0

QUẢN TRỊ DỰ ÁN CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

30 8 0
  • QUẢN TRỊ DỰ ÁN  CHƯƠNG 6:  QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 00:15

PowerPoint Presentation QUẢN TRỊ DỰ ÁN CHƯƠNG 6 QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN 1 QUẢN TRỊ DỰ ÁN 2 NỘI DUNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN CÁC LOẠI CHI PHÍ TRONG QUẢN TRỊ DỰ ÁN NỘI DUNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHI PHÍ DỰ ÁN KIỂM SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN QUẢN TRỊ DỰ ÁN 3 6 1 Vấn đề chung về quản trị chi phí và tài chính dự án Khái niệm Đặc điểm Ý nghĩa và vai trò 4 6 1 Vấn đề chung về quản trị chi phí và tài chính dự. QUẢN TRỊ DỰ ÁN CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN QUẢN TRỊ DỰ ÁN NỘI DUNG - VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN CÁC LOẠI CHI PHÍ TRONG QUẢN TRỊ DỰ ÁN NỘI DUNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHI PHÍ DỰ ÁN KIỂM SỐT VÀ ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN QUẢN TRỊ DỰ ÁN 6.1 Vấn đề chung quản trị chi phí tài dự án - Khái niệm - Đặc điểm - Ý nghĩa vai trò 6.1 Vấn đề chung quản trị chi phí tài dự án KHÁI NIỆM • Chi phí hao phí nguồn lực để doanh nghiệp đạt mục tiêu cụ thể • Quản trị chi phí dự án bao gồm việc thu thập số liệu, hạch tốn chi phí quản trị chi phí, bao gồm việc lấy thông tin từ báo cáo tài áp dụng vào dự án mức độ giải trình định để trì việc quản trị tiền bạc cách rõ ràng cho dự án 6.1 Vấn đề chung quản trị chi phí tài dự án ĐẶC ĐIỂM • Ước tính chi phí xác kỹ quan trọng cần thiết mà chuyên gia quản trị dự án cần phải có • Nguyên nhân khiến cho dự án bị vượt chi phí dự án thường có tính mới, đặc biệt dự án có cơng nghệ mới, hay quy trình kinh doanh • Trong việc quản trị chi phí, ước tính chi phí hồn tồn gặp phải sai lầm như:  Dùng ước tính khơng phù hợp  Thơng tin ước tính không phù hợp 6.1 Vấn đề chung quản trị chi phí tài dự án Ý NGHĨA VÀ VAI TRỊ • Quản lý chi phí dự án tốt không giúp cho dự án thành công phạm vi ngân sách cho phép mà giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngược lại, quản lý chi phí khơng tốt dẫn đến lãng phí, thất nguồn tài ngun tổ chức • Muốn quản trị chi phí dự án hiệu việc ước tính chi phí lập ngân sách cho dự án phải sát với số thực tế, hạn chế việc vượt ngân sách • Đối với nhóm thực dự án, quản lý chi phí ngân sách dự án ảnh hưởng đến tâm lý động lực làm việc công việc QUẢN TRỊ DỰ ÁN 6.2 CÁC LOẠI CHI PHÍ TRONG QUẢN TRỊ DỰ ÁN - Chi phí lao động Chi phí nguyên vật liệu Chi phí nhà thầu phụ Chi phí văn phịng trang thiết bị Chi phí cơng tác Chi phí trực tiếp gián tiếp Chi phí lặp lại khơng lặp lại Chi phí cố định biến đổi Chi phí thơng thường ngồi kế hoạch 6.2 Các loại chi phí quản trị dự án • Chi phí lao động (labour cost) Là chi phí liên quan đến việc thuê trả tiền công cho người tham gia dự án • Chi phí nguyên vật liệu (material cost) Là chi phí cho trang thiết bị, nguyên vật liệu cần thiết để thực hoàn thành dự án • Chi phí nhà thầu phụ (subcontractors) Khi dự án sử dụng nhà thầu phụ để làm phần công việc dự án bắt buộc phải tính đến chi phí dành cho nhà thầu phụ vào ước tính chi phí cho dự án phản ánh vào ngân sách • Chi phí văn phịng trang thiết bị (Equipment and facilities) Các dự án thực địa điểm xa so với cơng ty mẹ, cần đưa chi phí cho th văn phịng, trang thiết bị vào chi phí dự án • Chi phí cơng tác (travel cost) Những chi phí lại, ăn uống q trình cơng tác để thực dự án tính vào chi phí dự án 6.2 Các loại chi phí quản trị dự án CHI PHÍ TRỰC TIẾP VÀ CHI PHÍ GIÁN TIẾP • Chi phí trực tiếp: chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc tạo sản phẩm, dịch vụ dự án chi phí lao động trực tiếp chi phí ngun vật liệu trực tiếp • Chi phí gián tiếp: khoản chi phí chung (overhead) chi phí quản lý, bán hàng chung (selling and general administration), chi phí chi phí hoạt động hệ trực tiếp dự án, dịch vụ hay sản phẩm cụ thể doanh nghiệp  Chi phí sản xuất chung bao gồm tất chi phí nguyên vật liệu gián tiếp, chi phí nhân cơng gián tiếp, khấu hao nhà xưởng máy móc, bảo hiểm, thuế bảo dưỡng thiết bị sản xuất  Chi phí bán hàng quản lý chung chi phí quảng cáo, vận chuyển, tiền lương cho nhân viên bán hàng nhân viên hành chính… 6.2 Các loại chi phí quản trị dự án CHI PHÍ LẶP LẠI VÀ CHI PHÍ KHƠNG LẶP LẠI • Chi phí lặp lại (recurring costs): chi phí giai đoạn thực dự án chi phí nhân sự, nguyên vật liệu, logistics, chi phí bán hàng • Chi phí khơng lặp lại (non-recurring costs): chi phí xảy lần, liên quan đến số khoản mua sắm chi tiêu đặc biệt cho dự án thường vào giai đoạn đầu giai đoạn kết thúc dự án chi phí marketing khảo sát thị trường trước thực dự án, chi phí đào tạo nhân thực dự án, chi phí dành cho dịch vụ giúp nhân viên tìm cơng việc dự án kết thúc 10 6.3 Nội dung quản trị chi phí tài dự án ƯỚC TÍNH CHI PHÍ • Ngun tắc ước tính chi phí:     Các yêu cầu nghiệp vụ có rõ ràng cụ thể khơng? Các u cầu chức có hỗ trợ yêu cầu nghiệp vụ không? Các yêu cầu kỹ thuật có phác thảo rõ ràng đầy đủ không? Đảm bảo bạn hiểu đầy đủ mục đích ước tính sử dụng kỹ thuật ước lượng phù hợp  Ước tính dùng để đánh giá dự án hay quản lý dự án khơng?  Ước tính phải trình bày đơn vị đo lường phù hợp  Ước lượng dự án có đủ thành phần • Các phương pháp ước tính chi phí:     Ước tính gần Ước tính so sánh Ước tính khả thi Ước tính thức 16 6.3 Nội dung quản trị chi phí tài dự án ƯỚC TÍNH CHI PHÍ Ước tính gần (ballpark estimate): Đây phương pháp ước tính sử dụng thơng tin ước tính khan thời gian ước tính khơng nhiều, thường việc ước tính thời điểm ban đầu dự án Các công ty thường sử dụng phương pháp ước tính sơ nhu cầu nguồn lực để xác định giá chào thầu cạnh tranh cho dự án Ước tính so sánh (comparative estimate) Là ước tính dựa giả thiết dự án giống liệu lịch sử sử dụng khung để tham chiếu cho ước tính 17 6.3 Nội dung quản trị chi phí tài dự án ƯỚC TÍNH CHI PHÍ Ước tính khả thi (feasibility estimate): Ước tính dựa số thực tế, số liệu đưa sau hồn thiện cơng việc phác thảo dự án sơ Tiếp theo việc xây dựng phạm vi ban đầu này, có yêu cầu báo giá từ nhà cung cấp thầu phụ với mức độ tin cậy cao hơn, đặc biệt tham gia vào số quy trình lập kế hoạch chung để bắt đầu xác định đường sở dự án (project baseline) Thường sử dụng cho dự án xây dựng Ước tính thức (definitive estimate) Ước tính sử dụng có phác họa chi tiết cơng việc dự án, mức mà phạm vi khả (capabilities) dự án hiểu rõ ràng 18 6.3 Nội dung quản trị chi phí tài dự án CÁC CÁCH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH Xác định ngân sách theo phương pháp từ xuống (top-down estimates hay analogous estimates) Xác định ngân sách theo phương pháp từ lên (bottom-up estimates) Xác định ngân sách dựa công việc (activity-based costing – ABC) Xác định ngân sách theo thời gian thực dự án (timephased budget) 19 6.3 Nội dung quản trị chi phí tài dự án CÁC CÁCH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH  Xác định ngân sách dựa công việc (activity-based costing – ABC)  Được xem kỹ thuật xác định ngân sách mang mức độ xác cao  Việc phải phân bổ chi phí cho hoạt động Sau dựa việc sử dụng nguồn lực án tính chi phí dự án  Do đó, pp ABC dựa quan điểm cho dự án sử dụng công việc công việc thực nhờ sử dụng nguồn lực  Xác định ngân sách dựa công việc bao gồm bước: Xác định công việc sử dụng nguồn lực phân bổ chi phí cho chúng Xác định loại chi phí liên quan đến hoạt động Các nguồn lực nhân nguyên liệu chi phí Tính tốn tỷ lệ chi phí đơn vị giao dịch Phân bổ chi phí cho dự án lấy tỷ lệ chi phí/đơn vị nhân với số đơn vị nguồn lực dùng cho dự án 20 6.3 Nội dung quản trị chi phí tài dự án CÁC CÁCH DỰ TỐN NGÂN SÁCH Bảng 6.3: Xác định ngân sách dựa công việc Dự án nội thất AEON Hạng mục chi phí Chi phí quản lý Chi phí khác Nguyên vật liệu Gạch 600x600 Taicera Đồng Tâm Bach Mã Kid Thạch bàn Viet ceramic Gạch mosaic Gạch F1 Keo dán gạch Xốp 20kg/m3 dày 60 Gỗ Tự nhiên PVC MFC Sơn gỗ Thanh gỗ ốp tường Da Acrylic Phụ kiện Tổng chi phí Đơn vị nguồn lực tháng Số lượng Đơn giá (VND) 500.000.000 95 160 137 200.000 268.000 312.000 220.000 m2 70 120 15.000 1.869 750.000 600.000 5.500 72.289 m3 tấm 450 120 15.000.000 330.000 450.000 m2 48 1.215.000 m set 150 20 150.000 500.000 Tổng tiền (VND) 2.500.000.000 390.781.562 700.000.000 19.000.000 42.880.000 42.744.000 1.100.000 40.000.000 52.500.000 72.000.000 82.500.000 135.130.120 30.000.000 148.500.000 54.000.000 100.000.000 58.320.000 22.500.000 10.000.000 50.000.000 4.551.955.682 21 6.3 Nội dung quản trị chi phí tài dự án CÁC CÁCH DỰ TỐN NGÂN SÁCH  Xác định theo thời gian thực dự án (time-phased budget)  Việc xác định ngân sách dự án không dừng lại số tổng ngân sách mà phải bao gồm phân bổ chi phí cho cơng việc theo thời gian  Ngân sách xác định chi tiết theo thời gian cung cấp cho nhà quản trị đường chi phí sở để đo lường kết thực dự án có yêu cầu vốn cho dự án cần thiết 22 6.3 Nội dung quản trị chi phí tài dự án CÁC CÁCH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH Bảng 6.4: Ngân sách theo giai đoạn thực dự án A (ĐVTL triệu đồng) WBS Chi phí quản lý dự án 1.1 Giám đốc 1.2 Thàn h viên 1.3 Thầu phụ Phần cứng 2.1 Thiết bị cầm tay 2.2 Máy chủ Phần mềm 1.1 Phí quyền 1.2 Phát triển phần mềm Kiểm tra Đào tạo hỗ trợ 3.1 Phí đào tạo 3.2 Phí lại 3.3 Thàn h viên dự án Phí dự trữ Tổng chi phí 10 11 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2880 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 1386 600 600 1200 160 160 320 200 200 400 1200 1600 2540 2540 1800 1000 11880 120 160 240 300 300 260 1380 1200 400 1726 1846 200 3446 200 4466 600 3966 12 Tổng 1000 1000 168 168 48 48 48 48 48 48 288 600 3274 1200 3034 800 2542 800 1374 600 1174 70.8 644,8 5070.8 27892.8 23 QUẢN TRỊ DỰ ÁN 6.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHI PHÍ DỰ ÁN - Xây dựng dự phòng ngân sách - Quản lý giá trị thu - Quản trị dự án danh mục dự án 24 6.4 Các phương pháp quản trị chi phí dự án XÂY DỰNG DỰ PHỊNG VỀ NGÂN SÁCH • Dự phòng ngân sách (budget contingencies) phân bổ thêm vốn để trang trải cho bất trắc nâng cao khả dự án hoàn thành phạm vi thời gian cho phép • Dự phịng dự án khơng bao gồm q trình xác định chi phí theo hoạt động dự án • Ưu điểm:  Đưa ngân sách dự phòng, dự án cho phép xử lý tác động tiêu cực thời gian chi phí  Cho phép tồn ngân quỹ dự phòng cho dự án bước việc chấp nhận có gia tăng ngân sách  Việc sử dụng quỹ/chi phí dự phịng đưa cảnh báo sớm khả thấu chi ngân sách 25 6.4 Các phương pháp quản trị chi phí dự án QUẢN LÝ GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC (EVM) • Quản lý giá trị thu công cụ đo lường kết thực dự án có kết hợp liệu phạm vi, thời gian chi phí EVM bao gồm việc tính tốn giá trị: Chi phí theo kế hoạch (planned value – PV): số ngân sách tổng ngân sách ước tính theo kế hoạch chi để thực hoạt động thời gian định PV cịn có ký hiệu khác BCWS – Budgeted Cost of Work Scheduled Tổng tất chi phí theo kế hoạch dự án tổng chi phí vào thời điểm hồn thành (BAC – Budget at Completion) PV = % hoàn thành theo kế hoạch x BAC Chi phí thực tế (Actual cost – AC): tổng chi phí trực tiếp gián tiếp để hồn thành cơng việc theo thời gian thực tế AC cịn có ký hiệu khác ACWP – Actual Cost of Work Performed Giá trị thu (Earned value – EV): giá trị công việc thực hồn thành thời điểm tính tốn Tỷ lệ thực (rate of performance – RP) tỷ lệ cơng việc thực tế hồn thành thời gian thực dự án hay công việc 26 6.4 Các phương pháp quản trị chi phí dự án QUẢN LÝ GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC (EVM) Bảng 6.5: Các số quản lý giá trị thu EVM Thuật ngữ EV – Giá trị thu (earned value) Công thức tính EV = RP (% hồn thành CV thực tế) x BAC CV – Sai lệch chi phí (cost variance) CV = EV - AC SV – Sai lệch thời gian (schedule variance) SV = EV - PV CPI – Chỉ số chi phí thực (cost performance index) CPI = EV/AC SPI – Chỉ số tiến độ thực (schedule performance index) SPI = EV/PV EAC – Ước tính chi phí hồn thành (estimation at completion) Ước tính thời gian hồn thành EAC = BAC/CPI Ước tính thời gian ban đầu/SPI 27 6.4 Các phương pháp quản trị chi phí dự án QUẢN TRỊ DỰ ÁN TRONG DANH MỤC DỰ ÁN Ý nghĩa • Giúp nhà quản trị có nhìn tổng thể chiến lược DN • Nhận thấy chồng lấn hoạt động, giảm thiểu lãng phí cấp độ quản trị danh mục dự án đầu tư Để dự án doanh nghiệp vào sở liệu Xếp loại ưu tiên cho dư án sở liệu Phân dự án vào loại phân bổ ngân sách cho loại hình đầu tư Tự động hóa chọn lọc theo tiêu chí cài đặt phần mềm; Áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư đại, bao gồm công cụ đường cong rủi ro lợi nhuận… 28 6.5 Kiểm sốt đánh giá chi phí tài dự án Kiểm soát đánh giá hai loại chi phí sau • Các chi phí tính đến thời điểm dự án; • Các chi phí cịn lại đến tận thời điểm kết thúc dự án Kiểm sốt chi phí dự án cần đảm bảo: • Cập nhật thơng tin chi phí thực tế dự án • Bảo đảm thay đổi ghi nhận • Xác định nguyên nhân gây thay đổi Các bước cập nhật lịch trình dự án • • • • • Tính tốn chi phí dự tốn việc thực hiện; Tính tốn chi phí thực tế chi cho cơng việc đó; Tính tốn sai khác chi phí thực tế kế hoạch; Tính tốn số chi phí thực CPI; Dựa kế hoạch quản lý rủi ro đưa cho ngân sách dự phòng, xác định xem có nên dùng khoản dự phịng ngân sách không 29 QUẢN TRỊ DỰ ÁN HẾT CHƯƠNG 30 ...QUẢN TRỊ DỰ ÁN NỘI DUNG - VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN CÁC LOẠI CHI PHÍ TRONG QUẢN TRỊ DỰ ÁN NỘI DUNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHI PHÍ... PHÍ DỰ ÁN KIỂM SỐT VÀ ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN QUẢN TRỊ DỰ ÁN 6.1 Vấn đề chung quản trị chi phí tài dự án - Khái niệm - Đặc điểm - Ý nghĩa vai trò 6.1 Vấn đề chung quản trị chi phí tài. .. 13 QUẢN TRỊ DỰ ÁN 6.3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN - Ước tính chi phí - Các cách dự tốn ngân sách 14 6.3 Nội dung quản trị chi phí tài dự án • Có khâu q trình quản trị chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ DỰ ÁN CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN,

Từ khóa liên quan