0

Bài giảng quản trị dự án: Chương 2 xây dựng và lựa chọn dự án

39 6 0
  • Bài giảng quản trị dự án: Chương 2 xây dựng và lựa chọn dự án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 00:11

PowerPoint Presentation QUẢN TRỊ DỰ ÁN CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN 1 QUẢN TRỊ DỰ ÁN 2 NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT DỰ ÁN LỰA CHỌN DỰ ÁN SỰ PHÙ HỢP GIỮA DỰ ÁN VỚI CHIẾN LƯỢC VÀ TỔ CHỨC CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰ ÁN CÁC QUAN ĐIỂM VÀ MÔ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN LỰA CHỌN DỰ ÁN TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUẢN TRỊ DỰ ÁN 3 2 1 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KHÁI NIỆM CƠ SỞ XÂY DỰNG QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN 4 2 1 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KHÁI NIỆM ĐỀ XUẤT DỰ ÁN Bộ tài liệu được trình lên để đánh. QUẢN TRỊ DỰ ÁN CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN QUẢN TRỊ DỰ ÁN NỘI DUNG - XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT DỰ ÁN LỰA CHỌN DỰ ÁN SỰ PHÙ HỢP GIỮA DỰ ÁN VỚI CHIẾN LƯỢC VÀ TỔ CHỨC CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰ ÁN CÁC QUAN ĐIỂM VÀ MƠ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN LỰA CHỌN DỰ ÁN TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUẢN TRỊ DỰ ÁN 2.1 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN - KHÁI NIỆM - CƠ SỞ XÂY DỰNG - QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN 2.1 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KHÁI NIỆM ĐỀ XUẤT DỰ ÁN - Bộ tài liệu trình lên để đánh giá dự án gọi Hồ sơ đề xuất dự án - Đặc điểm chung: • Bắt đầu Tóm tắt dự án (các đặc điểm chủ yếu lợi ích chung mà dự án mang lại) • Tờ trình (cover letter) • Bốn vấn đề: (1) chất sở vấn đề; (2) Kế hoạch triển khai dự án; (3) Kế hoạch hậu cần, quản lý dự án; (4) Mô tả nhóm nhân • Các tài liệu bổ trợ, giải thích kèm theo 2.1 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT DỰ ÁN • Tiếp cận kỹ thuật • Kế hoạch triển khai • Kế hoạch hậu cần quản lý 2.1 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án Giai đoạn 2: Thực dự án Giai đoạn 3: Vận hành kết dự án 2.1 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ DỰ ÁN Nghiên cứu hội dự án Nghiên cứu tiền khả thi Xây dựng hồ sơ đề xuất dự án hoàn chỉnh Thẩm định để định thực dự án 2.1 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2: THỰC HIỆN DỰ ÁN Đàm phán ký kết hợp đồng Thiết kế lập dự toán thực hoạt động cụ thể Thực hoạt động dự án Vận hành, chạy thử, nghiệm thu sản phẩm dự án Nghiệm thu, bàn giao, toán 2.1 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 3: VẬN HÀNH KẾT QUẢ DỰ ÁN Vận hành dự án Giải vấn đề nảy sinh phạm vi hợp đồng với KH Bảo dưỡng, bảo hành kết dự án (nếu có) 2.2 LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐỊNH NGHĨA Là trình thẩm định dự án nhóm dự án đề xuất, sau lựa chọn dự án để thực nhằm đạt mục tiêu tổ chức đề cho dự án 10 2.5 CÁC QUAN ĐIỂM, MƠ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN NHƯỢC ĐIỂM • IRR cho nhiều kết • Tất mơ hình nhạy cảm với sai sót liệu đầu vào, khoảng thời gian đầu dự án • Mơ hình chiết khấu phi tuyến tính ảnh hưởng thay đổi (sai sót) biến nói chung khơng rõ ràng với người định • Phụ thuộc vào việc xác định dịng tiền dự án 25 2.5 CÁC QUAN ĐIỂM, MƠ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN MƠ HÌNH LƯỢNG HĨA BẰNG CÁCH CHO ĐIỂM • • • • Mơ hình hệ số 0-1 Mơ hình cho điểm khơng trọng số Mơ hình cho điểm có trọng số Mơ hình cho điểm trọng số có giới hạn 26 2.5 CÁC QUAN ĐIỂM, MƠ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN MƠ HÌNH HỆ SỐ 0-1 • Nguyên tắc: Các yếu tố phù hợp lựa chọn liệt kê dạng phác thảo Sau dự án đánh giá theo yếu tố, phụ thuộc vào khả có đáp ứng u cầu đề hay khơng • Ưu điểm: Sử dụng nhiều tiêu chí đánh giá • Nhược điểm: Mơ hình giả định tiêu chí có tầm quan trọng 27 2.5 CÁC QUAN ĐIỂM, MƠ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN MƠ HÌNH HỆ SỐ 0-1 Tiêu chí đánh giá Mức độ thuận lợi địa điểm Thị trường tiềm Đội ngũ nhân lực tham gia Mức độ chủ động nguồn cung nguyên vật liệu Cùng lĩnh vực với doanh nghiệp Tác động đến tiêu chuẩn môi trường Đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn Tổng Đáp ứng Không đáp ứng X X X X X X 28 2.5 CÁC QUAN ĐIỂM, MƠ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN MƠ HÌNH CHO ĐIỂM KHƠNG TRỌNG SỐ • Xây dựng thang đo mức độ dự án đáp ứng tiêu chí liệt kê • Thơng thường áp dụng thang điểm với: tốt, tốt, trung bình, yếu • Những dự án với tổng điểm cao mức cụ thể chọn • Hạn chế tất tiêu chí có mức độ quan trọng ngang 29 2.5 CÁC QUAN ĐIỂM, MƠ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN MƠ HÌNH CHO ĐIỂM KHÔNG TRỌNG SỐ STT Mức độ đáp ứng Tiêu chí đánh giá Thị trường tiềm Thời gian sản xuất nhanh Chi phí sản xuất thấp X An tồn lao động X Giá cạnh tranh Thời gian hoàn vốn nhanh X Lợi nhuận/Vốn đầu tư cao X X X X 5: Rất tốt 4: Tốt 3: Bình thường 2: Thấp 1: Khơng đáp ứng 30 2.5 CÁC QUAN ĐIỂM, MƠ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN MƠ HÌNH CHO ĐIỂM CĨ TRỌNG SỐ Được sử dụng yếu tố đánh giá dự án có mức độ quan trọng khác Mơ hình có dạng: 𝑛 𝑆𝑖 = ෍ 𝑆𝑖𝑗 𝑊𝑗 𝑗=1 • • Trong đó: Si: tổng số điểm dự án i Sij: điểm dự án I theo yếu tố j Wj: hệ số quan trọng (trọng số) yếu tố j Việc xác định trọng số Wj xác định kỹ thuật Delphi Trọng số phản ánh mức độ quan trọng yếu tố phải thỏa mãn điều kiện: σ 𝑊𝑗 = ≤ Wj ≤ 1; j = 1,2,3,….,n; 31 2.5 CÁC QUAN ĐIỂM, MƠ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN MƠ HÌNH CHO ĐIỂM CĨ TRỌNG SỐ Tiêu chí đánh giá STT Trọng số Điểm Thị trường tiềm 0,10 Thời gian sản xuất nhanh 0,10 Chi phí sản xuất thấp 0,20 An toàn lao động 0,05 Giá cạnh tranh 0,20 Thời gian hoàn vốn nhanh 0,10 Lợi nhuận/Vốn đầu tư cao 0,25 Tổng điểm: 32 2.5 CÁC QUAN ĐIỂM, MÔ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN MƠ HÌNH CHO ĐIỂM TRỌNG SỐ CĨ GIỚI HẠN - Giống mơ hình cho điểm có trọng số hình thức ràng buộc giới hạn thay yếu tố gán trọng số - Các giới hạn biểu diễn đặc tính dự án cần phải có khơng thể có để dự án chấp nhận - Mơ hình có dạng sau: 𝑛 𝑣 𝑆𝑖 = ෍ 𝑆𝑖𝑗 𝑊𝑗 ෑ 𝐶𝑖𝑘 𝑗=1 𝑘=1 - Trong c = dự án thứ i thỏa mãn điều kiện thứ k số r ràng buộc, c = không thỏa mãn 33 2.5 CÁC QUAN ĐIỂM, MƠ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN MƠ HÌNH CHO ĐIỂM TRỌNG SỐ CĨ GIỚI HẠN Ví dụ: Một tập đồn sản xuất đa quốc gia khơng nghiên cứu dự án nhằm bổ sung sản phẩm hay tuyến sản phẩm nếu: • Khơng thể thị trường hóa phạm vi quốc gia • Khơng thể phân phối hệ thống phân phối hàng loạt (các cửa tiệm tạp hóa, cửa hàng thực phẩm) • Khơng tạo thu nhập gộp lớn • Thị phần tiềm khơng lớn 50% • Khơng sử dụng kỹ năng, kiến thức Tập đoàn ABC sản xuất chế tạo, quảng cáo, bao bì phân phối 34 2.5 CÁC QUAN ĐIỂM, MƠ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH LƯỢNG HĨA BẰNG CÁCH CHO ĐIỂM ƯU ĐIỂM • Cho phép áp dụng nhiều tiêu chí đánh giá gồm mơ hình lợi nhuận tiêu chuẩn hữu hình vơ hình khác • Dễ hiểu dễ sử dụng • Phản ánh trực tiếp sách quản lý • Mơ hình cho điểm có trọng số cho phép đánh giá tiêu chí quan trọng tiêu chí khác • Có thể thực phân tích độ nhạy 35 2.5 CÁC QUAN ĐIỂM, MƠ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH LƯỢNG HĨA BẰNG CÁCH CHO ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM • Khơng rõ cách trực tiếp có nên tài trợ cho dự án hay khơng • Mơ hình cho điểm có tính tuyến tính thành phần giả định độc lập với • Có thể đưa vào mơ hình số lượng lớn tiêu chí có trọng số nhỏ tác động khơng đáng kể đến điểm số chung DA • Mơ hình cho điểm không trọng số cho phép tất tiêu chí ngang mức độ quan trọng -> khơng thực tế • Tiêu chí lợi nhuận/khả sinh lợi tích hợp vào mơ hình có ưu/nhược điểm mơ hình khả sinh lời 36 2.6 LỰA CHỌN DỰ ÁN TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO Một số tiêu chuẩn để đưa định đầu tư dự án điều kiện rủi ro: • Tối đa hóa tối đa (Maximax) • Tối đa hóa tối thiểu (Maximin) • Tối đa hóa khả lớn (Maximum) • Tối thiểu hóa thua thiệt (Maximax regret) 37 2.7 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Thẩm định dự án nhằm tạo sở vững cho hoạt động đầu tư có hiệu Mục đích: • Đánh giá tính hợp lý dự án • Đánh giá tính hiệu dự án • Đánh giá tính khả thi dự án • Các chủ đầu tư nước thẩm định dự án khả thi để đưa định đầu tư • Các định chế tài thẩm định để tài trợ cho vay vốn • Các quan quản lý vĩ mơ nhà nước thẩm định để định cho phép đầu tư cấp giấy phép đầu tư 38 QUẢN TRỊ DỰ ÁN End of Chapter 39 ...QUẢN TRỊ DỰ ÁN NỘI DUNG - XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT DỰ ÁN LỰA CHỌN DỰ ÁN SỰ PHÙ HỢP GIỮA DỰ ÁN VỚI CHIẾN LƯỢC VÀ TỔ CHỨC CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰ ÁN CÁC QUAN ĐIỂM VÀ MƠ HÌNH LỰA CHỌN DỰ ÁN LỰA CHỌN DỰ... LỰA CHỌN DỰ ÁN TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUẢN TRỊ DỰ ÁN 2. 1 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN - KHÁI NIỆM - CƠ SỞ XÂY DỰNG - QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN 2. 1 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KHÁI NIỆM... cần quản lý 2. 1 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án Giai đoạn 2: Thực dự án Giai đoạn 3: Vận hành kết dự án 2. 1 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản trị dự án: Chương 2 xây dựng và lựa chọn dự án,