0

Từ nhận thức đến thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng hiện nay

12 0 0
  • Từ nhận thức đến thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 09:10

Trong quá trình phát triển, kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đã đạt được những kết quả tích cực, cho thấy đây là khu vực kinh tế năng động, sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn bộc lộ nhiều hạn chế, cần có nhiều giải pháp tích cực để khai thác và phát huy hơn nữa mọi tiềm năng, nguồn lực của thành phần kinh tế này. Mời các bạn cùng tham khảo! KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP 304 TỪ NHẬN THỨC ĐẾN THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG HIỆN NAY ThS Đỗ Thị Khánh Nguyệt Khoa Lý luận trị, Trường Đại học Hải Phịng Tóm tắt: Phát triển kinh tế tư nhân chủ trương lớn Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Hải Phịng khơng ngừng phát triển hồn thiện Trong q trình phát triển, kinh tế tư nhân Hải Phòng đạt kết tích cực, cho thấy khu vực kinh tế động, sáng tạo Tuy nhiên, bên cạnh cịn bộc lộ nhiều hạn chế, cần có nhiều giải pháp tích cực để khai thác phát huy tiềm năng, nguồn lực thành phần kinh tế Từ khóa: Nhận thức, thực tiễn, phát triển kinh tế tư nhân Hải Phòng FROM AWARENESS TO PRIVATE ECONOMIC DEVELOPMENT IN HAI PHONG NOW Abstract: The development of the private economy is a major policy developed and improved by the Communist Party of Vietnam and Hai Phong Party Committee In the process of development, the private economy in Hai Phong has achieved positive results, showing that this is a dynamic and creative economic area However, besides, it also revealed many limitations, it is necessary to have many positive solutions to exploit and promote all potentials and resources of this economic sector Keywords: awareness, practice, Hai Phong private economic development) I ĐẶT VÇN ĐỀ Quan điểm Đảng ta nói chung, thành phố Hải Phịng nói riêng phát triển kinh tế tư nhân quan điểm quán liên tục phát triển, hoàn thiện dần qua kỳ đại hội Vị trí, vai trị kinh tế tư nhân kinh tế nhiều thành phần thừa nhận qua giai đoạn, từ chỗ thành phần kinh tế sử dụng cần cải tạo bước thích hợp đến chỗ có vị trí quan trọng lâu dài kinh tế thị trường định hướng XHCN, khuyến khích phát triển; từ chỗ động lực kinh tế trở thành động lực quan trọng kinh tế Hải Phòng trung tâm kinh tế lớn miền Bắc, ba cực tăng trưởng quan trọng vùng kinh tế động lực phía Bắc Thấm nhuần quan điểm đạo Đảng, thành phố xây dựng chủ trương, kế hoạch, tạo chế phù hợp để khuyến khích, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển Nhờ đó, kinh tế tư nhân phát huy tiềm năng, mạnh thành phố; lực lượng đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, góp PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 305 phần giữ vững ổn định trị - xã hội thành phố Trong công đổi đất nước nay, kinh tế tư nhân cần phát triển mạnh mẽ để thực trở thành động lực quan trọng, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội thành phố II NỘI DUNG Đổi nhận thức phát triển kinh tế tư nhân 1.1 Đổi nhận thức Đảng phát triển kinh tế tư nhân Kinh tế tư nhân thành phần kinh tế hình thành phát triển dựa sở sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất lợi ích cá nhân Kinh tế tư nhân bao gồm: Kinh tế cá thể hình thức kinh tế dựa sở tư hữu nhỏ tư liệu sản xuất khả lao động thân người lao động gia đình Kinh tế tiểu chủ hình thức kinh tế dựa sở tư hữu nhỏ tư liệu sản xuất có thuê mướn thêm lao động, nhiên thu nhập chủ yếu dựa vào sức lao động vốn thân gia đình Kinh tế tư tư nhân hình thức kinh tế mà sản xuất kinh doanh dựa sở chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất bóc lột lao động làm thuê Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kinh tế tư nhân bao gồm hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, chế biến nông lâm sản, đánh bắt chế biến thuỷ sản, thương mại dịch vụ du lịch (trừ an ninh quốc phòng) Trước đổi mới, chủ quan ý chí, nóng vội, muốn nhanh chóng xóa bỏ sở hữu tư nhân kinh tế tư nhân, xem kế hoạch hóa đặc trưng quan trọng kinh tế XHCN, phân bổ nguồn lực theo kế hoạch chủ yếu; coi thị trường công cụ thứ yếu bổ sung cho kế hoạch nên kinh tế rơi vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng sâu sắc Với tinh thần nhìn thẳng vào thật, đánh giá sai lầm khuyết điểm, từ Đại hội VI (tháng 12 - 1986), chủ trương Đảng cho phép phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hình thức sở hữu loại hình kinh doanh Đảng ta khẳng định: “Kinh tế tư nhân phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân Phát triển kinh tế tư nhân vấn đề chiến lược lâu dài phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực thắng lợi nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, đại hóa, nâng cao nội lực đất nước hội nhập kinh tế quốc tế” [14] Đến Đại hội VII (6 - 1991), Đảng ta thực coi kinh tế tư nhân thành phần kinh tế độc lập, có tiềm phát triển đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước nói chung Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ IX (1 - 2001), thể bước phát triển quan điểm Đảng vị trí, vai trị kinh tế tư nhân: “Kinh tế tư nhân phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân” [14] Đại hội X (1 - 2001) XI (4 - 2006) phản ánh bước tiến tư Đảng vị trí, vai trị kinh tế tư nhân kinh tế nước ta, coi kinh tế tư nhân “một động lực kinh tế” 306 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP Đến Đại hội XII (1 - 2016), Đảng ta khẳng định mạnh mẽ, dứt khoát coi kinh tế tư nhân động lực quan trọng kinh tế Văn kiện Đại hội XII (1-2016) nhấn mạnh việc: “Hồn thiện chế, sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân hầu hết ngành lĩnh vực kinh tế, trở thành động lực quan trọng kinh tế Hoàn thiện sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp Khuyến khích hình thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu tư nhân góp vốn vào tập đồn kinh tế nhà nước” [5; Tr 107, 108] Đặc biệt, ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị số 10 - NQ/TW: Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đại hội XII Đảng khơng khẳng định thêm vai trị quan trọng kinh tế tư nhân mà mở hội để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ với chủ trương không phân biệt đối xử thành phần kinh tế, chủ thể thuộc thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác cạnh tranh theo pháp luật Để đường lối, chủ trương Đảng vào sống, ngày 24/1/2019, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị số 45-NQ/TW Bộ Chính trị xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Nghị định hướng giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội Hải Phịng, xác định: “Phát triển mạnh thành phần kinh tế để tạo đột phá phát triến kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng… Chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân thực trở thành động lực quan trọng, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đặc biệt ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế” [7] 1.2 Quan điểm Đảng thành phố Hải Phòng Hải Phòng năm thành phố trực thuộc trung ương, đầu mối giao thông huyết mạch nối miền Bắc với quốc tế, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội Hải Phòng tự hào với số doanh nhân điển doanh nhân Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Đoàn Đức Ban… Hải Phòng coi địa phương đầu nước sáng tạo “khoán mới” nông nghiệp Trên sở quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, xuất phát từ tiềm to lớn thành phố, Đảng thành phố Hải Phòng cụ thể hóa nội dung phát triển kinh tế tư nhân văn kiện Đảng thành phố, đặc biệt Văn kiện Đại hội Đảng thành phố Hải Phòng lần thứ XIV (12 – 2010) lần thứ XV (10 – 2015) Thực Nghị số 10 – NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 44 - Ctr/TU ngày 21/9/2017 Chương trình hành động mục tiêu chung: “Tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân thành phố Hải Phòng theo hướng lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực trở thành động lực quan trọng kinh tế, góp phần đưa kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh, bền vững, tạo phát triển đột phá, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, thực tiến bộ, công xã PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 307 hội, bảo đảm quốc phịng, an ninh, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, đại” [11] Dưới ánh sáng Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (6/2017) Chương trình hành động số 44 - Ctr/TU ngày 21/9/2017 Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng triển khai đưa Nghị vào đời sống việc ban hành Kế hoạch thực Chương trình hành động số 44 Ctr/TU Đây sách Hải Phòng phát triển kinh tế tư nhân; góp phần tạo lập mơi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi sáng tạo, đại hóa cơng nghệ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao suất lao động Theo đó, UBND thành phố đặt mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân thành phố Hải Phòng theo hướng lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực trở thành động lực quan trọng kinh tế, góp phần đưa kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh, bền vững, tạo phát triển đột phá, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, thực tiến bộ, công xã hội, bảo đảm quốc phịng, an ninh, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, đại UBND thành phố rõ phải nâng cao chất lượng hiệu kinh doanh khu vực kinh tế tư nhân, xây dựng doanh nghiệp Hải Phòng có lực cạnh tranh, phát triển bền vững, xây dựng phát triển tập đoàn kinh tế tư nhân có tiềm lực mạnh, có khả cạnh tranh thị trường nước; nhiều doanh nghiệp tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị khu vực toàn cầu Phấn đấu đến năm 2020, toàn thành phố có 33.000 doanh nghiệp hoạt động; đến năm 2025 có 42.000 doanh nghiệp hoạt động đến năm 2030 có 53.000 doanh nghiệp hoạt động Tốc độ tăng trưởng kinh tế tư nhân cao tốc độ tăng trưởng chung kinh tế Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp khu vực kinh tế tư nhân vào tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) đến năm 2020 đạt khoảng 51% - 53%, năm 2025 đạt khoảng 55% - 56%, đến năm 2030 đạt khoảng 60% - 65% Với tiêu khẳng định UBND thành phố Hải Phòng đánh giá cao tiềm năng, sức mạnh to lớn kinh tế tư nhân; tỷ trọng đóng góp khu vực kinh tế tư nhân ngày tăng nhanh tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) Để thực tiêu đặt ra, Kế hoạch UBND thành phố ban hành rõ nhiệm vụ giải pháp chủ yếu: Thứ nhất, tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị nghiêm túc, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đoàn thể nhân dân, làm đổi sâu sắc nhận thức cấp ủy Đảng, quyền tồn thể xã hội kinh tế tư nhân chủ trương, sách phát triển kinh tế tư nhân Đảng Nhà nước, tạo đồng thuận cao tồn xã hội khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân Thứ hai, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân Tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển tất ngành, lĩnh vực mà pháp luật khơng cấm Thực có hiệu sách hỗ trợ phát triển 308 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP doanh nghiệp nhỏ vừa, phong trào khởi nghiệp, đổi sáng tạo; tạo tiền đề hình thành tập đoàn kinh tế tư nhân lớn Thứ ba, tăng cường phát triển thị trường, sàn giao dịch công nghệ, khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến Kết nối doanh nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp, đổi sáng tạo với nhà đầu tư, quỹ đầu tư Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước Phát triển đội ngũ cán bộ, cơng chức liêm chính, có tư tưởng trị vững vàng, trình độ chun môn nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Thứ năm, đổi nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng hiệu hoạt động tổ chức đảng khu vực kinh tế tư nhân phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Có thể khẳng định, Hải Phịng liệt việc thực chủ trương Đảng phát triển kinh tế tư nhân; tạo chế, động lực để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển UBND thành phố tâm thực chủ đề năm 2018 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” Ngày 21 tháng 06 năm 2018, UBND thành phố ban hành Chỉ thị Số: 15/CT-UBND Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, nhấn mạnh: Bảo đảm mơi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế [16] Chủ đề củng cố thực nghiêm túc năm 2019: “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” Thành phố không ngừng nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện mơi trường đầu tư kinh doanh Chủ tịch UBND TP Hải Phịng có thị yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành, đơn vị có chức tra, kiểm tra, chủ tịch UBND quận, huyện không tiến hành tra, kiểm tra lần/năm doanh nghiệp, trừ trường hợp tra, kiểm tra đột xuất Đồng thời tổ chức đối thoại doanh nghiệp định kỳ lần/tháng, lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp để hoàn thiện chế Thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân Hải Phòng 2.1 Những kết đạt phát triển kinh tế tư nhân Hải Phòng Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng nhận thức đắn tính tất yếu phát triển kinh tế thị trường; xác định khu vực kinh tế tư nhân phận cấu thành quan trọng kinh tế Đây khu vực kinh tế quan trọng, có đóng góp tích cực vào việc giải việc làm, chuyển dịch cấu kinh tế, huy động sử dụng vốn nhàn rỗi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đề chế mở, thu hút hàng trăm nghìn tỷ đồng tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh VinGroup, SunGroup, Him Lam… đầu tư vào dự án lớn Mặt khác, thành phố tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học kỹ thuật, tìm hội kết nối nguồn lực để phát triển kinh tế tư nhân nói riêng thành phố nói chung PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 309 Sau 15 năm thực Nghị số 10 - NQ/TU ngày 05/9/2002 Ban Thường vụ Thành ủy (khoá XII) tiếp tục đổi chế, sách, khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân Hải Phịng, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục có bước phát triển mới, tăng nhanh số lượng; mở rộng quy mô đầu tư quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động; nâng cao trình độ cơng nghệ, cải thiện chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ; nâng cao hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp ngày lớn phát triển kinh tế - xã hội thành phố Khu vực kinh tế tư nhân khơng góp phần làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà giải nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng thực thắng lợi nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế, cơng nghiệp hố, đại hoá, nâng cao nội lực thành phố hội nhập kinh tế quốc tế Phát triển kinh tế tư nhân Hải Phòng thời gian qua đạt số thành tựu đáng kể số mặt: - Thứ nhất, khu vực kinh tế tư nhân thể tính động phát triển mạnh mẽ số lượng hiệu kinh doanh, đa dạng ngành nghề Số lượng đơn vị sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế tư nhân ngày mở rộng, giải vấn đề lớn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển Hiện nay, thành phố có gần 28.000 doanh nghiệp 37.500 hộ kinh doanh cá thể hoạt động Sự phát triển tăng nhanh thành phần kinh tế tư nhân góp phần xây dựng, hình thành bước phát triển trật tự sản xuất kinh doanh theo pháp luật với quan hệ đa dạng, nhiều chiều ngun tắc tơn trọng, bình đẳng cạnh tranh lành mạnh Đến nay, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tham gia hoạt động hầu hết lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh: từ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ,… Trong lĩnh vực có số doanh nghiệp kinh tế tư nhân khẳng định uy tín, thương hiệu thị trường như: + Đối với lĩnh vực công nghiệp, với sức bật đến từ khu vực tư nhân đầu tư nước ngồi đóng vai trị đặc biệt quan trọng với khu công nghiệp lớn như: Đình Vũ, Tràng Duệ (LG), VSIP… Điển hình Cơng ty TNHH sản xuất kinh doanh VinFast, việc vượt tiến độ tháng, VinFast xác lập kỳ tích ngành cơng nghiệp tơ giới Lần đầu tiên, nhà máy sản xuất xe hoàn tất việc xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền sản xuất, vận hành trơn tru vào sản xuất vòng 21 tháng Các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân mạnh dạn đầu tư, đổi phương thức quản lý nhờ tạo số sản phẩm có chỗ đứng thị trường như: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phịng, Cơng ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phịng, Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn VICO, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, Công ty Cổ phần Chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải + Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực dịch vụ cảng biển vận tải, kho bãi Với lợi cảng biển, doanh nghiệp địa bàn thành phố phát huy 310 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP mạnh thông qua ngành dịch vụ liên quan vận tải, logicstics Hiện nay, thành phố có gần 40 doanh nghiệp cảng, đa phần tư nhân, sử dụng chiều dài cầu cảng 11km, lượng hàng hóa qua cảng tăng trưởng từ 13 đến 15%/năm; riêng năm 2017 đạt 92 triệu Trong trình hoạt động phát triển, khối ngân hàng tư nhân có bước phát triển ổn định, có gia tăng vượt bậc phát triển chi nhánh, tăng thị phần chiếm lĩnh, hiệu kinh doanh tốt, góp phần cung ứng vốn dịch vụ tiện ích đại cho thành phố Hải Phịng Ví dụ thời điểm ngày 30/6/2017, tổng nguồn vốn huy động địa bàn đạt 154.095 tỷ đồng, chi nhánh ngân hàng tư nhân đạt 95.248 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62% tổng nguồn vốn huy động Ngành dịch vụ du lịch, dịch vụ xã hội với hàng chục bệnh viện, hàng trăm trường học dân lập, hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động theo mơ hình trách nhiệm hữu hạn, cổ phần tư nhân, doanh nghiệp tư nhân… làm đa dạng hóa sắc màu ngành nghề đầu tư khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng - Thứ hai, nguồn vốn đóng góp doanh nghiệp tư nhân cấu tổng nguồn vốn thành phần kinh tế quốc dân ngày tăng qua năm: năm 2010 chiếm 38,4%, năm 2014 chiếm 43,1%, năm 2015 chiếm 49,7% Theo báo cáo Cục thống kê thành phố, khu vực kinh tế tư nhân thu hút khối lượng vốn ngày lớn toàn xã hội, quý I/2019 chiếm 57,9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tăng 135,73% so với kỳ Với lợi cửa ngõ kết nối Việt Nam với nước giới, Hải Phòng thu hút nhà đầu tư lớn nước Vingroup, Sungroup, Flamingo, công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài Hồng Huy, cơng ty TNHH Nhật Hạ…Tập đồn Vingroup với tổng vốn đầu tư gần trăm nghìn tỷ đồng vào dự án: Khu vui chơi giải trí, nhà công viên sinh thái đảo Vũ Yên; khu đô thị Vinhomes Imperia; tòa tháp 45 tầng; bệnh viện quốc tế Vinmec; khu đô thị cầu Rào đặc biệt Tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô VinFast với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD Tập đoàn Sungroup đầu tư vào khu vực Cát Hải, Cát Bà với tổng vốn đầu tư tỷ USD Công ty Nhật Hạ với khách sạn Pullman 1.600 tỷ đồng… Tập đồn Tài Hồng Huy với dự án Hoàng Huy Riverside với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng gồm nhà liền kề tối đa tầng, biệt thự tối đa tầng nhà hỗn hợp tối đa tầng với tổng diện tích 5,9ha - Thứ ba, khu vực kinh tế tư nhân thu hút lượng lớn lao động, tăng dần qua năm, chất lượng lao động tăng cao, năm 2002 có 70.022 lao động, năm 2011 có 135.664 lao động, năm 2014 có 180.242 lao động, tăng 2,6 lần so với năm 2002; cấu lao động khu vực kinh tế tư nhân năm 2002 chiếm 10,02%, năm 2015 chiếm 54,2%, đến năm 2016 tăng lên chiếm 57,1% Khu vực kinh tế tư nhân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người lao động Năm 2002, có 258 đơn vị, doanh nghiệp tham gia Đến năm 2010, số đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động tăng vọt lên 2.208 đơn vị, doanh nghiệp, gấp 8,5 lần so với năm 2002; tính đến tháng 6/2017 7.500 đơn vị, doanh nghiệp (gấp 29,1 lần so với năm PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 311 2002) Với đội ngũ doanh nhân ngày lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu đáng, khơng ngừng nâng cao lực kinh doanh quản trị doanh nghiệp; lượng lao động thu hút ngày tăng, khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, thực tiến bộ, cơng xã hội, bảo đảm quốc phịng, an ninh ngày vững Bảng 1: Lượng lao động khu vực kinh tế tư nhân thu hút qua năm (Đơn vị tính:người) Năm Số lao động 2002 2011 2014 70.022 135.664 180.242 Nguồn: Báo cáo Tổng kết 15 năm thực Nghị số 10 Ban TV Thành ủy Hải Phòng - Thứ tư, tốc độ tăng trưởng kinh tế mức đóng góp cho ngân sách nhà nước khu vực kinh tế tư nhân ngày tăng so với thành phần kinh tế khác kinh tế Nếu năm 2002 tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực kinh tế tư nhân chiếm 25,3% GRDP chung tồn thành phố, năm 2007 chiếm 41,3%, năm 2015 chiếm 48,3%, năm 2016 chiếm 48,1% Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2019 toàn thành phố ước đạt 31.606,16 tỷ đồng, tăng 14,25% so với kỳ năm trước Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước quý I/2019 ước đạt 770,05 tỷ đồng, giảm 1,12% so với kỳ năm trước; Khu vực kinh tế nhà nước với động, tốc độ bứt phá nhanh, quý I/2019 ước đạt 29.300,38 tỷ đồng, tăng 14,63% so với kỳ năm trước Bảng 2: Tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân GRDP 2002 2007 2015 2016 25,3% 41,3% 48,3% 48,1% Nguồn: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng Tỷ trọng thu ngân sách nhà nước từ khu vực kinh tế tư nhân tăng từ 8,9% (năm 2002) lên 16,8% (năm 2016) Năm 2018, thu nội địa thành phố đạt 24.768 tỷ đồng, thu thuế từ doanh nghiệp đạt 11.400 tỷ đồng, chiếm 46% Cụ thể, khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương địa phương đóng địa bàn nộp ngân sách đạt gần 3.200 tỷ đồng, chiếm 28%; khối doanh nghiệp FDI nộp ngân sách gần 4.000 tỷ đồng, chiếm 35%; khối doanh nghiệp quốc doanh nộp ngân sách gần 4.200 tỷ đồng, chiếm 37% Đặc biệt, có 1.100 doanh nghiệp, nộp ngân sách từ tỷ đồng trở lên, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2017, chiếm 5,64% số doanh nghiệp hoạt động Mặc dù bắt đầu hoạt động năm 2018, VinFast nộp ngân sách cho thành phố 1.200 tỷ đồng KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP 312 Bảng 3: Tỷ trọng đóng góp thu nội địa thành phố khu vực kinh tế năm 2018 (Đơn vị tính: tỷ đồng) Tổng thu nội địa Khu vực kinh tế nhà nước Khu vực doanh nghiệp FDI Khu vực kinh tế tư nhân Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 24.768 100% 3.200 28% 4.000 35% 4.200 37% Nguồn: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng 2.2 Những tồn phát triển kinh tế tư nhân Hải Phòng thời gian qua Bên cạnh thành ban đầu đáng ghi nhận, trình phát triển kinh tế tư nhân Hải Phịng tồn số hạn chế, bất cập Có thể khái quát thành hạn chế sau: - Thứ nhất, tính cạnh tranh thấp, phát triển thiếu bền vững Mặc dù đạt thành tựu to lớn, kinh tế tư nhân Hải Phịng nói riêng, kinh tế thành phố nói chung chưa thực phát triển ổn định bền vững Theo Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017 Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Việt Nam, năm 2017 Hải Phòng vượt lên đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố, đứng vị trí thứ 2/11 tỉnh, thành phố vùng Đồng sơng Hồng, đạt 65,15 điểm, tăng 5,05 điểm tăng 12 bậc so với năm 2016; năm 2018 đạt 64,48 điểm, đứng vị trí thứ 16/63 tỉnh, thành Bảng xếp hạng, tụt bậc so với năm 2017 Kinh tế tư nhân tăng số lượng, đa dạng ngành nghề kinh doanh, chưa hệ thống hóa thành mơ hình phát triển đột phá Đa số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận trước mắt; hoạt động với mục tiêu hướng nội phạm vi hẹp Thành phố chưa có nhiều sản phẩm tư nhân có sức cạnh tranh cao Phần lớn doanh nghiệp tư nhân có quy mơ vừa nhỏ (trên 90% có mức vốn tỷ đồng), máy móc, thiết bị, cơng nghệ lạc hậu, lực quản lý nhìn chung cịn yếu kém, trình độ tay nghề người lao động chưa cao nên suất, chất lượng sản phẩm thấp, sức cạnh tranh, khả hội nhập kinh tế quốc tế yếu Số lượng hộ kinh doanh cá thể chiếm khoảng 95% so với tổng số sở thuộc thành phần kinh tế tư nhân, đại đa số hộ khơng có mặt để sản xuất, thường sử dụng diện tích đất ở, đất trồng lâu năm để làm mặt sản xuất kinh doanh Do tính tự phát, chụp giật sản xuất kinh doanh nên doanh nghiệp tư nhân tiềm ẩn nguy bất ổn định, không đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững Hiện, Hải Phịng có 31.500 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, có gần 2/3 số doanh nghiệp có nộp thuế nộp phí, cịn lại 1/3 số doanh nghiệp khơng phát sinh thuế phí hoạt động, sau đăng ký không hoạt động - Thứ hai, thiếu vốn hiệu sử dụng mặt sản xuất thấp Các doanh nghiệp tư nhân địa bàn thành phố có quy mơ vừa nhỏ thiếu vốn để đầu tư, đổi thiết bị cơng nghệ Nhiều doanh nghiệp khơng có tài sản để PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 313 chấp, khơng đủ khả tài lực quản lý, kinh doanh để vay vốn, tiếp cận đầy đủ nguồn tín dụng, vốn trực tiếp từ thị trường chứng khốn Từ bất cập đó, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cầm chừng, hạn chế khả phát triển mở rộng chiếm lĩnh thị trường; nhiều doanh nghiệp đăng ký kinh doanh không hoạt động Mặt khác, vấn đề tiếp cận đất đai, mặt sản xuất doanh nghiệp nhiều bất cập Theo báo cáo quan chức năng, thời gian qua thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra, lập biên xác định vi phạm xử lý nhiều dự án chậm tiến độ thực dự án, sử dụng đất khơng mục đích Trong đó, ban hành định thu hồi đất 12 dự án với diện tích 243,6ha; xem xét thu hồi 19 dự án diện tích 105,98 ha; tổng hợp hồ sơ xử lý vi phạm 27 dự án diện tích 118,32 - Thứ ba, lực quản lý trình độ tay nghề người lao động thấp Kinh tế tư nhân Hải Phòng chưa sử dụng nguồn vốn, mặt sản xuất hiệu quả, chưa thực phát triển ổn định bền vững nhiều nguyên nhân, phải kể đến lực cán quản lý trình độ tay nghề người lao động cịn thấp Nhiều doanh nhân có trình độ thấp chun mơn, luật pháp, thị trường Chính trình độ cịn thấp nên doanh nghiệp tư nhân chưa khai thác triệt để sách hỗ trợ đào tạo - khoa học - công nghệ cho khu vực kinh tế tư nhân Phần lớn doanh nghiệp tư nhân chưa có tầm nhìn chiến lược kế hoạch kinh doanh, quản trị nội doanh nghiệp hạn chế, chủ yếu dựa kinh nghiệm thân; chưa huy động nguồn vốn cho hoạt động khoa học cơng nghệ để tạo tính đột phá, quản lý tài cịn thiếu minh bạch, số liệu báo cáo chưa phản ánh thực trạng tài doanh nghiệp; chưa có nhiều sản phẩm có khả cạnh tranh cao, chưa tạo dựng uy tín thương hiệu thị trường ngồi nước, chí cịn nguyên nhân đẩy nhiều doanh nghiệp tư nhân vào tình trạng nợ nần, phá sản vi phạm pháp luật Lực lượng lao động doanh nghiệp tư nhân phần lớn lao động phổ thơng, chưa có trình độ chun mơn cao, trình độ ngoại ngữ kém, thiếu hiểu biết luật pháp, kỷ luật lao động chưa nghiêm, chưa có tác phong cơng nghiệp, cịn mang nặng thói quen tập quán sản xuất nhỏ, khả hợp tác yếu Một phận lớn lao động không đào tạo lý thuyết thực hành nên chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, gây khó khăn áp dụng khoa học - cơng nghệ vào sản xuất Việc bố trí, sử dụng nhân lực thành phố bộc lộ nhiều bất cập Nhiều trường hợp làm trái ngành nghề, sau tuyển dụng không đáp ứng yêu cầu nhà sản xuất, phải đào tạo lại Các chế, sách đào tạo đào tạo lại chưa đồng bộ, Những hạn chế ảnh hưởng lớn đến khả thu hút đầu tư tăng trưởng kinh tế thành phố - Thứ tư, việc thực sách, pháp luật nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa nghiêm Kinh tế tư nhân lấy mục tiêu lợi nhuận làm động lực trình tồn phát triển Do chạy theo lợi nhuận nên tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức diễn phổ biến Nhiều doanh nghiệp không tuân thủ quy định pháp luật như: khơng có 314 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP địa thực, không treo biển hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh; lợi dụng sơ hở móc nối với phần tử xấu, lừa gạt để chiếm đoạt tài sản nhà nước đối tác, gây hậu kinh tế - xã hội nghiêm trọng Ví dụ Cơng ty TNHH Hồng An Phong (trụ sở thơn Hồng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương) Công ty TNHH Vinaca (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) sản xuất hóa mỹ phẩm với thành phần bột than tre dán nhãn hỗ trợ điều trị ung thư Một phận không nhỏ doanh nghiệp tư nhân vi phạm quy định thuế, nợ thuế kéo dài Tính đến ngày 30/6/2017, Sở Kế hoạch Đầu tư tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 6.435 doanh nghiệp, 977 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký mã số thuế 5.458 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trường hợp vi phạm khác Ngồi tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, thực pháp luật lao động nhiều sai phạm, điều kiện an toàn lao động, chế độ lao động việc làm Nhiều doanh nghiệp trả lương cho người lao động thấp thang bảng lương đăng ký với quan chức nhà nước Vẫn nhiều doanh nghiệp kéo dài thời gian làm việc ngày, bình quân 10 giờ/ngày, số doanh nghiệp vượt 12 giờ/ngày, cá biệt có đơn vị người lao động phải làm việc đến 14 giờ/ngày Tình trạng gây nhiễm mơi trường vấn đề đáng báo động kinh tê tư nhân Hải Phịng Điển Cơng ty cổ phần DAP - VINACHEM (tại khu cơng nghiệp Đình Vũ) sau năm vào sản xuất, lượng chất thải gyps Công ty khoảng 2,3 triệu tấn, đạt chiều cao khoảng 30m, nguy ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tiềm ẩn nguy sạt lở lúc Công ty bị quan chức xử phạt vi phạm gần 1,5 tỷ đồng Trong số làng nghề đóng địa bàn thành phố gây ô nhiễm môi trường phải kể đến hai làng nghề: làng nghề đúc, khí Mỹ Đồng (xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên) tái chế phế liệu Tràng Minh (phường Tràng Minh, quận Kiến An) gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, đất đai, không khí Bộ Tài ngun mơi trường hỗ trợ kinh phí phối hợp với thành phố Hải Phòng triển khai dự án khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường hai làng nghề nói Trong đó, vốn đầu tư làng nghề Tràng Minh 120 tỷ đồng; làng nghề đúc, khí Mỹ Đồng 81 tỷ đồng III KẾT LUẬN Nhờ chủ trương, đường lối, sách đắn Đảng, Nhà nước đạo liệt Đảng thành phố, kinh tế tư nhân Hải Phòng đạt kết tích cực, cho thấy khu vực kinh tế động, sáng tạo, có nhiều tiềm cần khai thác phát huy Tuy nhiên, bên cạnh cịn bộc lộ nhiều hạn chế như: tính cạnh tranh thấp, phát triển thiếu bền vững, quy mô sản xuất cịn nhỏ bé, trình độ cơng nghệ lạc hậu; nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật bảo vệ môi trường, thực chủ trương, sách,… Để góp phần đưa Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế lớn miền Bắc, ba cực tăng trưởng quan trọng vùng kinh tế động lực phía Bắc, khu vực kinh tế tư nhân Hải Phòng cần phát triển mạnh mẽ nữa, thực trở thành động lực quan trọng, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội thành phố PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 315 TÀI LIỆU THAM KHÂO Bộ GD & ĐT (2006): “Giáo trình Kinh tế trị Mác – Lê nin”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2010): “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi (khóa VI, VII, VIII, IX, X” (phần I), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2010): “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi (khóa VI, VII, VIII, IX, X” (phần II), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011): “Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI”, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2016): “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII số 10 - NQ/TW, ngày 03/6/2017) Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị số 45-NQ/TW Bộ Chính trị xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Thành ủy Hải Phòng (2010), “Văn kiện đại hội Đảng thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Lưu hành nội Thành ủy Hải Phòng (2015), “Văn kiện đại hội Đảng thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Lưu hành nội 10 Thành ủy Hải Phòng, Báo cáo Tổng kết 15 năm thực Nghị số 10 - NQ/TU ngày 05/9/2002 Ban Thường vụ Thành ủy (khoá XII) tiếp tục đổi chế, sách, khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân Hải Phịng 11 Thành ủy Hải Phịng, Chương trình hành động Của Ban thường vụ Thành Ủy Hải Phòng: Thực Nghị số 10 - NQ/TW ngày 03/6/2017 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 12 UBND thành phố Hải Phòng, Kế hoạch Thực Nghị số 98/NQ -CP ngày 03/10/2017 Chính phủ Chương trình hành động số 44 - CTr/TU ngày 21/9/2017 Ban Thường vụ Thành ủy thực Nghị số 10 -NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ... trở thành động lực quan trọng, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội thành phố II NỘI DUNG Đổi nhận thức phát triển kinh tế tư nhân 1.1 Đổi nhận thức Đảng phát triển kinh tế tư nhân Kinh tế tư. .. ý kiến từ doanh nghiệp để hoàn thiện chế Thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân Hải Phòng 2.1 Những kết đạt phát triển kinh tế tư nhân Hải Phòng Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng nhận thức đắn... Kinh tế tư nhân thành phần kinh tế hình thành phát triển dựa sở sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất lợi ích cá nhân Kinh tế tư nhân bao gồm: Kinh tế cá thể hình thức kinh tế dựa sở tư hữu nhỏ tư liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ nhận thức đến thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng hiện nay,