0

(LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

145 4 0
 • (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2022, 23:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TỐNG NGUYỄN NHẬT LINH Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Tống Nguyễn Nhật Linh Người hướng dẫn khoa học: TS.Trần Nguyên Chất Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu Luận văn tốt nghiệp Cao học trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu tác giả khác Tp Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2022 Tác giả (Ký ghi rõ họ tên) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng biến ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn, TS Trần Nguyên Chất ủng hộ, hướng dẫn nhiệt tình cho tác giả việc lên dàn ý, hồn thành, chỉnh sửa viết góp ý chu đáo suốt trình thực đề tài tác giả Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể Giảng viên Trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt vốn kiến thức suốt trình học tập năm vừa qua để giúp tác giả hoàn thành đề tài Mặc dù nỗ lực để hoàn thiện đề tài hạn chế thời gian tìm hiểu, kinh nghiệm thực tiễn kiến thức chuyên môn nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận nhiều ý kiến nhận xét, góp ý từ q Thầy Cơ để đề tài hồn thiện Cuối cùng, tác giả xin kính chúc quý Thầy Cô giảng viên Trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh ln dồi sức khỏe đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc sống Xin chân thành cảm ơn Học viên thực Tống Nguyễn Nhật Linh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Bối cảnh nghiên cứu 1.3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Câu hỏi nghiên cứu 10 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 10 1.7 Đóng góp ý nghĩa nghiên cứu 12 1.8 Bố cục nghiên cứu 13 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIẢ THIẾT KHOA HỌC 14 2.1 Các khái niệm 14 2.1.1 Tổng quan đại dịch Covid-19 phát triển mua sắm trực tuyến giai đoạn đại dịch 14 2.1.2 Khái niệm người tiêu dùng 19 2.1.3 Hành vi người tiêu dùng 19 2.1.4 Khái niệm hành vi mua hàng trực tuyến 21 2.1.5 Khái niệm thương mại điện tử 22 2.2 Các mơ hình nghiên cứu liên quan: 23 2.2.1 Mơ hình Lý thuyết hành động hợp lý 23 2.2.2 Mô hình Lý thuyết hành vi hoạch định 24 2.2.3 Mơ hình Lý thuyết chấp nhận công nghệ 25 2.2.4 Mơ hình lý thuyết kết hợp TAM-TPB 27 2.2.5 Mơ hình chấp nhận thương mại điện tử 28 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.2.6 Mơ hình Lý thuyết động lực bảo vệ 29 2.3 Các nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài: 30 2.3.1 Các nghiên cứu nước ngoài: 30 2.3.1.1 Những nghiên cứu ứng dụng Lý thuyết động lực bảo vệ 30 2.3.1.2 Nghiên cứu ―Online Shopping Motives during the COVID-19 Pandemic— Lessons from the Crisis‖ tác giả Julia Koch cộng (2020) 31 2.3.1.3 Nghiên cứu ―Determinants of Consumers’ Online/Offline Shopping Behaviours during the COVID-19 Pandemic‖ tác giả JiHyo Moon cộng (2021) 33 2.3.1.4 Nghiên cứu ―The impact of COVID-19 on consumer behavior in retail banking Evidence from Romania‖ tác giả Baicu cộng (2020) 34 2.3.1.5 Nghiên cứu ―Customers' Online Purchase Intentions and Customer Segmentation During the Period of COVID-19 Pandemic‖ Ezgi Akar (2021) 34 2.3.1.6 Nghiên cứu ―E-commerce in the fashion business: the roles of the COVID-19 situational factors, hedonic and utilitarian motives on consumers’ intention to purchase online‖ tác giả Sumarliah cộng (2021) 35 2.3.2.1 Nghiên cứu tác giả Nguyễn Hoàng Việt cộng ―Online Book Shopping in Vietnam: The Impact of the COVID-19 Pandemic Situation‖ 35 2.3.2.2 Nghiên cứu ―Những nhân tố tác động tới phát triển mua sắm trực tuyến thời kỳ Covid-19 Hà Nội, Việt Nam‖ Nguyễn Minh Hiếu cộng 36 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Thiết kế nghiên cứu 39 3.1.2 Định nghĩa biến số 41 3.1.2.1 Sự sợ hãi Covid-19 41 3.1.2.2 Ảnh hưởng xã hội 42 3.1.2.3 Nhận thức rủi ro 43 3.1.2.4 Tình đại dịch Covid-19 44 3.1.2.5 Thu nhập giảm 45 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.1.2.6 Động giải trí 46 3.1.3 Quy trình nghiên cứu 47 3.1.4 Xây dựng thang đo 47 3.2 Nghiên cứu sơ 51 3.3 Thiết kế bảng câu hỏi 52 3.4 Nguồn phƣơng pháp thu thập liệu 53 3.5 Phƣơng pháp phân tích liệu 54 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 55 4.1.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 55 4.1.2 Đặc điểm hành vi mua sắm trực tuyến người tiêu dùng đại dịch…… 58 4.2 Kết nghiên cứu 58 4.2.1 Nỗi sợ hãi Covid-19 58 4.2.2 Ảnh hưởng xã hội 61 4.2.3 Nhận thức tình đại dịch 64 4.2.4 Nhận thức rủi ro 67 4.2.5 Thu nhập giảm 71 4.2.6 Động giải trí, tiêu khiển 73 4.2.7 Hành vi mua sắm trực tuyến 75 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 77 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 79 5.1 Kết luận 79 5.2 Sự phát triển mua sắm trực tuyến giai đoạn dịch Covid-19 80 5.3 Kiến nghị đến cấp quản lý doanh nghiệp kinh doanh tảng trực tuyến/ thƣơng mại điện tử 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: BẢNG KHẢO SÁT 12 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ KHÁC 32 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH STT Từ viết tắt Tiếng Anh C-TAMTPB Tiếng Việt Combined Technology Kết hợp mơ hình chấp nhận Acceptance Model and Theory công nghệ thuyết hành vi of Planned Behavior dự định Mơ hình chấp nhận thương E-CAM E-Commerce Adoption Model PMT Protection Motivation Theory Thuyết động lực bảo vệ TAM Technology Acceptance Model Mơ hình chấp nhận công nghệ TPB Theory of Planned Behavior Thuyết hành vi dự định TRA Theory of Reasoned Action Thuyết hành động hợp lý USD United States Dollars Đô la Mỹ WHO World Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới mại điện tử TIẾNG VIỆT STT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt TMĐT Thương mại điện tử TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH STT Tên biểu đồ Hình 2.1: Những thay đổi kế hoạch chi tiêu hàng tháng hộ gia đình dịch vụ tiêu dùng cơng nghệ số Trang 15 Hình 2.2 Ảnh hưởng dịch Covid-19 lên hoạt động 16 Hình 2.3 Những thay đổi ưu tiên kênh mua sắm 16 Hình 2.4 Sự thay đổi hoạt động mua sắm 17 Hình 2.5 Tần suất sử dụng kênh trực tuyến theo nhóm tuổi 18 DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1 Thang đo tảng mơ hình 47 Bảng 3.2 Bảng điều chỉnh bổ sung thang đo 50 Bảng 4.1 Thống kê nhân học 54 Bảng 4.2 Mức độ tác động lo lắng nhiễm Covid-19 57 Bảng 4.3 Mức độ tác động nỗi sợ hãi nguy tử vong 57 Bảng 4.4 Mức độ tác động nỗi sợ hãi hậu sức khỏe tương lai 58 Bảng 4.5 Mức độ tác động ảnh hưởng từ người xung quanh 58 Bảng 4.6 Mức độ tác động ảnh hưởng thông điệp truyền thông 59 Bảng 4.7 Mức độ tác động ảnh hưởng tin tức truyền thông 59 10 11 12 Bảng 4.8 Mức độ tác động ảnh hưởng từ tuyên truyền phủ Bảng 4.9 Mức độ tác động việc tiếp cận 60 thương hiệu quen thuộc 60 61 Bảng 4.10 Mức độ tác động nhận thức Nguy phong tỏa toàn 61 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com hoạt động kinh tế - xã hội 13 14 Bảng 4.11 Mức độ tác động làm việc nhà (Work from home) Bảng 4.12 Mức độ tác động việc tuân thủ thị từ phủ 62 62 15 Bảng 4.13 Mức độ tác động khan hàng hóa 63 16 Bảng 4.14 Mức độ tác động chi phí giao nhận tăng 63 17 Bảng 4.15 Mức độ tác động chất lượng hàng hóa 64 18 Bảng 4.16 Mức độ tác động thời gian giao hàng 64 19 Bảng 4.17 Mức độ tác động nguy lừa đảo toán 65 20 21 Bảng 4.18 Mức độ tác động thu nhập giảm đến giảm mua sắm mặt hàng thiết yếu Bảng 4.19 Mức độ tác động thu nhập giảm đến giảm mua sắm mặt hàng không thiết yếu 66 66 22 Bảng 4.20 Mức độ tác động thu nhập không bị ảnh hưởng 66 23 Bảng 4.21 Mức độ tác động động giải trí mùa dịch 67 24 Bảng 4.22 Mức độ tác động động giải trí với thỏa mãn 68 25 Bảng 4.23 Kết đặc điểm 1: Uư tiên mua sắm trực tuyến 68 26 Bảng 4.24 Kết đặc điểm 2: Mua sắm thường xuyên 68 27 28 Bảng 4.25 Kết đặc điểm 3: Kế hoạch mua sắm trực tuyến nhiều tương lai Bảng 4.26 Kết đặc điểm 4: Sự gia tăng tần suất mua sắm trực tuyến từ Covid-19 bùng phát 69 69 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Total 171 56.6 Missing System 131 43.4 Total 302 100.0 100.0 Động giải trí, tiêu khiển GT1 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 36 11.9 11.9 11.9 30 9.9 9.9 21.9 69 22.8 22.8 44.7 94 31.1 31.1 75.8 73 24.2 24.2 100.0 302 100.0 100.0 Valid Total GT2 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 21 7.0 7.0 7.0 25 8.3 8.3 15.2 59 19.5 19.5 34.8 113 37.4 37.4 72.2 84 27.8 27.8 100.0 302 100.0 100.0 Valid Total TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hành vi mua sắm trực tuyến HV1 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 4.3 30 9.9 9.9 14.2 105 34.8 34.8 49.0 154 51.0 51.0 100.0 Total 302 100.0 100.0 Valid HV2 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 2.0 2.0 2.0 1.3 1.3 3.3 66 21.9 21.9 25.2 127 42.1 42.1 67.2 99 32.8 32.8 100.0 302 100.0 100.0 Valid Total TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com HV3 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 3.0 3.0 3.0 14 4.6 4.6 7.6 72 23.8 23.8 31.5 124 41.1 41.1 72.5 83 27.5 27.5 100.0 302 100.0 100.0 Valid Total HV4 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 10 3.3 3.3 3.3 14 4.6 4.6 7.9 27 8.9 8.9 16.9 112 37.1 37.1 54.0 139 46.0 46.0 100.0 Total 302 100.0 100.0 Valid TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ CÁC CHỈ SỐ THỐNG KÊ KHÁC N Minimum Maximum Mean Median Mode Std Varianc Deviation e SH1 302 4,29 5 ,886 ,785 SH2 302 3,56 4 1,201 1,443 SH3 302 4,10 1,031 1,064 XH1 302 3,37 1,231 1,516 XH2 302 3,88 4 1,033 1,066 XH3 302 3,56 4 1,165 1,357 XH4 302 4,28 5 ,910 ,829 RR1 302 3,27 1,257 1,579 RR2 302 3,17 1,183 1,399 RR3 302 3,44 4 1,162 1,350 RR4 302 3,14 1,211 1,467 TH1 302 4,04 4 ,921 ,849 TH2 302 4,10 ,974 ,950 TH3 302 4,23 ,934 ,873 TH4 302 4,31 ,834 ,695 TH5 302 3,78 4 1,195 1,427 TN1 131 3,08 1,265 1,601 TN2 131 3,95 1,094 1,198 TN3 171 3,88 1,075 1,155 GT1 302 3,46 4 1,285 1,651 GT2 302 3,71 4 1,162 1,350 HV1 302 4,30 4 ,889 ,791 HV2 302 4,02 5 ,883 ,780 HV3 302 3,85 4 ,974 ,949 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com HV4 302 4,18 1,002 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1,004 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... giả lưa chọn đề tài ? ?Tác động dịch Covid- 19 đến hành vi mua sắm trực tuyến người tiêu dùng TP HCM‖ Vi? ??c phân tích, đánh giá tác động đại dịch Covid- 19 đến hành vi mua sắm trực tuyến người dân sống... THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID- 19 ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học vi? ?n: Tống... nhằm mục tiêu đánh giá tác động đại dịch Covid- 19 đến hành vi mua sắm trực tuyến người tiêu dùng TP HCM thơng qua vi? ??c phân tích thực trạng nhân tố tác động đến hành vi mua hàng trực tuyến họ
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH ,

Hình ảnh liên quan

Kết hợp mô hình chấp nhận công nghệ và thuyết hành vi dự định - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

t.

hợp mô hình chấp nhận công nghệ và thuyết hành vi dự định Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 2.3. Những thay đổi trong ưu tiên kênh mua sắm - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Hình 2.3..

Những thay đổi trong ưu tiên kênh mua sắm Xem tại trang 29 của tài liệu.
Hình 2.5. Tần suất sử dụng các kênh trực tuyến theo nhóm tuổi - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Hình 2.5..

Tần suất sử dụng các kênh trực tuyến theo nhóm tuổi Xem tại trang 30 của tài liệu.
2.2. Các mô hình nghiên cứu liên quan: - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

2.2..

Các mô hình nghiên cứu liên quan: Xem tại trang 35 của tài liệu.
2.2.3. Mô hình Lý thuyết chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model-TAM) Theo Davis, D - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

2.2.3..

Mô hình Lý thuyết chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model-TAM) Theo Davis, D Xem tại trang 37 của tài liệu.
2.2.4. Mô hình lý thuyết kết hợp TAM-TPB (C-TAM-TPB): - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

2.2.4..

Mô hình lý thuyết kết hợp TAM-TPB (C-TAM-TPB): Xem tại trang 39 của tài liệu.
2.2.5. Mô hình chấp nhận thương mại điện tử (E-Commerce Adoption Model – E- E-CAM) - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

2.2.5..

Mô hình chấp nhận thương mại điện tử (E-Commerce Adoption Model – E- E-CAM) Xem tại trang 40 của tài liệu.
2.2.6. Mô hình Lý thuyết động lực bảo vệ (Protection Motivation Theory – PMT) Lý thuyết này được phát triển bởi Roger vào năm 1975, và được cải tiến vào năm 1983 - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

2.2.6..

Mô hình Lý thuyết động lực bảo vệ (Protection Motivation Theory – PMT) Lý thuyết này được phát triển bởi Roger vào năm 1975, và được cải tiến vào năm 1983 Xem tại trang 41 của tài liệu.
Sơ đồ 2.8. Mô hình nghiên cứu của Addo và cộng sự (2020) - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Sơ đồ 2.8..

Mô hình nghiên cứu của Addo và cộng sự (2020) Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 3.1. Thang đo nền tảng của mô hình - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 3.1..

Thang đo nền tảng của mô hình Xem tại trang 60 của tài liệu.
Do tin tức về tình hình kinh tế khuyến khích tôi mua hàng trực tuyến. - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

o.

tin tức về tình hình kinh tế khuyến khích tôi mua hàng trực tuyến. Xem tại trang 61 của tài liệu.
HV1 Ưu tiên sử dụng hình thức mua - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

1.

Ưu tiên sử dụng hình thức mua Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 3.2. Bảng điều chỉnh và bổ sung thang đo - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 3.2..

Bảng điều chỉnh và bổ sung thang đo Xem tại trang 63 của tài liệu.
3.3. Thiết kế bảng câu hỏi - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

3.3..

Thiết kế bảng câu hỏi Xem tại trang 64 của tài liệu.
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu  - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

4.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 4.2. Mức độ tác động của sự lo lắng nhiễm Covid-19 - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.2..

Mức độ tác động của sự lo lắng nhiễm Covid-19 Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 4.3. Mức độ tác động của nỗi sợ hãi nguy cơ tử vong - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.3..

Mức độ tác động của nỗi sợ hãi nguy cơ tử vong Xem tại trang 71 của tài liệu.
Bảng 4.4. Mức độ tác động của nỗi sợ hãi về hậu quả sức khỏe tƣơng lai - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.4..

Mức độ tác động của nỗi sợ hãi về hậu quả sức khỏe tƣơng lai Xem tại trang 72 của tài liệu.
Bảng 4.5. Mức độ tác động của ảnh hƣởng từ những ngƣời xung quanh - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.5..

Mức độ tác động của ảnh hƣởng từ những ngƣời xung quanh Xem tại trang 73 của tài liệu.
Bảng 4.7. Mức độ tác động của ảnh hƣởng tin tức truyền thông - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.7..

Mức độ tác động của ảnh hƣởng tin tức truyền thông Xem tại trang 74 của tài liệu.
Bảng 4.9. Mức độ tác động của việc có thể tiếp cận các thƣơng hiệu quen thuộc - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.9..

Mức độ tác động của việc có thể tiếp cận các thƣơng hiệu quen thuộc Xem tại trang 76 của tài liệu.
Bảng 4.14. Mức độ tác động của chi phí giao nhận tăng - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.14..

Mức độ tác động của chi phí giao nhận tăng Xem tại trang 79 của tài liệu.
Bảng 4.15. Mức độ tác động của chất lƣợng hàng hóa - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.15..

Mức độ tác động của chất lƣợng hàng hóa Xem tại trang 80 của tài liệu.
Bảng 4.17. Mức độ tác động của nguy cơ lừa đảo thanh toán - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.17..

Mức độ tác động của nguy cơ lừa đảo thanh toán Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 4.18. Mức độ tác động của thu nhập giảm đến sự giảm mua sắm các mặt hàng thiết yếu - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.18..

Mức độ tác động của thu nhập giảm đến sự giảm mua sắm các mặt hàng thiết yếu Xem tại trang 83 của tài liệu.
Bảng 4.21. Mức độ tác động của động cơ giải trí mùa dịch - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.21..

Mức độ tác động của động cơ giải trí mùa dịch Xem tại trang 85 của tài liệu.
Bảng 4.22. Mức độ tác động của động cơ giải trí với sự thỏa mãn - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.22..

Mức độ tác động của động cơ giải trí với sự thỏa mãn Xem tại trang 86 của tài liệu.
chọn hình thức mua sắm trực tuyến. 123 45 15. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tôi thực - (LUẬN văn THẠC sĩ) tác ĐỘNG của DỊCH COVID 19 đến HÀNH VI MUA sắm TRỰC TUYẾN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

ch.

ọn hình thức mua sắm trực tuyến. 123 45 15. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tôi thực Xem tại trang 119 của tài liệu.

Từ khóa liên quan