0

BAI TIEU LUAN HE THONG CHINH TRI HDND XA

10 4 0
  • BAI TIEU LUAN HE THONG CHINH TRI HDND XA

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 14:30

Trên thực tế, chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân ở cấp xã hiện nay còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa thể hiện hết vai trò của mình đặc biệt là các Ban của Hội đồng nhân dân như: Ban pháp chế, Ban kinh tế xã hội. Nhằm mục đích tìm hiểu rõ hơn và đề xuất có chất lượng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã, em chọn chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã” làm tiểu luận tốt nghiệp hết phần học Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính. Phần MỞ ĐẦU Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân, dân, dân Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân Nhân dân thực quyền lực thơng qua quan đại diện Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi 2001) quy định: Hội đồng nhân dân quan quyền lực Nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng quyền làm chủ nhân dân, nhân dân địa phương bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương quan Nhà nước cấp Hội đồng nhân dân có quyền định vấn đề quan trọng địa phương đồng thời thực chức giám sát toàn hoạt động quan cấp khác; giám sát việc thực Nghị Hội đồng nhân dân hoạt động tổ chức, cơng dân địa phương Trong có việc đổi nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp nói chung chất lượng hoạt động Ban Hội đồng nhân dân nói riêng, nhằm mục tiêu xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Trên thực tế, chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa thể hết vai trị đặc biệt Ban Hội đồng nhân dân như: Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội Nhằm mục đích tìm hiểu rõ đề xuất có chất lượng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã, em chọn chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Hội đồng nhân dân cấp xã” làm tiểu luận tốt nghiệp hết phần học Những vấn đề hệ thống trị, nhà nước pháp luật xã hội chủ nghĩa Chương trình trung cấp lý luận trị - hành Phần NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Vị trí, vai trị Hội đồng nhân dân Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi 2001) quy định: Hội đồng nhân dân quan quyền lực Nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng quyền làm chủ nhân dân, nhân dân địa phương bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương quan nhà nước cấp Tiếp tục kế thừa phát triển Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục ghi nhận nội dung Điều 113: “Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ Nhân dân, Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương quan nhà nước cấp Hội đồng nhân dân định vấn đề địa phương luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật địa phương việc thực nghị Hội đồng nhân dân” Chức Hội đồng nhân dân Tại khoản Điều Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 nêu rõ “ Hội đồng nhân dân gồm đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri địa phương bầu ra” Hội đồng nhân dân thực hai chức năng: Hội đồng nhân dân định vấn đề địa phương luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật địa phương việc thực nghị Hội đồng nhân dân Cụ thể là: + Hội đồng nhân dân định chủ trương biện pháp quan trọng để phát huy tiềm địa phương; xây dựng phát triển địa phương kinh tế - xã hội, cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ địa phương nước Đây vấn đề có ý nghĩa quan trọng đời sống kinh tế - xã hội địa phương + Hội đồng nhân dân thực quyền giám sát hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp; giám sát việc thực nghị quyết; giám sát việc tuân theo pháp luật quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân địa phương Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân xã Theo quy định Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng nhân dân Việt Nam thể cấp: tỉnh, huyện, xã Trong đó, nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân xã gồm: Một là, ban hành nghị vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân xã Hai là, định biện pháp bảo đảm trật tự, an tồn xã hội, đấu tranh, phịng, chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng phạm vi phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khác công dân địa bàn xã Ba là, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Bốn là, định dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trường hợp cần thiết; phê chuẩn toán ngân sách xã Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án xã phạm vi phân quyền Năm là, giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật địa phương, việc thực nghị Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp, Ban Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân cấp 4 Sáu là, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định Điều 88 Điều 89 Luật Bảy là, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin làm nhiệm vụ đại biểu Tám là, bãi bỏ phần toàn văn trái pháp luật Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân xã Căn Điều 32 Luật Tổ chức quyền địa phương 2015, sửa đổi bổ sung 2019, cấu tổ chức Hội đồng nhân dân cấp xã quy định sau: Một là, Hội đồng nhân dân xã gồm đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri xã bầu Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực theo nguyên tắc sau đây: - Xã miền núi, vùng cao hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống bầu mười lăm đại biểu - Xã miền núi, vùng cao hải đảo có hai nghìn dân đến ba nghìn dân bầu mười chín đại biểu - Xã miền núi, vùng cao hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân bầu hai mươi mốt đại biểu; có bốn nghìn dân thêm nghìn dân bầu thêm đại biểu, tổng số không ba mươi đại biểu - Xã không thuộc trường hợp quy định điểm a, b c khoản có từ năm nghìn dân trở xuống bầu hai mươi lăm đại biểu; có năm nghìn dân thêm hai nghìn năm trăm dân bầu thêm đại biểu, tổng số không ba mươi đại biểu Hai là, Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Ủy viên Trưởng ban Hội đồng nhân dân xã Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách 5 Ba là, Hội đồng nhân dân xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội Ban Hội đồng nhân dân xã gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ủy viên Số lượng Ủy viên Ban Hội đồng nhân dân xã Hội đồng nhân dân xã định Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ủy viên Ban Hội đồng nhân dân xã hoạt động kiêm nhiệm CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÁP CHẾ, BAN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRONG THỰC TIỂN Ở ĐỊA PHƯƠNG Chức nhiệm vụ Ban pháp chế Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phịng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội, xây dựng quyền địa phương quản lý địa giới hành Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội, xây dựng quyền địa phương quản lý địa giới hành Hội đồng nhân dân Thường trực Hội đồng nhân dân phân công Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp; giám sát hoạt động Uỷ ban nhân dân quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phịng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội, xây dựng quyền địa phương quản lý địa giới hành chính; giám sát hoạt động quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân việc thi hành Hiến pháp, luật, văn quan nhà nước cấp nghị Hội đồng nhân dân cấp lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội, xây dựng quyền địa phương quản lý địa giới hành Tổ chức khảo sát tình hình thực quy định pháp luật lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội, xây dựng quyền địa phương quản lý địa giới hành Hội đồng nhân dân Thường trực Hội đồng nhân dân phân công 6 Tham gia xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật kiến nghị với Hội đồng nhân dân biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật địa phương Báo cáo kết hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân Chức nhiệm vụ Ban kinh tế - xã hội Ban kinh tế trung tâm tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp hội đồng nhân dân xã liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội giáo dục, y tế, ngân sách, văn hóa thông tin, thể dục thể thao khoa học công nghệ, tài ngun, khống sản mơi trường Có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo đề án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa thể thao hội đồng nhân dân phân cơng theo nhiệm vụ quyền hạn Thực nhiệm vụ giúp hội đồng nhân dân giám sát hoạt động ủy ban nhân quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân xã cấp lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục y tế, thông tin, khoa học công nghệ, tài ngun, khống sản, mơi trường Ngồi ra, ban kinh tế xã hội thực chức tổ chức khảo sát tình hình địa phương việc thực quy định pháp luật, chủ trương, sách nhà nước lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngân sách, giáo dục, thể dục, thể thao, văn hóa thơng tin, tài ngun môi trường, khoa học công nghệ, đời sống nhân dân theo nhiệm vụ quyền hạn Ban kinh tế cịn có chức kiến nghị với hội đồng nhân dân vấn đề thuộc lĩnh vực đời sống xã hội, văn hóa thể thao, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường Sau ban kinh tế báo cáo kết hoạt động giám sát với quan thường trực hội đồng nhân dân cấp xã theo quy định pháp luật Hiệu đạt mặt tồn tại, hạn chế thực tiển hoạt động Ban địa phương (tại xã AT) Kể từ Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 đời, lần Hội đồng nhân dân cấp xã thành lập hai ban Ban pháp chế Ban kinh tế - xã hội với chức năng, nhiệm vụ theo điều 108 Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 Từ đầu nhiệm kỳ hai ban Hội đồng nhân dân xã Khóa VI thực tốt chức nhiệm vụ việc thẩm tra văn bản, báo cáo, dự thảo Nghị trình kỳ họp để Hội đồng nhân dân xã thơng qua, giám sát theo luật định, cụ thể hai ban Hội đồng nhân dân xã tổ chức họp thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị Ủy ban nhân dân xã trình 12 kỳ họp, hai ban ban hành 24 báo cáo thẩm tra, tổ chức 11cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, ban hành 11 báo cáo giám sát Qua hoạt động thực tiển hai ban Hội đồng nhân dân xã AT cho thấy, ban Hội đồng nhân dân xã thực quy định chương trình cơng tác đề ra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ địa phương Hàng năm ban Hội đồng nhân dân xã đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ Tuy nhiên thực tiễn hoạt động cho thấy có lúc hai ban Hội đồng nhân chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trước cử tri Nhân Dân địa phương, thực hành nhiệm vụ theo luật định Cụ thể: Một số đại biểu chưa dành đủ lượng thời gian cần thiết cho hoạt động Hội đồng nhân dân, chưa thường xuyên tiếp công dân theo quy định Công tác tham gia xây dựng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương Đảng, Nhà nước, nghị Hội đồng nhân dân thiếu chủ động, chưa quan tâm mức Việc xem xét, định vấn đề quan trọng, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng có lúc cịn mang tính hình thức Ủy ban nhân dân xã cịn chậm trễ việc chuẩn bị tài liệu phục vụ việc thẩm tra, số liệu liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương 8 Ủy ban nhân dân xã chưa thực hay triển khai thực chưa hiệu kiến nghị sau giám sát, có lúc cịn mang tính đối phó, nên thực tế phần làm ảnh hưởng đến hoạt động hai ban Hội đồng nhân dân xã CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Để hoạt động Ban pháp chế Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân xã thời gian tới, phát huy khả triển khai thực tốt chức năng, nhiệm vụ việc thẩm tra, giám sát địa phương theo Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 Luật số 47/2019/QH14 luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Tổ chức Chính phủ Luật Tổ chức quyền địa phương Ban pháp chế Ban kinh tế - xã hội Hội đông nhân dân xã xác định số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau: Một là, cần tập trung nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân công tác tổ chức Hội đồng nhân dân, đổi công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử làm đại biểu, không nên nặng cấu mà nên coi trọng phẩm chất, đạo đức, trình độ, lực công tác Hai là, cần tập trung nghiên cứu kỹ văn Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến nhiệm vụ hai ban để phục vụ cho công tác thẩm tra văn trình kỳ họp thơng qua Các báo cáo thẩm tra hai ban trình kỳ họp phải đầu tư, nghiêng cứu sở phản ánh xác thực trạng địa phương, tạo niềm tin cho đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham gia kỳ họp biểu tán thành dự thảo nghị thông qua kỳ họp Ba là, tăng cường đôn đốc Ủy ban nhân dân xã việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp để phục vụ công tác thẩm tra ban theo luật định Bốn là, nâng cao chất lượng công tác khảo sát nội dung nhiều thắc mắc mà đại biểu, cử tri Nhân dân quân tâm vấn đề cộm, gây xúc địa phương Căn Nghị Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân hàng năm, Ban Hội đồng nhân dân xã xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát chuyên đề, khảo sát thường xuyên xóm ấp, đơn vị địa bàn Phần KẾT LUẬN Để ban Hội đồng nhân dân thực tốt vai trị, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, đòi hỏi phải đảm bảo lãnh đạo toàn diện Đảng hoạt động Hội đồng nhân dân Nhất công tác cán bộ, người đại biểu phải có lực thực sự, mà trước hết lực đại diện Do việc bầu chọn đại biểu đủ tiêu chuẩn tham gia vào quan quyền lực Nhà nước, quan đại biểu nhân dân điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp Lâu nay, ta thường nghe người dân phàn nàn hiệu hoạt động quan đại diện cho dân thấp cịn mang nặng tính hình thức, đặc biệt cấp xã Ở có nhiều nguyên nhân nguyên nhân quan trọng lực người đại biểu chưa ngang tầm với nhiệm vụ Để khắc phục điểm hạn chế bầu cử diễn tới phải thực dân chủ để người dân có nhiều hội lựa chọn người đại biểu xứng đáng vào quan quyền lực nhà nước đại phương Chính quyền cấp phải tạo điều kiện để người dân thực quyền bầu cử mình, quyền trị công dân Hiến pháp quy định Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tổng tuyển cử dịp cho toàn thể quốc dân tự lựa chọn người có tài có đức để gánh vác công việc nước nhà… tổng tuyển cử tức tự do, bình đẳng, tức dân chủ, đồn kết” Về phía cử tri cần xác định đầy đủ quyền nghĩa vụ cơng tác bầu cử, tìm hiểu kỹ quy định pháp luật tiêu chuẩn người đại biểu để lựa chọn xác người đại diện cho mình, khơng nên lý mà chọn đại biểu “hiền lành rụt rè”, thiếu lĩnh Nếu vậy, vơ hình chung góp phần làm giảm hiệu lực, hiệu hoạt động Hội đông nhân dân cấp Suy cho cùng, nhân tố quan trọng định hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân hiệu hoạt động đại biểu Bác Hồ người gốc công việc, công việc thành hay bại người định Năng lực lĩnh đại biểu điều kiện quan trọng để 10 hoạt động Hội đồng nhân dân có hiệu Đây vấn cử tri đặc biệt quan tâm kỳ vọng./ ... cử tri Nhân Dân địa phương, thực hành nhiệm vụ theo luật định Cụ thể: Một số đại biểu chưa dành đủ lượng thời gian cần thiết cho hoạt động Hội đồng nhân dân, chưa thường xuyên tiếp công dân theo... quyết; giám sát việc tuân theo pháp luật quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân địa phương Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân xã Theo quy định Luật tổ... Một là, Hội đồng nhân dân xã gồm đại biểu Hội đồng nhân dân cử tri xã bầu Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực theo nguyên tắc sau đây: - Xã miền núi, vùng cao hải đảo có từ
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TIEU LUAN HE THONG CHINH TRI HDND XA,