0

CUNG – CẦU NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

67 3 0
  • CUNG – CẦU NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 08:24

Bài 2 CUNG – CẦU NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN 2 MỤC TIÊU Hiểu được khái niệm kế toán Vai trò của kế toán đối với hoạt động kinh doanh cũng như đối với cuộc sống xã hội Hiểu được các đối tượng sử dụng thông tin kế toán và cách thức mà các đối tượng này sử dụng thông tin kế toán để phục vụ quá trình ra quyết định kinh doanh Nắm bắt được các loại kế toán và vai trò của từng loại kế toán đối với hoạt động kinh doanh và đối với các đối tượng sử dụng thông tin kế toán Nắm bắt được. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN MỤC TIÊU • Hiểu khái niệm kế tốn Vai trị kế tốn hoạt động kinh doanh sống xã hội • Hiểu đối tượng sử dụng thơng tin kế toán cách thức mà đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn để phục vụ q trình định kinh doanh • Nắm bắt loại kế tốn vai trị loại kế toán hoạt động kinh doanh đối tượng sử dụng thông tin kế tốn • • Nắm bắt đối tượng nghiên cứu kế toán đẳng thức kế toán Hiểu vai trò, tác dụng báo cáo tài nguyên tắc lập báo cáo tài NỘI DUNG 1.1 BẢN CHẤT VÀ VAI TRỊ CỦA KẾ TỐN 1.2 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.3 CÁC NGUN TẮC, CHUẨN MỰC KẾ TỐN VÀ CÁC TỔ CHỨC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN 1.1 BẢN CHẤT VÀ VAI TRỊ CỦA KẾ TỐN 1.1.1 Khái niệm kế tốn 1.1.2 Thơng tin kế tốn với việc định kinh doanh 1.1.3 Phân loại kế toán 1.1.4 Cơ hội nghề nghiệp triển vọng phát triển kế toán 1.1.1 KHÁI NIỆM KẾ TỐN • Quan điểm 1: Kế toán nghệ thuật xử lý, đo lường truyền tin kết hoạt động kinh tế • Quan điểm 2: Kế tốn q trình nhận biết, đo lường truyền đạt thông tin kinh tế tổ chức nhằm cho phép người sử dụng thơng tin đánh giá định sở thông tin đầy đủ phù hợp 1.1.1 KHÁI NIỆM KẾ TOÁN • Sự tương đồng quan điểm kế tốn: • Kế tốn liên quan đến đối tượng: người làm kế tốn, người sử dụng thơng tin kế tốn hoạt động kinh doanh • Mục tiêu kế tốn cung cấp thơng tin hoạt động kinh doanh cho người sử dụng, phục vụ trình định đối tượng • Về mặt kĩ thuật, người làm kế toán cần thu thập, xử lý truyền đạt thông tin kết nghiệp vụ kinh tế • Sản phẩm trực tiếp kế toán báo cáo kế toán tình hình tài chính, kết kinh doanh, dịng tiền vào doanh nghiệp 1.1.2 THÔNG TIN KẾ TỐN VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH • 1.1.2.1 CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THƠNG TIN KẾ TỐN • Phân loại theo mục đích sử dụng thơng tin kế tốn • Phân loại theo trình độ kế tốn • Phân loại theo cách thức sử dụng thông tin kế tốn • Phân loại theo khả tiếp cận nghiệp vụ DN •… 1.1.2 THƠNG TIN KẾ TỐN VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH • 1.1.2.1 CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THƠNG TIN KẾ TỐN • CÁC ĐỐI TƯỢNG BÊN TRONG DOANH NGHIỆP: chủ yếu nhà quản trị, điều hành, sử dụng thông tin kế toán cho việc định kinh doanh • CÁC ĐỐI TƯỢNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP: bao gồm cá nhân, tổ chức không thuộc máy quản lý, điều hành doanh nghiệp 1.1.2 THÔNG TIN KẾ TỐN VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH • 1.1.2.2 ĐẶC ĐIỂM THƠNG TIN KẾ TỐN ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH • Chú trọng vấn đề định lượng Mọi yếu tố trình sản xuất kinh doanh kế tốn lượng hố thơng qua thước đo tiền tệ • Hướng tới mục tiêu định kinh doanh, định quản lý • Thể trình vận động liên tục nguồn lực qua giai đoạn sản xuất – kinh doanh • Phản ánh tình hình hoạt động hay kết giao dịch khứ, lại sử dụng để phục vụ cho việc dự báo định tương lai 10 GAAP  Hoạt động liên tục (going concern, continuity assumption)  Giả định đơn vị hoạt động liên tục  Giả định đơn vị không chấm dứt hoạt động (giải thể, phá sản…) tương lai định trước (ngắn 12 tháng) GAAP  Kỳ kế toán (time period assumption)  Kế toán cần thiết phép chia thời gian hoạt động đơn vị thành khoảng thời gian (kỳ kế toán)  Báo cáo kế toán lập để phản ánh hoạt động kết hoạt động sau kỳ kế toán GAAP  Thống đơn vị tiền tệ (unit of measure assumption)  Ghi chép báo cáo kế toán phải sử dụng đơn vị tiền tệ thống  Giả định tính ổn định sức mua đồng tiền kế tốn GAAP  Cơ sở dồn tích (accrual basis)  Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải ghi sổ kế tốn vào thời điểm phát sinh, khơng vào thời điểm thực tế thu thực tế chi tiền  Báo cáo tài lập sở dồn tích phản ảnh tình hình tài doanh nghiệp khứ, tương lai GAAP  Nguyên tắc công khai (Full-disclosure) - Thơng tin kế tốn cần cơng khai cho đối tượng sử dụng GAAP  Nguyên tắc quán (consistency)  Áp dụng thống sách, phương pháp kế tốn kỳ kế tốn năm  Giải trình thay đổi sách kế tốn thuyết BCTC GAAP  Nguyên tắc giá phí lịch sử (historical cost)  Tài sản phải ghi nhận theo giá gốc  Giá gốc tài sản tính theo số tiền khoản tương đương tiền trả, phải trả tính theo giá trị hợp lý tài sản vào thời điểm tài sản ghi nhận  Giá gốc tài sản không thay đổi trừ có quy định khác chuẩn mực kế toán cụ thể GAAP  Nguyên tắc doanh thu thực (revenue)  Doanh thu ghi nhận giao dịch cung cấp sản phẩm, hàng hóa, thực dịch vụ coi hoàn thành  Ghi nhận doanh thu không liên quan đến nghiệp vụ thu tiền GAAP  Nguyên tắc phù hợp (matching)  Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với  Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu GAAP Nguyên tắc thận trọng (conservatism) Thận trọng việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập ước tính kế tốn điều kiện khơng chắn Ngun tắc thận trọng địi hỏi: + Phải lập khoản dự phịng khơng lập q lớn; + Không đánh giá cao giá trị tài sản khoản thu nhập; + Không đánh giá thấp giá trị khoản nợ phải trả chi phí; + Doanh thu thu nhập ghi nhận có chứng chắn khả thu lợi ích kinh tế Chi phí phải ghi nhận có chứng khả phát sinh chi phí GAAP  Nguyên tắc trọng yếu (materiality)  Quy định tính trọng yếu thơng tin kế tốn  Thơng tin trọng yếu cần báo cáo đầy đủ, xác tách biệt 1.3.3 Chuẩn mực KT quốc tế Chuẩn mực KT Việt Nam 1.3.3.1 Chuẩn mực kế toán quốc tế  Mục tiêu: thống cách thức lập trình bày báo cáo tài phạm vi quốc tế  Tổ chức ban hành: Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (tổ chức nghề nghiệp)  Tính pháp lý: phụ thuộc vào quy định áp dụng quốc gia 1.3.3 Chuẩn mực KT quốc tế Chuẩn mực KT Việt Nam 1.3.3.1 Chuẩn mực kế toán quốc tế  Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS (International Accounting Standards)  Chuẩn mực quốc tế lập báo cáo tài IFRS (International Financial Reporting Standards)  Chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)  Chuẩn mực kế toán quốc tế lập báo cáo tài cho doanh nghiệp nhỏ vừa (IFRS for SMEs)  Các hướng dẫn thi hành chuẩn mực kế toán quốc tế… 1.3.3 Chuẩn mực KT quốc tế Chuẩn mực KT Việt Nam 1.3.3.2 Chuẩn mực kế toán Việt Nam  Tổ chức ban hành: Bộ Tài  Tính pháp lý: bắt buộc DN VN  Nội dung: 26 CMKTVN + 03 CMKTQT 1.3.4 Các tổ chức có ảnh hưởng đến thực hành nghề nghiệp kế tốn  Bộ Tài  Ủy ban chứng khốn  Các hiệp hội nghề nghiệp ...CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MỤC TIÊU • Hiểu khái niệm kế tốn Vai trị kế toán hoạt động kinh doanh sống xã... triển vọng phát triển kế toán 1.1.1 KHÁI NIỆM KẾ TỐN • Quan điểm 1: Kế tốn nghệ thuật xử lý, đo lường truyền tin kết hoạt động kinh tế • Quan điểm 2: Kế tốn q trình nhận biết, đo lường truyền... đánh giá định sở thông tin đầy đủ phù hợp 1.1.1 KHÁI NIỆM KẾ TỐN • Sự tương đồng quan điểm kế tốn: • Kế tốn liên quan đến đối tượng: người làm kế toán, người sử dụng thơng tin kế tốn hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: CUNG – CẦU NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN,