0

Hoạt Động Du Lịch Văn Hóa Tâm Linh Tại Quần Thể Di Tích Đền Trần Xã Đức Tiến, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

96 4 0
  • Hoạt Động Du Lịch Văn Hóa Tâm Linh Tại Quần Thể Di Tích Đền Trần Xã Đức Tiến, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2022, 19:22

BỘ NỘI VỤ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ XÃ HỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH TẠI QUẦN THỂ DI TÍCH ĐỀN TRẦN XÃ ĐỨC TIẾN, HUYỆN HƢNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngƣời hƣớng dẫn Sinh viên thực Mã SV Khóa Lớp : VĂN HÓA DU LỊCH : THS NGUYỄN QUANG TRUNG : PHAN THỊ THÊU : 1805VDLA053 : 2018 - 2022 : ĐH VDLA 18A HÀ NỘI - 2022 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, tơi vơ biết ơn giúp đỡ nhiệt tình từ phía thầy giáo, gia đình, đồng nghiệp bạn bè tinh thần kiến thức khoa học Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới THS Nguyễn Quang Trung – người thầy tâm huyết hướng dẫn tận tình, tạo cho tác giả động lực mạnh mẽ, say mê nghiên cứu với ý thức làm việc nghiêm túc suốt thời gian qua Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban chủ nhiệm, thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý xã hội – Trường đại học Nội Vụ Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn, đóng góp ý kiến Tơi xin cảm ơn tất anh chị cô ban quản lý khu di tích Đền Trần tỉnh Thái Bình cung cấp tài liệu cần thiết, q báu để tơi hồn thành khóa luận Cuối tác giả xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến đồng nghiệp, bạn bè gia đình bên cạnh động viên, giúp đỡ tác giả vượt qua khó khăn Tác giả thực Phan Thị Thêu LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài nghiên cứu: “ Hoạt động du lịch văn hóa tâm linh quần thể di tích đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình” cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân Tất giúp đỡ cho việc hoàn thành khóa luận trích dẫn đầy đủ ghi rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố Tác giả thực Phan Thị Thêu DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy Ban Nhân Dân VHTT & DL Văn hóa, Thể thao Du lịch HĐQT Hội đồng quản trị DTLSVH Di tích lịch sử văn hóa BQL Ban quản lý NXB Nhà xuất UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc KHXH Khoa học xã hội GS Giáo sư DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số lượng khách du lịch đến tham quan đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà 43 Bảng 2.1: Danh sách nhân lực du lịch quần thể đền Trần, xã Tiến Đức .50 Bảng 2.3: Các hạng mục quần thể di tích đền thờ, lăng mộ vua Trần xã Tiến Đức- huyện Hưng Hà 53 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu .2 Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: .3 Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 1.2 Một số khái niệm liên quan 1.2.1 Văn hóa du lịch văn hóa 1.2.2 Khái niệm tâm linh 1.2.3 Khái niệm lễ hội 10 1.2.4 Khái niệm văn hóa tâm linh 10 1.2.5 Quan niệm du lịch văn hóa tâm linh 11 1.3 Đặc điểm hoạt động du lịch văn hóa tâm linh Việt Nam 14 TIỂU KẾT CHƢƠNG 16 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH TẠI QUẦN THỂ DI TÍCH ĐỀN TRẦN XÃ TIẾN ĐỨC, HUYỆN HƢNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH 17 2.1 Khái quát tỉnh Thái Bình .17 2.1.1 Vị trí địa lý tự nhiên 17 2.1.2 Tài nguyên du lịch văn hóa 17 2.1.3 Các lễ hội tỉnh Thái Bình 19 2.2 Văn hóa lịch sử nhà Trần ảnh hưởng tới vùng đất Thái Bình 20 2.2.1 Văn hóa lịch sử nhà Trần với lịch sử Việt Nam 20 2.2.2 Nhà Trần mảnh đất Long Hưng tỉnh Thái Bình 20 2.3 Khái quát đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình .24 2.3.1 Lịch sử hình thành 24 2.3.2 Hệ thống đền thờ .26 2.4 Thực trạng hoạt động du lịch quần thể di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình 28 2.4.1 Giá trị tín ngưỡng tinh thần .28 2.4.2 Giá trị văn hóa lịch sử huyền thoại 32 2.4.3 Giá trị nghệ thuật 37 2.4.4 Giá trị tự nhiên, không gian, cảnh quan, môi trường 40 2.5 Thực trạng tổ chức hoạt động du lịch quần thể di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình .42 2.5.1 Thị trường khách du lịch 42 2.5.2 Thực trạng sở hạ tầng sở vật chất 46 2.5.3 Đội ngũ nhân lực phục vụ du lịch 49 2.5.4 Tổ chức quản lý khai thác .50 2.5.5 Đầu tư quy hoạch .52 2.5.6 Sản phẩm du lịch văn hóa 54 2.5.7 Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch .56 2.6 So sánh hoạt động du lịch số di tích đền Trần khác 58 2.6.1 Hoạt động du lịch di tích đền Trần Cơn Sơn - Kiếp Bạc ( Hải Dương) .58 2.6.2 Hoạt động du lịch di tích đền Trần ( Nam Định ) 59 2.6.3 Hoạt động du lịch đền Trần Nhương ( Hà Nam) .60 TIỂU KẾT CHƢƠNG 63 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH TẠI QUẦN THỂ DI TÍCH ĐỀN TRẦN, XÃ TIẾN ĐỨC HUYỆN HƢNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH 65 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 65 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động du lịch văn hóa tâm linh quần thể di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình 65 3.2.1 Đề cao trách nhiệm quản lý khu di tích 65 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, trọng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù .66 3.2.3 Nâng cao nhận thức người dân địa phương ý thức bảo tồn nguồn tài nguyên du lịch văn hóa .67 3.2.4 Nâng cao giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 68 3.2.5 Giải pháp thông tin truyền thông, tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch 71 3.3 Kiến nghị 72 3.3.1 Sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh Thái Bình 72 3.3.2 Với ban quản lý khu di tích .73 TIỂU KẾT CHƢƠNG 74 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 78 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thái Bình nằm vùng Đơng Bắc Bộ, cịn tỉnh nghèo, chưa phát triển mạnh công nghiệp ngành du lịch, song tỉnh Thái Bình bước phát triển hoạt động du lịch văn hóa tâm linh nơi vùng đất có mật độ di tích lịch sử văn hóa xếp vào loại cao nước Nhờ vào ưu mà năm gần Thái Bình tích cực đầu tư quảng bá cho hoạt động du lịch đặc biệt du lịch văn hóa tâm linh Đáng kể dự án đầu tư du lịch, tu bổ quần thể di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà nơi tơn miếu linh thiêng dịng họ Trần, nơi lưu giữ dấu tích triều đại oai hùng lịch sử Việt Nam, triều đại nhà Trần Trong trình xây dựng bảo vệ đất nước, Triều đại nhà Trần (1226-1400) giữ vị vô quan trọng dấu ấn không phai mờ lịch sử Việt Nam ảnh hưởng đáng kể tới vùng đất Thái Bình Qua nghiên cứu khảo cổ học, nhà sử học nhà khoa học đến kết luận: “huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ngày nay, nơi tọa lạc quần thể di tích đền Trần lăng mộ thờ vị vua quan nhà Trần” không quê hương đời họ Trần kể từ đời vua Trần Cảnh (Trần Thái Tơng), mà cịn đất phát tích, sáng nghiệp vương triều nhà Trần Hiện nay, SVHTT & DL tỉnh Thái Bình quy hoạch để phát triển quần thể di tích trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh, thương hiệu tỉnh Từ nội dung trên, định chọn đề tài: “Hoạt động du lịch văn hóa tâm linh quần thể di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình” nhằm tìm hiểu ý nghĩa quần thể di tích giai đoạn lịch sử hào hùng dân tộc Việt Nam, giá trị quần thể di tích phát triển du lịch tỉnh Thái Bình Qua tác giả mong muốn giới thiệu tới người điểm đến du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Thái Bình Mục đích nghiên cứu Nhằm mục đích tìm hiểu giá trị du lịch văn hóa tâm linh di tích đền Trần Nội dung đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin, hiểu biết cặn kẽ giá trị văn hóa tâm linh tới du khách thăm quan du lịch đền Trần Nhằm đưa biện pháp phát triển du lịch thông qua khai thác giá trị văn hóa tâm linh quần thể di tích đền Trần , xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Nhiệm vụ nghiên cứu - Xây dựng tảng sở lý luận loại hình du lịch văn hóa tâm linh - Thực khảo sát thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tâm linh quần thể di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình phát triển du lịch di tích - Đề xuất giải pháp để phát triển du lịch di tích thơng qua hoạt động du lịch văn hóa tâm linh quảng bá giá trị văn hóa bảo tồn di tích lịch sử đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Đối tƣợng nghiên cứu Hoạt động kinh doanh du lịch đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Hoạt động du lịch văn hóa tâm linh đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Các giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng khu di tích Phạm vi nghiên cứu - Địa bàn nghiên cứu : Quần thể di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình TIỂU KẾT CHƢƠNG Khu di tích đền Trần di sản văn hóa quý giá quốc gia tài nguyên du lịch văn hóa quan trọng tỉnh Thái Bình Đây điểm du lịch văn hóa lớn khu vực trở thành điểm du lịch quốc gia Ngày có nhiều người đến dự lễ khai trương đầu xuân Quần thể di tích văn hóa đền Trần Thái Bình nhà nước quan tâm chăm sóc, ngày dành nhiều không gian để làm đẹp Để tiếp tục thực hoạt động du lịch văn hóa tâm linh khu di tích đền Trần, cần thực giải pháp quy hoạch tổng thể, tôn tạo bảo vệ, phát huy giá trị gia tăng, phát triển sử dụng tài nguyên du lịch văn hóa, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng , hình thành tuyến du lịch đa dạng để thu hút khách du lịch Đầu tư sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động du lịch, đồng thời tích cực quảng bá, quảng bá khu di sản giải pháp khả thi để thu hút du khách nước Những điều kiện cho thấy huyện Hưng Hà nhìn thấy thị trường du lịch tiêu thụ hàng hóa lớn, song thách thức lớn cạnh tranh thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch, đặc biệt du lịch văn hóa tâm linh mà quần thể Di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà điểm du lịch điển hình Với giải pháp nêu trên, hi vọng Ban ngành, tổ chức cá nhân tích cực xây dựng, tu bổ sở vật chất kỹ thuật, hoàn thiện hạng mục cơng trình cịn lại quần thể khu di tích đền Trần để đáp ứng nhu cầu khách du lịch mùa lễ hội Bên cạnh đó, cần trì gìn giữ nghi lễ truyền thống, trò chơi dân gian đặc trưng để thu hút khách du lịch, góp phần phát triển du lịch văn hóa tâm linh địa bàn huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình 74 KẾT LUẬN Tài nguyên du lịch nhân văn, thể hệ thống di tích văn hóa tín ngưỡng dân gian, tạo nên di sản văn hóa Thái Bình, hầu hết có nhiều tiềm khai thác, phát triển hoạt động du lịch văn hóa tâm linh Khai thác tài nguyên du lịch góp phần định hướng cho phát triển ngành dịch vụ - thương mại Tổ chức hoạt động du lịch văn hóa tâm linh di tích đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đề cập đưa đến cho khách du lịch cảm xúc, hiểu biết tín ngưỡng, lịch sử, văn hóa, mĩ thuật, kiến trúc, nghệ thuật dân gian, góp phần xây dựng chương trình du lịch, góp phần bảo vệ cải thiện môi trường thiên nhiên, xã hội quanh khu di tích thiêng liêng Trong q trình thực đề tài, tác giả tham khảo tài liệu lịch sử, văn hóa, Hán tự, khảo sát thực tế số đền tiếng thờ vị vua Trần, tiếp cận đề tài nhiều phương pháp khoa học chuyên môn Đặc biệt, tác giả nhận hướng nhiệt tình Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung – người định hướng chuyên môn hướng dẫn tận tình trình thực đề tài khóa luận tốt nghiệp Đồng thời, tác giả khóa luận xin cảm sâu sắc tới thầy cô giáo khoa Quản lý xã hội… nhiệt tình giúp đỡ tác giả tài liệu tham khảo để thực đề tài Đồng thời tác giả khóa luận muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban quản lý di tích đền Trần, thủ nhang đồng đền tỉnh Thái Bình lân cận tận tình, thân thiện hợp tác cung cấp thơng tin quý giá văn hóa tâm linh đền Trần, giúp đề tài khóa luận hồn thành u cầu nghiên cứu Tiếp đó, tác giả xin gửi tới gia đình, bạn bè, anh, chị khóa giúp đỡ nguồn tư liệu nghiệp vụ hoàn thành đề tài Đây cơng trình nghiên cứu đầu tay tác giả Chính vậy, nội dung luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót cách trình bày chưa hấp dẫn Kính mong Hội đồng khoa học có đánh giá nhận xét, dẫn thêm cho tác giả khóa luận 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua đời, Nxb.Tổng hợp Đồng Tháp, 1998 Luật du lịch năm 2017 Nguyễn Duy Hinh, Tâm Linh Việt Nam, Nxb.Từ điển bách khoa,2008 Nguyễn Đăng Duy, Văn hóa tâm linh, Nxb.Văn Hóa Thơng Tin, 2002 Quỳnh Cư & Đỗ Đức Hùng (1983), Các triều đại Việt Nam,Nxb.Thanh Niên Nguyễn Bích Ngọc (2009), Nhà Trần văn hóa Việt Nam,Nxb.Thanh Niên TS.Dương Văn Sáu (2007), Di tích Lịch sử -Văn hóa Danh thắng Việt Nam,Nxb Đại Học Quốc Gia Hà Nội Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam ( 2005), Từ điển Bách Khóa Việt Nam, tập 1, 2,3,4, Nxb Từ điển bách khoa Việt Nam, Hà Nội Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb.KHXH, H.1998, Tập I, II 10 Đặng Hùng, Long Hưng- đất phát nghiệp Vương triều Trần, Nxb Văn hóa- thơng tin Hà Nội, 2011 11 Trần Ngọc Thêm ( 1995), Cơ sở văn hóa Việt Nam, trường ĐHTH, Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Giáo Dục, 12 Tổng cụ du lịch Việt Nam trung tâm công nghệ thông tin du lịch ( 2008), Non nước Việt Nam, NXB Tổng cục du lịch Việt Nam 13 Ngàn năm đất người Thái Bình, SởVăn hóa –Thơng tin Thái Bình, 1990 14 Nhà Trần người thời Trần, Viện Sử học Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, SởVHTT&DL Thái Bình,2009 76 15 Vũ Đức Thơm & Phạm Tất Lượng,Đền Trần Thái Đường lăng, Ban Tuyên giáo huyện ủy Hưng Hà, 2005 Nguồn từ webise https://sovhttdl.thaibinh.gov.vn https://www.mpi.gov.vn https://thaibinh http://hungha.gov.vn 77 PHỤ LỤC Phụ lục : Phiếu khảo sát điều tra Phiếu khảo sát điều tra thực trạng phát triển du lịch văn hóa tâm linh Đền Trần Thái Bình Xin trân trọng kính chào q anh (chị) Hiện tác giả làm khóa luận đề tài „Hoạt động du lịch văn hóa tâm linh tai quần thể Di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình” bảng điều tra câu hỏi hoat động du lịch tâm linh khách du lich đến Đền Trần nhân xét, đánh giá cách khai thác, phát triển du lịch tâm linh nơi Với câu hỏi anh chi lựa chọn câu trả lời cách khoanh tròn vào đáp án theo suy nghĩ cảm nhân anh chi Những thông tin mà anh chi cung cấp thơng tin cần thiết giúp chúng tơi có đươc thơng tin xác thưc trang du lich tâm linh nơi để đưa biên pháp phát triển mơt cách hơp lý Kính mong anh chi trả lời câu hỏi môt cách khách quan Thông tin cá nhân 1.1 Ho tên: (khơng bắt bc) 1.2 Đơ tuổi: 1.3 Giới tính: 1.4 Nghề nghiêp: Câu hỏi trắc nghiệm 2.1 Mục đích anh chi đến Đền Trần gì? A Du lich tâm linh B Tham quan di tích C Nghiên cứu D Muc đích khác 2.2 Đây lần thứ anh, chị đến với khu di tích? 78 A B C D > 2.3 Anh Chị thích đến Đền Trần vào khoảng thời gian nào? A Thời điểm lễ hội B Thời điểm lễ hội C Cả hai thời gian 2.4 Anh chi nhân xét thức trạng khai thác bảo tồn di tích A Đang khai thác mức đô tốt B Đang khai thác mức đô tốt C Đang khai thác mức bình thường D Đang khai thác mức đô 2.5 Cơ sở vất chất khu di tích có đƣơc đảm bảo khơng A Bảo tồn mức đô tốt B Bảo tồn mức tốt C Bảo tồn mức bình thường D Bảo tồn mức đô 2.6 Các sở tham quan giải trí mua sắm phuc vụ cho lễ hội diễn nhƣ A Các điểm tham quan giải trí phục vụ cho lễ hội diễn theo truyền thống đảm bảo an ninh trật tự B Các điểm tham quan giải trí phục vụ lễ hội diễn không theo trât tự, kiểm soát an ninh 2.7 Anh chị nhận xét mức độ cách tổ chức lễ hội đền Trần A Hê thống tổ chức lễ hội đền trần diễn theo truyền thống với mức độ trang nghiêm, trât tư cao B Hê thống tổ chức lễ hôi đền trần diễn theo truyền 79 thống với mức độ trang nghiêm, trật tư cao C Hê thống tổ chức lễ hội đền Trần diễn theo truyền thống với mức độ trang nghiêm, trật tư trung bình D Hê thống tổ chức lễ hội đền trần diễn theo truyền thống với mức độ trang nghiêm, trật tự 2.8Nhân xét anh chị cách quản lý lễ hội ban tổ chức lễ hội A Quản lý đưồng đều, thống từ xuống B Quản lý không đồng đều, thống 2.9 Anh chị ngƣời địa phƣơng hay từ nơi khác đến Đền Trần A Người địa phương B Nơi khác 2.10 Anh chị có theo đạo phật khơng A Có B Không 2.11 Anh chi quay lại vào dip lễ năm sau hay khơng A Có B Khơng Cảm ơn anh chi ý kiến đóng góp! 80 Phụ lục 2: Xây dựng chƣơng trình tour tiêu biểu Tour 01: thành phố Thái Bình- Hưng Hà- thành phố Thái Bình (2 ngày đêm) Ngày 1: - 08h00: đoàn khởi hành tới thăm DTLSVH đền Tiên La- thờ nữ tướng anh hùng thời Hai Bà Trưng – Bát nàn tướng quân Vũ Thị Thục - 11h30: Xe đưa quý khách ăn trưa, thưởng thức đặc sản địa phương với ăn dân dã thơng quê - 13h30: xe đưa đoàn đến thăm quan di tích đền Trần- mảnh đất Thái Đường xua- nơi phát tích, đất lăng mộ tơn miếu dịng họ, triều đại gần 800 năm trước làm vẻ vang lịch sử phong kiến nước nhà - 15h30: Xe đưa đoàn rời đền Trần, đến thăm làng nghề hiếu Hới- nơi phát triển nghề dệt chiếu từ kỷ X, thăm quan đền Quan Trạng- thờ Quan Trạng Phạm Đơn Lễ ( kỷ XV)- người có cơng lao lớn canh tân nghề dệt chiếu cổ truyền làng - 18h30: xe đưa đoàn khách sạn, nhận phòng, ăn tối, nghỉ ngơi khách sạn Ngày 02: - 08h00: xe đưa đoàn tham quan Nhà lưu niệm Bác Hồ, từ đường Lê Quý Đôn nhà bác học lỗi lạc lớn Việt Nam kỷ XVII - 11h30: xe đưa đoàn ăn trưa, nghỉ ngơi khách sạn - 13h30: xe đưa đoàn tham quan Làng nghề dệt Phương La, mua sắm đồ lưu niệm sau đồn lên xe trở thành phố Thái Bình - 17h00: đồn có mặt thành phố Thái Bình- kết thúc chuyến tham quan 81 Tour 2: Du lịch tâm linh - hành hương quê lúa : Hà Nội – Thái Bình- Hà Nội ( ngày đêm) Ngày 01: - 06h00: đoàn khởi hành từ Hà Nội Thái Bình theo hướng cầu Triều Dương qua tỉnh Hưng Yên - 08h00: Thăm quan làng chiếu Hới- xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà( sát cầu Triều Dương) – quê hương Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ - 9h30: Thăm quan dâng hương đền Trần- thôn Tam Đường- xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà - gồm Đền thờ lăng mộ thờ vua quan nhà Trần, nơi nơi quê hương, phát tích triều đại Nhà Trần lịch sử Việt Nam, trải nghiệm trò chơi dân gian ẩm thực lễ hội đền Trần Thái Bình - 12h00: xe đưa đồn ăn trưa nghỉ ngơi thị trấn Hưng Hà - 13h30: Xe đưa đoàn tới tham quan đền Tiên La- nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời nơi thờ Bát nàn tướng quân Vũ Thị Thục Nương - 16h00: xe đưa đoàn thăm quan làng dệt khăn Phương La – Thái Phương, hay làng Mẹo theo tên cổ - 18h00; xe đưa đoàn quay thị trấn Hưng Hà, ăn tối nghỉ đêm Ngày 02: - 7h30: xe khởi hành đến thăm đền Đồng Bằng- huyện Quỳnh Phụ Tới đền Đồng Bằng, Quý khách vào thăm nơi thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, người có cơng lớn việc bình thục giữ nước chiêu dân lập ấp xây dựng giang sơn xã tắc từ buổi sơ khai Đây quần thể di tích lớn với nhiều đền nhỏ thờ quan lớn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam Quý khách cầu tài lộc năm thuận hòa - 10h00: xe đưa đoàn thăm quan làng nghề làm bánh Cáy làng Nguyễn- Đông Hưng- đặc sản tiếng Thái Bình 82 Tour 3: Du lịch tâm linh- hành hương quê lúa : Hà Nội – Thái Bình- Hà Nội ( ngày đêm) Ngày 01: - 06h00: đồn khởi hành từ Hà Nội Thái Bình theo hướng cầu Triều Dương qua tỉnh Hưng Yên - 08h00: Thăm quan làng chiếu Hới- xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà( sát cầu Triều Dương) – quê hương Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ - 9h30: Thăm quan dâng hương đền Trần huyện Hưng Hà bao gồm Đền thờ lăng mộ thờ vua quan nhà Trần, nơi nơi quê hương, phát tích triều đại Nhà Trần lịch sử Việt Nam - 12h00: xe đưa đoàn ăn trưa nghỉ ngơi thị trấn Hưng Hà - 13h30: Xe đưa đoàn tới tham quan đền Tiên La- nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời nơi thờ Bát nàn tướng quân Vũ Thị Thục Nương - 16h00: xe đưa đoàn thăm quan làng dệt khăn Phương La – Thái Phương, hay làng Mẹo theo tên cổ - 18h00; xe đưa đoàn quay thị trấn Hưng Hà, ăn tối nghỉ đêm Ngày 02: - 7h30: xe khởi hành đến thăm đền Đồng Bằng huyện Quỳnh Phụ Tới đền Đồng Bằng, Quý khách vào thăm nơi thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, người có cơng lớn việc bình thục giữ nước chiêu dân lập ấp xây dựng giang sơn xã tắc từ buổi sơ khai Đây quần thể di tích lớn với nhiều đền nhỏ thờ quan lớn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam Quý khách cầu tài lộc năm thuận hịa - 10h00: xe đưa đồn thăm quan làng nghề làm bánh Cáy làng Nguyễn- Đông Hưng- đặc sản tiếng Thái Bình - 11h30: xe đưa đồn thành phố Thái Bình ăn trưa, nghỉ ngơi - 13h30: xe đưa đoàn thăm quan chùa Keo- huyện Vũ Thư- 83 chùa cổ Việt Nam - 16h00: xe đưa đoàn khởi hành Hà Nội- kết thúc chuyến tham quan Tour 4: Từ Kinh đô thăm thái miếu: Hà Nội- Nam Định- Thái Bình- Hà Nội ( ngày đêm) Ngày 01: - 6h30: xe xuất phát từ Hà Nội đến tham quan đền Trần – Nam Định - 8h30: đoàn xuống xe thăm quan, thắp hương đền Trần- Nam Định - 11h30: Xe khởi hành thành phố Thái Bình ăn trưa nghỉ ngơi - 13h30: xe đưa đoàn thăm quan chùa Keo – huyện Vũ Thư- Thái Bình chùa cổ Việt Nam - 16h00: xe đưa đoàn đến thăm làng vườn Bách Thuận- huyện Vũ ThưThái Bình - 18h00: Xe đưa đồn thành phố Thái Bình, ăn tối, nghỉ ngơi Ngày 02: - 7h00: xe khởi hành thăm đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà- gồm Đền thờ lăng mộ thờ vua quan nhà Trần, nơi nơi quê hương, phát tích triều đại Nhà Trần lịch sử Việt Nam - 10h30: xe đưa đoàn đến tham quan lăng Thái sư Trần Thủ Độ Linh từ quốc mẫu Trần Thị dung xã Liên Hiệp- huyện Hưng Hà - 12h00: xe đưa đoàn ăn trưa thị trấn Hưng Hà - 13h30: đoàn khởi hành thăm quan đền Tiên La - nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời nơi thờ Bát nàn tướng quân Vũ Thị Thục Nương - 16h00: đoàn thăm quan làng chiếu Hới- nơi phát triển nghề dệt chiếu từ kỷ X - 17h30: xe khởi hành Hà Nội theo lối cầu Triều Dương, qua tỉnh Hưng Yên- kết thúc hành trình 84 Tour 5: Du lịch lễ hội: Hà Nội- đền Trần Thái Bình- đền Bát NgànTiên La Linh tự- Hà Nội ( ngày) - 07h00: Xe đón quý khách điểm hẹn khởi hành lễ đầu xuân Đền Trần Hưng Hà - Thái Bình "Đền thờ Lăng mộ vua Trần - Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình" Trên đường xe dừng dọc đường cho Quý khách nghỉ ngơi ăn sáng, sau tiếp tục lên xe - 09h00: Đến Đền Trần, Quý khách sửa sang lễ, quý khách tự dâng lễ cầu Lộc cầu Tài Cầu sức khỏe Sau quý khách tham quan chiêm ngưỡng cảnh đẹp làng quê bên sông - 11h30: Xe đưa quý khách ăn trưa, thưởng thức đặc sản địa phương với ăn dân dã thôn quê - 13h30: Xe đưa quý khách lại điểm đón ban đầu, đường quý khách, tham quan Đó đền Tiên La (Tiên La linh từ) di tích lịch sử văn hố cấp Quốc gia - nơi thờ Bát Nạn Tướng quân Vũ Thị Thục (thường gọi Thục Nương) danh tướng triều Hai Bà Trưng Quý khách tự tham quan làm lễ dâng hương - 15h30: Xe khởi hành Hà Nội Quý khách nghỉ ngơi Tp Hưng Yên , tự mua sắm đặc sản địa phương Về lại điểm đón ban đầu Kết thúc chương trình 85 Phụ lục 3: Sơ đồ khu di tích Hệ thống cơng trình quần thể Di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà Cổng Đền Giếng Ngọc Sân Đền Tòa Bái Đường Sân Chầu Hai Tòa Giả Vũ Tòa Đệ Nghị Tịa Hậu Cung SƠ ĐỒ TỒN CẢNH ĐỀN TRẦN (Cũ) 86 Phụ lục 4: Một số hình ảnh Cổng ngũ thiên môn 87 Lăng mộ vị vua nhà Trần Tịa phƣơng đình trục thần đạo Tứ trụ nghi môn Lễ hội khai ấn 88 ... cảm ơn sâu sắc tới Ban chủ nhiệm, thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý xã hội – Trường đại học Nội Vụ Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn, đóng góp ý kiến Tôi xin cảm ơn tất anh chị ban quản lý... Nhiệm vụ nghiên cứu .2 Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: .3 Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI... hoạt động du lịch văn hóa tâm linh nội dung liên quan đến văn hóa tâm linh đền Trần, nhằm mục đích giải thích, hỗ trợ nội dung rõ chương chương 2, chương 3, phần nội dung khác đề tài khóa luận nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt Động Du Lịch Văn Hóa Tâm Linh Tại Quần Thể Di Tích Đền Trần Xã Đức Tiến, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình,