0

Sử dụng thí nghiệm và bài tập thực nghiệm phần halogen nhằm phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh

154 10 0
  • Sử dụng thí nghiệm và bài tập thực nghiệm phần halogen nhằm phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:43

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRƯƠNG HƯƠNG NHI SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VÀ BÀI TẬP THỰC NGHIỆM PHẦN HALOGEN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM HÓA HỌC CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HÓA HỌC HÀ NỘI – 2022 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRƯƠNG HƯƠNG NHI SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VÀ BÀI TẬP THỰC NGHIỆM PHẦN HALOGEN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM HÓA HỌC CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MƠN HĨA HỌC Mã số: 8140212.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Thu Hoài HÀ NỘI – 2022 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu thực đề tài “Sử dụng thí nghiệm tập thực nghiệm phần Halogen nhằm phát triển lực thực nghiệm hóa học cho học sinh”, luận văn hoàn thành với cố gắng, nỗ lực thân, với giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, gia đình, bạn bè em học sinh Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, phòng Đào tạo, khoa Sư phạm, q thầy/cơ tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi để học tập, nghiên cứu trình thực luận văn Tôi xin cảm ơn sâu sắc đến TS Vũ Thị Thu Hồi hướng dẫn tận tình đầy tâm huyết suốt q trình học tập hồn thiện đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo giảng dạy lớp Cao học chuyên ngành Lý luận phương pháp dạy học mơn Hóa học trường Đại học Giáo Dục truyển đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt khóa học Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, quý thầy giáo, cô giáo em học sinh hai trường THPT Chúc Động, THPT Nguyễn Du Trung tâm tạo điều kiện, giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Sau xin chân thành cảm ơn đến gia đình, người thân bạn bè ln ủng hộ, động viên để tác giả hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng 01 năm 2022 Học viên Trương Hương Nhi i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt BTThN Bài tập thực nghiệm BT ThNHH Bài tập thực nghiệm hóa học DHHH Dạy học hóa học ĐC Đối chứng GV Giáo viên HS Học sinh NL Năng lực NLThN Năng lực thực nghiệm NL ThNHH Năng lực thực nghiệm hóa học 10 PP Phương pháp 11 PPDH Phương pháp dạy học 12 PP DHHH Phương pháp dạy học hóa học 13 PTN Phịng thí nghiệm 14 PTHH Phương trình hóa học 15 ThN Thực nghiệm 16 TN Thí nghiệm 17 TNHH Thí nghiệm hóa học 18 TNSP Thực nghiệm sư phạm 19 THCS Trung học sở 20 THPT Trung học phổ thông ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1.Bảng mô tả NL thực nghiệm hóa học Bảng 2.1 Các TNHH sử dụng dạy học phần Halogen 33 Bảng 2.2 Bảng mơ tả tiêu chí mức độ đánh giá NL ThNHH 71 Bảng 2.3 Bảng kiểm quan sát đánh giá lực thực nghiệm hóa học giáo viên với học sinh 78 Bảng 2.4 Phiếu hỏi học sinh mức độ đạt lực thực nghiệm hóa học .78 Bảng 3.1 Kế hoạch đánh giá phát triển NL ThNHH HS 120 Bảng 3.2 Bảng tiêu chí Cohen 123 Bảng 3.3 Tổng hợp kết bảng kiểm quan sát GV HS đánh giá .124 Bảng 3.4 Kết kiểm tra 126 Bảng 3.5 Phân phối tần số, tần suất, tần suất lũy tích, kiểm tra 126 Bảng 3.6 Các tham số đặc trưng 127 Bảng 3.7 Phân loại HS thông qua kết kiểm tra 127 iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ - HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Biểu đồ 1.1 Mức độ sử dụng PPDH GV .21 Biểu đồ 1.2 Tầm quan trọng phát triện NL ThNHH 22 Biểu đồ 1.3 Đánh giá biểu NL ThNN HS 22 Biểu đồ 1.4 Khó khăn GV sử dụng TNHH 23 Biểu đồ 1.5 Dạng TN GV sử dụng 23 Biểu đồ 1.6 Tần suất HS thực hành TN 24 Biểu đồ 1.7 Vai trò NL ThNHH 24 Biểu đồ 1.8 Mức độ yêu thích HS với hình thức TN 25 Biểu đồ 1.9 Thói quen tiến hành TN HS .25 Biểu đồ 3.1 Đường lũy tích kết kiểm tra 127 Biểu đồ 3.2 Phân loại HS thông qua kết kiểm tra .128 Hình 1.1 Mở NoxPlayer ấn vào biểu tượng “Add APK file” .14 Hình 1.2 Phần mềm chemist by thix sau đưa vào Noxplayer 15 Hình 1.3 Giao diện phần mềm chemist by thix 15 Hình 1.4 Một số tính phần mềm chemist by thix .15 Hình 2.1 Điều chế khí clo phịng thí nghiệm 35 Hình 2.2 Điều chế clo phương pháp điện phân .36 Hình 2.3 Đốt natri đèn cồn 37 Hình 2.4 Natri tác dụng với clo 37 Hình 2.5 Na tác dụng với clo 38 Hình 2.6 Các bước thực TN ảo điểu chế clo .39 Hình 2.7 Sắt tác dụng với clo 39 Hình 2.8 TN Hiđro cháy clo 40 Hình 2.9 Clo tác dụng với axetilen 41 Hình 2.10 Thử tính tẩy màu mước clo ẩm .41 Hình 2.11 Nước clo tác dụng với đồng kim loại 42 Hình 2.12 Clo tác dụng với muối halogen có tính oxi hóa yếu 43 Hình 2.13 Các bước thực TN ảo clo tác dụng với muối halogen yếu 44 Hình 2.14 Điều chế khí hiđro clorua .45 Hình 2.15 Thử tính tan khí hiđro clorua 46 Hình 2.16 Tính axit dung dịch axit clohiđric 47 Hình 2.17 Các bước thực TN ảo điều chế thử tính chất HCl 48 Hình 2.18 Điều chế nước Gia-ven 48 Hình 2.19 Tính tẩy màu nước Gia-ven 49 Hình 2.20 Tính tẩy màu nước gia-ven .49 iv Hình 2.21 Sự hịa tan brom iot dung môi hữu 50 Hình 2.22 Các bước TN ảo brom tác dụng với Al 52 Hình 2.23 Điều chế brom 53 Hình 2.24 Các bước TN ảo iot tác dụng với Al 54 Hình 2.25 Sự thăng hoa iot 54 Hình 2.26.Các bước TN ảo thăng hoa iot 55 Hình 2.27 I2 tác dụng với hồ tinh bột 55 Hình 2.28 So sánh mức độ hoạt động halogen 57 Hình 2.29 Nhận biết muối halogenua 58 Hình 2.30 Chứng minh tính chất đặc trưng iot 87 Hình 2.31 Điều chế nước Gia ven 88 Hình 2.32 Thử tính tẩy màu nước Gia - ven 88 Hình 2.33 Chứng minh tính chất axit 89 Hình 2.34 Sơ đồ lắp đặt dụng cụ phản ứng Br2 với Al .95 Hình 2.35 Hiện tượng phản ứng I2 với Al 96 Hình 2.36 Hướng dẫn sử dụng phần mềm chemist by thix .97 Hình 2.37 TN nghiên cứu tính tan HCl nước 102 Hình 2.38 TN ảo điều chế clo 103 Hình 2.39 Sơ đồ sản xuất axit clohiđric công nghiệp 103 Hình 2.40 TN ảo thử tính tan HCl 107 Hình 2.41 Sơ đồ lắp đặt dụng cụ TN ảo MnO2 tác dụng với HCl .111 Hình 2.42 Hướng dẫn sử dụng phần mềm chemist by thix HCl 117 Sơ đồ 1.1 Phân loại thí nghiệm hóa học 11 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ - HÌNH VÀ SƠ ĐỒ iv MỤC LỤC vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới .5 1.1.2 Trong nước 1.2 Năng lực thực nghiệm hoá học .7 1.2.1 Khái niệm lực 1.2.2 Một số lực cần phát triển cho học sinh trung học phổ thông 1.2.3 Năng lực đặc thù mơn hóa học trường trung học phổ thông 1.2.4 Năng lực thực nghiệm hóa học 1.3 Thí nghiệm hóa học 10 1.3.1 Khái niệm phân loại thí nghiệm hố học 10 1.3.2 Vai trị thí nghiệm dạy học hóa học 11 1.3.3 Thí nghiệm ảo phần mềm mơ thí nghiệm ảo chemist by thix 13 1.4 Bài tập thực nghiệm hóa học 16 1.4.1 Khái niệm tập thực nghiệm hoá học .16 1.4.2 Vai trò tập thực nghiệm hố học chương trình mơn hố học phổ thông 16 1.4.3 Phân loại tập thực nghiệm hóa học 16 1.5 Một số phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực thực nghiệm 17 1.5.1 Phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực 17 1.5.2 Phương pháp dạy học sử dụng thí nghiệm theo định hướng phát triển lực 17 1.5.3 Phương pháp dạy học hợp tác 19 1.6 Thực trạng sử dụng thí nghiệm, tập thực nghiệm dạy học nhằm phát triển lực thực nghiệm cho học sinh số trường trung học phổ thông 20 1.6.1 Mục đích điều tra .20 1.6.2 Đối tượng phương pháp điều tra 21 1.6.3 Kết đánh giá 21 vi Tiểu kết chương 26 CHƯƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN HALOGEN 27 2.1 Đặc điểm chung phần Halogen 27 2.1.1 Đặc điểm vị trí phần Halogen 27 2.1.2 Mục tiêu dạy học phần Halogen .27 2.1.3 Cấu trúc nội dung phần Halogen .28 2.1.4 Phân tích nội dung kiến thức thí nghiệm hóa học phần Halogen chương trình hóa học phổ thông .28 2.2 Ngun tắc, quy trình xây dựng hệ thống thí nghiệm nhằm phát triển lực thực nghiệm cho học sinh trung học phổ thông .30 2.2.1 Một số nguyên tắc tuyển chọn – sử dụng thí nghiệm hóa học phát triển lực thực nghiệm cho học sinh trung học phổ thông 30 2.2.2 Quy trình xây dựng thí nghiệm hóa học nhằm phát triển lực thực nghiệm cho học sinh trung học phổ thông 31 2.2.3 Hệ thống thí nghiệm nội dung thí nghiệm dạy học phần Halogen .33 2.3 Nguyên tắc, quy trình xây dựng tập thực nghiệm hóa học phát triển lực thực nghiệm dạy học hóa học 59 2.3.1 Nguyên tắc tuyển chọn xây dựng tập thực nghiệm hóa học để phát triển lực thực nghiệm hóa học cho học sinh 59 2.3.2 Quy trình tuyển chọn xây dựng tập thực nghiệm hóa học để phát triển lực thực nghiệm hóa học cho học sinh 59 2.3.3 Tuyển chọn, xây dựng tập thực nghiệm phần Halogen 60 2.4 Thiết kế công cụ đánh giá lực thực nghiệm cho học sinh thông qua dạy học phần Halogen 71 2.4.1 Tiêu chí đánh giá lực thực nghiệm hóa học 71 2.4.2 Thiết kế cơng cụ đánh giá thực thực nghiệm hóa học 75 2.5 Một số biện pháp nhằm phát triển lực thực nghiệm cho học sinh trung học phổ thông 81 2.5.1 Biện pháp 1: Sử dụng thí nghiệm thơng thường .81 2.5.2 Biện pháp 2: Sử dụng hình ảnh, thí nghiệm ảo phương tiện kĩ thuật đại 89 2.5.3 Biện pháp 3: Sử dụng BT ThNHH DHHH .97 2.5.4 Kế hoạch dạy học minh hoạ 101 Tiểu kết chương 118 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 119 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 119 vii 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 119 3.3 Nội dung kế hoạch thực nghiệm sư phạm 119 3.3.1 Đối tượng, địa bàn thực nghiệm sư phạm 119 3.3.2 Kế hoạch thực nghiệm sư phạm 119 3.3.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 120 3.3.4 Phương pháp xử lí kết thực nghiệm sư phạm 121 3.4 Kết thực nghiệm 123 3.4.1 Kết đánh giá lực thực nghiệm hóa học sinh qua bảng kiểm quan sát 123 3.4.2 Kết đánh giá lực thực nghiệm hóa học học sinh qua kiểm tra 126 3.5 Phân tích kết thực nghiệm sư phạm 128 Tiểu kết chương 129 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 130 Kết luận 130 Khuyến nghị 130 TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 viii KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Sau hoàn thành nghiên cứu đề tài “Sử dụng thí nghiệm tập thực nghiệm phần Halogen nhằm phát triển lực thực nghiệm hóa học cho học sinh”,tôi thu số kết sau lý luận thực tiễn: - Tổng quan sở lí luận đề tài NL, NL ThNHH Nghiên cứu số PPDH tích cực (PPDH theo nhóm, PP sử dụng TN) nhằm phát triển NL ThNHH cho HS - Điều tra thực trạng dạy học Hóa học GV HS trường THPT Hà Nội việc phát triển NL ThNHH cho HS, từ phân tích kết điều tra làm sở thực tiễn đề tài - Phân tích nội dung kiến thức TN BTThN hóa học phần halogen chương trình hóa học phổ thơng; nội dung cấu trúc chương Nhóm halogen Hóa học 10 từ hồn thành nhiệm vụ sau: + Tuyển chọn, xây dựng hệ thống TNHH BTThN chương Nhóm halogen nhằm định hướng rèn luyện, phát triển NL ThNHH cho HS + Nghiên cứu biện pháp sử dụng hệ thống TNHH BTThN dạy học để phát triển NL ThNHH cho HS + Xác định ba biện pháp để hình thành phát triển NL THHH cho HS chương Nhóm halogen, bao gồm: Sử dụng TN thơng thường GV HS; sử dụng hình ảnh, TN ảo phương tiện kĩ thuật đại; sử dụng TNHH kết hợp với phương pháp dạy học tích cực; sử dụng BTThN DHHH + Đã thiết kế ví dụ trích đoạn dạy thiết kế giáo án dạy minh họa cho phương pháp rèn luyện, phát triển NL ThNHH cho HS - Tiến hành TNSP trường THPT Chúc Động – Hà Nội Giảng dạy kiểm tra, chấm đánh giá kết kiểm tra Kết TNSP khẳng định tính hiệu quả, khả thi đề xuất biện pháp hình thành phát triển NL TNHH cho HS Đây hướng nghiên cứu có tính thực tiễn, phù hợp với xu hướng định hướng phát triển NL cho người học nên tiếp tục nghiên cứu hình thành phát triển NL ThNHH nội dung chương khác chương trình Hóa học 11 12 Khuyến nghị Xu hướng dạy học tăng cường vai trò chủ động củâ HS trình lĩnh hội kiến thức nhằm phát triển NL ThNHH thông qua tổ chức thực hoạt động học tập HS Vì xin đưa vài đề xuất: * Với giáo viên: 130 - Mỗi GV cần xây dựng hệ thống TN cần tiến hành cho khối lớp theo chương, học phù hợp với điều kiện thực tế GV thiết kế TN thay sử dụng TN ảo thông qua phương tiện đại Từ vận dụng kết hợp với PPDH tích cực giúp HS hình thành phát triển NL ThNHH - GV cần tiến hành trực tiếp TN dạy trước lên lớp để đảm bảo TN an tồn thành cơng rút ý cho HS sau - Trước TN, GV cần kiểm tra dụng cụ, hóa chất có phịng thí nghiệm để đưa ThN tiến hành dạy - GV khuyến khích HS thực TN thay nhà sử dụng phần mềm TN ảo thay cho TN độc hại thực trực tiếp để kích thích hứng thú học tập em * Với nhà trường: - Cần thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, lớp thực hành TN cho cán phụ trách phòng TN tập huấn để tiến hành TNHH - Bố trí thêm phịng thực hành TN; hóa chất dụng cụ để đảm bảo em HS thực - Tổ chức thi thực hành TN cho HS GV, đưa nội dung thực hành vào kì thi HS giỏi 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng việt Nguyễn Thị Kim Ánh, Nguyễn Ngọc Thúy (2018), “Sử dụng hệ thống tập thực hành thí nghiệm phần phi kim dạy học hóa học nhằm phát triển lực thực nghiệm cho học sinh lớp 11”, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì tháng 5/2018, trang 200-205 Trịnh Văn Biểu, Trang Thị Lân, Vũ Thị Thơ, Trần Thị Vân (2001), Thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học, Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lăng Bình, Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng(2017), Một số phương pháp kĩ thuật dạy học, NXB Đại học Sư phạm Nguyễn Lăng Bình, Đỗ Hương Trà (2017), Dạy học tích cực – Một số phương pháp kĩ thuật dạy học, NXB Đại học Sư phạm Phạm Thị Bình - Đỗ Thị Quỳnh Mai - Hà Thị Thoan (2016), “Xây dựng tập hóa học nhằm phát triển lực thực hành hóa học cho học sinh trường phổ thơng”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 6A, trang 72-78 Bộ Giáo dục Đào tạo (2017), Chương trình giáo dục phổ thơng-Chương trình tổng thể, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thơng-Chương trình tổng thể, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Vụ Giáo dục Trung học (2014), Tài liệu tập huấn, kiểm tra, đánh giá trình dạy học theo định hướng lực học sinh trường trung học phổ thơng Mơn Hóa học, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thơng mơn Hóa học, Hà Nội 10 Võ Chấp (2006), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB ĐHSP Huế 11 Hồng Thị Chiên (2013), Giáo trình thí nghiệm hóa học trường phổ thơng, NXB Giáo dục Việt Nam 12 Tạ Thị Chung (2018), Phát triển lực thực nghiệm hóa học cho học sinh thơng qua dạy học chương 6- Hóa học 12, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 13 Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung (2010), Phương pháp dạy học hóa học tập I, NXB Đại học Sư Phạm 14 Nguyễn Cương, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Sửu, Đặng Thị Oanh, Trần Trung Ninh, Nguyễn Mai Dung, Hồng Văn Cơi, Nguyễn Đức Dũng (2010), Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học-tập 3, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 132 15 Phạm Thị Bích Đào, Đặng Thị Oanh, “Đề xuất cấu trúc đánh giá lực thực nghiệm cho học sinh thông qua môn khoa học tự nhiên cấp trung học sở”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 9, trang 79-88 16 Cao Cự Giác (2011), “Thiết kế sử dụng tập hóa học thực nghiệm dạy học hóa học trường phổ thơng”, Tạp chí Giáo dục, số 259, trang 52-54 17 Cao Cự Giác (chủ biên) (2005), Lê Văn Năm, Lê Danh Bình, Nguyễn Thị Bích Hiển, Giáo trình Thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học trung học phổ thông, NXB Đại học Vinh 18 Lê Thị Hoàng Hà, Lê Thái Hưng, Đặng Xuân Hải (2017), Đánh giá trình dạy học bậc phổ thông, Dự án phát triển trung học phổ thông giai đoạn 2, Tài liệu tập huấn giáo viên 19 Đào Hồng Hạnh (2017), Phát triển lực thực hành hóa học cho học sinh thơng qua dạy học chương cacbon – silic hóa học 11, Luận văn thạc sĩ sư phạm hóa học, Trường đại học giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội 20 Lê Thị Thu Hiền, Lê Thị Thúy Vinh (2013), “Dạy học hợp tác theo nhóm mơn vật lí cho học sinh trung học phổ thơng”, Tạp chí giáo dục, Số 320, trang 50-53 21 Vũ Thị Thu Hoài, Vũ Thu Trang (2020), “Sử dụng phềm mềm chemist by thix để xây dựng thí nghiệm hóa học ảo nhằm phát triển lực thực nghiệm hóa học cho học sinh trung học phổ thơng”, Tạp chí Giáo dục, Số 470, trang 40-45 22 Phạm Văn Hoan, Hồng Đình Xn (2016), “Phát triển cho học sinh trung học phổ thông lực vận dụng kiến thức giải vấn đề thông qua việc sử dụng thí nghiệm hóa học hữu cơ”, Tạp chí Giáo dục, Số 393, trang 46 – 51 23 Lý Huy Hoàng , Cao Cự Giác, Lê Hải Đăng (2017), “Xây dựng sử dụng tập thực nghiệm nhằm phát triển lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên trường đại học sư phạm”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp, số 26, trang 29-35 24 Nguyễn Thị Hồng (2018), Phát triển lực thực nghiệm hoá học cho học sinh thơng qua dạy học phần ancol phenol, axit cacboxylic- hố học 11, Luận văn thạc sĩ sư phạm hóa học, Trường đại học giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội 25 Nguyễn Công Khanh (2013), Đổi kiểm tra đánh giá học sinh theo cách tiếp cận lực, Tài liệu hội thảo “Đổi kiểm tra đánh giá HS phổ thông”, Hà Nội 26 Lê Kim Long, Nguyễn Thị Kim Thành (2017), Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thông, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 133 27 Thái Hồi Minh (2012), “Quy trình hướng dẫn sinh viên sư phạm sử dụng phần mềm yenka để thiết kế thí nghiệm hóa học ảo”, Tạp Chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tập 57, Số 4, trang 93-101 28 Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Sửu (2007), Phương pháp dạy học mơn hóa học trường phổ thông, NXB Đại học Sư Phạm 29 Nguyễn Thị Trúc Phương, (2010), Sử dụng thí nghiệm để tổ chức hoạt động học tập tích cực cho học sinh lớp 11trung học phổ thông, Luận văn thạc sĩ giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 30 Trịnh Lê Hồng Phương, Lưu Thị Hồng Duyên (2015), Dùng tập thực nghiệm để phát triển lực sử dụng ngơn ngữ hóa học cho học sinh phổ thơng, Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang, p.46-59 31 Nguyễn Thị Sửu, Hoàng Văn Cơi (2008), Thí nghiệm hóa học trường phổ thơng, NXB Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội 32 Trần Thị Thanh Thư (2016), “Biện pháp hình thành lực thực nghiệm cho sinh viên sư phạm vật lí”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, số 4, trang 163-171 33 Trịnh Đơng Thư (2021), “Sử dụng thí nghiệm ảo - giải pháp để tổ chức dạy học thực hành sinh học trung học phổ thơng hình thức online”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tập 66, số 4G, trang 98-105 34 Lê Thị Tươi (2016), Phát triển lực thực hành cho học sinh thông qua dạy học chương Nitơ – Photpho Hóa học lớp 11 trung học phổ thông, Luận văn thạc sĩ sư phạm hóa học, Trường đại học giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội Danh mục tài liệu tiếng anh 35 Christina H Swan, John D.Mays (2014), Chemistry Experiments for High School at Home 36 Robert Brent, Harry Lazarus (1960), The golden book of Chemistry Experiments 37 Kevin Hutchings (2001), Classic chemistry experiments 134 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1.1 Phiếu điều tra lấy ý kiến học sinh PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC SINH Các bạn học sinh thân mến! Hiện nay, nghiên cứu đề tài: “Xây dựng, sử dụng thí nghiệm tập thực nghiệm phần Halogen nhằm phát triển lực thực nghiệm hóa học cho học sinh” Để đề tài có số liệu chân thực khoa học, mong nhận hợp tác bạn! (Số liệu thu phục vụ cho mục đích khoa học) Tơi xin chân thành cảm ơn! (Dưới câu hỏi khảo sát tơi Bạn vui lịng đọc kĩ câu hỏi tích vào đáp án mà bạn cho phù hợp (có thể có nhiều lựa chọn) Họ tên: Học sinh lớp: … .Trường: ….…………………… MỨC ĐỘ Thường xuyên CÂU HỎI Câu 1: Em biết đến thí nghiệm hóa học từ nguồn nào? Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo Các học thực hành Bài giảng lý thuyết lớp Các phương tiện truyền thơng (internet, tv, website hóa học, ) Câu 2: Ở trường, em có thường xuyên tham gia thực hành TN hóa học? Câu 3: Khi dạy học thầy (cô) thường sử dụng dạng TN sau đây? TN với dụng cụ, hóa chất thật Hình ảnh, tranh ảnh TN Video TN Khác: ………………………………………… Câu 4: Trong kiểm tra, thầy có sử dụng tập có liên quan hết TN để đánh giá NLThN em không? Thỉnh Hiếm Không thoảng MỨC ĐỘ CÂU HỎI Rất thích Thích Bình Khơng thường thích Hiếm Khơng Câu 5: Trong học quan sát tự tiến hành TN em cảm thấy nào? Câu 6: Khi thầy (cô) sử dụng TN, em thích hình thức nào? GV biểu diễn TN minh họa cho giảng GV dùng TN trực tiếp hướng dẫn HS nghiên cứu kiến thức Tổ chức cho HS thực hành TN theo nhóm Dùng hình vẽ mơ phỏng, video TN hướng dẫn HS nghiên cứu học Ý kiến khác: …………………………………… Câu 7: Trong trình học tập kiểm tra, thầy cô thường sử dụng tập thực nghiệm hoá học theo dạng sau đây? Thường xuyên Thỉnh thoảng Bài tập sử dụng sơ đồ, hình vẽ, đồ thị Bài tập liên quan đến thực tiễn sống Bài tập phân biệt, nhận biết hóa chất chứa lọ bị nhãn Bài tập nêu tượng viết PTHH giải thích tượng TN Câu 8: Theo em lực thực nghiệm hóa học có mức độ quan trọng nào? Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Câu 9: Giữa thí nghiệm hố học tập thực nghiệm, em thích thầy sử dụng hình thức để phát triển lực thực nghiệm hố học  Thí nghiệm Bài tập thực nghiệm Câu 10: Theo em TN hóa học có vai trị nào? Mức độ Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Không quan trọng Rèn luyện kỹ thực hành Dễ hiểu bài, khắc sâu kiến thức Củng cố kiến thức học Cung cấp kiến thức Tạo không khí lớp học sơi Giúp vận dụng lý thuyết vào tập dễ dàng Biết vận dụng kiến thức giải thích tượng thực tiễn sống Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, xác, khoa học, kiên trì Khơng có vai trị Ý kiến khác: ……………………………… Câu 11: Khi giao nhiệm vụ chuẩn bị THHH em thường làm gì? Mức độ Thường Thỉnh Hiếm Không xuyên thoảng Đọc trước TN Tìm hiểu nguyên tắc TN Lựa chọn dụng cụ, hóa chất cần thiết Vẽ trình bày cách lắp đặt TN Dự đoán tượng TN xảy giải thích Tự thiết kế TN khác thay (đơn giản, an tồn) gặp thực tiễn sống Sử dụng công nghệ thông tin (một số phần mềm hoá học) để thiết kế, xây dựng thí nghiệm ảo Câu 12: Khi tiến hành TN, em thường hoạt động nào? Lựa chọn dụng cụ, hóa chất cần thiết Lắp đặt dụng cụ Tiến hành TN Mức độ Thường Thỉnh Hiếm Không xuyên thoảng Quan sát, mô tả, ghi chép tượng giải thích Nêu nhận xét rút kết luận Trình bày lưu ý để tiến hành TN thành công Nêu thắc mắc điều chưa rõ TN với giáo viên Tham gia thảo luận nhóm, trao đổi với bạn Khơng làm Câu 13: Trong làm TN, em thường gặp khó khăn khâu nào? Mức độ Rất khó Khó Bình thường Khơng Khó Lựa chọn dụng cụ, hóa chất cần thiết Lắp đặt dụng cụ Tiến hành TN Quan sát, mơ tả, ghi chép tượng giải thích Nêu nhận xét rút kết luận Trình bày lưu ý để tiến hành TN thành công Đề xuất hố chất, dụng cụ thí nghiệm thay Thiết kế phương án thí nghiệm thay Câu 14: Những ý kiến đóng góp em để góp phần phát triển thực nghiệm hóa học thân là: …………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………… ……Phụ lục 1.2 Phiếu tham khảo ý kiến giáo viên PHIẾU XIN Ý KIẾN GIÁO VIÊN Kính gửi Thầy/cơ giáo! Hiện nay, nghiên cứu đề tài: “Xây dựng, sử dụng thí nghiệm tập thực nghiệm phần Halogen nhằm phát triển lực thực nghiệm hóa học cho học sinh”.Để có thơng tin phục vụ đề tài, mong nhận ý kiến Quý Thầy/Cô số vấn đề cách đánh dấu chéo (X) vào ô lựa chọn ý kiến Rất mong nhận ủng hộ nhiệt tình Quý Thầy/Cô giáo Trân trọng cảm ơn Thầy / Cơ! Thơng tin cá nhân Họ tên (có thể khơng ghi): …………………………………………Tuổi: ………… Nơi cơng tác: ………………………………………… Loại hình trường: ……………… Thời gian tham gia giảng dạy hóa học trường phổ thông: … năm Những từ viết tắt BTThN Bài tập thực nghiệm GV Giáo viên HS Học sinh NL TNHH Năng lực thực nghiệm hoá học THPT Trung học phổ thơng TN Thí nghiệm TNHH Thí nghiệm hóa học PTHH Phương trình hóa học PPDH Phương pháp dạy học A THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VÀ BÀI TẬP THỰC NGHIỆM Câu 1: Mức độ sử dụng phương pháp dạy học Mức độ sử dụng dạy học hóa học thầy nào? Thường Thỉnh Hiếm Không xuyên thoảng sử dụng Thuyết trình Đàm thoại Sử dụng thí nghiệm Sử dụng tập thực nghiệm Giải vấn đề Dạy học theo góc Grap sơ đồ tư Dạy học theo nhóm Bàn tay nặn bột PPDH khác: ………………………………… Câu 2: Theo thầy cô, số TNHH mà thầy cô làm so với số thí nghiệm cần phải làm trình dạy học khoảng %? Dưới 20% 20 - 40% 40 – 60% 60 - 80% Trên 80% Câu 3: Theo thầy cô, mức độ thầy sử dụng BTThN q trình dạy học hoá học khoảng %? Dưới 20% 20 - 40% 40 – 60% 60 - 80% Trên 80% Câu 4: Thầy cô cho biết mức độ sử dụng loại TN dạy học hóa học trường THPT Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Xem video, hình vẽ thí nghiệm hố học TN biểu diễn giáo viên TN thực hành HS hướng dẫn GV Cho HS tự thiết kế thí nghiệm (dụng cụ, hóa chất, cách tiến hành) Hướng dẫn HS tự tiến hành TN đơn giản, an toàn lên lớp Câu 5: Khi sử dụng TN thầy cô thường dùng TN dạng nào? TN với dụng cụ hóa chất thật TN ảo, mơ Video TN Hình vẽ, tranh ảnh thí nghiệm Câu 6: Khi sử dụng tập thực nghiệm, thầy cô thường dùng dạng nào? Bài tập sử dụng sơ đồ, hình vẽ, đồ thị Bài tập liên quan đến thực tiễn sống Bài tập phân biệt, nhận biết hóa chất chứa lọ bị nhãn Bài tập nêu tượng viết PTHH giải thích tượng TN Bài tập liên quan đến điều chế, sản xuất chất hoá học B NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM Là khả quan sát giải thích khoa học, xác tượng TN nhằm rút kết luận cần thiết Là khả thực thành cơng TN hố học an toàn Là khả vận dụng dụng thí nghiệm để giải vấn đề thực tiễn Là khả thực TN thành công, an tồn, biết vận dụng kiến thức để giải thích cách khoa học, xác Khơng sử dụng tượng TN quan sát nhằm rút kết luận cần thiết vận dụng chúng học tập giải vấn đề thực tiễn Câu 8: Trong dạy học hóa học thầy quan Thường xun tâm, trọng, hình thành phát triển lực cho HS? Thỉnh thoảng Hiếm Không Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học Năng lực thực nghiệm hóa học Năng lực tính tốn Năng lực giải vấn đề thông qua môn học Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn Năng lực tìm tịi khám phá giới tự nhiên góc độ hố học Câu 9: Theo thầy cơ, việc hình thành phát triển lực thực nghiệm hóa học cho HS có tầm quan trọng dạy học hóa học trường THPT? Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Câu 10: Theo thầy cơ, việc hình thành phát triển lực thực nghiệm hóa học cho HS tiến hành học nào? Tiết học Tiết luyện tập Tiết ngoại khóa Tiết thực hành Câu 11: Thầy cô đánh biểu Mức độ thể lực thực nghiệm hoá học HS? Tốt Khá Kém Biết, thực nội quy, quy tắc an tồn phịng TN Nhận dạng số dụng cụ, hóa chất để làm TN Hiểu tác dụng số dụng cụ hóa chất để làm TN Lựa chọn dụng cụ hóa chất cần thiết chuẩn bị cho TN Lắp dụng cụ cần thiết cho TN, hiểu tác dụng phận, biết phân tích sai cách lắp Tiến hành độc lập số TN hóa học đơn giản Biết cách quan sát, nhận tượng TN Mơ tả xác tượng thí nghiệm Nhận mối liên hẹ tượng TN với kiến thức có liên quan Giải thích cách khoa học tượng thí nghiệm xảy Viết PTHH rút kết luận cần thiết Đề xuất lựa chọn TN, hóa chất thay đơn giản, an tồn thực tế Tự thiết kế TN kiểm chứng (hóa chất, dụng cụ, cách tiến hành) dựa lí thuyết Biết cách xử lí hố chất độc hại sinh q trình thực TN Câu 12: Thầy (cơ) đánh giá tính hiệu việc Rất sử dụng TN hóa học nhằm phát triển lực thực hiệu nghiệm HS q trình dạy học hóa học? Hiệu Ít hiệu Khơng hiệu Giúp HS dễ hiểu bài, khắc sâu kiến thức Tạo không khí lớp học sơi Nâng cao tính tích cực học tập học sinh HS biết xây dựng phương án giải có liên quan đến TNHH HS rèn luyện kĩ thực hành TN, phát triển biểu NL thực nghiệm HS biết vận dụng kiến thức liên quan đến TNHH để giải vấn đề thực tiễn Hiệu khác: ……………………………… Câu 13: Những khó khăn thầy việc sử dụng TN hóa học q trình dạy học hóa học? Trường học khơng có phịng TN thực hành mơn Khơng có cán chun trách phịng TN Dụng cụ, hóa chất cịn thiếu Khơng có nhiều thời gian chuẩn bị thực Thiếu tài liệu tham khảo dạy học TN GV chưa sử dụng thành thạo số PPDH Rất khó khăn Khó khăn Bình thường Khơng khó khăn tích cực PPDH hợp tác, PPDH học theo góc, sử dụng TN nghiên cứu mới, ôn tập thực hành Có nhiều TN độc hại, nguy hiểm Trong thi, kiểm tra số câu hỏi tập liên quan cịn Khó khăn khác: …………………………… Câu 14: Thầy (cô), làm để nâng cao hiệu sử dụng TN nhằm phát triển lực thực nghiệm HS Cho HS làm quen với phịng TN, quy tắc an tồn phịng TN cách sử dụng dụng cụ TN đơn giản Tăng cường sử dụng TN biểu diễn theo hướng nghiên cứu Thường xuyên hướng dẫn HS tự làm TN trình dạy lý thuyết Cho HS thực hành đầy đủ TN tiết thực hành Lồng ghép số TN liên quan đến thực tiễn sống vào dạy Tăng tỉ lệ nội dung kiến thức để phát triển lực thực nghiệm HH kiểm tra Giao cho HS tìm kiếm TN thay mà HS gặp học, thực tiễn thiết kế cách thức tiến hành thí nghiệm theo nhóm HS GV giới thiệu hướng dẫn HS cách sử dụng số phần mềm hoá học để tạo nên TN ảo thay cho TN độc hại tiến hành trực tiếp Giải pháp khác: …………………………………………………… Đồng ý Không đồng ý PHỤ LỤC HÌNH ẢNH THỰC NGHIỆM Một số hình ảnh thực nghiệm lớp 10A1 trường THPT CHúc Động – Hà Nội ... nghiệm hóa học để phát triển lực thực nghiệm hóa học cho học sinh 59 2.3.2 Quy trình tuyển chọn xây dựng tập thực nghiệm hóa học để phát triển lực thực nghiệm hóa học cho học sinh ... sở lí luận thực tiễn vấn đề phát triển lực thực nghiệm hóa học cho học sinh trung học phổ thông Chương Phát triển lực thực nghiệm hóa học cho học sinh dạy học phần halogen Chương Thực nghiệm sư... thống thí nghiệm nhằm phát triển lực thực nghiệm cho học sinh trung học phổ thông 2.2.1 Một số nguyên tắc tuyển chọn – sử dụng thí nghiệm hóa học phát triển lực thực nghiệm cho học sinh trung học
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng thí nghiệm và bài tập thực nghiệm phần halogen nhằm phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh ,

Từ khóa liên quan