0

BỘ GIÁO dục và đào tạo

18 5 0
  • BỘ GIÁO dục và đào tạo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2022, 11:04

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (PLT06A) ĐỀ TÀI: VỊ TRÍ, VAI TRỊ CỦA ĐẠO ĐỨC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ Ý NGHĨA VỚI VIỆC GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC SINH VIÊN HIỆN NAY Giảng viên hướng dẫn: Phạm Văn Toản Sinh viên thực hiện: Tạ Thị Thanh Xuân Mã sinh viên: 23A4050411 Nhóm Lớp: 212PLT06A30 Cán chấm thi Điểm Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2022 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu .2 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài .2 NỘI DUNG .3 1.Phần lý luận .3 1.1Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng 1.2 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc 1.2.1 Quan điểm vai trò sức mạnh đạo đức cách mạng .5 1.2.1.1 Đạo đức gốc người cách mạng 1.2.1.2 Đạo đức tiêu chuẩn hàng đầu người lãnh đạo điều kiện đảng cầm quyền 1.2.1.3 Đạo đức nhân tố tạo nên sức hấp dẫn CNXH .6 1.2.1.4 Đạo đức cách mạng mẫu số chung, thước đo lòng cao thượng người 1.2.2 Quan điểm chuẩn mực đạo đức cách mạng 2.Phần liên hệ thực tiễn 2.1 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng 2.2 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh rèn luyện, giáo dục đạo đức sinh viên Việt Nam 10 2.2.1 Thực trạng đạo đức sinh viên 10 2.2.2 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh rèn luyện, giáo dục đạo đức sinh viên Việt Nam 11 2.3 Liên hệ với thân 13 KẾT LUẬN 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO .15 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hồ Chí Minh nhà tư tưởng, lãnh tụ cách mạng bàn nhiều đến vấn đề đạo đức Người không để lại tác phẩm đạo đức lớn tư tưởng lớn Người đạo đức nằm viết, nói ngắn gọn, diễn đạt đọng, hàm súc theo phong cách phương Đông, quen thuộc với người Việt Nam Bản thân Người lại thực trước tư tưởng ấy, nhiều điều Người nói, viết đạo đức, Người vừa nhà đạo đức học lớn, lại vừa gương đạo đức sáng nhất, tiêu biểu giới thừa nhận Vì tìm hiểu vị trí vai trị đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh khơng phải thơng qua tác phẩm Người đạo đức, mà quan trọng phải thơng qua hành vi thể toàn hoạt động thực tiễn Người vấn đề thời thể tính cần thiết đòi hỏi người dân phải tiếp tục đào sâu, suy nghĩ kiên trì phấn đấu noi theo Trong giai đoạn nay, phần thiếu niên sai lầm với chuẩn mực đạo đức gây tác hại khơng nhỏ đến xã hội Vì vậy, việc giáo dục rèn luyện đạo đức cho hệ trẻ để khơng ngừng nâng cao trình độ văn hóa, xây dựng người mới, xã hội đưa đất nước lên dân giàu nước mạnh xã hội văn minh nhiệm vụ hàng đầu Đảng Từ lý trên, em chọn đề tài “Vị trí, vai trị đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh ý nghĩa với việc giáo dục, rèn luyện đạo đức sinh viên nay” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Phân tích làm rõ vị trí, vai trị đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh Từ hiểu quan trọng đạo đức xã hội có hành động cụ thể để rèn luyện đạo đức, giáo dục đạo đức cho toàn dân, nâng cao đạo đức xã hội Nhiệm vụ nghiên cứu: Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh rèn luyện giáo dục đạo đức sinh viên Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vị trí vai trị đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh thơng qua viết Người trình hoạt động, lãnh đạo cách mạng Việt Nam Người Phạm vi nghiên cứu: lĩnh vực: văn hóa, xã hội lãnh thổ Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận: phương pháp luận khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin th n quan điểm có giá trị phương pháp luận Hồ Chí Minh, đặc biệt phải nắm vững nguyên lý triết học Mác - Lênin Phương pháp nghiên cứu: phương pháp lịch sử logic; phương pháp phân tích văn kết hợp với nghiên cứu hoạt động thực tiễn Hồ Chí Minh; phương pháp phân tích, tổng hợp… Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Ý nghĩa lý luận: góp phần nâng cao lực tư lý luận, nâng cao nhận thức vị trí, vai trị đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh xã hội Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn: giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng , củng cố niềm tin khoa học gắn liền với trau dồi tình cảm cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước; xây dựng rèn luyện phương pháp phong cách công tác NỘI DUNG 1.Phần lý luận 1.1 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam, đồng thời kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông, phương Tây; tinh hoa đạo đức nhân loại quan trọng tư tưởng đạo đức chủ nghĩa Mác – Lênin 1.1.1 Truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam Đạo đức truyền thống Việt Nam hình thành suốt trình lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước dân tộc Trước tiên, chủ nghĩa u nước ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước giữ nước, truyền thống đạo đức quý báu nhất, nguồn gốc sức mạnh xuyên suốt lịch sử dân tộc Thứ hai, tinh thần nhân nghĩa, đề cao đạo lý làm người, khun người sống có tình, có nghĩa, nhân đức, thủy chung vẹn trịn chữ Trung, chữ Hiếu Thứ ba, hành vi ứng xử nhân gia đình xã hội, truyền thống đoàn kết, tương thân tương “lá lành đùm rách” hoạn nạn khó khăn “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người nước phải thương cùng” Thứ tư, truyền thống cần cù, dũng cảm, sáng tạo sản xuất chiến đấu, đồng thời ham học hỏi ln biết mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa nhân loại 1.1.2 Tư tưởng đạo đức phương Đông, phương Tây Đạo Khổng Tử Đạo đức Khổng Tử thấm vào tư tưởng, tình cảm Hồ Chí Minh giáo điều “tam cương”, “ngũ thường” mà tinh thần nhân nghĩa, đạo tu thân, ham học hỏi, đức tính khiêm tốn, ơn hịa, cách xử có tình có lý Đạo Phật Phật giáo tâm, Người nhiều điều hay đạo đức Phật giáo mà vào tư duy, hành động, cách ứng xử người Việt Nam tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn, thương người thể thương thân 1.1.3 Quan điểm Mác, Ăngghen, Lênin đạo đức Theo quan điểm Mác – Lênin, đạo đức cách mạng có đặc trưng sau: Đạo đức cách mạng phù hợp lợi ích cá nhân lợi ích chung; Đó trung thành tuyệt lý tưởng cách mạng giai cấp vơ sản khơng ngừng vươn lên hồn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng đó; Đó thực hành chủ nghĩa tập thể, đồn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân; Là lao động trung thực tận tâm chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; Đạo đức cách mạng đấu tranh không mệt mỏi cho tinh thần nhân đạo chủ nghĩa nhân đạo cộng sản 1.1.4 Thực tiễn hoạt động Hồ Chí Minh Ngồi nguồn gốc lý luận phải đề cập sở thực tiễn, tác động thực tiễn đến hình thành phát triển tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Bởi hoạt động thực tiễn mà bước Hồ Chí Minh tìm quy luật, khái quát nhận thức thành lý luận Lý luận lại kiểm nghiệm thực tiễn Trải qua trình hoạt động thực tiễn, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh phát triển từ lòng yêu nước, thương dân, tha thiết bảo vệ giá trị truyền thống dân tộc lớn lên thành tư tưởng đạo đức cách mạng 1.2 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc 1.2.1 Quan điểm vai trò sức mạnh đạo đức cách mạng 1.2.1.1 Đạo đức gốc người cách mạng Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng Vì, có đạo đức cách mạng có tâm làm cách mạng biến tâm thành hành động thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng “Cũng sơng có nguồn có nước, khơng có nguồn sơng cạn Cây phải có gốc, khơng có gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, khơng có đạo đức dù tài giỏi khơng lãnh đạo nhân dân Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho lồi người cơng việc to tát, mà tự khơng có đạo đức, khơng có bản, tự hủ hóa, xấu xa cịn làm việc gì?” Làm cách mạng cơng việc khó khăn, gian khổ, lâu dài, chí phải hy sinh tính mạng thân Người cách mạng khơng có đạo đức cách mạng khơng gánh nặng, không xa Gặp lúc khó khăn thử thách, địi hỏi lĩnh cách mạng phải cao, phải biết hy sinh lợi ích cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng 1.2.1.2 Đạo đức tiêu chuẩn hàng đầu người lãnh đạo điều kiện đảng cầm quyền Hồ Chí Minh rõ, cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân phục khơng phải “viết lên trán chữ “cộng sản” họ yêu mến Quần chúng quý mến người có tư cách, đạo đức” Do đó, Người yêu cầu người cán phải có đạo đức cách mạng Mọi việc thành hay bại cán có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay khơng Hồ Chí Minh thường nhắc lại tinh thần V.I.Lênin: Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm dân tộc thời đại Trong Di chúc, Người viết: “Đảng ta Đảng cầm quyền Mỗi đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành nhân dân” 1.2.1.3 Đạo đức nhân tố tạo nên sức hấp dẫn CNXH Sức hấp dẫn CNXH lý tưởng cao xa, mức sống vật chất dồi dào, mà trước hết giá trị đạo đức nó, phẩm chất đạo đức người cộng sản ưu tú , gương sống hành động mình, chiến đấu cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa thành thực Hồ Chí Minh quan niệm, phong trào cộng sản công nhân quốc tế trở thành lực lượng định vận mệnh loài người không chiến lược sách lược thiên tài cách mạng vơ sản mà cịn phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành sức mạnh vô địch Bản thân Hồ Chí Minh với gương đạo đức nhân cách cao đẹp Người có sức hấp dẫn mạnh mẽ nhân dân Việt Nam nhân dân giới Tấm gương sáng Người từ lâu nguồn cổ động viên tinh thần quan trọng nhân dân Việt Nam nhân loại tiến đoàn kết đấu tranh mục tiêu hịa bình, độc lập dân tộc tiến xã hội 1.2.1.4 Đạo đức cách mạng mẫu số chung, thước đo lòng cao thượng người Vai trò đạo đức thể thước đo lòng cao thượng người Theo Hồ Chí Minh: “Tuy lực công việc người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ; giữ đạo đức người cao thượng” Thực hành tốt đạo đức cá nhân khơng có tác dụng tơn vinh nâng cao giá trị mà cịn tạo sức mạnh nội sinh giúp ta vượt qua thử thách Đức tài phải phẩm chất thống người Đạo đức tiêu chuẩn cho mục đích hành động tài phương tiện thực mục đích Đức gốc, đức tài, hồng chuyên phải kết hợp, phẩm chất lực phải đôi, có mặt này, thiếu mặt 1.2.2 Quan điểm chuẩn mực đạo đức cách mạng 1.2.2.1 Trung với nước, hiếu với dân Nội dung chủ yếu trung với nước là: trung thành với nghiệp cách mạng dân tộc; đặt lợi ích Đảng, Tổ quốc, cách mạng lên hết; tâm phấn đấu thực mục tiêu cách mạng; thực tốt chủ trương, sách Đảng Nhà nước Nội dung hiếu với dân là: phải gần dân, gắn bó với dân, lấy dân làm gốc; khẳng định vai trò sức mạnh thực nhân dân; tin dân, lắng nghe dân, học dân, tổ chức vận động nhân dân thực tốt đường lối sách Đảng Nhà nước; chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần nhân dân 1.2.2.2 Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Cần lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm Lao động nghĩa vụ thiêng liêng, nguồn sống, nguồn hạnh phúc người Kiệm tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm giờ, tiết kiệm tiền của nhân dân, đất nước, thân Tiết kiệm từ nhỏ đến to; “Khơng xa xỉ, khơng hoang phí, khơng bừa bãi” Liêm “ln ln tơn trọng giữ gìn công dân; không xâm phạm đồng xu, hạt thóc nhà nước, nhân dân” Phải sạch, không tham lam địa vị, tiền của, danh tiếng, sung sướng, khơng tâng bốc Chỉ có thứ ham ham học, ham làm, ham tiến Chính khơng tà, thẳng thắn, đứng đắn Đối với mình, với người, với việc Các đức tính có quan hệ chặt chẽ với nhau: cần, kiệm, liêm, bốn đức người, khơng thể thiếu đức Chí cơng vơ tư cơng công tâm, không thiên tư, thiên vị; làm việc đừng nghĩ đến trước, biết Đảng, Tổ quốc, nhân dân, lợi ích cách mạng, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” 1.2.2.3 Thương yêu người, sống có tình nghĩa Trước hết tình yêu rộng lớn dành cho người khổ, người lao động bị áp bức, bóc lột u thương người địi hỏi người phải ln ln nghiêm khắc với mình, rộng rãi, độ lượng với người khác; phải có thái độ tôn người, biết cách nâng người lên hạ thấp vùi dập người 1.2.2.4 Tinh thần quốc tế sáng Là tinh thần quốc tế vô sản, bốn phương vô sản anh em; tinh thần đoàn kết với dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động nước; tinh thần đoàn kết nhân dân Việt Nam với tất người tiến giới hồ bình, cơng lý tiến xã hội Sự đồn kết nhằm vào mục tiêu lớn thời đại hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Phần liên hệ thực tiễn 2.1 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng Một là, vai trò niên nghiệp cách mạng dân tộc làm sáng tỏ Người rõ: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người chết mất, đám niên già cỗi Người khơng sớm hồi sinh” Qua đó, thấy Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sớm nhận thấy sức mạnh to lớn từ lớp niên gánh vác, đảm đương nghiệp cách mạng; lực lượng đông đảo, ln xung kích, sáng tạo, đầu lĩnh vực vai trò họ coi trọng phát huy Người rõ: “Tính trung bình, niên chiếm độ phần tổng số nhân dân - tức lực lượng to lớn” “thanh niên phận quan trọng dân tộc” Hai là, đưa hình thức, biện pháp để giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho niên Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho niên cần tiến hành tồn diện sâu sắc, phải có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt nhấn mạnh đến học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, cội nguồn đạo đức cách mạng niên Người nhấn mạnh: “Trong việc giáo dục học tập phải trọng đủ mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ cách mạng xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kinh tế, lao động sản xuất” Học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin giúp cho niên sống có đạo đức, biết hy sinh phấn đấu cho lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; có lịng u nước, tinh thần đồn kết; đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vô tư; không ham địa vị công danh phú quý, kiêu ngạo tự mãn… Người khẳng định: “Thanh niên phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng” Về hình thức, biện pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ việc tự giác, không ngừng tu dưỡng phấn đấu rèn luyện đường ngắn nhất, hiệu để niên sửa đổi khuyết điểm, sai lầm sống, công việc Người nhấn mạnh: “Thanh niên phải xung phong đến nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi người khác làm kết quả, niên phải xung phong đến làm cho tốt , phải xung phong đến nơi khó khăn để xây dựng chủ nghĩa xã hội Xung phong trước, làm trước để lôi quần chúng xa rời quần chúng” Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán mạnh mẽ niên không chịu học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, lo cho thân, ham chơi, ham vui, không quan tâm, lo lắng đến đồng bào, đất nước, tham lam vật chất, ham sung sướng, xa xỉ, kiêu ngạo, lười lao động… Người rõ: “Nhiệm vụ niên hỏi nước nhà làm cho Mà phải tự hỏi làm cho nước nhà? Mình phải làm cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào” 2.2 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh rèn luyện, giáo dục đạo đức sinh viên Việt Nam 2.2.1 Thực trạng đạo đức sinh viên Sự thay đổi tiêu cực quan niệm đạo đức sinh viên biểu thực dụng hành vi ứng xử với người Trào lưu dân chủ hố, sóng cơng nghệ thơng tin việc nâng cao dân trí làm ý thức cá nhân, cụ thể sinh viên, tăng lên; họ ý thức cao giá trị thân muốn thể vai trị cá nhân Tuy nhiên, vai trò cá nhân lại thể cách thái quá, không chuẩn mực xã hội, họ coi lợi ích cá nhân quan trọng tất cả, đặt lợi ích thân lên hàng đầu Họ cho rằng, cần hoạt động đem lại lợi nhuận cho thân giá làm không cần đếm xỉa đến vấn đề đạo đức Ở đây, phận không nhỏ sinh viên hình thành tư tưởng hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi, chịu tác động tệ nạn xã hội, dễ bị dao động mặt định hướng đạo đức lối sống bối cảnh kinh tế, xã hội mở cửa Các quan niệm đạo đức sinh viên bị lệch chuẩn, đặc biệt số sinh viên quan niệm cho rằng, đạo đức lợi ích cá nhân hoàn toàn đồng lúc, nơi Theo kết khảo sát 200 bạn sinh viên đến từ trường đại học miền Bắc tượng sinh viên có tư tưởng khơng chịu học hành, xin điểm, quay cóp có khoảng 30% sinh viên say mê học tập, tích cực tham gia sinh hoạt tập thể; 10% sinh viên tích cực hứng thú tham gia hoạt động vui chơi, giải trí, hưởng thụ thú vui tuổi trẻ thể lối sống tiêu dùng 10 đại, sành điệu; lại 60% sinh viên thể lối sống thụ động, lười học, tham gia vào hoạt động văn hóa thể thao chung Ngồi ra, tác động tiêu cực mơi trường ảo thực hoá qua số vụ xung đột đời khiến dối lừa coi chuyện bình thường Nhiều sinh viên khơng cho việc chép tài liệu, ăn cắp ý tưởng trình làm thi, viết tiểu luận khoá luận hành vi phi đạo đức Ngoài sinh viên chăm học hành, kiên trì phấn đấu, cịn có khơng sinh viên sống thiếu lý tưởng, hồi bão, thiếu động học tập Việc học hành phận sinh viên cịn mang tính đối phó: đối phó với kỳ vọng quan tâm bố mẹ, gia đình, với quy chế nhà trường, với kiểm tra thầy Vì thế, nhiều sinh viên trốn học, nhờ điểm danh, không chịu học tập nghiên cứu, quay cóp, th làm khố luận, đồ án tốt nghiệp, thi hộ, mở đường dây thi thuê kỳ thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng để kiếm lời bất chấp thủ đoạn Hiện tượng mua bằng, bán điểm, chạy thầy, chạy điểm không chuyện thấy số trường cao đẳng, đại học trung học chuyên nghiệp Chính tượng tiêu cực phần làm tha hoá nhân cách số sinh viên số người thầy (chuyện gạ tình lấy điểm, thầy giáo quấy rối tình dục nữ sinh ) Điều đáng lo ngại là, nhiều sinh viên coi chuyện bình thường, khơng liên quan đến tiêu chí đạo đức, nước phát triển lừa dối hành vi bị lên án mạnh môi trường học đường 2.2.2 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh rèn luyện, giáo dục đạo đức sinh viên Việt Nam Một là, cần nâng cao nhận thức tồn sinh viên vai trị, vị trí đạo đức; coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng đời sống đạo đức, lối sống lành mạnh, sáng cho sinh viên Xác định rõ sống có đạo đức nghĩa vụ sinh viên; có định hướng mặt phẩm chất, 11 tư cách, nguyên tắc đạo đức Huy động phương tiện thông tin truyền thông biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, phê phán biểu lệch lạc đạo đức, lối sống sinh hoạt văn hoá sinh viên Tuyên truyền rộng rãi vận động sinh viên “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Hai là, đẩy mạnh tổ chức phong trào “nói lời hay, làm việc tốt” trở thành phổ biến giáo dục; đẩy mạnh việc xây dựng quy tắc, quy phạm, chuẩn mực đạo đức lớp học, làm tiền đề xây dựng lối sống có văn hố nhà trường Ba là, tổ chức nghiên cứu khoa học định kỳ hàng năm, trọng việc dự báo xu hướng phát triển đạo đức đời sống sinh viên; kịp thời phát nhân tố để tuyên truyền nhân rộng, cung cấp luận khoa học cho việc hình thành chế, sách xây dựng đời sống đạo đức, văn hoá nhà trường Bốn là, mở rộng giao lưu, hợp tác với nước ngồi; khuyến khích trường có điều kiện chủ động tổ chức hoạt động giao lưu, hợp tác văn hoá với trường học tiên tiến khu vực giới nhằm tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hố nhân loại kinh nghiệm tổ chức xây dựng đời sống văn hoá trường học Từ đó, kế thừa phát huy giá trị đạo đức toàn cầu, loại bỏ quan niệm đạo đức cũ, cổ hủ, lỗi thời không cịn phù hợp với tình hình Năm là, sinh viên phải đặt tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương mà nhà trường đề Mọi biểu tiêu cực để "kéo bè, kéo cánh", để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi chuyên quyền, độc đoán, đứng tập thể, đứng quần chúng cần phải lên án loại bỏ Sáu là, phải coi trọng tự phê bình phê bình Tự phê bình phải lên hàng đầu, theo tư tưởng Hồ Chí Minh "phải nghiêm khắc với 12 mình" Phê bình phải có mục đích xây dựng tập thể, xây dựng người, xây dựng đời sống tình cảm quan hệ đồng chí, quan hệ xã hội lành mạnh, sáng, có lý, có tình Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức, thích nghe lời khen, xu nịnh, tâng bốc nhau, khơng dám nói thẳng, nói thật để giúp đỡ tiến Đồng thời, cần phê phán biểu xuất phát từ động cá nhân, vụ lợi mà "đấu đá", nhân danh phê bình để đả kích, lơi kéo, chia rẽ, làm rối nội 2.3 Liên hệ với thân Trong thời kỳ công nghệ số phát triển, trội vượt bậc Gen Z ngồi ưu điểm sống tự lập, sáng tạo, tiếp cận công nghệ cao cách nhanh chóng đạo đức gen Z vấn đề đáng quan tâm cần giáo dục, rèn luyện cách hợp lý Khi đọc tìm hiểu vai trị đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh thấm nhuần giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, gen Z em thấy cần làm nhiều việc để nâng cao, rèn luyện đạo đức xã hội Trong học tập, chăm học phát huy khả sáng tạo, thực nghiêm chỉnh quy định giảng viên Học viện trình lên lớp thi cử, tôn trọng lễ phép với giảng viên tích cực nổ hoạt động câu lạc bộ, Đoàn niên, Học viện Luôn trau dồi, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có ý thức tập thể phấn đấu lợi ích chung…Trong sống sinh hoạt ngày, giữ lối sống lành mạnh, sáng, giản dị, khơng phơ trương hình thức, nói đôi với làm, sống tiết kiệm, tiêu sài hợp lý, khơng phung phí ăn chơi q đà, ln tuân thủ luật pháp Tích cực ngợi ca gương người tốt, việc tốt để lấy làm động lực phát triển đạo đức thân.Tuy nhiên, dù cố gắng nỗ lực rèn luyện thân em thấy cịn số biểu hạn chế như: chưa mạnh dạn phê phán, lên án hành vi thiếu đạo đức xảy tầm kiểm sốt thân quay cóp, gian lận; rụt rè việc phê bình 13 người khác…Chính vậy, em ln cố gắng rèn luyện để hồn thiện đạo đức thân ngày, xứng đáng với kỳ vọng thân, gia đình KẾT LUẬN Mặc dù đời cách nhiều thập kỷ tư tưởng Hồ Chí Minh vị trí vai trị đạo đức nguyên giá trị phát triển giáo dục nước nói chung giáo dục sinh viên nói riêng Chúng ta khơng tìm thấy tư tưởng Người giá trị tư tưởng đắt giá giáo dục đạo đức mà kim nam dẫn lối để giải vấn đề đạo đức xã hội đại ngày Những giá trị tư tưởng Người gần vơí xảy mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng phẩm chất lực học sinh, sinh viên; giáo dục phải thực theo nguyên lý học đôi với hành, giáo dục lý luận gắn liền với thực tiễn xã hội Em hồn tồn tin tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò đạo đức nguyên giá trị bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập kinh tế tồn cầu ngày Tuy em cố gắng tìm hiểu nghiên cứu kỹ lưỡng đề tài nhận thức kiến thức hạn chế nên làm khơng tránh khỏi thiếu sót nên em mong nhận dạy, hướng dẫn thêm từ thầy cô Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phạm Văn Toản tận tâm giảng dạy hướng dẫn em suốt học kỳ vừa qua 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2017), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Hà Nội Học viện Ngân hàng, khoa Lý luận trị (2021), tập mơn tư tưởng Hồ Chí Minh, Hà Nội Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức, https://hochiminh.vn/book/tac-pham-ve-ho-chi-minh/tac-phamtrong-nuoc/phan-i-tutuong-ho-chi-minh-ve-dao-duc-334?, truy cập lúc 10:30, ngày 28/3/2022 Tuổi trẻ online, gen Z coi mạng xã hội mạng sống ( 22/12/2021), https://tuoitre.vn/khi-gen-z-coi-mang-xa-hoi-chinh-la-mang-song20211221211506153.htm, truy cập lúc 12:00, ngày 28/3/2022 Báo Thanh niên, số biết nói đạo đức sinh viên (10/07/2020), https://thanhnien.vn/nhung-con-so-biet-noi-ve-dao-ducsinh-vien-post973243.html, truy cập lúc 14:25, ngày 28/3/2022 15 ... đạo đức nguyên giá trị phát triển giáo dục nước nói chung giáo dục sinh viên nói riêng Chúng ta khơng tìm thấy tư tưởng Người giá trị tư tưởng đắt giá giáo dục đạo đức mà kim nam dẫn lối để giải... Văn Toản tận tâm giảng dạy hướng dẫn em suốt học kỳ vừa qua 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2017), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Hà Nội Học viện Ngân hàng, khoa Lý luận trị (2021),... trọng dân tộc” Hai là, đưa hình thức, biện pháp để giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho niên Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho niên cần tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ GIÁO dục và đào tạo ,