngồi, hạn chế kiện tụng, tranh chấp gây bất lợi cho DNNVV Đảm bảo việc xây dựng sách thuế phải thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, đặc biệt phải phù hợp với đối tượng nộp thuế Thuế phải đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thi hành Cần giảm thiểu tính phức tạp hệ thống sách thuế, đảm bảo cho người t hu thuế người nộp thuế hiểu quy định cách cụ thể, xác, thống Đảm bảo cơng nghĩa vụ nộp thuế Tính công thể mức huy động thuế phải phù hợp với khả đóng góp đối tượng nộp thuế Khơng phân biệt đối xử, khơng có nghĩa doanh nghiệp phải ngang mà phải có phương thức hợp lý, để doanh nghiệp tự nguyện nộp thuế Giảm bớt số lượng loại thuế khơng phù hợp gây khó dễ cho doanh nghiệp SV: Phạm Thanh Liêm 75 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn Xây dựng sách thuế ưu đãi DNNVV, p hải đặt hệ thống sách hỗ trợ DNNVV 3.2.5 Xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Một khó khăn DNNVV kinh doanh thiếu thơng tin thị trường, đặc biệt thị trường tiềm mà doanh nghiệp hướng đến Ngồi ra, việc quảng bá sản phẩm DNNVV hạn chế nguồn lực khơng đủ Do đó, xúc tiến thương mại cho DNNVV cần tập trung số điểm sau: Tổ chức giới thiệu sản phẩm hàng hóa DNNVV thơng qua triển lãm ngồi nước, thị trường cịn tiềm ẩn, chưa có hội làm ăn Hỗ trợ tư vấn thông tin thị trường nước cho DNNVV Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm doanh nghiệp với việc tìm kiếm tiếp cận thị trường khác Đào tạo bồi dưỡng kỹ hội nhập thị trường nước để doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với điều kiện hội nhập Cung cấp ấn phẩm cần thiết thị trường hội nhập cho lãnh đạo doanh nghiệp 3.2.6 Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động kỹ thuật, lãnh đạo Do hạn chế quy mô nguồn vốn, DNNVV khan lao động có trình độ để nâng cao suất, tăng khả cạnh tranh với doanh nghiệp khác ngành doanh nghiệp nước Hỗ trợ DNNVV đào tạo lao động kỹ thuật cần thực số điểm sau: Nhà nước cân tăng cường nguồn vốn đầu tư cho việc đào tạo lao động cho doanh nghiệp, lao động kỹ thuật có trình độ cao Đánh giá chương trình hỗ trợ đào tạo lao động cho DNNVV giai đoạn 2004 – 2008 SV: Phạm Thanh Liêm 76 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn để từ tiếp tục xây dựng chương trình hỗ trợ đào tạo giai đoạn tiếp, nhấn mạnh việc thay đổi giáo trình, phương pháp dạy thiết bị p hục vụ cho việc dạy học phù hợp với điều kiện Cần phối hợp ngành, cấp để xây dựng mối liên kết chặt chẽ trường dạy nghề, trường đại học với doanh nghiệp Mục đích đào tạo sinh viên thục kỹ cần thiết để làm việc, giảm bớt thời gian đào tạo lại gây lãng phí nguồn lực Mở rộng khóa đào tạo ngắn hạn kỹ quản lý cho người lãnh đạo DNNVV 3.2.7 Tăng cường mối liên kết doanh nghiệp nhỏ vừa với doanh nghiệp lớn Mối liên kết DNNVV với doanh nghiệp lớn Việt Nam hình thành song cịn lỏng lẻo thiếu phối hợp chặt chẽ hai bên Theo đó, tăng cường liên kết DNNVV với doanh nghiệp lớn cần thực sau: Quy định trách nhiệm doanh nghiệp lớn phải trợ giúp DNNVV ngành công nghệ, quản lý, phối hợp với DNNVV để hình thành nên đầu mối cung cấp sản phẩm phụ trợ cho doanh nghiệp lớn Thiết lập hội thảo có tham gia doanh nghiệp lớn DNNVV để xây dựng mối liên kết doanh nghiệp ngành ngành với 3.2.8 Phát triển Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV cần thiết xong thực trạng hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng khơng hiệu quả, cần có đổi theo hướng sau; SV: Phạm Thanh Liêm 77 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn Rà soát lại hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng có, thực đánh giá cấu lại Quỹ hoạt động không hiệu Trợ giúp Quỹ Bảo lãnh tín dụng nguồn nhân lực để hoạt động có hiệu Phát triển Quỹ tín dụng địa phương có tham gia góp vốn doanh nghiêp địa bàn Thường xuyên tra, kiểm tra hoạt động Quỹ để đảm bảo thực tốt mục tiêu đặt Quỹ, giao công tác tra cho địa phương phối hợp với doanh nghiệp SV: Phạm Thanh Liêm 78 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn KẾT LUẬN Cùng với phát triển kinh tế nước nói chung, DNNVV khơng ngừng lớn mạnh trở thành thành phần kinh tế quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Với số lượng đông đảo, chiếm đa số tổng số doanh nghiệp hoạt động nước DNNVV đóng góp tích cực vào tăng trưởng p hát triển đất nước Sự phát triển mạnh mẽ DNNVV thời gian quan mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia mà giải vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa Tuy nhiên, trình hoạt động, DNNVV phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn giới Nhận thức tầm quan trọng DNNVV, Đảng Chính phủ có sách hỗ trợ DNNVV phát triển thời gian qua Đứng trước bối cảnh hội nhập phát triển, khó khăn sản xuất – kinh doanh DNNVV chịu tác động khủng hoảng kinh tế địi hỏi phải có sách hỗ trợ DNNVV vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục phát triển Bằng kiến thức học khoa Kế hoạch Phát triển, thười gian thực tập thực tế Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo – TS Nguyễn Ngọc Sơn bảo cán hướng dẫn – KS Vũ Xuân Thuyên (Chuyên viên cao cấp, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư) em hồn thành khố luận tốt nghiệp với đề tài: “Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, định hướng 2015” Khoá luận hệ thống vấn đề lý luận chung DNNVV hỗ trợ phát triển DNNVV, phân tích thực trạng phát triển DNNVV SV: Phạm Thanh Liêm 79 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn Việt Nam thời gian qua đề xuất số giải p háp, kiến nghị để trợ giúp phát triển DNNVV Tuy nhiên, thời gian cuãgn lực cịn hạn chế nên khố luận chắn khơng tránh khỏi số thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cơ, Vũ Xn Thun tồn thể bạn để khố luận hoàn thiện SV: Phạm Thanh Liêm 80 KTPT 47B_QN Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Ngọc Sơn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 2008 Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch Đầu tư Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa năm (2006 – 2010) Bộ Kế hoạch Đầu tư Bài viết “Khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam nhìn từ góc độ hiệu sách” PGS.TS Nguyễn Đình Tài – Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Nghị định 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Luật Doanh nghiệp 2005 Luật sửa đổi đất đai Việt Nam 2004 Website: www.mpi.gov.vn, www.business.gov.vn, … SV: Phạm Thanh Liêm KTPT 47B_QN ... CHƯƠNG KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 66 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam ... động tới phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, hội thách thức 66 3.1.2 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Nhà nước 68 3.1.3 Mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 69... phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa - Chương 2: Thực trạng sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thời gian qua - Chương 3: Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam, định hướng đến năm 2015 ,

Từ khóa liên quan