0

Một số giải pháp phát huy vai trò kinh tế tư nhân ở Hải Phòng hiện nay

8 3 0
  • Một số giải pháp phát huy vai trò kinh tế tư nhân ở Hải Phòng hiện nay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 09:15

Nghiên cứu chỉ ra thực trạng của thành phần kinh tế tư nhân Hải Phòng, những đóng góp cũng như một số bất cập, khó khăn của kinh tế tư nhân Hải Phòng và nguyên nhân dẫn tới bất cập đó. Nghiên cứu đề ra một số giải pháp để khắc phục hạn chế và đưa kinh tế tư nhân Hải Phòng phát triển hơn nữa, góp phần cùng các thành phần kinh tế khác đưa Hải Phòng xứng đáng là trung tâm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo! PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 471 MỘT SỐ GIÂI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG HIỆN NAY TS Tơ Mạnh Cường Trường Đại học Thủy lợi Tóm tắt: Kể từ đổi đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều Nghị khẳng định vai trò kinh tế tư nhân phát triển kinh tế Nghị 10NQ/TƯ ngày 3/6/2017 "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" Hội nghị Trung ương khóa XII khẳng định rõ điều Hải Phịng thành phố trực thuộc Trung ương có vị trí quan trọng kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin an ninh, quốc phòng vùng Bắc Bộ nước Phát huy lợi mình, Hải Phịng tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước phát triển vượt bậc thời gian gần Trong thành phát triển đó, có đóng góp to lớn thành phần kinh tế tư nhân Tuy vậy, kinh tế tư nhân Hải Phòng bộc lộ nhiều bất cập, đòi hỏi thời gian tới, tồn hệ thống trị nhân dân phải tiếp tục đổi nhận thức, tìm tịi giải pháp để khắc phục hạn chế đưa kinh tế tư nhân phát triển nữa, góp phần thành phần kinh tế khác đưa Hải Phòng xứng đáng trung tâm kinh tế - khoa học kỹ thuật tổng hợp Vùng duyên hải Bắc Bộ trung tâm phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Từ khóa: Doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân, vai trò kinh tế tư nhân SOME SOLUTIONS TO PROMOTE THE ROLE OF PRIVATE ECONOMY IN HAI PHONG Abtract: Since the renovation, up to now, the Communist Party of Vietnam has had many resolutions affirming the role of the private economy in the development of the economy The Resolution 10 of the 5th meeting of the 12th CPVCC on developing the private economy has confirmed that Hai Phong is a city directly under the Central Government, having an important position in economy, society, information technology, security and national defense of the Northern region and the whole country Promoting its advantages, Hai Phong has gathered resources for socio-economic development, creating remarkable development recently In that development, there is a great contribution of the private sector However, Hai Phong's private economy still reveals many inadequacies, requiring that in the coming time, the entire political system and people must continue to innovate their awareness, explore solutions to overcome limitations and introduce The private sector has further developed, contributing to other economic sectors to make Hai Phong a worthy economic, scientific and technical center of the Northern Coastal Region and one of the two development centers development of Northern key economic region Keywords: Private enterprise, personal economic, private economic role 472 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP ĐẶT VÇN ĐỀ: Nghiên cứu khái quát nghị Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đó, có nhiều Nghị khẳng định vai trò kinh tế tư nhân Hải Phòng thành phố trực thuộc Trung ương có vị trí quan trọng kinh tế, xã hội, cơng nghệ thơng tin an ninh, quốc phịng vùng Bắc Bộ nước Phát huy lợi mình, Hải Phịng tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước phát triển vượt bậc thời gian gần Nghiên cứu thực trạng thành phần kinh tế tư nhân Hải Phịng, đóng góp số bất cập, khó khăn kinh tế tư nhân Hải Phịng ngun nhân dẫn tới bất cập Nghiên cứu đề số giải pháp để khắc phục hạn chế đưa kinh tế tư nhân Hải Phịng phát triển nữa, góp phần thành phần kinh tế khác đưa Hải Phòng xứng đáng trung tâm kinh tế khoa học - kỹ thuật tổng hợp Vùng duyên hải Bắc Bộ trung tâm phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 2.1 Quan điểm Đảng vai trò kinh tế tư nhân Kinh tế tư nhân, hiểu cách khái quát chung, khu vực kinh tế nằm quốc doanh (ngoài khu vực kinh tế nhà nước), bao gồm doanh nghiệp ngồi nước, tư nhân nắm 50% vốn đầu tư Kinh tế tư nhân tất sở sản xuất kinh doanh không dựa sở hữu nhà nước yếu tố trình sản xuất Hiểu cấp độ hẹp, kinh tế tư nhân khu vực kinh tế gắn liền với loại hình sở hữu tư nhân, bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ kinh tế tư tư nhân dựa sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất Kinh tế tư nhân tồn hình thức như: doanh nghiệp tư nhân (DNTN), công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hộ kinh doanh cá thể Các Nghị Đảng từ Đại hội VI (12/1986) đến khẳng định việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta với nội dung phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, có quản lý, điều tiết Nhà nước theo định hướng XHCN Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật phận hợp thành quan trọng kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh, kinh tế nhà nước giữ vai trị chủ đạo, kinh tế tập thể khơng ngừng củng cố phát triển Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân với kinh tế tư nhân nòng cốt để phát triển kinh tế độc lập, tự chủ Kinh tế tư nhân động lực quan trọng kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi khuyến khích phát triển Nghị số 14-NQ/TƯ, ngày 18/3/2002 Hội nghị Trung ương khóa IX "Về tiếp tục đổi chế, sách, khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân" tạo cú hích quan trọng phát triển kinh tế tư nhân nước ta trở thành lực lượng quan trọng đóng góp ngày lớn vào nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội đất nước hội nhập quốc tế PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 473 Sau 15 năm thực Nghị 14 Hội nghị Trung ương khóa IX, Hội nghị Trung ương khóa XII ban hành Nghị 10-NQ/TƯ ngày 3/6/2017 "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" Trên sở Nghị Trung ương, nhiều chế, sách giải pháp Chính phủ Bộ, Ngành, địa phương ban hành Với tinh thần đồng hành doanh nghiệp, hệ thống trị vào liệt hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển Kinh tế tư nhân Hải Phịng có phát triển mạnh mẽ 2 Thực trạng vai trò kinh tế tư nhân Hải Phòng 2.2.1 Thành tựu đạt Được thành lập vào năm 1888, Hải Phịng nơi có vị trí quan trọng kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin an ninh, quốc phòng vùng Bắc Bộ nước Hải Phịng đầu mối giao thơng đường biển phía Bắc Với lợi cảng nước sâu, ngành vận tải biển Hải Phòng phát triển, trở thành động lực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Hải Phòng trung tâm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tổng hợp Vùng duyên hải Bắc Bộ trung tâm phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Hiện nay, Hải Phịng có nhiều khu công nghiệp, thương mại lớn trung tâm dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế thủy sản vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam Trong lịch sử, Hải Phịng có nhiều DNTN tiếng người Việt doanh nhân Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Đồn Đức Ban… Hải Phịng có khoảng 20 nghìn doanh nghiệp, đa phần doanh nghiệp nhỏ vừa khu vực tư nhân Các doanh nghiệp tập trung lĩnh vực lợi thành phố cảng biển, dịch vụ du lịch dịch vụ xã hội Với lợi cảng biển, thành phố có gần 40 doanh nghiệp cảng, đa phần tư nhân Lượng hàng hóa qua cảng tăng trưởng từ 13% đến 15%/năm; Ngành dịch vụ du lịch, dịch vụ xã hội đóng góp vào đồ kinh tế thành phố nhiều sắc màu, với hệ thống hàng chục bệnh viện, hàng trăm trường học dân lập, 20 nghìn doanh nghiệp hoạt động theo mơ hình trách nhiệm hữu hạn, cổ phần tư nhân, DNTN… Hải Phịng có khu cơng nghiệp lớn như: Đình Vũ, Tràng Duệ (LG), VSIP… Khu vực tư nhân đầu tư nước ngồi đóng vai trị đặc biệt quan trọng với khu cơng nghiệp lớn Trong phải kể đến tập đồn kinh tế tư nhân VinGroup, SunGroup, Him Lam… với vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng Năm 2017, thu nội địa thành phố đạt gần 22.000 tỷ đồng, cộng đồng doanh nghiệp đóng góp gần 16.000 tỷ đồng, chiếm gần 73% 2.2.2 Một số khó khăn, bất cập Tuy đạt thành ban đầu đáng ghi nhận nhìn chung thực trạng DNTN Hải Phòng nhiều bất cập, yếu 474 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP - Quy mơ doanh nghiệp cịn nhỏ: Đa số doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ Điều làm ảnh hưởng tới lực cạnh tranh DNTN so với doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) Nhiều DNTN cịn kinh doanh theo hình thức ngắn hạn, chưa có tầm nhìn, chiến lược kinh doanh dài hạn Đội ngũ doanh nhân khu vực tư nhân chưa thực lớn mạnh, thiếu kinh nghiệm thương trường quốc tế chưa đào tạo sâu quản lý sản xuất, kinh doanh - Năng lực cơng nghiệp cịn yếu: Năng lực công nghiệp khu vực kinh tế tư nhân yếu hầu hết giai đoạn đầu thời kỳ phát triển Phần lớn DNTN dừng lại gia công lắp ráp, chủ yếu sử dụng máy móc, thiết bị nguyên liệu nhập Khoảng cách chênh lệch trình độ cơng nghệ DNTN so với khu vực doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp FDI xa Điều làm ảnh hưởng tới khả kết nối tham gia ngành công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp lớn DNTN - Thị trường hẹp: Các DNTN phần lớn hoạt động thị trường nước Số DNTN lớn vươn thị trường nước cịn Ngay thị trường nước, quy mô nhỏ khả cạnh tranh yếu nên DNTN có xu hướng rút khỏi ngành sản xuất công nghiệp, lĩnh vực phân phối bán lẻ nhường lại sân chơi cho doanh nghiệp nước ngồi - Đầu tư lĩnh vực nơng nghiệp cịn yếu: Dù có tiềm lớn nơng nghiệp, số lượng DNTN hoạt động lĩnh vực nơng nghiệp cịn Các doanh nghiệp gặp khó khăn việc triển khai mơ hình đại kinh tế trang trại quy mô lớn Việc giải lao động ngành nông nghiệp chưa đạt hiệu mong muốn có nguyên nhân chủ yếu phát triển lực lượng doanh nghiệp nông thôn không đủ mạnh nên chưa thúc đẩy chuyển dịch nhanh lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp - Ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt: Bên cạnh DNTN ăn chân chính, chấp hành nghiêm chỉnh sách, pháp luật cịn phận khơng nhỏ chưa tuân thủ sách pháp luật, vi phạm điều kiện an tồn lao động, mơi trường, chế độ lao động việc làm… Một phận doanh nhân hạn chế kiến thức, am hiểu pháp luật lực kinh doanh, kinh nghiệm quản lý, khả cạnh tranh hội nhập Một số doanh nhân thiếu trách nhiệm với xã hội, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, làm tăng thêm tiêu cực xã hội, môi trường Thành phố xử lý nhiều doanh nghiệp vi phạm lĩnh vực mua bán hóa đơn, chứng từ giả; sản xuất, bn bán hàng lậu, hàng giả, hàng chất lượng; lập dự án đằng hoạt động nẻo để chiếm dụng đất đai… Có số lượng lớn doanh nghiệp thành lập không hoạt động, không phát sinh thuế 2.2.3 Nguyên nhân Thứ nhất, môi trường pháp lý khu vực kinh tế tư nhân chưa hoàn thiện, nhiều quy định chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, thiếu quán, phức tạp chồng chéo Thủ tục PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 475 hành cịn rườm rà, chồng chéo Hiện có tới 4000 điều kiện kinh doanh (trong nhiều quy định khơng theo thông lệ quốc tế) gây cản trở không nhỏ cho phát triển doanh nghiệp Đây cản trở chung DNTN nước khơng riêng Hải Phịng Các thủ tục tiếp cận đất đai, thị trường tín dụng, hội đầu tư rườm rà Chi phí kinh doanh, chi phí vận tải (logistics, tiền lương, bảo hiểm…) cao, lãi suất vay cao DNTN phải trả nhiều khoản chi phí phát sinh, không minh bạch… Thứ hai, thiếu thị trường, thiếu mặt sản xuất kinh doanh: Để doanh nghiệp phát triển vấn đề “thị trường”, vấn đề đầu ra, vấn đề hình thành nơi trao đổi bn bán, hình thành trục liên kết, giúp doanh nghiệp phát triển đột phá Tuy nhiên nay, đa số DNTN Hải Phịng có quy mơ sản xuất nhỏ nên khó chiếm lĩnh thị trường, cạnh tranh với doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Thủ tục vay vốn, xin thuê đất rườm rà gây cản trở lớn tới phát triển mở rộng thị trường Để DNTN động lực phát triển kinh tế cần thúc đẩy hoàn thiện thể chế thị trường đầy đủ Bởi thị trường hội tiếp cận kinh doanh, hội tiếp cận đất đai, tiếp cận thơng tin, sách, quy hoạch, ; liên kết doanh nghiệp nhỏ với tập đoàn lớn để tiêu thụ sản phẩm, tạo chuỗi giá trị, Thứ ba, vai trò lãnh đạo Đảng hiệu quản lý Nhà nước nhiều hạn chế Hiệu thực chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước để phát triển kinh tế tư nhân chưa cao Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt hạ tầng giao thông nguồn nhân lực Thiếu vốn vấn đề thách thức lớn DNTN khơng có tài sản chấp để vay vốn tài sản chấp không minh bạch, tranh chấp; thiếu dự án khả thi Bởi vậy, Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận vay vốn ngân hàng, huy động vốn thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tài với chi phí hợp lý 2.3 Một số phương hướng, giải pháp huy vai trò kinh tế tư nhân Hải Phịng Trong chương trình hành động thực Nghị TW 10 khóa XII phát triển kinh tế tư nhân, thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân theo hướng lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần đưa kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh, bền vững, tạo phát triển đột phá, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, thực tiến bộ, công xã hội, bảo đảm quốc phịng, an ninh, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, đại Đồng thời, nâng cao chất lượng hiệu kinh doanh khu vực kinh tế tư nhân, xây dựng doanh nghiệp thành phố Hải Phịng có lực cạnh tranh, phát triển bền vững, xây dựng phát triển tập đồn kinh tế tư nhân có tiềm lực mạnh, có khả cạnh tranh thị trường nước; nhiều doanh nhiệp tham gia mạng sản xuất chỗi giá trị khu vực toàn cầu Về số lượng doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020, tồn thành phố có 33.000 doanh nghiệp hoạt động; đến năm 2025 có 42.000 doanh nghiệp hoạt động đến năm 476 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP 2030 có 53.000 doanh nghiệp hoạt động Tốc độ tăng trưởng kinh tế tư nhân phấn đấu đạt cao tốc độ tăng trưởng chung kinh tế Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp khu vực kinh tế tư nhân vào tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) đến năm 2020 đạt khoảng 51% 53%, năm 2025 đạt khoảng 55% - 56%, đến năm 2030 đạt khoảng 60% - 65% Để đạt mục tiêu đặt tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng phát triển kinh tế, cần thực đồng giải pháp sau: Thứ nhất, tiếp tục thay đổi nhận thức kinh tế tư nhân Cần có thống nhận thức tồn hệ thống trị nhân dân vai trò quan trọng kinh tế tư nhân, chí cần nhận thấy kinh tế tư nhân không quan trọng mà đầu kéo quan trọng để phát triển kinh tế Từ khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển Cần mạnh dạn giao cho DNTN có đầy đủ điều kiện đảm nhiệm lĩnh vực quan trọng Nhà nước Chỉ nên giữ lại doanh nghiệp nhà nước mang tính chủ đạo Thứ hai, tăng cường lãnh đạo Thành ủy, UBND, nâng cao vai trị tổ chức trị - xã hội Phát triển kinh tế tư nhân cần có vào hệ thống trị tầng lớp nhân dân Về phía tổ chức Đảng, nghiêm túc triển khai Nghị Trung ương phát triển kinh tế tư nhân, ban hành nghị phù hợp với điều kiện thành phố đẩy mạnh việc thực đưa nghị vào sống Cần thường xuyên tổng kết, đánh giá kết thực nghị Chính quyền thành phố cần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân Trên sở thể chế sách Nhà nước, thành phố cần tiếp tục có sách mang tính đặc thù DNTN, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để DNTN phát triển Cần có sách đột phá sách đầu tư, tín dụng, sách mặt sản xuất, sách thuế, sách đào tạo, tiền lương, thu nhập bảo hiểm xã hội Phát huy vai trò tổ chức trị - xã hội phát triển kinh tế tư nhân Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cần nâng cao hiệu hoạt động, tích cực phối hợp với quan quản lý nhà nước để cung cấp thông tin, hỗ trợ liên kết, hợp tác kinh doanh, đào tạo kỹ thuật tư vấn cho DNTN Được biết, thành phố tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học kỹ thuật, tìm hội kết nối nguồn lực Thành phố không ngừng nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện mơi trường đầu tư kinh doanh Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phịng có thị yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành, đơn vị có chức tra, kiểm tra, chủ tịch UBND quận, huyện không tiến hành tra, kiểm tra lần/năm doanh nghiệp, trừ trường hợp tra, kiểm tra đột xuất Đồng thời tổ chức đối thoại doanh nghiệp định kỳ lần/tháng, lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp để hoàn thiện chế Thứ ba, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, triển khai việc xây dựng thực Nhà nước liêm chính, kiến tạo phục vụ nhân dân Hải Phòng thành phố lớn thứ ba nước, bối cảnh nay, việc tiến hành cải cách cách thủ tục hành tất yếu Xây dựng quyền liêm chính, nói khơng PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 477 với tham nhũng; có quy định thưởng phạt nghiêm minh đề cao ý thức thượng tôn pháp luật cho tất người; từ thực tạo niềm tin người dân, doanh nghiệp vào vai trò Nhà nước điều hành đất nước Cần ngăn chặn lợi ích nhóm, lợi ích cục sách, xử lý nạn tham nhũng, quan liêu - rào cản gánh nặng chi phí phát triển khu vực KTTN; củng cố, xây dựng máy, tuyển dụng người tài, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ quan để tránh chồng chéo, mâu thuẫn gắn với cải cách hành Cần áp dụng mạnh mẽ phủ điện tử phủ số lĩnh vực để giảm thiểu đại hóa thủ tục hành chính, hạn chế tham nhũng, tăng cường tính minh bạch q trình xây dựng thực sách Đây biện pháp góp phần đẩy nhanh q trình thức hóa kinh tế thị trường lao động Thứ tư, hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi sáng tạo, đại hóa cơng nghệ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao suất lao động Thành phố cần tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến Áp dụng sách thuế, hỗ trợ tài chính, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phù hợp với hoạt động nghiên cứu, đổi mới, đại hóa cơng nghệ Thành phố cần đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng đào tạo – chuyển giao, đáp ứng nhu cầu chỗ Với phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ du lịch, dịch vụ y tế địa phương thời gian qua, nhu cầu tuyển dụng lao động lĩnh vực ngày lớn Bởi vậy, thành phố cần tiếp tục đầu tư, phát triển loại hình đào tạo, trọng đào tạo nghề kỹ sư công nghệ, đầu tư trọng điểm ngành địa phương có nhu cầu cao Bên cạnh đó, cần đổi hệ thống giáo dục đào tạo, gắn giáo dục - đào tạo với hoạt động thực tiễn, đề cao tinh thần làm chủ, thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp, có định hướng rõ rệt ưu tiên sách nguồn lực cho ngành kinh tế trọng điểm thành phố Trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, cần tạo dựng văn hóa sáng tạo tinh thần khởi nghiệp cho giới trẻ từ ngồi ghế nhà trường, hình thành ý chí tự thân lập nghiệp để sẵn sàng cho tương lai Thứ năm, phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn Trong lịch sử, Hải Phịng có nhiều đột phá đạt thành tựu lớn kinh tế nói chung nơng nghiệp nói riêng Hiện tại, Hải Phịng cần tiếp tục quan tâm tới việc phát triển kinh tế nông nghiệp Điều vừa giúp phát huy tiềm năng, mạnh truyền thống địa phương, đồng thời, góp phần vào trì ổn định, cân kinh tế nông nghiệp lĩnh vực quan trọng đảm bảo an ninh lương thực giúp giải việc làm cho lực lượng lớn lao động nông thôn Hướng đột phá thời gian tới phải thoát khỏi tư kinh tế nông nghiệp truyền thống, chuyển mạnh từ chỗ sản xuất lấy số lượng làm mục tiêu sang trọng chất lượng, giá trị hiệu quả, chuyển từ mô hình sản xuất nơng nghiệp khép kín, nhỏ lẻ, thiếu liên kết, chủ yếu quy mơ hộ gia đình sang mơ hình sản xuất nơng nghiệp quy mơ lớn, dựa vào doanh nghiệp trang trại, hoạt động theo chế thị trường đủ sức cạnh tranh hội nhập quốc tế Đặc biệt, 478 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP cần trọng vai trị cơng nghệ, công nghệ thông tin, công nghệ xanh công nghệ việc nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp Cần giải số “điểm nghẽn”, vấn đề kết cấu hạ tầng, tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nguồn nhân lực, hợp đồng sản xuất thông qua thay đổi sách để thu hút nhiều đầu tư từ khu vực KTTN vào khu vực nông nghiệp nông thôn Để làm điều này, cần có tham gia tích cực cấp uy Đảng cấp, đặc biệt quyền địa phương, với vai trò điều phối, bảo lãnh mối quan hệ doanh nghiệp với người nông dân để giúp tháo gỡ, xử lý khó khăn mà hai bên khó vượt qua KẾT LUẬN Hải Phịng thành phố trực thuộc Trung ương có nội lực lớn Cùng với phát triển đất nước, thành phố thay đổi nhanh chóng năm gần Việc phát triển kinh tế tư nhân nhân tố không bảo đảm cho việc trì tốc độ tăng trưởng GDP cao, tạo nguồn thu cho ngân sách mà tham gia vào giải hàng loạt vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực,… Trong bối cảnh ngân sách Trung ương khó khăn, với xu hướng suy giảm dịng vốn ngoại sách khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư cần thiết Nếu biết phát huy đầy đủ sức mạnh khả sáng tạo khu vực tư nhân, kinh tế Hải Phịng nói riêng Việt Nam nói chung tiếp tục tăng trưởng cao thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHÂO Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Văn kiện Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội http://vneconomy.vn/nghi-quyet-so-10-ve-kinh-te-tu-nhan-co-tac-dong-lon-the-nao20190502093722211.htm http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/phat-trien-kinh-te-tu-nhantrong-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam-128580.html https://enternews.vn/index.php/dau-an-doanh-nghiep-tu-nhan-hai-phong-132250.html ... độ hẹp, kinh tế tư nhân khu vực kinh tế gắn liền với loại hình sở hữu tư nhân, bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ kinh tế tư tư nhân dựa sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất Kinh tế tư nhân tồn hình... kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân với kinh tế tư nhân nòng cốt để phát triển kinh tế độc lập, tự chủ Kinh tế tư nhân động lực quan trọng kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư nước... liệt hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển Kinh tế tư nhân Hải Phịng có phát triển mạnh mẽ 2 Thực trạng vai trò kinh tế tư nhân Hải Phòng 2.2.1 Thành tựu đạt Được thành lập vào năm 1888, Hải Phịng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát huy vai trò kinh tế tư nhân ở Hải Phòng hiện nay,