0

Giải pháp huy động nguồn lực tài chính trong xây dựng nông thôn mới tại huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn

138 3 0
  • Giải pháp huy động nguồn lực tài chính trong xây dựng nông thôn mới tại huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2022, 09:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG HIỆP GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔNMỚI TẠI HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số ngành: 8.62.01.15 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS Dương Hoài An THÁI NGUYÊN - 2021 i LỜI CẢMƠN Để hoàn thành luận văn: “Giải pháp huy động nguồn lực tài xây dựng nông thôn Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn”,, phấn đấu nghiên cứu học tập thân ra, tơi cịn nhận quan tâm hướng dẫn giảng dạy nhiệt tình quý thầy, cô giáo Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS DƯƠNG HỒI ANngườiđã cho tơi kĩ năng, kinh nghiệm để hoàn thành đề tài nghiên cứu Đồng thời xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới cán cấp quan UBND huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn cán bộ, người dân xã, phường địa bàn huyện tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Do thời gian làm luận văn nghiên cứu thực tiễn hạn chế nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót, tồn tại, mong góp ý, bảo q thầy, giáo bạn để tơi hồn thiện báo cáo luận văn Xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày…tháng… năm 2021 Tác giả Hoàng Hiệp i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, báo cáo luận văn độc lập riêng cá nhân Các số liệu đưa sử dụng phân tích luận có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định, thông tin, số liệu, tài liệu hồn tồn xác Nếu sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm nội dung báo cáo nghiên cứu Thái Nguyên, ngày…tháng… năm 2021 Tác giả Hoàng Hiệp ii DANH MỤC BẢNG 1.Bảng Bảng 1.1 Các tiêu chí xây dựng nơng thơn Huyện .25 Bảng 2.1 Cơ cấu lao động huyện Chợ Đồn .47 Bảng 2.2 Hệ thống có tuyến đường xây dựng Huyện 2020 49 Bảng 3.1:Kết thực chương trình NTM huyện Chợ Đồn ( 2016-2020)….56 Bảng 3.2 Tình hình thực tiêu chí giao thơng 63 Bảng 3.3 Tình hình thực tiêu chí xây dựng sở vật chất văn hóa 68 Bảng 3.4 Tình hình thực tiêu chí giáo dục 74 Bảng 3.5 Mức độ đóng góp cuả người dân tham gia xây dựng NTM 87 Bảng 3.6 Đánh giá người dân hỏi nguồn ngân sách Nhà nước cho chương trình xây dựng NTM 101 Bảng 3.7 Kết công tác truyên truyền xây dựng NTM .102 2.Biểu đồ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu kinh tế huyện Chợ Đồn năm 2020 45 Biều đồ 2.2: Cơ cấu lao động huyện Chợ Đồn năm 2020 47 Biểu đồ 3.1: Giá trị sản xuất Huyện Chợ Đồn giai đoạn 2016-2020 61 Biểu đồ 3.2: Tình hình thực tiêu chí thủy lợi huyện Chợ Đồn năm 2018 .64 Biểu đồ 3.3: Tình hình đáp ứng nhu cầu người dân phịng chống thiên tai chỗ năm 2020 65 Biểu đồ 3.4 Tình hình thực tiêu chí điện nơng thơn 66 Biểu đồ 3.5:Tiêu chí lĩnh vực thơng tin truyền thông 69 Biểu đồ 3.6: Tình hình thực tiêu chí nhà dân cư 70 Biểu đồ 3.7:Tổng hợp tình hình trạng sản xuất huyện Chợ Đồn giai đoạn 20172020 73 Biểu đồ 3.8: Tình hình thực tiêu chí Giáo dục huyện Chợ Đồn năm 2020 74 Biểu đồ 3.9: Tình hình thực tiêu chí mơi trường địa bàn Huyện .76 Biểu đồ 3.10: Nhu cầu nguồn vốn huy động xây dựng NTM huyện Chợ Đồn giai đoạn 2016 - 2020 79 Biểu đồ 3.11 Kết huy động vốn xây dựng NTM .82 v Biểu đồ 3.12: Sự vận động tham giao đóng góp người dân vào xây dựng hệ thống giao thơng tồn tỉnh Bắc Kạn năm 2019 85 Biểu đồ 3.13: Nhu cầu nguồn vốn xây dựng NTM 03 xã nghiên cứu (giai đoạn 2016 – 6/2020) 87 Biểu đồ 3.14: Kết huy động theo nguồn vốn 03 xã nghiên cứu (Giai đoạn 2016 -6/2021) 89 Biểu đồ 15 Đánh giá người vấn biện pháp để huy động nguồn lực vốn từ cộng đồng cho xây dựng NTM 108 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NTM Nông thôn CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội SU Phong trào làng HTX Hợp tác xã GTNT Giao thông nông thôn UBND Ủy ban nhân dân XDNTM Xây dựng nông thôn ĐTN, HPN, HND Đoàn niên, hội phụ nữ, hội nông dân vii MỤC LỤC LỜI CẢMƠN I LỜI CAM ĐOAN II DANH MỤC BẢNG V DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VII MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 5.1 Phương pháp nghiên cứu trình thực mục tiêu 5.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .4 5.1.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .4 5.2 Phương pháp xử lý, thu thâp phân tích thơng tin Toàn sốliệu thu thập xử lý chương trình Excel máy tính CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận huy động nguồn lực tài xây dựng NTM .9 1.1.1 Nguồn lực tài xây dựng NTM 1.1.1.1 Tổng quan nguồn lực xây dựng NTM .9 1.1.1.2 Tổng quan nguồn lực tài xây dựng NTM 15 1.1.2 Huy động nguồn lực tài xây dựng NTM 20 1.2 Một số nghiên cứu huy động nguồn lực xây dựng NTM 28 1.2.1 Nội dụng nghiên cứu huy động nguồn lực xây dựng NTM .28 1.2.2 Nghiên cứu trình xây dựng NTM số vùng nước .30 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU .35 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .35 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn 35 2.1.2 Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn 45 2.1.2.Những mặt thuận lợi, khó khăn điều kiện tự nhiên tài nguyên thiênnhiên tiến trình xây dựng NTM 50 2.2 Chỉ tiêu phương pháp thu thập sốliệu 51 viii 2.2.1 Các tiêu nghiên cứu huy động nguồn vốn 51 2.2.2 Các tiêu nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến cộng đồng 52 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 54 3.1.Thực trạng xây dựng nông thôn huyện Chợ Đồn .54 3.1.1 Khái quát chung 54 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn mặt kinh tế - xã hội tiến trình xây dựng NTM 78 3.2 Kết việc huy động nguồn lực tài xây dựng NTM huyện Chợ Đồn 79 3.2.1 Nhu cầu nguồn vốn xây dựng NTM huyện Chợ Đồn 79 Biểu đồ 3.10: Nhu cầu nguồn vốn huy động xây dựng NTM huyện Chợ Đồn giai đoạn 2016 - 2020 79 3.2.2.Kết huy động nguồn vốn xây dựng NTM huyện Chợ Đồn 82 3.2.3 Kết huy động nguồn lực tài xây dựng NTM 03 xã Nghiên cứu .86 3.3 Thuận lợi, khó khăn học kinh nghiệm rút huy động nguồn lực cho xây dựng NTM 93 3.3.1 Thuận lợi 93 3.3.2 Khó khăn 97 3.4.1 Khả ngân sách nhà nước .100 3.4.6 Các biện pháp huy động nguồn lực tài thực xây dựng nơng thơn địa phương 106 3.5 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác huy động nguồn lực phục vụ xây dựng NTM địa bàn huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn 108 3.5.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Chợ Đồngiai đoạn 2016-6/2020 109 3.5.2 Tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương từ sửdụng quỹ đất 109 3.5.3 Xây dựng chế linh hoạt để huy động nguồn lực với đối tượng cụ thể .110 3.5.4 Nâng cao lực công tác đội ngũ cán sở 111 ix 3.5.5 Tăng cường tham gia người dân trongviệc huy động nguồn lực kinhtếđể xây dựng lại nông thôn .112 3.5.6 Thực sách huy động nguồn vốn tổng hợp cho nhiều xã 114 3.5.7 Công khai, minh bạch trình sử dụng nguồn lực .115 3.6 Các giải pháp sử dụng nguồn lực vốn thực Chương trình xây dựng nơng thơn 117 3.6.1 Hoàn thiện chế quản lý sử dụng nguồn tài 117 3.6.2 Giảm triệt để tình trạng đọng nợ trình xây dựng .118 3.6.4 Nâng cao lực, trình độ chun mơn đội ngũ cán làm công tác quản lý đầu tư xây dựng 120 3.6.5 Tăng cường giám sát chất lượng, toán trước vốn đầu tư 120 KẾT LUẬN 121 KIẾN NGHỊ 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO 125 x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THẠC SĨ Những thơng tin chung 1.1 Họ tên tác giả: Hoàng Hiệp 1.2 Tên đề tài: Giải pháp huy động nguồn lực tài xây dựng nơng thơn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 1.2.Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số:8.62.01.15 1.4 Người hướng dẫn khoa học: TS Dương Hoài An 1.5 Cơ sở đào tạo : Trường đại học Nơng Lâm Thái Ngun Nội dung trích yếu 2.1 Lý chọn đề tài Xây dựng nông thôn cách mạng vận động lớn để cộng đồng dân cư nơng thơn đồng lịng xây dựng thôn, xã khang trang, đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ cách tồn diện; có nếp sống văn hố, mơi trường an ninh nông thôn đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng cao Vì vậy, xây dựng nơng thơn huyện Chợ Đồn nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa quê hương, đất nước, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân sinh sống địa bàn nông thôn 2.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu nguồn lực tài cho xây dựng nơng thơn Huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn Đánh giá thực trạng huy động nguồn lực tài cho xây dựng nơng thơn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn thời gian qua Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới việc huy động nguồn lực tài xây dựng nơng thôn huyện Đưa đề xuất, kiến nghị đổi phát triển xây dựng NTM Giải vấn đề tồn đọng nguồn vật lực, tài chính… 2.3 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thống kê: thống kê liệu có liên quan; Phương pháp so sánh: phân tích thực trạng việc huy động nguồn lực; Phương pháp thống kê mô tả: hệ thống hố phân tích số liệu thu thập;… 2.4 Tóm lược kết nghiên cứu đạt Tìm hiểu sở lý luận huy động nguồn lực tài xây dựng nông thôn Nghiên cứu vấn đề liên quan huy động nguồn lực xây dựng nông thôn áp dụng phương pháp phù hợp để nghiên cứu có hiệu xi tập, phổ biến kinh nghiệm cho đội ngũ cán tham gia chương trình xâydựng NTMtrên địa bàn 3.5.5 Tăng cường tham gia người dân trongviệc huy động nguồn lực kinhtếđể xây dựng lại nông thôn Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình xây dựng nơng thơn Q trình xây dựng nơng thơn làyếu tố lớn định đến tham gia đóng góp người dân địa phương Để đạt điều cần: tổ chức hoạt động tuyên truyền sâu rộngtheo chủ trương, đườnglối Đảng đất nước nhằm vận động nhân dân tham gia chương trình, cần vàocuộc tồnbộ hệ thống trị Dưới lãnh đạo đảng,thực quyền, tổ chức đồn thể trực tiếp tham gia; đa dạng hóa hình thức tun truyền chocácnhóm tuổi khác Ví dụ: thông qua phương tiện truyền thông(đài phát thanh, truyền hình, ), phân phát tài liệu quảng cáo vàtham gia vào hoạt động,nghệ thuật văn hóa hình thức khác,Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức thi nội dung xây nhà thông minh, ; Thực biện pháp thi đua, tơn vinh, khen thưởng nhữnggương điển hình tiên tiến phát triển xây dựng NTM tạo phong trào tự vệ phát triển cộng đồng dân cư nông thôn Nhấnmạnh ưu tiên thực dựán cộng đồngt rong mộtsố hạng mục đầu tư chương trình xây dựng NTM có số cơng trình thiết yếu ảnh hưởng lớnđến đời sống người dân hoạt động doanh nghiệp địa phương như: hệ thống đường caotốc, điện, quản lý rác thải, vệ sinh, trường học, thủy lợi, sở vật chất văn hóa Qua kết thực nhữngđiểm làm cho người dân thấy rõ lợi ích mà người dân hưởng từ họ cảmnhận vai trị việc đóng góp đến chương trình phát triển nơng thơn địa phương nhận thức Thậm chí nơi có sở sinh hoạt văn hóa tập thể, họ gặpnhau thường xuyên hơn, họ chuyểntham gia hoạt động 112 chương trình Mặt khác, tổ chức lấy ý kiến nhân dânvề công tác trước sau thực xây dựng NTM ởtừng địa bàn Từ đưara điều chỉnh tươngứng q trình xây dựng yêu cầu sử dụng người dân Các cơng trình, theo kết điềutra Dân cư nơi, cơng trình hồn thành bước đầu hồn thành, nghiệm thu, có nhiều cơng trình đánh giá tốt - Cần phải công khai, minh bạch nội dung liên quan tới chương trình xây dựng NTM, đặc biệt tiêu chí huy động sử dụng nguồn lực thực chương trình: triển khai cần công bố công khai rõ chủ trương kế hoạch NTM địa bàn cho toàn thể nhân dân xã huyện; dán niêm yết công khai phương án quy hoạch xây dựng NTM cho tồn thể cộng đồng nhân dân; cơng bố cơng khai tất nội dung hoạt động, nguồn vốn đầu tư cần cho hoạt động, nguồn vốn cấu cho NTM, tiến độ thực hạng mục tiến triển tới đâu để từ nhân dân tìm hiểu, đóng góp ý kiến tham gia giám sát; công bố công khai chế huy động có tham gia đóng góp, kết huy động tham gia đóng góp cho chương trình xây dựng NTM để nhân dân giám sát; công khai tiêu chuẩn, nhiệm vụ chức tổ chức, đồn thể chương trình NTM như: Ban đạo, Tổ cơng tác, cấp quyền để cộng đồng dân cư tham gia đóng góp ý kiến giám sát; thiết lập đường dây nóng, hịm thư nhằm góp ý q trình xây dựng NTM để người dân tham gia tích cực vào chương trình Ngồi ra, lấy ý kiến rộng rãi toàn thể nhân dân cơng trình, dự án có đầu tư xây dựng NTM toàn địa bàn huyện dựa tinh thần“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra dân hưởng lợi”, phát huy hết quyền làm chủ người dân huy động đóng góp tích cực tinh thần tự nguyện người dân 113 3.5.6 Thực sách huy động nguồn vốn tổng hợp cho nhiều xã Xuất phát từ tình hình thực tế số địa phương, huy động nguồn vốn để thực chương trình xây dựng NTM chưa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng, nhiều địa phương thiếu vốn đối ứng thực có nhiều nguồn, nhiều đối tượng khác địa phương chưa huy độngnhằm đóng góp hỗ trợ thực chương trình Đặc biệt, doanh nghiệp thường đầu tư xây dựng địa phương có nhiều mặt thuận lợi hạ tầng, kinh tế phát triển, ngược lại địa bàn xã nông thôn không cần dùng nhiều đến nguồn đóng góp để thực Chương trình, ngược lại xã cần vốn lại khơng hỗ trợ từ doanh nghiệp nên vùng huyện Chợ Đồn huy động từ nguồn hạn chế khó cải thiện huy động vốn từ cấp xã Những cơng trình thực đầu tư liên quan đến địa bàn nhiều xã làm đường giao thông,…do để thực việc huy động nguồn từ bên cho thực cần có đầu người đứng tổ chức huy động Bên cạnh đó, để phát huy lợi xã nông thôn cần dựa vào giao thương qua lại xã với Chính lý đó, cần xây dựng quỹ NTM tổ chức chặt chẽ từ cấp huyện trở lên để thực mục tiêu chương trình, tạo quỹ chung để huy động nguồn từ phía doanh nghiệp, tín dụng, vốn đóng góp tự nguyện,…từ cân đối để cấp cho xã thực xây dựng NTM Ngoài ra, Nhà nước cần có sách hỗ trợ đầu từ thu hút riêng từ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp Người dân nông thôn sống sản xuất chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, có nhiều điểm riêng biệt Do đó, họ cần có sách hỗ trợ từ phía Chính phủ địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu hơn, như: giải thủ tục hành chính, hỗ trợ giảm thuế, hỗ trợ hoạt động tiêu thụ người dân, hỗ trợ để tìm 114 nguồn nguyên liệu đầu vào, xây dựng thương hiệu sản phẩm tiêu biểu cho vùng, sách hỗ trợ, khuyến khích đào tạo lao động sử dụng lao động địa phương,… 3.5.7 Cơng khai, minh bạch q trình sử dụng nguồn lực Việc công khai minh bạch trình sử dụng nguồn lực vốn tạo lịng tin cấp quyền cộng đồng người dân điều có ảnh hưởng lớn (>50%) sẵn lịng tham gia đóng góp nguồn lực vật chất lẫn tinh thần để thực Chính vậy, q trình sử dụng nguồn lực vốn cần thực công khai, minh bạch theo quy định hướng dẫn quan ban ngành có thầm quyền để nâng cao kết huy động nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng NTM Xây dựng lại nơng thôn để trở thành nông thôn đại hơn, hồn chỉnh chương trình trọng tâm thực Nghị số 26-NQ / TW,một nghị toàn diện nông nghiệp, nông nghiệpvà nông thôn lịch sử Xây dựng nơng thơn q trình chương trình dài hạn cầncó nguồn tài lớn để trì xây dựng Tuy nhiên, huyện Chợ Đồn nhiều nơitrên nước gặp nhiều khó khăn nguồn lực tài để thực chương trình xây dựng NTM Trên sở nghiên cứu thực tiễn huy động sử dụng nguồn lực tài cho xây dựng nông thôn ởhuyện Chợ Đồn, đãđưara sốnghiên cứu khắp vùng trình thực chương trình nhằm kiếnnghị, huy động sử dụng nguồn lực tài để thực chương trình Huyện Chợ Đồn xem địa phương có phong trào xây dựng nông thôn hiệu quả, ngành nông nghiệp phát triển chưa ổn định ảnhhưởngcủa trình thị hóa cơng nghiệp hóa Hiện 50% dân sốtrên tồn huyện Chợ Đồn sống vùng nơng thơn.Đầu tư vào xây dựng NTM phải cần cónguồn ngân sáchdành riêng cho khu vực nông thôn tương đối lớn.Huyện nhận rõ khó khăn nội tập trung nguồn lực 115 để đưanông thôn thành phong trào có chuyểnbiến chất lượng Năm 2017, huyện Chợ Đồnkhởi động chương trình: “ liên minh công nhân, nông dân vào xây dựng NTM ”,“ nông dân tự túc, sáng tạo xây dựng NTM ”, “thu hút đối tác đầu tư xây dựng nơng thơn ” Đến có 19/19huyện và01 thị trấn có đường cao tốc đến trung tâm đô thị;Các tuyến đườngnội thịvà liên thành phố trải nhựavà bê tơng hóa Ngồi ra, hệ thống thủy lợi nội đồng hoàn thành,nâng tỷ lệ tưới đạt khoảng 89,06% tổng diện tích gieo trồng Tỷ lệ hộ sử dụng mạng lưới điệnnăm 2018là 98,8%, tăng 4,5% so với năm 2017 Hệ thống giáodục đạt chuẩn lên 14 trường năm 2017 tăng lên 02 trường so với năm 2016, chiếm 78,23% tổng số trường nông thơn, 19/19 xãcó nhà văn hóa, nhàở đạt tiêu chuẩn, 15 chợ xây dựng theo quy hoạch đạt chuẩn Đồng thời, 91% dân số khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, tăng 8% so với năm 2016 Tại huyện Chợ Đồn có nhiềucơngty đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp huyện Trong giai đoạn 2016-2020, việc thực xây dựng nông thôn địa bàn huyện Chợ Đồn tổ chức thường xuyên, liên tục Các quanquảnlý chủ động tham mưu nhằm cân đối nguồn lực lồng ghép chương trình, dự ántrongvùng để thực mục tiêu xây dựng NTM Ưu tiên bố trí nguồn vốn để địa bàn toàn huyện phấn đấu đạt chuẩn hàng năm Người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày cơng để xây dựng cơng trình hạ tầng.Đồng thời, người dân tích cực chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi theo hướng nguyên liệu, nhiều mơ hình làm nhân rộng phát huy hiệu Chất lượng giáo dục, y tế, tiêu chuẩn văn hóa nâng cao Chương trình mặt trận quốc gia xây dựng nơng thơn góp phần thay đổi diện mạo tồn huyện, nângcao đời sống nhân dân Bình quân đến số tiêu chí nơng thơn trênđịabàn huyện 11,6 tiêu chí Có xã đạt 19 tiêu chí xã Đông Thắng, Yên Thường,xã Nghĩa Tá đạt 16 tiêu chí; 10 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; xã đạt từ 5-9 tiêu chí khơng cịn xã đạt tiêu chí giai đoạn 2016-2020 116 3.6 Các giải pháp sử dụng nguồn lực vốn thực Chương trình xây dựng nơng thơn 3.6.1 Hoàn thiện chế quản lý sử dụng nguồn tài Việc phân bổ vốn đầu tư vào cơng trình, nội dung việc xây dựng NTM nhiều điểm chưa hợp lý, phê duyệt nhiều dự án lúc, làm cho nhiều hạng mục, cơng trình thực bị dở dang kéo dài, điều gây lãng phí nguồn vốn huy động cho chương trình Do đó, địa phương có cơng trình thực dở dang, phối hợp quan ban ngành có liên quan để tiếp tục triển khai cơng trình này, bố trí vốn đầu tư phù hợp cơng trình với lực tài địa phương nắm giữ Tuy nhiên, việc lập kế hoạch phải cần phải đảm bảo thực để tránh sử dụng nguồn vốn cấp tránh lãng phí Song, trình đưa quy định sử dụng nguồn vốn địa phương cần cân đối phù hợp với tìn hình thực tế, khơng thực cách máy móc áp dụng hướng dẫn cấp trình xây dựng Lồng ghép nguồn vốn để hỗ trợ đầu tư từ Trungương trực tiếp đếnchương trình theo kế hoạch dễ sử dụng tiết kiệm chi phí Đồng thời, việc lồng ghép nguồn vốn diễnra từviệc xác định kế hoạch đầu tư chính, lập, phân bổ, phânbổ dự toán ngân sách kế hoạch đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá kết quả.Xác định thứ tự ưu tiên cho dựán, tiêu chí mức độ ưu tiên kết thúc thông tin liên lạc giaiđoạn đến năm 2020 Tạithời điểmbốtrí vốn phải phù hợp với dự án địa phương Thựchiện dự án cần làm trước đảm bảo có đủ vốn để thực Đối với nguồn huy động để phát triển sản xuất chủ yếu nhận từ nguồn tín dụng Để sử dụng có hiệu nguồn vốn tín dụng, cần tháo gỡ khó khăn vướng mắc việc tiếp cận đầu tư tín dụng lĩnh vực tam nơng Cử cán chuyên viên hỗ trợ hộ làm thủ tục vay vốn Xây dựng thành lập tổ theo dõi, giám sát việc sử dụng vốn tíndụng củathành viên đảm bảo mục đích, 117 hiệu hồn trả hạn Khi có thơng tin xác thực yếu tố khách quan ảnh hưởng đến trình sử dụng vốn, tổ chức tín dụng cần có sách hỗ trợ người dân như:Kéo dài thời gian cho vay, giảm lãi suất, v.v 3.6.2 Giảm triệt để tình trạng đọng nợ trình xây dựng Nợ đọng xây dựng nông thôn gần gánh nặng lớn xã toàn huyện Thực tế cho thấy, tình trạng xảy địa phương việc xây dựng kế hoạch vốn để thực cơng trình khơng sát so với thực tế địa phương màsử dụng phương án dập khuôn đơn vị khác; phê duyệt dựán thực vượtquá khả vốn địa phương; mà ápdụng tiêu chí chương trình đạt chuẩn nơng thơn v.v Để khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng bản, đòi hỏi: (1) Các cấp ủy đảng, quyền phải có lãnh đạo, đạo chặtchẽ Phải xây dựng kế hoạch chi tiết xác định rõ người dân làm gìvà nhà nước ủng hộ, hỗ trợ gì;Cơng tác phối hợp, điều hành sát so với thực tế, khuyếnkhích tính chủ động, sáng tạo tổ chức thực chương trình (2)Việc xây dựng kế hoạch phải phùhợpvới nhu cầu thực tế địa điểm.Sựkỳ vọng người dân, tránh tình trạng điều chỉnh hạng mục,phạmvi công việc (3)Căncứ kế hoạch vốn dự tốn giao cho dự án.Đối vớibấtkỳ cơngviệc, dự án nào, thực toán băng thành phẩm theo quy định (4) Đối với cơng việc hồn thành, đưa vào sử dụng vốn bốtrí cịn q cao, kịp thời đề xuất phương án bổ sung vốn chưa sử dụng cho cơng việc cịn thiếu để tránh tíchtụ vốn (5) Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiếnđộ thực sở đểnhanhchóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 3.6.3 Hồn thiện chế sử dụng vốn đầu tư xây dựng lại nơng thơn Đểcó nguồn vốn nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất, địa bàn Huyện Chợ Đồn phải rà soát lại phươngthức thực hiệu việc thực so với số vốn Phần lớn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất giao 118 cho xã quản lý giao phân bổ cho mơ hình sản xuất, từ xã lựa chọn mơ hình sản xuất hộ gia đình có đủ tiêu chuẩn để cấp vốn.Điều khơng làm cho hiệu sử dụng vốn cao Để sử dụng hiệu hơn, cần thực quản lý mô hình sản xuất huyện tỉnh quản lý Huyệnvà tỉnh cần rà soát, thử nghiệm lựa chọn mơ hình có tính khả thi đủ tiêu chuẩn, sau tổ chức lớp tập huấn chocác chủ mơ hình lựa chọn cung cấp vốn, tiến hành kiểm tra hỗ trợ thường xuyên cần thiết Các vị tríphải phân bổ toánkịp thời Xây dựng kế hoạch thanhtoán vốn phù hợp với tình hình thực hiệncủa địa phương Chuyển nhượng theo hướng dẫn phủ phù hợp với vịtrí.Đối với nguồn vốn sử dụng để xây dựng Cơ sở hạ tầng nên thời gian thực kéo dài Do đó, cần có phươngán phân bổ kịp thời,tạo thuận lợi cho việc giải ngân vốn, tránh tình trạng chậm phân bổ vốn cho dựán.Rút ngắn thời gian xâydựng vàtriển khai cơng việc Hồn thiện quyđịnh ràsốt chặt chẽ quy trình đấu thầu cơng trình hạ tầng Mọi dự án, hạng mục cơng trình lớn dự án phát triển khu đô thị phải đượcthựchiệntheo hình thức đấu thầu nhằm nâng cao chất lượng hiệu sử dụng vốn đầu tư Khi hạng mục cơng trình lớn đượcbán đấu giá, nhà thầu đảm bảo tính minh bạch việc sử dụng vốn từkhi bắt đầu sử dụng đảm bảo chất lượng cơng trình,vì nhà thầu phải tn thủ nghiêm ngặt chữ tín Giám sát chất lượng tiến độ thi cơng, kiểm sốt việc tốn vốn đầu tư cơng trìnhvà dự án Chất lượng tiến độ thực dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng kinh tế gây lãng phí vốn đầu tư Việctriển khai dự án phải tươngứngvới trách nhiệm kiểm tra giám sát Cácchủđềcủa ban giám sát phải đảm bảo có đủ chun gia đại diện hộgiađình chỗ 119 3.6.4 Nâng cao lực, trình độ chuyên môn đội ngũ cán làm công tác quản lý đầu tư xây dựng Thường xuyên tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn kỹ quản lý kinh tế kỹ thuật cho cán quận địa phương, tạo điều kiện để cán cấp phát triển kỹ Có sách đào tạo hệ lãnh đạo kế cận cáchcử cán trẻ học, nângcao nhậnthức, khuyến khích em địa phương học đại học, học đại họcvà phục vụ đấtnước Đối với cấp quản lý bắt đầu từhuyện trở lên, cần phối hợp với phịng tài kế hoạch huyện chịu trách nhiệm ch ỉđạo quy trình, hồ sơ, thủ tục.Thủ tục toán vốn dự án kịp thời, chế độ quy định Tăng cường công tác kiểmtra, đôn đốc, báo cáo tiến độ thực côngtác quản lý đầutư dự án đầu tư Ban dân vận Huyệnủy tập trung giúp chủ đầu tư quản lý dựán,chuẩn bị hồ sơ toán thực toán kịp thời 3.6.5 Tăng cường giám sát chất lượng, toán trước vốn đầu tư Để đảm bảo chất lượng cơng trình thực kếhoạch xây dựng, người tham gia quản lý thực dự án phải chịu trách nhiệm kiểm sốt cơng trình Bên cạnh đó, việc tăng cường giám sát để nâng cao chất lượng cơng trình, vấn đề kiểm soát chặt chẽ, toán vốn đầu tư kịpthời mục đích, khối lượng hồn thành góp phần hạn chế thất trường hợp lãngphí vốn đầu tư Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm quan chức việc kiểm soát trực tiếp vàthanh tốn vốn đầu tư, kiên khơngứng vốn đốivới khối lượng hồn thành ngồi kế hoạch mà khơng có lý phù hợp với thực tế Ngồi ra, cần huy động có hiệu nguồn lực tài nhằm nâng cao hiệu thực chương trình xây dựng NTM Việc huy động sử dụng vốn có quan hệ mật thiết với Để sử dụng vốn hiệu quả, cần đảm bảo có đủ vốn Việc huy động nguồn vốn lớn điều kiện cần thiết để sử dụng vốn có hiệu quả.Nếu sử dụng hợp lý nguồn vốn tạo niêm tin cộng đồng nhân dân, góp phần tăng khả hưởng ứng tích cực cộng đồng dân cư vào việc xây dựng chương trình xây dựng NTM 120 KẾT LUẬN Chương trình XDNTM triển khai rộng khắp nước năm qua Đây chương trình đâu tiên mà người dân tham gia xuyên suốt nội dung chương trình Cho đến thời điểm này, chương trình đạt số kết tích cực, giúp cải thiện cải thiện diện mạo nông thôn nâng cao chất lượng sống người dân (thu nhập người dân tăng 1,9 lần so với trước thực hiện) Tuy nhiên, bên cạnh cịn tồn số hạn chế định ảnh hưởng đến khả hồn thành mục tiêu Chương trình Một nguyên nhân cơng tác huy động sử dụng vốn cho Chương trình cịn nhiều hạn chế Luận văn nghiên cứu nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận huy động nguồn lực tài cơng tác xây dựng nơng thơn Thứ hai, dựa sở lý luận, quan điểm, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước thực trạng trình quản lý nhà nước trình xây dựng NTM huyện Chợ Đồn bao gồm: - Hệ thống văn sở pháp lý huy động nguồn lực tài cơng tác xây dựng nông thôn huyện Chợ Đồn - Thực trạng huy động nguồn lực tài cơng tác xây dựng nông thôn địa bàn huyện Chợ Đồn thời gian (2016-2020) -Đánh giá kết đạt được, đồng thời đư hạn chế mà huyện tồn đọng như: công tác quy hoạch nông thôn yếu, kết cấu hạ tầng – xã hội đầu tư xây dựng cịn chứa đồng hóa, lực, trình độ đội ngũ cán bộ, cơng chức làm việc nơng thơn cịn nhiều hạn chế, chưa thực sát trình xây dựng,… Từ nguyên nhân hạn chế Thứ ba, từ phân tích thực trạng, nghiên cứu đề xuất 04 giải pháp để nâng cao huy động nguồn lực tài cơng tác xây dựng nơng thôn huyện Chợ đồn 121 Do giới hạn thời gian điều kiện nên phạm vi điều tra Luận vănn cịn hẹp có tính đại diện Từ phát Luận văn này, để tiếp tục hoàn thiện khoảng trống nghiên cứu, hướng nghiên cứu tác giả giai đoạn sau: tiếp tục nghiên cứu địa phương khác phạm vi hẹp (xã) công tác huy động sử dụng vốn để thực Chương trình XDNTM để đưa giải pháp huy động sử dụng tối ưu cho địa bàn cụ thể Đặc biệt, đưa giải pháp cụ thể giai đoạn sau năm 2025 chương trình kết thúc 122 KIẾN NGHỊ Do thời gian điều kiện có hạn nên phạm vi nghiên cứu luậnvăn hẹp cho dù mang tính đại diện Chương trình xây dựng NTM thực để tìm giải pháp huy động sử dụng chúng cách tối ưu cho khu vựctươngứng.Đưa nhiều giải pháp cómụctiêu giai đoạn sau năm 2020 chương trình kết thúc • Đối với Trung Ương Ban đạo Trung ương cần quy định tõ trách nhiệm ngành điện việc thực tiêu chí diện dân dụng nơng thôn, đồng thời đạo xem xét điều chỉnh nội dung hướng dẫn thực tiêu chí điện Nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước, vốn tín dụng, vốn từ cộng đồng,… đẩy mạnh triển khai có hiệu theo Nghi định số 55/2015/NĐ-Cp quy định rõ sách tín dụng phục vụ nơng nghiệp trình xây dựng NTM, văn quy định, hướng dẫn thực Ngân hàng Nhà nước cần tập trung, ưu tiên vốn nhằm hỗ trợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn cho người nơng dân Hồn thiện quy chế kiểm tra chặt chẽ trình tổ chức đấu thầu cơng trình hạ tầng Mỗi cơng trình, hạng mục cơng trình lớn đề án XDNTM cần tiến hành hình thức đầu thầu nhằm nâng cao chất lượng hiệu sử dụng vốn đầu tư Khi cơng trình hạng mục cơng trình lớn đưa đấu thầu đảm bảo tính minh bạch việc sử dụng vốn, từ khâu bắt đầu sử dụng, ngồi ra, đảm bảo chất lượng cơng trình nhà thầu phải thực nghiêm chỉnh đảm bảo uy tín • Đối với Tỉnh Bắc Kạn Đề nghị UBND, Ban huy tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đạo trình thực xây dựng NTM địa phương nhằm nắm bắt thơng tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cịn đọng lại địa phương Ngồi ra, cần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đặc biệt chương 123 trình hỗ trợ phát triển sản xuất nơng nghiệp như: giới hóa nơng nghiệp, chuyển đổi cấu lĩnh vực sản xuất nông nghiệp,… Ngồi ra, chương trình cần có vào liệt cấp, ngành tồn hệ thống trị, thực việc lồng ghép vốn lĩnh vực, chương trình mặt trận Tổ Quốc găn với chương trình xây dựng NTM Cần cụ thể hóa nhiệm vụ, mục tiêu ngành, lĩnh vực gắn với tiêu chí NTM đề Cần đổi phương án tập huấn cho đội ngũ cán cấp việc thực chương trình; cần lồng ghép giữ việc học tập lý luận kèm với việc nghiên cứu thực tế mơ hình sản xuất, phát triển kinh tế ngồi tỉnh Cơng tác tập huấn cần mời giảng viên có chun mơn giỏi lãnh đạo địap hương khác tỉnh ( xã điểm NTM) đạt nhiều kết chương trình đạo thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế địa phương Các địa phương nên đa dạng hóa nguồn lực tài thực chương trình, khoản đóng góp nhân dân phải công khai, minh bạch theo nguyên tắc tự nguyện, Hội đồng nhân dân xã thôngqua Các địa phương tranh thủ nguồn lực tài đầu tư nhà nước, doanh nghiệp, vốn tín dụng nhân dân, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực để xây dựng sở hạ tầng phục vụ lợi ích địa phương, gắn với thực xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn lực tài huyđộng Đối với cấp tỉnh, huyện xây dựng chế biểu dương, khen thưởng xã đạt thành tích tốt việc huy động nguồn lực tài xây dựng nông thôn mới; doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực cho xây dựng nông thôn 124 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình xây dựng nông thôn (2016), Tài liệu Hội nghị sơ kết 05 năm thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 2010 - 2020 Ban Chỉ đạo Trung ương thơng qua Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn mới, Văn phịng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn trung ương (2015), Tài liệu Hội nghị tồn quốc Văn phịng điều phối nơng thơn cấp tỉnh Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn mới, Văn phịng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn trung ương (2012), Tài liệu đào tạo cán làm công tác xây dựng nông thôn Báo cáo kết đạt thực xây dựng NTM UBND Huyện Chợ Đồn năm 2020 Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn (2010), Sổ tay hướng dẫn việc xây dựng NTM Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn (2014), Chương trình hành động Đảng, Nhà nước tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn Chi cục thống kê huyện Chợ Đồn (2016), Niên giám thống kê 2016 Chính phủ (2016), Quyết định 1600/QĐ-TTg việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn giai đoạn 2016 – 2020 10 GS.TS Tô Xuân Dân (2014), Hướng dẫn thực theo 19 tiêu chí Quốc gia nơng thơn phát triển nông thôn bền vững, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Quế Hương (2013), Một số giải pháp tăng cường thu hút tham gia, đóng góp người dân vào chương trình xây dựng nơng thơn 125 địa bàn huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Đại học Lâm nghiệp 12 Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2011-2015 Kếhoạch thực cho giai đoạn 2016-2020 13 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 1600/QĐ - TTg Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội 14 Lê Đình Thắng (2012), Chính sách phát triển nơng nghiệp nơng thơn sau Nghị 10 Bộ trị, NXB Chính trị quốc gia 15 Lê Sỹ Thọ (2018), Huy động sử dụng vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng nông thôn địa bàn thành phố Hà Nội, Luận án tiến sĩ, Học viện Tài 16 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn (2018), Văn pháp quy Chương trình xây dựng nông thôn 17 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn (2016), Báo cáo Kết thực Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn giai đoạn 2011 - 2015, kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 18 Xây dựng NTMvà vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Văn Phúc 126 ... nông thôn 2.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu nguồn lực tài cho xây dựng nông thôn Huy? ??n Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn Đánh giá thực trạng huy động nguồn lực tài cho xây dựng nơng thơn huy? ??n Chợ Đồn, tỉnh. .. hưởng tới việc huy động nguồn lực tài xây dựng nơng thơn huy? ??n Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; đưa hệ thống giải pháp nhằm tăng cường hiệu huy động nguồn lực xây dựng nông thôn địa bàn huy? ??n Ý nghĩa khoa... huy? ??n Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn + Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình huy động nguồn lực tài cho xây dựng nơng thơn huy? ??n Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn + Đề xuất giải pháp nhằm huy động có hiệu huy động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp huy động nguồn lực tài chính trong xây dựng nông thôn mới tại huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn ,

Từ khóa liên quan