0

Phân tích các yếu tố rủi ro xã hội ảnh hưởng đến phát triển bền vững đối với dự án giao thông đầu tư theo hình thức ppp ở việt nam

158 2 0
  • Phân tích các yếu tố rủi ro xã hội ảnh hưởng đến phát triển bền vững đối với dự án giao thông đầu tư theo hình thức ppp ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 10:56

GIA THÀNH CHÍ MINH BÁCH KHOA - PHÂN TÍCH CHUYÊN NGÀNH : MÃ NGÀNH TP :8580302 , tháng 01 2022 h PGS.TS TS LÊ HOÀI LONG TS Tp H , ngày 16 tháng 01 TS - TS - TS - TS LÊ HOÀI LONG - TS - TS GIA TP.HCM HÒA XÃ BÁCH KHOA tên NAM phúc - viên: Mã 19 Ngày sinh : 02/11/1994 Mã ngành: 8580302 TÊN TÀI PHÂN TÍCH CÁC VN VÀ - Xác DUNG phân nhóm - mơ liên chí - pháp nâng cao , phịng tránh phát sinh NGÀY GIAO :22/02/2021 NGÀY HOÀN THÀNH :12/12/2021 CÁN : PGS.TS Tp.HCM, ngày CÁN PGS.TS 2022 MƠN TS Lê Hồi Long Trong q trình Bách Khoa Minh Em em cho em giúp em hoàn thành Kính chúc anh/ cơng ty cơng ty, Tháp khóa 2019 dành i chung Xin Tp HCM, ngày 11 tháng 01 HVTH: TRANG II quy Do giao thơng có liên quan khía Có án h B giao thơng PPP phát HVTH: TRANG III ABSTRACT In recent years, the number of traffic projects invested in the form of publicprivate partnerships (PPPs) has been increasing in Vietnam Most of these projects range in size from large to very large However, many projects, when completed, did not meet expectations as planned by investors Because many factors are not considered back and forth, the construction, operation, and management face many difficulties, leading to economic instability and fierce social opposition One of those factors is a social risks This study will analyze the social risks factor affecting the evaluation criteria for sustainable development of transport projects in Vietnam To clarify, a conceptual model was built, including social risks factor affecting project performance in aspects: economic, environmental, and social, including 36 factors and performance evaluation criteria towards sustainable development A questionnaire survey was conducted to collect data from stakeholders such as investors, PPP traffic project managers in the public and private sectors, and those working in construction companies There were 220 valid survey responses used for statistical analysis The analysis includes Cronbach's Alpha analysis, analyzing the EFA exploratory factor, analyzing the CFA confirmatory factor, and an SEM linear structural model The results show that there are two groups of factors that have a negligible influence on the employee's project performance, such as internal issues related to the enterprise and project-related issues There are four groups of factors that directly affect the effectiveness of damaged projects: Issues related to resources, energy, social issues, environmental pollution-related issues, investment environment-related issues By SEM model, the relationship and influence between factors can be determined I am proposing some solutions to improve the efficiency of PPP traffic projects to develop towards sustainability in the future HVTH: TRANG IV Tp.HCM, ngày 11 tháng HVTH: TRANG V I II III ABSTRACT IV V VIII IX X 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 12 19 19 3.2 20 3.3 21 21 21 21 3.5 Nghiên 22 22 22 HVTH: TRANG VI 22 23 23 24 25 26 3.7.2 Phân tích NT khám phá EFA 27 28 3.7.4 Mơ hình SEM 29 30 3.9 31 32 4.1 32 32 37 37 42 47 48 56 4.9 Phân tích NT khám phá EFA 61 61 64 67 73 82 92 95 97 100 104 HVTH: TRANG VII - - - 13 - 18 - 25 - 26 - 27 - 31 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - QDA 47 - 48 - 49 - 50 - nhóm 51 - 55 - 56 - 58 HVTH: TRANG VIII Hình HVTH: TRANG 132 HVTH: TRANG 133 B ng H s h n hóa c a mơ hình CFA hi u ch nh Regression Weights: Default model Estimate S.E C.R P Label MT5 < - TN MT12 < - TN 1.089 0.086 12.612 *** MT9 < - TN 0.922 0.085 10.885 *** XH10 < - XH XH9 < - XH 0.757 0.116 6.55 *** XH8 < - XH 0.547 0.094 5.793 *** XH1 < - XH 0.577 0.103 5.586 *** KT2 < - DN KT7 < - DN 1.275 0.092 13.824 *** MT2 < - ON MT3 < - ON 1.2 0.161 7.453 *** MT4 < - ON 1.27 0.171 7.412 *** XH5 < - DA XH4 < - DA 1.158 0.153 7.555 *** XH3 < - DA 1.109 0.149 7.45 *** KT5 < - MT KT1 < - MT 0.879 0.145 6.066 *** KT4 < - MT 0.7 0.136 5.148 *** TC5 < - HQ1 TC6 < - HQ1 0.973 0.101 9.655 *** TC4 < - HQ1 1.065 0.103 10.368 *** TC3 < - HQ1 0.796 0.09 8.809 *** TC1 < - HQ2 TC2 < - HQ2 1.01 0.099 10.189 *** TC8 < - HQ2 0.887 0.095 9.292 *** TC7 < - HQ2 0.948 0.111 8.568 *** HVTH: TRANG 134 Standardized Regression Weights: Default model Estimate HVTH: MT5 < - TN 0.799 MT12 < - TN 0.903 MT9 < - TN 0.714 XH10 < - XH 0.705 XH9 < - XH 0.624 XH8 < - XH 0.513 XH1 < - XH 0.489 KT2 < - DN 0.856 KT7 < - DN 1.018 MT2 < - ON 0.626 MT3 < - ON 0.706 MT4 < - ON 0.698 XH5 < - DA 0.62 XH4 < - DA 0.726 XH3 < - DA 0.703 KT5 < - MT 0.698 KT1 < - MT 0.664 KT4 < - MT 0.467 TC5 < - HQ1 0.75 TC6 < - HQ1 0.71 TC4 < - HQ1 0.77 TC3 < - HQ1 0.645 TC1 < - HQ2 0.745 TC2 < - HQ2 0.768 TC8 < - HQ2 0.69 TC7 < - HQ2 0.634 TRANG 135 CR AVE MSV MaxR(H) TN XH DN ON DA MT TN 0.849 0.655 0.17 XH 0.676 0.347 0.244 DN 0.938 0.884 0.248 ON 0.718 0.459 0.295 0.721 0.412*** 0.397*** 0.496*** DA 0.725 0.469 0.295 0.731 0.353*** 0.494*** 0.498*** 0.543*** MT 0.643 0.382 0.204 0.668 0.015 0.197 0.378*** 0.451*** 0.440*** 0.618 HQ1 0.811 0.519 0.544 0.817 0.009 0.046 0.013 0.061 0.044 0.065 HQ2 0.803 0.506 0.544 0.81 0.086 0.019 0.094 0.052 0.132 HVTH: 0.879 HQ2 0.809 0.697 0.351*** 1.04 HQ1 0.589 0.09 0.241** 0.94 0.678 0.685 0.72 0.01 0.738*** TRANG 136 0.711 * u ch nh HVTH: TRANG 137 Hình HVTH: u ch nh TRANG 138 u ch HVTH: n hóa TRANG 139 u ch HVTH: n hóa TRANG 140 Estimate S.E C.R P HQ1 < - XH 0.377 0.082 4.603 *** H2 HQ2 < - XH 0.163 0.049 3.319 *** H8 HQ1 < - TN 0.125 0.047 2.638 0.008 H1 HQ2 < - TN 0.104 0.036 2.92 0.003 H7 HQ1 < - DN 0.121 0.056 2.143 0.032 H3 HQ2 < - DN 0.066 0.039 1.688 0.091 H9 HQ1 < - ON 0.203 0.106 1.919 0.055 H4 HQ2 < - ON 0.321 0.093 3.435 *** H10 HQ2 < - DA 0.183 0.067 2.725 0.006 H11 HQ2 < - MT 0.184 0.074 2.501 0.012 H12 HQ1 < - DA 0.056 0.083 0.672 0.502 H5 HQ1 < - MT 0.241 0.101 2.397 0.017 H6 MT5 < - TN MT12 < - TN 1.023 0.08 12.778 *** MT9 < - TN 0.919 0.082 11.223 *** XH10 < - XH XH9 < - XH 0.876 0.145 6.056 *** XH8 < - XH 0.671 0.119 5.617 *** XH1 < - XH 0.73 0.131 5.552 *** KT2 < - DN KT7 < - DN 1.233 0.097 12.715 *** MT2 < - ON MT3 < - ON 1.232 0.164 7.535 *** MT4 < - ON 1.21 0.167 7.23 *** XH5 < - DA XH4 < - DA 1.307 0.181 7.201 *** XH3 < - DA 1.049 0.153 6.867 *** KT5 < - MT KT1 < - MT 0.892 0.145 6.147 *** KT4 < - MT 0.706 0.137 5.14 *** TC3 < - HQ1 TC4 < - HQ1 1.017 0.203 5.002 *** TC5 < - HQ1 1.058 0.189 5.592 *** TC6 < - HQ1 1.033 0.189 5.459 *** TC1 < - HQ2 TC2 < - HQ2 1.257 0.299 4.198 *** TC7 < - HQ2 1.074 0.259 4.145 *** TC8 < - HQ2 1.399 0.309 4.536 *** HVTH: TRANG 141 Standardized Regression Weights Estimate HVTH: HQ1 < - XH 0.588 HQ2 < - XH 0.406 HQ1 < - TN 0.257 HQ2 < - TN 0.343 HQ1 < - DN 0.192 HQ2 < - DN 0.167 HQ1 < - ON 0.239 HQ2 < - ON 0.605 HQ2 < - DA 0.347 HQ2 < - MT 0.347 HQ1 < - DA 0.067 HQ1 < - MT 0.286 MT5 < - TN 0.821 MT12 < - TN 0.871 MT9 < - TN 0.731 XH10 < - XH 0.606 XH9 < - XH 0.62 XH8 < - XH 0.541 XH1 < - XH 0.531 KT2 < - DN 0.871 KT7 < - DN 1.001 MT2 < - ON 0.628 MT3 < - ON 0.727 MT4 < - ON 0.666 XH5 < - DA 0.601 XH4 < - DA 0.794 XH3 < - DA 0.645 KT5 < - MT 0.688 KT1 < - MT 0.664 KT4 < - MT 0.464 TC3 < - HQ1 0.525 TC4 < - HQ1 0.476 TC5 < - HQ1 0.57 TC6 < - HQ1 0.547 TC1 < - HQ2 0.331 TC2 < - HQ2 0.388 TC7 < - HQ2 0.378 TC8 < - HQ2 0.464 TRANG 142 Covariances: Default model) HVTH: TN Estimate 0.176 S.E 0.042 C.R 4.213 P *** ON 0.114 0.028 4.03 *** DN 0.174 0.037 4.713 *** TRANG 143 Variances: Default model HVTH: TN Estimate 0.77 S.E 0.112 C.R 6.874 P *** XH 0.44 0.108 4.055 *** DN 0.458 0.064 7.124 *** ON 0.252 0.056 4.529 *** DA 0.257 0.06 4.244 *** MT 0.254 0.057 4.444 *** e27 0.051 0.024 2.174 0.03 e28 -0.024 0.013 -1.796 0.073 e1 0.373 0.056 6.642 *** e2 0.255 0.051 5.005 *** e3 0.566 0.066 8.516 *** e4 0.759 0.096 7.928 *** e5 0.54 0.07 7.733 *** e6 0.479 0.055 8.668 *** e7 0.596 0.068 8.758 *** e8 0.146 0.034 4.247 *** e9 -0.001 0.048 -0.028 0.977 e10 0.388 0.046 8.398 *** e11 0.342 0.05 6.864 *** e12 0.463 0.059 7.905 *** e13 0.455 0.053 8.575 *** e14 0.256 0.052 4.929 *** e15 0.397 0.05 8.01 *** e16 0.283 0.046 6.188 *** e17 0.256 0.038 6.664 *** e18 0.46 0.05 9.218 *** e19 0.475 0.053 9.016 *** e20 0.641 0.068 9.367 *** e21 0.421 0.049 8.603 *** e22 0.454 0.051 8.833 *** e23 0.579 0.056 10.368 *** e24 0.634 0.062 10.197 *** e25 0.492 0.048 10.235 *** e26 0.509 0.052 9.763 *** TRANG 144 c Squared Multiple Correlations Estimate HVTH: HQ2 1.331 HQ1 0.716 TC8 0.215 TC7 0.143 TC2 0.151 TC1 0.109 TC6 0.299 TC5 0.325 TC4 0.226 TC3 0.276 KT4 0.216 KT1 0.441 KT5 0.473 XH3 0.416 XH4 0.631 XH5 0.361 MT4 0.444 MT3 0.528 MT2 0.394 KT7 1.002 KT2 0.758 XH1 0.282 XH8 0.292 XH9 0.384 XH10 0.367 MT9 0.535 MT12 0.759 MT5 0.674 TRANG 145 Ngày sinh: 02/11/1994 0793146446 Email: ttduy02.sdh19@hcmut.edu.vn 20012-2017: 2019-2021: Bách Khoa TP.HCM Q TRÌNH CƠNG TÁC: 2017-2019: 2019-nay : HVTH: TRANG 146 ... 3- Các c phân tích EFA 27 Hình 3-5 Mơ hình .29 Hình 3- Mơ hình trúc 29 Hình 3-7 Các SEM 30 Hình 4-1 vai trị 33 Hình 4-2 34 Hình. .. HÌNH Hình 1-1 S d án PPP t i Vi t Nam Hình 3-1 Quy trình th c hi n NC 19 Hình 3- trình t phân tích giá s li u .20 Hình 3-3 Trình t xây d ng b ng câu h i .23 Hình. .. DA cao tích DA PPP DA giao thông thêm 60 DA BOT DA dân, DA BOT DA T2 Ngu cho có PPP giao thơng DA CSHT hóa DA DA PPP DA GTVT HVTH: TRANG - RRXH nh l RRXH DA theo YTRRXH thơng qua mơ hình Structural
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố rủi ro xã hội ảnh hưởng đến phát triển bền vững đối với dự án giao thông đầu tư theo hình thức ppp ở việt nam ,