0

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT KV chương dương

89 11 0
  • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT KV chương dương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:22

Lời mở đầu 1.Tính cấp thiết luận văn Nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ mang lại lợi nhuận chÝnh cho c¸c NHTM ë ViƯy Nam, bëi lÏ nghiƯp vụ vốn nghiệp vụ truyền thống NHTM ViƯt Nam vµ chiÕm tíi 80-90% tỉng sè giao dịch ngân hàng Đây nghiệp vụ chứa nhiều rủi ro đ-ợc đặ nhiều quan tâm từ phía NHTM Trong công đổi mới, CNH, HĐH Việt Nam đòi hỏi nguồn vốn đầu t- lớn để xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng, phát triển ngành công nghiệp nặng, đ-a Việt nam trở thành n-ớc công nghiệp thé kỷ 21 Chính vậy, với vị trí đặc biệt kinh tế, nguồn vốn NHTM đóng góp lớn cho mục tiêu đất n-ớc, đặc biệt nguồn vốn trung dài hạn.Chỉ có nguồn vốn trung dài hạn với tính chất ổn định thời gian phù hợp với dự án nh- Trên quan điểm nh- vậy, chi nhánh NHCT Việt Nam, chi nhánh NHCT KV Ch-ơng D-ơng coi chất l-ợng tín dụng tiêu quan trọng hiệu hoạt động kinh doanh Trong năm vừa qua, chi nhánh đà đạt đ-ợc kết đáng kể công tác tín dụng, góp phần cho vay hỗ trợ vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp địa bàn huyện số địa bàn khác tăng c-ờng sở vật chất, cải tiến công nghệ, tạo sản phẩm có chất l-ợng cao đ-ợc thị tr-ờng chấp nhận Tuy nhiên vốn cho vay trung dài hạn chi nhánh chủ yếu nguồn ngắn hạn không huy động đ-ợc nguồn vốn trung dài hạn, Kết là, chất l-ợng tín dụng trung dài hạn chi nhánh có phát huy chất l-ợng song quy mô nhỏ nên hiệu ch-a cao Thực tế ảnh h-ởng nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan tác động tới chất l-ợng tín dụng trung dài hạn chi nhánh Trong tiềm để phát huy nghiệp vụ tín khoản vay vốn có thời hạn dài chi nhánh ngày lớn mà ph-ơng h-ớng mục tiêu phát triển NHCT VN, Đảng uỷ huyện Gia Lâm tập trung vào đẩy mạnh CNH, HĐH kinh tế địa bàn, hổ trợ doanh nghiệp nâng cấp xây dựng sở vật chất, tăng c-ờng sản xuất Hơn huyện Gia lâm điểm giao l-u khu tam giác kinh tế lớn miền Bắc: Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, có nhiều tiềm phát triển công th-ơng nghiệp Tín dụng trung dài hạn đem lại cho chi nh¸nh ngn thu rÊt lín bëi l·i st cho vay th-ờng cao ổn định thời gian t-ơng đối dài Vì vậy, nhiệm vụ cấp thiết vấn đề chi nhánh cần phải tìm kiếm giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất l-ợng tín dụng trung dài hạn, tăng thêm nguồn thu nhập, góp phần thúc đẩy kinh tế địa bµn, vµ nỊn kinh tÕ nãi chung Trong thêi gian tực tập chi nhánh NHCT KV Ch-ơng D-ơng, đ-ợc giúp đỡ tận tình giáo viên h-ớng dẫn PTS Nguyễn Thanh Đảo - nguyên giám đốc chi nhánh cán phòng kinh doanh, đà mạnh dạn chọn đề tài Giải pháp nâng cao chất l-ợng tín dụng trung dài hạn chi nhánh NHCT KV Ch-ơng Dương làm luận văn Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận phân tích tình hình thực tế hoạt động chi nhánh NHCT KV để đ-a giải pháp nhằm nâng cao chất l-ợng tín dụng trung dài hạn chi nhánh.Trong tập trung vào công tác thẩm định cho vay trung dài hạn Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu Chất l-ợng tín dụng vấn đề rộng, luận văn tập trung nghiên cứu khảo sát, phân tích số vấn đề chất l-ợng tín dụng trung dài hạn chi nhánh NHCT KV Ch-ơng D-ơng từ năm 1998 đến để làm sở đ-a giải pháp kiến nghị Ph-ơng pháp nghiên cứu Ph-ơng pháp sử dụng chủ yếu để nghiên cứu ph-ơng pháp vật biện chứng, ph-ơng pháp thống kê, ph-ơng pháp phân tích kinh tế Những đóng góp luận văn Một là: Hệ thống hoá vấn đề lý luận tín dụng trung dài hạn Hai là: Phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng trung dài hạn chi nhánh NHCT KV ch-ơng D-ơng từ năm 1998 đến Ba là: Đ-a giải pháp kiến nghị nâng cao chất l-ợng tín dụng trung dài hạn chi nhánh NHCT KV Ch-ơng D-ơng Kết cấu luận văn gồm ch-ơng: Ch-ơng I: Những nội dung tín dụng trung dài hạn NHTM Chơng II: Thực trạng chất l-ợng tín dụng trung dài hạn chi nhánh NHCT KV Ch-ơng D-ơng Ch-ơng III: Giải pháp nâng cao chất l-ợng tín dụng trung dài hạn chi nhánh NHCT KV Ch-ơng D-ơng Ch-ơng I Những nội dung tín dụng trung dài hạn 1.Tín dụng ngân hàng - nghiệp vụ chủ yếu NHTM 1.1.Các hoạt động chủ yếu ngân hàng th-ơng mại: NHTM ngân hàng thực nhiều loại nghiệp vụ ngân hàng hết số ngân hàng trung gian chiếm vị trí quan trọng quy mô tài sản thành phần nghiệp vụ NHTM làm chức nh- cầu nối ng-ời có vốn ng-ời cần vốn Công nghệ tài đà đ-ợc sử dụng triệt để nhằm thu hút nguồn vốn dự trữ với thời hạn quy mô khác phục vụ cho sản xuất đời sống Việt Nam, NHTM đ-ợc hiĨu nh- lµ mét tỉ chøc kinh doanh tiỊn tƯ mà hoạt động chủ yếu th-ờng xuyên nhận tiền gửi, cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán Khái niệm đà hoạt động NHTM Việt Nam nói riêng kinh tế n-ớc nói chung.Những hoạt động là: 1.1.1 Huy động vốn: Vốn đ-ợc coi yếu tố hàng đầu cho hoạt động kinh doanh NHTM Để tạo nguồn vốn, ngân hàng phải huy động nguồn vốn nhàn rỗi xà hội cách cung ứng điều kiện thuận lợi cho việc gửi tiền khách hàng đ-a ph-ơng thức dễ dàng để thực mục đích cã tÝnh chÊt x· héi Ng-êi gưi tiỊn sÏ nhËn đ-ợc khoản tiền th-ởng d-ới danh nghĩa lÃi suất tổng số tiền gửi ngân hàng, với mức độ an toàn hình thức khoản cao, số yếu tố lợi ích tiện ích mà ngân hàng cung cấp Ngoài nguồn tiền gửi khách hàng, NHTM thu hút vốn qua việc phát hành kỳ phiếu, trái phiếu Đó giấy nợ mà ng-ời mua đ-ợc h-ởng số tiền lÃi định thời gian định theo mức lÃi suất thời hạn ghi giấy nợ đó, kỳ hạn kỳ phiếu tháng; tháng năm Ngoài ngân hàng nhận vốn điều hoà từ cấp trên, vay NHTM tổ chức tín dụng khác thị tr-ờng liên ngân hàng, vay n-ớc tổ chức tín dụng quốc tế Biện pháp huy động cuối NHTM vay NHNN qua cửa ngõ tái chiết khấu Tuy nhiên NHTM dễ dàng huy động nguồn vốn NHNN nới lỏng sách tiền tệ để kích thích đầu t- kinh tế 1.1.2.Cho vay đầu t-: Trên sở nguồn vốn đ-ợc hình thành, NHTM sử dụng cho hoạt động cho vay đầu t- Đây nghiệp vụ tạo phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng, nh-ng khả gặp rủi ro lớn Nghiệp vụ đòi hỏi NHTM phải thận trọng đ-a định cho vay, phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ suất trình cho vay, trình sử dụng vốn vay ngân hàng.Tuỳ theo cách tiếp cận mà ng-ời ta phân chia hoạt động cho vay theo hình thức khác nhau: Thông th-ờng Việt Nam đ-ợc phân chia theo: + Căn vào thời hạn: cho vay ngắn hạn (d-ới năm); cho vay trung hạn (trên năm d-ới năm); cho vay dài hạn (trên năm) + Căn vào thành phần kinh tế: cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ quèc doanh; Cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi qc doanh + Căn vào đồng tiền vay: cho vay Việt Nam đồng; cho vay ngoại tệ (USD, FRF, IPY ) Nghiệp vụ đầu t- chủ yếu hoạt động mua chứng khoán,liên doanh,liên kết, mua bất động sản Việt Nam, nghiệp vụ hạn chế Mặc dù sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam đà đời hoạt động thời gian qua song số chứng khoán niêm yết không đáp ứng đ-ợc cung cầu chứng khoán thị tr-ờng 1.1.3.Nghiệp vụ trung gian: Bên cạnh việc huy động vốn cho vay đầu t-, Ngân hàng th-ơng mạ i thực nghiệp vụ trung gian Nghiệp vụ ngày phát triển kinh tế thị tr-ờng th-ờng bao gồm hoạt động nh-: + Dịch vụ toán: ngân hàng nhận thu hộ chi hộ theo uỷ nhiệm khách hàng với chứng từ kèm theo cách ghi nợ ghi có vào tài khoản khách hàng Hoạt động chủ yếu toán không dùng tiền mặt + Dịch vụ môi giới uỷ thác: việc mua bán hộ chứng khoán cho khách hàng làm đại lý phát hành hộ chứng khoán cho công ty + Thực việc chuyển tiền tạo điều kiện để tài trợ cho hoạt động ngoại th-ơng du lịch, góp phần vào trình tự ngoại th-ơng n-ớc với Hoạt động thực hiƯn nhê c¸c chøng tõ nh- sÐc, phiÕu chun tiỊn phát hành th- tín dụng thuộc loại này.Hiện nay, hoạt động ngày đ-ợc sử dụng rộng rÃi + Bảo quản an toàn tài sản, chứng từ có giá cho khách hàng với hệ thống hầm kho kiên cố, sử dụng két sắt an toàn đảm bảo bí mật cho khách hàng Ngoài Ngân hàng th-ơng mại tham gia t- vấn cho khách hàng hoạt động kinh doanh + Mua bán kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quí, tạo nguồn ngoại tệ cho toán quốc tế *** Trên hoạt động NHTM Các hoạt động có quan hệ bổ sung lẫn nghiệp vụ huy động vốn sở để thực nghiệp vụ cho vay đầu t-, ng-ợc lại nghiệp vụ vay đầu t- làm tăng khả sinh lời NHTM Trên sở nghiệp vụ cho NHTM thực đ-ợc nghiệp vụ trung gian, nghiệp vụ cho vay đầu t- thực tốt nghiệp vụ tạo điều kiện tăng nguồn vốn nh- mở rộng việc sử dụng vốn 1.2 Tín dụng ngân hàng - Mục đích kinh doanh Ngân hàng th-ơng mại : Tín dụng đ-ợc hiểu cách đơn giản quan hệ vay m-ợn dựa nguyên tắc hoàn trả vốn lẫn lÃi ng-ời cho vay ng-ời vay.Cơ sở để thiết lập nên quan hệ tín dụng tin t-ởng ng-ời vay vào ng-ời vay sử dụng vốn vay có hiệu hoàn trả thời hạn vốn lẫn lÃi, thêm vào tâm lý sẵn sàng toán khoản nợ ng-ời vay đến hạn Nếu sở lòng tin xây dựng quan hệ tín dụng Trong đó, với phát triển kinh tế thành phần kinh tế ngày đa dạng phức tạp Các chủ thể kinh tế khó biết đ-ợc nhu cầu khả nhau, khó đủ ®é tin t-ëng ®Ĩ thùc hiƯn viƯc chun vèn cho Trên sở nguồn vốn huy động từ nguồn vốn nhàn rỗi c chủ thể, cá nhân x· héi, NHTM sÏ thùc hiƯn cÊp tÝn dơng cho chủ thể kinh tế thiếu vốn nhằm h-ớng tíi mơc ®Ých kinh doanh - mơc ®Ých ci cïng Tuy nhiên nói đến tín dụng ngân hàng phải nói đến nghiệp vụ huy động vốn vµ nghiƯp vơ sư dơng vèn, bëi lÏ tÝn dơng ngân hàng quan hệ tín dụng gữa bên ngân hàng với bên chủ thể kinh tế, ngân hàng đóng vai trò ng-ời vay đồng thời ng-ời cho vay Hai nghiệp vụ vày tách rời, chúng có mối quan hệ tác động qua lại Vốn huy động sở để cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, tín dụng có hiệu lại kích thích ngân hàng mở rộng nguồn huy động Th-ờng chi phí cho việc trả lÃi huy động thu nhËp tõ l·i st cho vay lu«n chiÕm tû lƯ lớn tổng chi phí thu nhập Ngân hàng th-ơng mại, Việt Nam th-ờng từ 80% -90% tổng thu nhập, lợi nhuận mà Ngân hàng th-ơng mại thu đ-ợc chủ yếu thu nhập từ lÃi cho vay hình thành nên 2.Tín dụng trung dài hạn ngân hàng-Những vấn đề tín dụng trung dài hạn NHTM 2.1.Khái niệm tín dụng trung dài hạn Ngân hàng th-ơng mại nến kinh tế: Tín dụng trung dài hạn quan hệ tín dụng ngân hàng khách hàng thông th-ờng có thời hạn năm trở nên, kéo dài năm, năm,7 năm lâu tuỳ dự án Hầu hết n-ớc Thế giới quy định tín dụng trung hạn có thời hạn từ đến năm tín dụng dài hạn có thời hạn năm.Tuy nhiên Vi ệt Nam quy định cho vay trung hạn loại cho vay có thời hạn đến năm tín dụng dài hạn loại cho vay có thời hạn năm Bên cạnh vào thời hạn tín dụng để phân loại tín dụng ngân hàng, mục đích vay vốn tín dụng trung dài hạn gần nh- nên ghép vào làm loại 2.2 Vai trò tín dụng trung dài hạn: 2.2.1 Đối với doanh nghiệp : Cung cấp cho doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu sửa chữa thay khôi phục tài sản cố định, cải tiến kỹ thuật công nghệ, xây dựng công trình với quy mô khác Việc tăng c-ờng sở vật chất số l-ợng chất l-ợng tác động làm mở rộng xản xuất, lực sản xuất kinh doanh tăng lên, sản phẩm hàng hoá tăng số l-ợng đ-ợc nâng cao chất l-ợng, ®a d¹ng vỊ chđng lo¹i, mÉu m·, kÝch thÝch nhu cầu tiêu dùng xà hội xa xuất n-ớc ngoài.Điều có nghĩa tín dụng trung dài hạn phải thực xuất phát từ lợi ích đem lại cho doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh - Với việc vay vốn ngân hàng, doanh nghiƯp cã thĨ chđ ®éng viƯc ®iỊu chØnh kỳ hạn trả nợ, đ-ợc trả nợ tr-ớc kỳ hạn thấy có điều kiện - Với việc vay vốn trung dài hạn doanh nghiệp lo đối phó với vấn đề kiểm soát cổ đông, trả lÃi trái phiếu phát hành trái phiếu dài hạn - Cung cấp vốn cho doanh nghiệp mà họ có tiềm sản xuất nh-ng lại thiếu vốn Trong điều kiện Việt Nam nay, hoạt động đầu t- trung dài hạn cần thiết doanh nghiệp, lẽ đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa nhỏ, sở vật chất kỹ thuật đà cũ kỹ, lạc hậu Do dó nhu cầu cải tiến, đổi công nghệ lớn để theo kịp với tiến trình CNH, HĐH Việt Nam thời gian tới 2.2.2.Đối với kinh tế: - Góp phần phát triển kinh tế đa thành phần: Là sở để doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt doanh nghiệp có điều kiện xây dựng sở vật chất, nâng cao suất nh- chất l-ợng sản phẩm tạo cạnh tranh với doanh nghiệp khác kinh tế.Bên cạnh doanh nghiệp lớn thích vay vốn trung dài hạn có độ ổn định lâu dài, thích hợp với hoạt động tài trợ cho dự án có quy mô lớn, chiếm lĩnh thị tr-ờng giảm chi phí so với việc phát hành cổ phần, trái phiếu - Tạo thị tr-ờng vốn ngắn hạn: Tín dụng trung dài hạn hoạt động đầu t- chiều sâu vào sở vật chất doanh nghiệp làm kích thích sản xuất phát triển Khi sản xuất phát triển, tất yếu nhu cầu vốn l-u động tăng, điều dẫn đến hình thành thị tr-ờ ng sử dụng vốn ngắn hạn, tốc độ sử dụng vốn ngắn hạn thị tr-ờng t-ơng ứng với tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo h-ớng CNH, HĐH: Mục tiêu CNH, HĐH n-ớc ta nâng cấp cải tạo xây dựng có trọng điểm kết cấu hạ tầng kinh tế, mở rộng quy mô nâng cao chất l-ợng sản xuất số sở công nghiệp nặng ngành trọng yếu Vấn đề đòi hỏi phải có điều kiện vốn dài hạn, công nghệ tín dụng trung dài hạn góp phần hỗ trợ kinh tế thực mục tiêu - Tạo nguồn thu cho ngân sách: Tạo đà cho sản xuất phát triển, sản phẩm tăng số l-ợng nh- chất l-ợng đ-ợc tiêu thụ n-ớc xuất khẩu, tạo nguồn thu cho ngân sách từ thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế sử dụng tài nguyên Bên cạnh nhà n-ớc có khoản thu từ thuế thu nhập mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lÃi Ngoài ra, tr-ờng hợp sản phẩm sản xuất đ-ợc xuất sang n-ớc thu đ-ợc l-ợng ngoại tệ để đảm bảo chi trả cho nhu cầu nhập mặt hàng cần thiết - Tạo uy tín cho kinh tế khu vực giới: Việc đầu t- trung dài hạn góp phần cải tạo, xây dựng nâng cấp sở vật chất cho kinh tế mà với tác dụng kích thích xuất hàng hoá có chất l-ợng cao thị tr-ờng quấc tế tín dụng trung dài hạn góp phần nâng cao uy tín Việt Nam th-ơng tr-ờng Điều tạo điều kiện cho kinh tÕ ViƯt Nam hoµ nhËp víi khu vùc kinh tế phát triển đồng thời thu hút ý nhà đầu t- n-ớc vào Việt Nam 10 - Thẩm định ph-ơng diện tổ chức, quản lý thực vận hành dự án - Thẩm định việc xử lý chất thải bảo vệ môi tr-ờng Thẩm định nội dung tài dự án Đây việc thiết phải tiến hành để khẳng định việc tài trợ cho dự án có hiệu không đánh giá khả trả nợ dự án - Xác định tổng vốn Đầu t- dự án vào TSCĐ, TSLĐ, vốn đầu t- dự phòng: xem xét khoản mục đầu t- có phù hợp với yêu cầu kỹ thuật sản xuất hay không? Tr-ờng hợp dự án sử dụng ngoại tệ để đầu t- mua yếu tố đầu vào cần xác định tỷ trọng nguồn ngoại tệ tổng vốn đầu t- để tìm kiếm nguồn khai thác.Cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề đảm bảo vốn l-u động - Phân tích nguồn trả nợ tái đầu t- doanh nghiệp để xác định tỷ trọng nguồn tổng số đầu t- khẳng định chắn nguồn - Thẩm định tính đầy đủ khoản mục chi phí sản xuất, tính hợp lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tiêu hao nhiên liệu - Xác định tiêu tài ph-ơng pháp tỷ suất chiết khấu nghĩa có tính ®Õn u tè thêi gian cđa ®ång tiỊn: ®ã cần quan tâm tới tiêu Đối với T (thời gian hoàn vốn): sau xác định T phải so sánh với thời gian hoàn vốn định mức quản lý ban ngành ban hành, theo tõng lÜnh vùc thĨ, cho TtÝnh to¸n < Tđịnh mức Đối với tiêu NPV (Giá trị ròng) cần ý tới việc lựa chọn tỷ lệ chiết khấu phù hợp; dự án mà vèn tù cã chiÕm -u thÕ th× tû lƯ chiÕt khấu lÃi suất tiền gửi ngân hàng; dự án mà vốn tự có nhỏ tỷ lệ chiết khấu lÃi suất vay dự án, th-ờng lÃi suất kho bạc, 75 lÃi suất cho vay trung dài hạn chi nhánh; Dự án rủi ro áp dụng tỷ lệ chiết khấu lớn Đối với tiêu IRR (tỷ lệ lÃi dự án đem lại) công việc phức tạp tr-ờng hợp dụa án hoạt động từ năm trở nên đòi hỏi cán ngân hàng phải đánh giá độ xác qua ph-ơng pháp nội suy, ngoại suy Chỉ tiêu B/C (lợi ích chi phí) - Ngoài bên cạnh việc quan tâm đến dòng tiền dự án, cán tín dụng cần phân tích thêm dòng tiền chủ dự án để đánh giá dự án đ-ợc toàn diện Dòng tiền dự án = Ln tr-ớc Thuế + lÃi vay NH + Khấu hao Dòng tiỊn cđa chđ dù ¸n = Ln sau Th + Khấu hao - trả nợ gốc NH - Ngoài cần thẩm định tính hiệu kinh tế dự án: Giá trị sản phẩm hàng hoá gia tăng, giải việc làm thu nhập ng-ời lao động, bảo vệ môi tr-ờng Thẩm định tính hiệu kinh tế dự án: Giá trị sản phẩm hàng hoá gia tăng, giải việc làm thu nhập ng-ời lao động, bảo vệ môi tr-ờng * Một số ý thẩm định dự án: - Đối với dự án đầu t- sản phẩm mới: cần tập trung phân tích khía cạnh thị tr-ờng, nghiên cứu cạnh tranh, tính toán hợp lý công suất máy móc thiết bị - Đối với dự án đầu t- thay đổi tài sản cố định: cần trọng đánh giá mặt kỹ thuật, công nghệ - Trong nội dung tờ trình thẩm định cần phân tích kỹ lực khách hàng vay vốn 76 4.3.4 xây dựng danh mục khách hàng có hiệu quả, chọn lựa dự án có tính khả thi cao phù hợp với xu phát triển kinh tế, đảm bảo thực ph-ơng h-ớng mục tiêu địa ph-ơng, Nhà n-ớc - Cần phân loại chọn lựa doanh nghiệp vay vốn có hiệu quả, dự án đầu t- rủi ro đặc biệt doanh nghiệp có quan hệ lâu dài với chi nhánh Chú trọng dự án đầu t- nâng cấp cải tiến kỹ thuật công nghệ mở rộng sản xuất, để thu hồi vốn vay lÃi vay đ-ợc tiến hành nhanh chóng Đồng thời hạn chế thận trọng với thành phần KTNQD - Xem xÐt xu h-íng ph¸t triĨn cđa tõng ngành, lĩnh vực kinh tế, tạo sở để đánh giá cấu, chất l-ợng tín dụng, từ xác định xác đối t-ợng đầu t- - Nắm vững mục tiêu, ph-ơng h-ớng phát triển kinh tế huyện Gia Lâm, NHCT Việt Nam, Nhà n-ớc 4.4 Giải pháp sách tín dụng Chính sách tín dụng cần đạt đ-ợc mục tiêu thu hút khách hàng, trì phát triển khách hàng phù hợp với quy mô hoạt động phát triển chi nhánh cần quan tâm đến nội dung sau: - Chú trọng việc cho vay dự án đầu t- nâng cấp cải tiến kỹ thuật công nghệ, mở rộng sản xuất, (đối với loại cho vay chi nhánh cần thiết yêu cầu doanh nghiệp phải dùng tài sản cố định làm vật chấp để hạn chế mát có rủi ro xảy ra) - Đối với tín dụng nông nghiệp: loại hình tín dụng cần quan tâm lẽ địa bàn hoạt động chi nhánh chủ yếu dân sống nghề nông nghiệp, chi nhánh nên cho vay nông nghiệp với mục đích trung dài hạn nh- nuôi gia súc, máy móc, đầu t- chiều sâu Tuy nhiên cần ý sản phẩm nông 77 nghiệp dễ biến động, giảm giá suy giảm đáng kể đến giá trị vật đảm bảo ng-ời vay Do để giảm bớt rủi ro cho vay nông nghiệp, chi nhánh nên khuyến khích khách hàng đa dạng hoá hoạt động sản xuất nhiều vụ mùa hơn, để giảm bớt thiệt hại giảm giá loại sản phẩm khuyến khích nhân dân bán sản phẩm họ nhiều lần năm thay bán theo mùa để tránh rủi ro phải bán giá xuống thấp Điều đòi hỏi cán tín dụng phải có khả dự đoán xu h-ớng tiêu thụ sản phẩm t-ơng lai để t- vấn cho khách hàng nhằm tránh bất lợi cho bên - Chi nhánh nhận đ-ợc nhiều đơn xin vay từ khách hàng mà kh ả toán chấp nhận đ-ợc khó xác định đ-ợc ngay, nguồn vốn tín dụng chi nhánh có hạn đòi hỏi đầu t- phải tìm kiếm dự án chắn, có khả sinh lợi cao Do vËy, ®Ĩ tiÕt kiƯm thêi gian cịng nh- chi phÝ cđa bé phËn tÝn dơng chÝnh s¸ch tÝn dơng chi nhánh cần đ-a số tiêu chuẩn khách hàng vay vốn trung dài hạn theo tình hình cụ thể, để giúp cán tín dụng đ-a định nhanh chóng đơn xin vay chấp nhận hay không chấp nhận Các khoản cho vay để kinh doanh giới hạn cho đà kinh doanh thời gian đó, tình hình kinh doanh có lÃi, sản phẩm đ-ợc thị tr-ờng chấp nhận ; Các khoản cho vay để thực dự án xây dựng cã thĨ giíi h¹n b»ng tû lƯ cho phÐp mức t-ơng quan tổng vốn xin vay vốn tự có doanh nghiệp giá trị tài sản đảm bảo so với vốn vay - Về thu nợ gốc; Việc xác định thời hạn trả nợ, nh- mức thu nợ cần tính toán cho phù hợp với lực sản xuất, tiến độ thực dự án không nên tiến hành thu kỳ thu luỹ kế để nhanh chóng thu đủ nợ, thực tế thời gian đầu nh- giai đoạn cuối dự án, công suất máy đạt 50 - 60%, công suất năm ổn định nên chi nhánh yêu cầu mức trả nợ cao ảnh h-ởng tới 78 sản xuất Nhất sản phẩm giai đoạn thăm dò toán doanh nghiệp ch-a có khoản thu nhập Vì vậy, cán tín dụng cần vào dòng thu dự án nguồn thu từ khoản vay vốn ngân hàng doanh nghiệp để tiến hành thu gốc tăng dần theo thời gian Tránh tình trạng doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn để trả nợ ngân hàng - Về thu lÃi: Thu lÃi cần tính toán, thu với việc thu nợ gốc để phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tránh tình trạng doanh nghiệp phải vay ngắn hạn để trả lÃi khó khăn tài ch-a có nguồn thu ** Đối với dự án ch-a thu đ-ợc nợ gốc phát sinh lÃi treo nên khuyến khích khách hàng trả nợ việc giảm cho khách hàng khoản lÃi treo t-ơng ứng với phần nợ gốc đem trả, đ-ợc tính mức lÃi suất cho vay.Nếu cần thiết chi nhánh áp dụng mức lÃi huy động, coi nh- khoản huy động chấp nhận đầu t- hoà vốn giai đoạn tr-ớc để thu hồi vốn tài trợ cho dự án khác có hiệu Nếu thực đ-ợc giải pháp chi nhánh giải lúc hai vấn đề nợ hạn lÃi treo - Về cho cho vay dự án Chỉ nguyên tắc tài bù đắp bổ xung phần vốn đầu t- mà doanh nghiệp thiếu, không cho vay toàn nhu cầu vốn Đồng thời phải xác định tính vững nguồn tài doanh nghiệp, để tránh tình trạng doanh nghiệp tham gia dự án v-ợt khả mình, gây rủi ro cho ngân hàng định cho vay 4.5 Giải pháp vấn đề nợ hạn, lÃi treo 4.5.1.Biện pháp ngăn ngừa khoản vay dẫn đến ngh: - Cán tín dụng cần phải tuỳ vào thực tế việc mà xử lý cách linh 79 động, nh-ng mục đích bảo vệ lợi ích ngân hàng Có thể áp dụng biện pháp sau: - Đối với doanh nghiệp có ph-ơng án sản xuất kinh doanh có hiệu cao, ngân hàng nên gia tăng khối l-ợng cho vay.Tránh tình trạng doanh nghiệp thiếu vốn ảnh h-ởng đến sản xuất kinh doanh - Đề nghị ngân hàng giảm bớt kế hoạch phát triển lâu dài để tăng c-ờng vốn l-u động cho kinh doanh, khun khÝch - C¶i tiÕn sù kiĨm soát hàng tồn kho - Cố vấn giúp cho doanh nghiệp tìm ph-ơng án kinh doanh có hiệu Việc giúp cho doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng khủng hoảng mà làm tăng mối quan hệ hai bên - Trong số tr-ờng hợp cần thiết, Ngân hàng thu nợ tr-ớc thời hạn áp dụng định chế tài ép buộc khách hàng trả nợ hạn 4.5.2 Một số giải pháp xử lý nợ hạn lÃi treo chi nhánh Công tác thu hợ hạn ,lÃi treo phải đ-ợc coi yếu tố định việc nâng cao chất l-ợng tín dụng trung dài hạn Chi nhánh cần nhanh chóng xử lý nợ lớn thành phần KTNQD điển hình nh- công ty Thành Đạt,công ty Ngọc Lâm sớm tốt tạo nguồn đầu t- cho khoản tín dụng -Trong xử lý tài sản không nên để lâu ảnh h-ởng đến gía trị máy móc thiết bị.Việc thu hồi hiệu quả.Tr-ờng hợp cần thiết nên xin bù đắp từ quỹ phòng ngừa rủi ro NHCT VN - Đối với khoản nợ hạn có liên quan đến vụ án cần phối hợp, đôn đốc quan hữu quan giải kịp thời tránh tình trạng để nợ hạn tồn đọng lâu gây ảnh h-ởng tới hoạt động chi nhánh - Cần có biện pháp khuyến khích doanh nghiệp trả nợ hạn - Tìm kiếm đối tác cho doanh nghiệp - Có thái độ c-ơng quyết, chi áp dụng định chế tài khoản nợ hạn cố tình dây d-a không chịu trả nợ, không nên tỏ thái độ e dè dễ bị 80 doanh nghiệp lợi dụng cố tình kéo dài thời gian trả nợ 4.6 Giải pháp lÃi suất LÃi suất cho vay vấn đề đ-ợc ngân hàng quan tâm lẽ cho vay đem lại phần lợi nhuận lớn nhất, đặc biệt cho vay trung dài hạn Đối với chi nhánh NHCT KV Ch-ơng D-ơng, việc quan trọng làm để định giá xác khoản tín dụng để đ-a mức giá hợp lý để thu hút đ-ợc dự án có quy mô lớn hơn, có hiệu cao điều cần thiết Tuy nhiên kinh tế thị tr-ờng diễn biến cạnh tranh khốc liệt, chữ tín kinh doanh đ-ợc coi trọng,lÃi suất ch-a phải yếu tố quan trọng việc thu hút khách hàng nước phát triển Uy tín với tiỊm lùc vèn lín míi thùc sù lµ u tè định Đối với chi nhánh NHCT KV Ch-ơng D-ơng, việc nâng cao uy tín quan trọng nh-ng làm để định giá xác khoản tín dụng để đ-a mức giá hợp lý để thu hút đ-ợc dự án có quy mô lớn hơn, có hiệu cao điều cần thiết Bởi lẽ, khách hàng chi nhánh thiếu vốn nh-ng khách hàng lớn mà bao gồm tổng công ty nh- tỉng c«ng ty 90, 91, Tỉng c«ng ty B-u chÝnh viễn thông Việt Nam, tổng công ty dầu khí Việt Nam Do giải pháp lÃi xuất đề xuất nh- sau: - Cần phải áp dụng nh-ng mức lÃi suất hợp lý có sức hấp dẫn để lợi tức tự động thay đổi lÃi suất tăng hay giảm Ng-ời vay ngân hàng thấy hợp lý so với lÃi suất th-ơng l-ợng giúp ngân hàng giảm bớt rủi ro lÃi suất , gắn liền với khoản cho vay với lÃi suất cố định - Cần phải áp dụng mức lÃi suất hợp lý có sức hấp dẫn cho lợi tức tự động thay đổi lÃi suất tăng hay giảm Ng-ời vay ngân hàng thấy hợp lý so với lÃi suất th-ơng l-ợng giúp ngân hàng giảm bớt rủi ro 81 lÃi suất, gắn liền với khoản cho vay với lÃi suất cố định.Vần đề chỗ mức lÃi suất điều tuỳ thuộc vào chi phí mà chi nhánh phải bỏ - LÃi suất cho vay nông nghiệp phải cao lÃi suất cho vay kinh doanh lẽ nghề nông doanh nghiệp có nhiêù rủi ro yếu tố nh- thời tiết, bệnh tật, dịch sâu bọ, thay đổi tiêu thụ Sự gia hạn kết phát triển không báo tr-ớc, ảnh h-ởng bất lợi đến sản xuất thu hoạch đem lại rủi ro cho ngân hàng - LÃi suất -u đÃi công cụ hữu hiệu để thu hút khách hàng quan hệ lâu dài với chi nhánh Tuy nhiên cần thay đổi mức -u đÃi theo dự án cụ thể để khuyến khích khách hàng - Cần giảm thiểu chi phí hoạt động ngân hàng, sở tổ chức xếp máy hoạt động gọn nhẹ áp dụng lÃi suất mềm dẻo linh hoạt hơn, giảm phần chênh lệch lÃi suất tiền gửi vào ngân hàng so với tỷ lệ lạm phát từ giảm lÃi suất cho vay dự án 4.7 Giải pháp sách khách hàng Chi nhánh cần xác định sách khách hàng sở xem xét tốt vấn đề sau, coi trọng tổ chức công tác nghiên cứu khách hàng t-ơng lai: cụ thể là: - Quan tâm giữ đ-ợc khách hàng lớn vay vốn chi nhánh nhcác tổng công ty 90, 91; tổng công ty dầu khí VN; Tổng công ty b-u viễn thông VN Thực tốt sách -u đÃi khách hàng theo đạo NHCT VN - Tích cực tìm kiếm khách hàng mới, làm ăn có hiệu sở giao tiêu d- nợ cho cán tín dụng theo nguyên tắc đảm bảo an toàn vốn, có hiệu kinh tế cao Lựa chọn khách hàng doanh nghiệp phù hợp với điều 82 kiện khả chi nhánh - Th-ờng xuyên đánh giá phân loại lựa chọn khách hàng tốt để áp dụng sách biện pháp phù hợp Cho vay t-ơng xứng với khả tài chính, khả quản lý doanh nghiệp Lập hồ sơ theo dõi khách hàng th-ờng xuyên để đ-a dự báo cần thiết đặc biệt cần triển khai gấp thị tr-ờng khách hàng - Cần quán triệt chiến l-ợc khách hàng toàn cán bộ, công nhân viên ngân hàng - Th-ờng xuyên coi trọng đến tổ chức tốt hội thảo , hội nghị khách hàng - Trang bị kiến thức Marketting cho cán bộ, đẩy mạnh hình thức quảng cáo, tuyên truyền qua thông tin đại chúng, qua báo chí, qua tổ chức đoàn thể Thực tốt sách khách hàng tạo nên mối quan hệ gần gũi ngân hàng khách hàng, giúp chi nhánh nắm bắt đ-ợc tâm lí khách hàng vay vốn để có biện pháp thích ứng kịp thời, đồng thời phát khó khăn hoạt động sử dụng vốn vay khách hàng để tìm giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ, nhằm hạn chế rủi ro không l-ờng tr-ớc đ-ợc 4.8.Giải pháp công tác kiểm tra, kiểm soát Công việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng phải đ-ợc thực th-ờng xuyên kịp thời trở thành hoạt động công tác quản trị điều hành Chi nhánh cần hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát theo h-ớng + Đào tạo lại, đào tạo đội ngũ cán làm công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng không giỏi nghiệp vụ mà phải có khả tổng hợp, phân tích đánh giá nội dung khâu, mà đ-ợc sai sót đề biện pháp khắc phục kịp thời Đặc biệt quan tâm đến khâu kiểm soát tr-ớc cho vay + Thực phân cấp thẩm quyền phê duyệt khoản vay, khách hàng vay lần đầu thẩm định tín dụng phải có mặt cán phòng 83 cán kiểm soát + Tiến hành kiểm tra, kiểm soát th-ờng xuyên tất khoản vay khách hàng, theo dõi tốc độ trả nợ, tốc độ gia tăng khoản nợ báo với phòng chức để có biện pháp đối ứng thích hợp 5.Kiến nghị 5.1 Kiến nghị với NHNN ngành có liên quan Đối với NHNN : - Tiếp tục h-ớng dẫn ngân hàng thực tốt quy chế cho vay, đặc biệt cho vay trung dài hạn đà ban hành ban hành năm 2001 Đồng thời cần không ngừng nghiên cứu, bổ xung điều khoản để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn - Phối hợp với văn liên ngành liên quan lĩnh vực nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt việc xử lý tài sản gán nợ, xiết nợ gây ách tắc vốn cho ngân hàng Đồng thời tạo điều kiện cho phép NHTM thành lập công ty kinh doanh, khai thác tài sản chấp, cầm cố để giải l-ợng vốn kẹt này; Thành lập tổ chức mua bán nợ hỗ trợ ngân hàng giải tr-ớc mắt khoản nợ tồn đọng - Điều chỉnh sách quản lý ngoại hối phù hợp cho giải đ-ợc t-ợng tập trung nguồn mua bán ngoại tệ ngân hàng Ngoại th-ơng VN vừa qua, gây tình trạng đói ngoại tệ chi nhánh ngân hàng trực thuộc - Về công cụ lÃi xuất nên áp dụng chế -u đÃi cho dự án trả nợ đủ hạn, khun khÝch chđ dù ¸n thùc hiƯn tèt nghÜa vơ ngân hàng - Cần thực tốt công tác tra, kiểm tra để giúp phát sai lầm mà thân ngân hàng hạn chế lực, trình độ Việc đào tạo, lựa chọn đội ngũ cán làm công tác cần phải đ-ợc coi trọng 84 mức, đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức - Về công tác tín dụng ngân hàng: Công văn số 417/NHNN ngày 31/5/ 1998 có quy định Các doanh nghiệp Nhà nước vay vốn NHTM chấp, không giới hạn theo tỷ lệ vốn điều lệ doanh nghiệp mà vào kết sản xuất kinh doanh doanh ngiệp Đối với doanh nghiệp bị lỗ từ năm tr-ớc nh-ng ch-a xử lý, có ph-ơng án kinh doanh có hiệu đ-ợc Bộ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung -ơng chấp nhận ngân hàng cho vay tiếp Công văn tạo đIều kiện cho doanh nghiệp Nhà nước vay vốn ngân hàng để tiếp tục sản xuất kinh doanh nh-ng lạI đặt trách nhiệm nặng nề lên NHTM, ngân hàng không chấp nhận cho vay tài sản đảm bảo trái quy định, cho vay mà thực tế dự án hiệu rủi ro ngân hàng hoàn toàn phải chịu trách nhiệm Vì Nhà n-ớc cần phài quy định rõ thẩm quyền thẩm định phê duyệt quan chức dự án này, quy định quan chịu trách nhiệm cuối kết dự án Đối với phủ Bộ, Ngành chức có liên quan - Các quan có thẩm quyền phê duyệt dụ án đầu t- cần tăng c-ờng trách nhiệm phát triển kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng Tránh tình trạng dự án đ-ợc duyệt thiếu khoa học tính thực tiễn, không phát huy đ-ợc hiệu gây khó khăn cho hoạt động ngân hàng - Chính phủ cần quy định chế độ kiểm toán bắt buộc loại hình doanh nghiệp, qua đảm bảo độ tin cậy báo cáo tài - Bộ tài cần h-ớng dẫn thực tốt việc hạch toán kế toán doanh nghiệp theo pháp lệnh hạch toán thống kê nhằm đảm bảo tính x ác, khoa học, kịp thời báo cáo tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thẩm định cán ngân hàng - Các quan quản lý xuất nhập cần đảm bảo tính ổn định sách xuất nhập khẩu, đảm bảo cân đối cán cân xuất nhập khẩu, tạo điều kiện cho ngân hàng yên tâm kinh doanh lĩnh vực 85 - Các quan thống kê cần đẩy mạnh công tác thống kê doanh nghiệp, đảm bảo tính xác, kịp thời cung cấp thông tin cho ngân hàng * Bên cạnh cần làm tốt hai công tác sau: Một là: Tạo môi tr-ờng cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp, thúc đẩy thành phần kinh tế ph¸t triĨn: Bëi lÏ hiƯn nay, sè doanh nghiƯp t- nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH chiếm tỷ träng lín tèng sè c¸c doanh nghiƯp ë ViƯt Nam tiềm họ lớn Tuy nhiên việc vay vốn ngân hàng, phía quan chức ngân hàng nói chung -u tiên doanh nghiệp Nhà n-ớc.Điều ảnh h-ởng đến kết thẩm định dự án Hai là: Hoàn thiện môi tr-ờng pháp lý: Các quan có thẩm quyền chứng nhận quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp nên hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, qun sư dơng ®Êt cho ®ång bé, thèng nhÊt, chØ cấp để tránh tình trạng khách hàng sử dụng vay vốn nhiều nơi Tuy nhiên theo quy định 217/QĐ-NH1 Quy chế chấp cầm cố tài sản bảo lÃnh vay vốn ngân hànglại quy định ngân hàng phải giữ giấy tờ gốc Như việc mua sắm ph-ơng tiện vận tải khó cho khách hàng sử dụng ph-ơng tiện Do để đảm bảo an toàn phía ngân hàng nh-ng bảo đảm lợi ích hai bên nên Nhà n-ớc cần có quy định riêng việc sử dụng thứ viƯc kiĨm tra giÊy tê së h÷u cđa Bé giao thông, ban ngành liên quan đến loại hình ph-ơng tiện 5.2.Kiến nghị với NHCT Việt Nam - Cần triển khai h-ớng dẫn cách cụ thể văn định NHNN hoạt động ngân hàng cho chi nhánh ngân hàng trực thuộc, đảm bảo tính xác, kịp thời, đồng toàn hệ thống - Kiến nghị với Nhà n-ớc đ-a mức đền bù rủi ro hợp lý ngân 86 hàng, để hỗ trợ chi nhánh gặp khó khăn - Cần có biện pháp quy định chi nhánh việc cung cấp thông tin khách hàng Nâng cao hiệu công tác phòng thông tin phòng chống rủi ro.Phối hợp với quan ban ngành địa ph-ơng cấp chủ quản để có thêm nguồn thông tin khách hàng đảm bảo cung cấp kịp thời giúp chi nhánh đánh giá khách hàng - Nên cho phép chi nhánh đ-ợc mua bán ngoại tệ với nhau, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, tạo điều kiện điều chuyển nguồn ngoại tệ từ nơi thừa đến nơi thiếu, phát huy tối đa hiệu nguồn vốn ngoại tệ kinh doanh cho vay trung dài hạn chi nhánh - Đối với dự án trung dài hạn có quy mô lớn, dự án định phủ NHCT VN cần có h-ớng dẫn cụ thể ph-ơng thức đồng tài trợ để chi nhánh thực - Nên tổ chức hội thảo riêng chuyên đề tín dụng trung dài hạn.Việc đào tạo đội ngũ cán tín dụng trung dài hạn cần đ-ợc quan tâm mức, nên có lớp huấn luyện cách hệ thống quy trình kỹ thẩm định - Quan tâm đến kiến nghị, đề xuất hợp lý cđa c¸c chi nh¸nh vỊ chÝnh s¸ch c¸n bé, chÝnh sách khách hàng, sách tín dụng vấn đề khác - Cần đẩy mạnh tăng c-ờng công tác kiểm tra, kiểm soát, nhằm kịp thời phát xử lý kịp thời sai phạm, hạn chế thấp tổn thất xảy ra, nâng cao chất l-ợng tín dụng toàn hệ thống 87 Kết luận Nh- vậy, từ kết thu đ-ợc qua việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh nói chung xem xét, đánh giá thực trạng chất l-ợng tín dụng trung dài hạn chi nhánh năm vừa qua, sở ph-ơng h-ớng mục tiêu phát triển kinh tế huyện Gia Lâm NHCT KV Ch-ơng D-ơng, viết đà chủ định đ-a số giải pháp nhằm nâng cao chất l-ợng tín dụng dài hạn chi nhánh NHCT KV Ch-¬ng D-¬ng thêi gian tíi, bao gåm giải pháp chung, giải pháp riêng, tập trung vào giải pháp huy động nguồn vốn trung dài hạn, nâng cao lực trình độ, phẩm chất cán tín dụng, công tác thẩm định cho vay trung dài hạn (trong đặc biệt coi trọng đến công tác thẩm định DAĐT), giải pháp sách tín dụng, sách khách hàng, giải pháp xử lý nợ hạn lÃi treo, vấn đề lÃi xuất Ngoài viết đề cập đến số giải pháp kiểm tra kiểm soát hoạt động tín dụng, đồng thời đ-a kiến nghị NHCT, NHNN quan chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng nói chung nâng cao chất l-ợng tín dụng trung dài hạn chi nhánh NHCT KV Ch-ơng D-ơng nói riêng Tuy nhiên tín dụng trung dài hạn phạm trù tín dụng có phạm vi rộng phức tạp đòi hỏi trình độ hiểu biết có thời gian nghiên cứu lâu dài Bài viết khái quát đ-ợc cách toàn diện sở lý luận nhvề thực trạng tình hình chất l-ợng tín dụng trung dài hạn chi nhánh NHCT KV Ch-ơng D-ơng Những đề xuất luận văn không tránh khỏi hạn chế kiến thức thân sinh viên ch-a đ-ợc hoàn thiện Vì vậy, mong có đóng góp thầy giáo h-ớng dẫn, thầy( cô ) giáo chấm phản biện *** 88 Danh mục tàI liệu tham khảo *** -David cox : Nghiệp vụ ngân hàng đại NXB trị quốc gia - Frederic Smishkin: Tiền tệ ngân hàng thị tr-ờng tài chính, dịch Nguyễn Quang Cự , Nguyễn Đức Dỵ 2001 - Edward w Reed & Eward K.Gill: Ngân hàng th-ơng mại Tập thể biên dịch hiệu đính: PTS.Lê Văn Tề, Hồ Diệu, Phạm Văn Giáo NXB TPHCM - PTS.Lê Văn T-: Các nghiệp vụ ngân hàng th-ơng mại - NXB thống kê 1998 - GS.TS.Nhà giáo -u tú Ngô Đình Giao: Quản trị kinh doanh tổng hợp c¸c doanh nghiƯp – NXB khoa häc kü tht 1998 - Luật gia Nguyễn Văn Tuyết:Tìm hiểu luật ngân hàn -NXB thống kê 2001 - Ngân hàng Việt Nam với chiến l-ợc huy động vốn phục vụ CNH, HĐH NHNN VN 1998 - H-ớng dẫn soạn thảo phân tích DAĐT- Bộ công nghiệp-Viện thông tin kinh tế công nghiệp.- Hà Nội 1997 - Báo cáo tổng kết NHCT VN 2001 - B¸o c¸o tỉng kÕt chi nh¸nh NHCT Khu vực Ch-ơng D-ơng.( 1999-2001 - Báo cáo trị Đảng huyện Gia Lâm 2001 - Văn chế độ tín dụng NHCT VN - Một số tài liƯu kh¸c 89 ... chi nhánh NHCT KV Ch-ơng D-ơng Ch-ơng III: Giải pháp nâng cao chất l-ợng tín dụng trung dài hạn chi nhánh NHCT KV Ch-ơng D-ơng Ch-ơng I Những nội dung tín dụng trung dài hạn 1 .Tín dụng ngân hàng... nên 2 .Tín dụng trung dài hạn ngân hàng-Những vấn đề tín dụng trung dài hạn NHTM 2.1.Khái niệm tín dụng trung dài hạn Ngân hàng th-ơng mại nến kinh tế: Tín dụng trung dài hạn quan hệ tín dụng ngân... động chi nhánh NHCT KV để đ-a giải pháp nhằm nâng cao chất l-ợng tín dụng trung dài hạn chi nhánh. Trong tập trung vào công tác thẩm định cho vay trung dài hạn Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu Chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT KV chương dương ,