0

Tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư trong xấy dựng nông thôn mới của huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình

91 0 0
  • Tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư trong xấy dựng nông thôn mới của huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:38

ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ́ ̣c K in h tê ́H uê -  - ho KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG TỈNH QUẢNG BÌNH ươ ̀n g Đ XẤY DỰNG NƠNG THƠN MỚI CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH, Giảng viên hướng dẫn: Đặng Thị Ngọc Ánh PGS.TS Phan Văn Hòa Tr Sinh viên thực hiện: Lớp: K49D – KHĐT Niên khóa: 2015 – 2019 Huế, tháng 12 năm 2018 GVHD: PGS TS Phan Văn Hịa Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Được phân công quý thầy cô khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Huế, sau thời gian thực tập tốt nghiệp phịng Nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch, em hồn thành đề tài “Tình hình huy động sử dụng vốn đầu tư xây dựng Nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh ́ uê Quảng Bình” Để hoàn thành đề tài này, nỗ lực thân, em ́H nhận giúp đỡ nhiệt tình từ bác, chú, anh chị đơn vị quan Trước tiên cho phép em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô giáo tê trường Đại học Kinh tế Huế tận tình dạy dỗ chúng em suốt thời gian học tập h trường Đặc biệt giảng viên hướng dẫn PGS.TS Phan Văn Hoà tận tình giúp ̣c K thời gian thực tập, nghiên cứu in đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện để em làm tốt thực tập tốt nghiệp suốt quãng Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn chú, anh chị ho UBND huyện Quảng Trạch, đặc biệt cô phịng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn tạo điều kiện để em hồn thành tập tốt nghiệp ại quý quan Mặc dù số lượng công việc quan nhiều, dành Đ thời gian để hướng dẫn em nhiệt tình g Tuy nhiên kiến thức chuyên mơn cịn hạn chế thân em cịn thiếu nhiều ươ ̀n kinh nghiệm thực tiễn, nên nội dung báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý, dạy thêm q thầy tồn thể cán sở Tr đơn vị để báo cáo hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 12 năm 2018 Sinh viên thực Đặng Thị Ngọc Ánh SVTH: Đặng Thị Ngọc Ánh i GVHD: PGS TS Phan Văn Hịa Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii ́ uê PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu tê 2.1 Mục tiêu tổng quát h 2.2 Mục tiêu cụ thể in Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣c K 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu ho Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài ại PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU g Đ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH ươ ̀n 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Một số khái niệm .4 Tr 1.1.1.1 Khái niệm nơng thơn, nơng thơn chương trình nông thôn 1.1.1.2 Khái niệm nguồn vốn đầu tư 1.1.1.3 Phân loại nguồn vốn đầu tư 1.1.1.4.Vai trò nguồn vốn đầu tư với phát triển kinh tế nói chung xây dựng nơng thơn nói riêng 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc huy động sử dụng vốn đầu tư xây dựng nông thôn 10 1.1.2.1 Điều kiện tiềm lực địa phương 10 1.1.2.2 Năng lực quản lý, lãnh đạo cán 10 SVTH: Đặng Thị Ngọc Ánh ii GVHD: PGS TS Phan Văn Hịa Khóa luận tốt nghiệp 1.1.2.3 Ý thức tham gia đóng góp cộng đồng 10 1.1.2.4 Cơ chế sách huy động sử dụng nguồn lực cho xây dựng nông thôn 11 1.1.3 Một số vấn đề lý luận liên quan đến chương trình xây dựng nơng thơn 11 1.1.3.1 Sự cần thiết xây dựng nông thôn .11 1.1.3.2 Vai trị việc xây dựng nơng thơn phát triển kinh tế xã hội 12 1.1.3.3 Nội dung chương trình xây dựng nơng thơn .13 ́ uê 1.1.3.4 Nguồn vốn để xây dựng nông thôn 16 1.1.4 Một số tiêu huy động vốn đầu tư cho phát triển nông thôn 18 ́H 1.2 Cơ sở thực tiễn .19 tê 1.2.1 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới 19 1.2.2 Tình hình xây dựng nơng thơn nước ta 20 in h 1.2.3 Tình hình xây dựng nơng thơn tỉnh Quảng Bình 21 ̣c K CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 24 ho 2.1 Giới thiệu chung địa bàn nghiên cứu 24 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .24 ại 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 28 Đ 2.1.2.1 Tình hình dân số lao động 28 2.1.2.2 Tình hình kinh tế 30 ươ ̀n g 2.1.2.3 Tình hình xã hội 32 2.2 Tình hình thực tiêu chí Quốc gia chương trình xây dựng nông thôn huyện Quảng Trạch 34 Tr 2.2.1 Kết đạt chuẩn theo tiêu chí xã .34 2.2.2 Kết đạt chuẩn theo tiêu chí 36 2.3 Tình hình huy động vốn đầu tư xây dựng nông thôn huyện Quảng Trạch giai đoạn 2015 -2017 38 2.3.1 Kết huy động vốn đầu tư xây dựng nông thôn 38 2.3.2 Thực trạng huy động vốn phân theo nguồn vốn 41 2.3.2.1 Vốn ngân sách nhà nước 41 2.3.2.2 Vốn tín dụng .43 2.3.2.3 Vốn từ doanh nghiệp, dự án, tổ chức 43 SVTH: Đặng Thị Ngọc Ánh iii ... h 1.2.3 Tình hình xây dựng nơng thơn tỉnh Quảng Bình 21 ̣c K CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUY? ??N QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH ... Nơng nghiệp phát triển nơng thơn huy? ??n Quảng Trạch, em hồn thành đề tài ? ?Tình hình huy động sử dụng vốn đầu tư xây dựng Nông thôn huy? ??n Quảng Trạch, tỉnh ́ Quảng Bình? ?? Để hồn thành đề tài này,... NGHIÊN CỨU g Đ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUY? ??N QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH ươ ̀n 1.1 Cơ sở lí luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư trong xấy dựng nông thôn mới của huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình , Tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư trong xấy dựng nông thôn mới của huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình