0

Điều khiển động cơ brushless dc bằng phương pháp mô hình nội (imc)

101 1 0
  • Điều khiển động cơ brushless dc bằng phương pháp mô hình nội (imc)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 11:05

GIA TP HCM BÁCH KHOA APPLYING INTERNAL MODEL METHOD TO BRUSHLESS DC MOTOR CONTROL Mã 8520201 TP CHÍ MINH, tháng 01 c gia Thành Cán Chí Minh khoa Cán TS 1: TS Cán xét 2: PGS TS Thanh Bách Khoa, HCMngày 09 tháng 01 Thành TS 2022 giá Quang Nam - TS TS PGS TS Ng Thanh TS Xác ký - Cán - Cán giá chuyên ngành sau KHOA Khoa lý i GIA TP HCM HÒA NAM BÁCH KHOA NHI M V LU N tên TH C viên: Ngày, tháng, MSHV: 1970627 sinh: 01/01/1997 sinh: TP.HCM Chuyên ngành: 8520201 I Mô (Applying Internal Model Method To Brushless DC Motor Control) II NGÀY GIAO : 06/09/2021 III NGÀY HOÀN THÀNH IV CÁN : 12/12/2021 : TS Tp HCM, 2022 MÔN CÁN KHOA ii L IC này TP HCM, ngà Nguy n Tr n Quang Huy iii TÓM T T LU IMC), than (Brushless Direct current electric motor ; 4) 6) mơ hình ; 3) Mơ iv ABSTRACT Based on the Internal Model Control (IMC) method, the thesis designs a practical speed control system for a brushless DC motor (BLDC motor) The thesis includes the following contents: 1) Learn about the IMC method; 2) Learn about BLDC motors; 3) Simulation of speed controller for BLDC motor by IMC method in continuous domain; 4) Discrete simulation of speed controller for BLDC motor using IMC method 5) Program and construct a control model 6) Evaluate the results, then propose ways to overcome the limitations of the model system so that the controller operates well; This is also the main content of the thesis Simulation results, actual model building are checked and illustrated by Matlab software The results show that the system operates well and sustainably even in the discrete domain This proves that the construction of BLDC control model is feasible The contributions of the project include: 1) Successful application of IMC algorithm to control BLDC motor; 2) Simulate BLDC control results by IMC method based on the model of BLDC motor; 3) Simulate BLDC control results by IMC method based on the model of DC motor; 4) Simulate BLDC control in discrete domain, 5) Program the ARM STM32 microprocessor and execute the model, verify the simulation results v L Tôi xin cam tài cơng trình c tơi Các trích tơi minh viên/ Tác vi i ii TÓM iii ABSTRACT iv CAM v vi DANH HÌNH ix DANH xiii DANH xiv 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 n 1.7 V 2.1 vii 2.1.1 .9 2.1.2 11 2.1.3 11 2.1.4 14 2.1.5 15 2.2 17 2.2.1 18 2.2.2 Mơ Hình Khơng 2.2.3 19 20 BLDC 21 3.1 21 3.2 23 3.3 26 3.4 27 3.5 29 DC 33 4.1 33 4.2 35 4.3 37 5.1 41 41 viii 5.2 .45 5.3 47 5.4 50 6.1 53 53 6.1.1 53 6.1.2 55 6.1.3 59 6.1.4 60 6.1.5 62 6.1.6 63 6.2 64 6.3 68 6.4 70 80 7.1 .80 7.2 .80 TÀI 82 LÝ Q TRÌNH TRÍCH NGANG 85 85 Q TRÌNH CƠNG TÁC 85 71 Hình 6.23 Quá trình Hình 6.24 6.4.1 1000 Vịng / phút 72 Hình 6.25 Hình 6.26 6.4.2 500 Vịng / phút 73 Hình 6.27 Hình 6.28 6.4.3 800 Vịng / phút 74 Hình 6.29 Hình 6.30 6.4.4 75 Hình 6.31 76 Hình 6.32 Hình 6.33 6.4.5 G Thơng S ) 3.2 77 Hình 6.34 Hình 6.35 78 Hình 6.36 Hình 6.37 79 Tiêu chí -5 % 0.3 s 5% 80 7.1 - - - , momen Matlab BLDC Driver - 7.2 theo n Máy tính 81 - + + thơng qua sóng wifi, bluetooth) + 82 TÀI [1] R Arulmozhiyal and THAM An intelligent speed controller for Brushless DC motor, 2012 7th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 2012 [2] : 10.1109/iciea.2012.6360690 X Jin-feng, Z Lei, Z Fei- BLDC motor field orientation control system based on LPIDBP neural network, IET International Conference on Information Science and Control Engineering 2012 (ICISCE 2012), 2012 : 10.1049/cp.2012.2476 [3] Application of cerebellar model articulation controller in permanent magnet synchronous, 2017 2nd International Conference on Robotics Automation and Engineering (ICRAE), 2017 Available: 10.1109/icrae.2017.8291387 [4] C -Y Chen, M H.-M Cheng, and C - Mode Speed Control of Brushless DC Motor Using Quantized Current Regulator, Fourth International Conference on Innovative Computing, Information and Control, 2009 [5] M Morari and E Zafiriou, Robust process control Upper Saddle River, N.J: PTR Prentice Hall, 2002 [6] H Lin, W Yan, J Robust nonlinear speed control for a brushless DC motor using model reference adaptive backstepping approach 2009 International Conference on Mechatronics and Automation, pp 335-340, 2009 [7] : 10.1109/icma.2009.5246576 P Thirusa A Robust Auto Tuning Speed Control of Permanent Magnet Brushless DC Motor, International Conference on Information and Automation, 2006 icinfa.2006.374127 Available: 10.1109/ 83 [8] A Rubaai and R Kotar Neural net-based robust controller design for brushless DC motor drives, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews), vol 29, no 3, pp 460-474, 1999 [9] : 10.1109/5326.777080 C Garcia and M Morari, Internal model control A unifying review and some new results, Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, vol 21, no 2, pp 308-323, 1982 [10] : 10.1021/i200017a016 T H Ho A thesis, HCMC University of Technology, Vietnam, 2002 [11] M T Tham, Internal Model Control University of Newcastle Upon Tyne, 2002 [12] P Yedamale, Brushless DC (BLDC) Motor Fundamentals Microchip Technology Inc, 2019 [13] A Tashakori, M Modeling of BLDC Motor with Ideal Back-EMF for Automotive Applications, in WCE2011, 2011, pp 15041508 [14] N H Phúc, Nam: [15] M A Pai, Power circuits and electromechanics IL, United States: Stipes Publishing L.L.C., 2010 [16] Brian Douglas, continuous to discrete domain Youtube: https://youtu.be/rL_1oWrOplk, Aug 29, 2021 [17] Brian Douglas, #1: Introduction and overview Youtube: https://youtu.be/14cMhrp5wlk, Aug 12, 2021 [18] RobotDigg Equip Makers, 48V 220W to 800W 86BLS BLDC Motor Internet: www.robotdigg.com/product/1239/48V-220W-to-800W-86BLS-BLDC-Motor, Oct 9, 2021 84 [19] STMicroelectronics, STM32F407VG - STMicroelectronics www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f407vg.html, Internet: Jul 9, 2021 [20] STMicroelectronics, STM32F405xx - STM32F407xx Internet: https://www.st.com/resource/en/datasheet/DM00037051.html, Jul 9, 2021 [21] OMRON Corporation, Internet: -mm-dia Rotary Encoder E6B2-C https://www.mouser.com/datasheet/2/307/e6b2-c_ds_csm491- 25665.html, Nov 1, 2021 [22] MOUSER Electronics, Incremental 40-mm-dia Rotary Encoder E6B2-C Internet: www.mouser.com/datasheet/2/307/e6b2-c_ds_csm491-25665.pdf, Aug 9, 2021 [23] RobotDigg, BLD-750 size 86 Brushless DC Motor Driver Internet: www.robotdigg.com/product/1343/BLD-750-size-86-Brushless-DC-Motordriver, Nov 12, 2021 [24] Silicon Labs, CP2102/9 Internet: www.silabs.com/documents/public/data- sheets/CP2102-9.html, Nov 11, 2021 85 LÝ - tên: - Ngày, tháng, TRÍCH NGANG sinh: 01/01/1997 - liên QUÁ TRÌNH - 2015 ,chuyên ngành - 2019 2021: viên cao Bách Khoa HCM, chuyên ngành Q TRÌNH CƠNG TÁC - 12/2020 Nay: Tp ... 85 Q TRÌNH CƠNG TÁC 85 ix DANH HÌNH Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 1.4 Hình 1.5 .5 Hình 1.6 Hình 1.7 .7 Hình 1.8 Hình 2.1 13 Hình 2.2 13 Hình 2.3 ... 40 Hình 5.2 41 Hình 5.3 43 Hình 5.4 44 Hình 5.5 45 Hình 5.6 45 Hình 5.7 .45 Hình 5.8 46 Hình 5.9 47 Hình 5.10 D Hình 5.11 47 48 xi Hình 5.12... .26 Hình 3.7 27 Hình 3.8 27 Hình 3.9 28 Hình 3.10 28 x Hình 3.11 .30 Hình 3.12 31 Hình 3.13 31 Hình 4.1 33 Hình 4.2 34 Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều khiển động cơ brushless dc bằng phương pháp mô hình nội (imc) ,