0

Luận văn thạc sĩ ngành quản lý xây dựng

111 0 0
  • Luận văn thạc sĩ ngành quản lý xây dựng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 11:05

I H C QU C GIA I H C BÁCH KHOA - - NGUY N KH I NG D NG C NG NGH TRÊN SMART PHONE NH V GPS QU TRONG QU N LÝ XÂY D NG Chuyên ngành: Qu n lý xây d ng Mã s : LU Tp H Chí Minh, tháng NG C HOÀN THÀNH T I I H C BÁCH KHOA Cán b ng d n khoa h c 1: TS Ph Cán b ng d n khoa h c 2: TS Chu Vi Cán b ch m nh n xét 1: PGS.TS Ch ký: ng Ch ký: c Long Ch ký: Cán b ch m nh n xét 2: TS Nguy n Thanh Vi t Lu cb ov t tháng 01 Ch ký: ih 16 Thành ph n H TS -HCM m: Ti n S Ch t ch h ng TS Tr n Nguy n Ng PGS.TS Ph m c PGS.TS c Long TS Nguy n Thanh Vi t Xác nh n c a Ch t ch H lu Cán b ph n bi n Cán b ph n bi n ng Khoa qu n lý chuyên ngành sau c s a ch a (n u có) CH T CH H TS y viên Ti n S NG NG KHOA K THU T XÂY D NG I H C QU C GIA TP.HCM I H C BÁCH KHOA C NG HÒA XÃ H I CH T NAM c l p - T - H nh phúc NHI M V LU H v tên h c viên Ng y th Chuyên ng nh : : : Nguy n Kh i 01-02-1995 Qu n lý xây d ng MSHV : 1870514 : Qu ng Ngãi TÀI NG D NG C NG NGH QU I NH V GPS TRÊN SMART PHONE NG TRONG QU N LÝ XÂY D NG NHI M V VÀ N I DUNG Lu u xây d ng mô hình h th ng ng d ng c ng ngh nh v GPS qu ng qu n lý xây d ng im t tri n khai th c hi n d án xây d ng hi ng th i góp ph n làm gi m nh ng tai n t có th x y th i bu i công ngh ih uh c xã h i Nhi m v c th : Nghiên c u t ng quan v tai n ng xây d ng hi n Thu th p s li u, phân tích ngun nhân tình hu ng tai n n lao, nghiên c u c v h n ch làm gi m tai n ng Nghiên c u ng d ng công ngh thông tin truy n t i vi n thơng có th áp d ng nh m giúp qu n lý cơng tác an tồn hi u qu Nghiên c u xây d ng mơ hình h th ng qu ng ng d ng c ng ngh nh v GPS smart phone l p trình lên h th ng qu n lý có th c nh báo tr c ti p y tai n ng t ng K t h p m r ng phát tri n App tr m qu n lý khác v n tho i Web máy tính ng xây d ng ph c v nhi u K t lu n ki n ngh II NGÀY GIAO NHI M V : 06/09/2021 III NGÀY HOÀN THÀNH NHI M V : 12/12/2021 IV CÁN B NG D N : TS PH M VU H TS CHU VI Tp H Chí Minh, ngày 20 tháng 12 CÁN B TS Ph NG D N CÁN B TS Chu Vi NG D N CH NHI M B ng NG KHOA K THU T XÂY D NG NG O LU C 2020 ! Có câu nói tơi nên : ta nên ta nói khác: mà khơng ngơi lúc u ý , suy ý mà , tìm viên TS tơi , q trình ngày hơm Chính n , Tơi xin chân thành thành tơi hồn thành q - kinh nghi m H viên tôi g xa nhà hoa, quý t Nam c tôi xin chân thành c TP H HVTH: NGUY - 1870514 , ngày 20 tháng 12 i LU C 2020 C làm các công t Các nghiên c HVTH: NGUY - 1870514 ii LU C 2020 ABSTRACT Construction sites are among the most dangerous workplaces in most workplaces today Almost all construction sites of projects have the potential to cause catastrophic accidents and the consequences that are often very serious Research on occupational safety management in construction management with the aim of reducing the number of occupational accidents at construction sites and as well as improving the safe working environment for workers People on construction sites always bring themselves with very humane and practical meanings and missions Today, with the rapid development of the current information technology and telecommunications transmission industry, especially the application of technologies of the industrial revolution 4.0 into practice to improve aspects of life is the trend of most developed countries This research aims to reduce the number of occupational accidents as much as possible as well as improve a safer working environment at construction sites for construction workers This study designs and builds a management system that improves occupational safety by automatically updating the coordinates of the working position at the construction site and monitoring the compliance of workers with safety equipment The occupational safety management system in this study is a combination of many technologies including: GPS positioning technology, optical sensor chip technology, application programming technology, web programming and technologies for allows data collection, real-time data updates By smoothly combining the above technologies, it is possible to create a management system that can help improve a safer working environment on the internet construction sites The system of this study can automatically detect the risk of occupational accidents caused by workers not wearing adequate safety equipment or by workers unintentionally entering the warning area timely manner This study was conducted to provide construction managers with an application that can immediately support their work in order to prevent potential hazards as well as reduce the number of occupational accidents at construction sites construction HVTH: NGUY - 1870514 iii LU C 2020 Ph m c hi is ng d n c a TS c công b nghiên c u khác ng Các k t qu c a lu th Tôi xin ch u trách nhi m v công vi c th c hi n c a Tp H Chí Minh, ngày 20 tháng 12 Nguy HVTH: NGUY - 1870514 n Kh i iv LU C 2020 Abstract i ii iii vi v viii ix .x 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 C 1.9 10 2.1 10 2.2 12 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NGHIÊN 14 2.4 18 18 20 4 INTERNE 21 22 2.5 23 24 HVTH: NGUY - 1870514 v LU C 2020 3.1 CÔNG TRÌNH 24 3.2 26 3.3 27 30 4.1 30 4.2 33 4.3 38 4.4 4.5 THI 39 41 4.6 MANA WORKER 44 4.7 48 4.8 PLATFORM API 52 4.9 WORKER 54 54 55 4.10 56 4.11 58 11 ÂN 58 11 60 4.12 61 4.13 64 4.14 4.15 WORKER 64 65 MANA WORKER 68 5.1 HVTH: NGUY 68 - 1870514 vi LU C 2020 5.2 73 5.3 75 5.4 75 76 6.1 6.2 DANH M 76 NGHIÊN ƠNG TRÌNH KHOA H TÀI LI HVTH: NGUY 77 78 81 - 1870514 vii 84 LU HVTH: C 2020 - 1870514 84 85 LU HVTH: C 2020 - 1870514 85 86 LU HVTH: C 2020 - 1870514 86 87 LU HVTH: C 2020 - 1870514 87 88 LU HVTH: C 2020 - 1870514 88 89 LU HVTH: C 2020 - 1870514 89 90 LU HVTH: C 2020 - 1870514 90 91 LU HVTH: C 2020 - 1870514 91 92 LU C 2020 GIAO WEB MANAWORKER 92 92 93 LU C 2020 93 93 94 LU C 2020 94 94 95 LU C 2020 95 95 96 LU C 2020 96 96 97 LU HVTH: C 2020 - 1870514 97 99 LU C 2020 tên : : 01/02/1995 : Email , TPHCM : 1870514@hcmut.edu.vn : 0376 036 417 8: cơng trình giao thơng H Q TRÌNH CƠNG TÁC 8: AN HVTH: - 1870514 99 ... Nguy n Kh i 01-02-1995 Qu n lý xây d ng MSHV : 1870514 : Qu ng Ngãi TÀI NG D NG C NG NGH QU I NH V GPS TRÊN SMART PHONE NG TRONG QU N LÝ XÂY D NG NHI M V VÀ N I DUNG Lu u xây d ng mơ hình h th ng... 2.3 lý B ng 4: B m nghiên c u qu n lý nhân s hi n S Ghi TT Programming Navon, R., construction & Retik, robots using A (1997) virtual reality Không mang Ngành Xây techniques trình robot xây Applications... n lý xây d ng im t tri n khai th c hi n d án xây d ng hi ng th i góp ph n làm gi m nh ng tai n t có th x y th i bu i công ngh ih uh c xã h i Nhi m v c th : Nghiên c u t ng quan v tai n ng xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ ngành quản lý xây dựng ,