0

QUẢN TRỊ DỰ ÁN CHƯƠNG 8: PHÂN BỔ NGUỒN LỰC DỰ ÁN

35 24 0
  • QUẢN TRỊ DỰ ÁN  CHƯƠNG 8:  PHÂN BỔ NGUỒN LỰC DỰ ÁN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 00:18

PowerPoint Presentation QUẢN TRỊ DỰ ÁN CHƯƠNG 8 PHÂN BỔ NGUỒN LỰC DỰ ÁN 1 QUẢN TRỊ DỰ ÁN 2 NỘI DUNG YÊU CẦU NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VÀ ĐIỀU CHỈNH NGUỒN LỰC DỰ ÁN BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN VÀ CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN PHÂN BỔ NGUỒN LỰC GIỮA CÁC DỰ ÁN QUẢN TRỊ DỰ ÁN 3 8 1 YÊU CẦU NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN 8 1 Yêu cầu nguồn lực của dự án KHÁI NIỆM • Yêu cầu nguồn lực của dự án phản ánh số lượng từng loại nguồn lực cần thiết theo kế hoạch hiện tại trong một thời kỳ. QUẢN TRỊ DỰ ÁN CHƯƠNG 8: PHÂN BỔ NGUỒN LỰC DỰ ÁN QUẢN TRỊ DỰ ÁN NỘI DUNG - YÊU CẦU NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VÀ ĐIỀU CHỈNH NGUỒN LỰC DỰ ÁN BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN VÀ CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN PHÂN BỔ NGUỒN LỰC GIỮA CÁC DỰ ÁN QUẢN TRỊ DỰ ÁN 8.1 YÊU CẦU NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN 8.1 Yêu cầu nguồn lực dự án KHÁI NIỆM • Yêu cầu nguồn lực dự án phản ánh số lượng loại nguồn lực cần thiết theo kế hoạch thời kỳ định • Ý nghĩa • Cung cấp nhìn tổng qt nhu cầu nguồn lực • Hỗ trợ việc lập kế hoạch ban đầu cho dự án • Căn điều chỉnh cắt giảm nhu cầu nguồn lực 8.1 Yêu cầu nguồn lực dự án Bảng Yêu Cầu Nguồn Lực- Chương Trình “Ngày Hội Việc Làm” 8.2 Điều chỉnh nguồn lực dự án KHÁI NIỆM • Điều chỉnh nguồn lực dự án trình giải hạn chế mặt nguồn lực thời gian dự án • Mục tiêu  Xác định yêu cầu nguồn lực dự án, từ xem xét nguồn lực có sẵn hay khơng  Phân bổ lại nguồn lực dự án hợp lý, điều chỉnh nguồn lực phạm vi thời gian dự trữ • Ý nghĩa  Tiết kiệm giảm thiểu mức lãng phí nhân cơng  Chủ động đặt mua NVL giảm thiểu mức dự trữ HTK 8.2 Điều chỉnh nguồn lực dự án CÁC QUY TẮC ƯU TIÊN CĂN BẢN KHI ĐIỀU CHỈNH (i) (ii) (iii) (iv) (v) Ưu tiên cho cơng việc có thời gian dự trữ tối thiểu Ưu tiên cho công việc cần thời gian thực ngắn Công việc phải thực trước cần ưu tiên trước Ưu tiên cho cơng việc có số cơng việc phụ thuộc nhiều Ưu tiên cho cơng việc địi hỏi mức độ nguồn lực lớn Ví dụ: 8.3 Bài tập tình Ví dụ 8.1 Cơng việc, thời gian thực công việc thứ tự công việc dự án X 8.3 Bài tập tình Ví dụ 8.1 Sơ đồ mạng dự án X 8.3 Bài tập tình Ví dụ 8.1 ES, LS, EF, LF thời gian dự trữ công việc dự án X 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Sơ đồ PERT dự án Y 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Biểu đồ biểu diễn nguồn lực dự án Y 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Đây phương pháp tối thiểu hóa mức khác biệt nhu cầu nguồn lực thời kỳ điều chỉnh nguồn lực công việc phạm vi thời gian dự trữ cho phép không làm thay đổi thời điểm kết thúc dự án Vai trị • Giúp nhu cầu nguồn lực thời điểm khác ổn định • Tránh thiếu hụt nguồn lực, tiết kiệm chi phí th nhân cơng • Giảm thiểu việc lãng phí nguồn lực không cần thiết 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Cân nguồn lực hạn chế số lượng nguồn lực thời gian hoàn thành dự án Bước 1: Xây dựng sơ đồ mạng phương pháp PERT/CPM Bước 2: Xác định thời gian dự trữ công việc Bước 3: Xây dựng biểu đồ biểu diễn nhu cầu nguồn lực dự án, cho thời kỳ liệt kê công việc cạnh tranh nguồn lực xếp theo trình tự thời gian dự trữ toàn phần từ thấp đến cao Bước 4: Điều chỉnh nguồn lực theo nguyên tắc thực cơng việc có thời gian dự trữ thấp trước, cơng việc có thời gian dự trữ lớn phải điều chỉnh Điều chỉnh cơng việc có thời gian dự trữ cao trước, sau đến cơng việc có thời gian dự trữ cao thứ hai, thứ ba,… 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Thời gian dự trữ công việc dự án Y 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Bảng liệt kê công việc thời gian thực công việc trước sau cân nguồn lực dự án Y 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Biểu đồ cân nguồn lực dự án Y 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Cân nguồn lực bị hạn chế số lượng nguồn lực không bị hạn chế thời gian thực dự án Các bước thực tình bao gồm: Bước 1: Xây dựng sơ đồ mạng qua phương pháp PERT/CPM Bước 2: Xác định thời gian dự trữ liệt kê nhu cầu nguồn lực công việc Bước 3: Xây dựng biểu đồ biểu diễn nguồn lực Bước 4: Lựa chọn công việc để ưu tiên bố trí nguồn lực trường hợp cơng việc cạnh tranh nguồn lực Chọn cơng việc có thời gian bắt đầu muộn (LS) bố trí trước, có nhiều cơng việc có thời gian bắt đầu muộn chọn cơng việc có thời gian thực ngắn Nếu có nhiều cơng việc có thời gian thực chọn cơng việc có u cầu nguồn lực lớn trước 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Công việc, thời gian số lao động cần thiết dự án Z 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Sơ đồ PERT dự án Z 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN ES, LS, EF, LF thời gian dự trữ công việc dự án Z 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Biểu đồ biểu diễn nguồn lực dự án Z 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Biểu đồ cân nguồn lực dự án Z 8.5 Phân bổ nguồn lực dự án MỘT SỐ QUY TẮC (1) (2) (3) (4) (5) Quy tắc “first come, first served Quy tắc nhu cầu nguồn lực lớn Quy tắc sử dụng nguồn lực lớn Quy tắc hạn chế thời gian kết thúc muộn Phần mềm toán học QUẢN TRỊ DỰ ÁN HẾT CHƯƠNG 35 ... nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Biểu đồ biểu diễn nguồn lực dự án Z 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Biểu đồ cân nguồn lực dự án Z 8.5 Phân bổ nguồn. .. cân nguồn lực dự án Y 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN Biểu đồ cân nguồn lực dự án Y 8.4 Biểu đồ biểu diễn cân nguồn lực dự án CÂN BẰNG NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN. .. DỰ ÁN PHÂN BỔ NGUỒN LỰC GIỮA CÁC DỰ ÁN QUẢN TRỊ DỰ ÁN 8.1 YÊU CẦU NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN 8.1 Yêu cầu nguồn lực dự án KHÁI NIỆM • Yêu cầu nguồn lực dự án phản ánh số lượng loại nguồn lực cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ DỰ ÁN CHƯƠNG 8: PHÂN BỔ NGUỒN LỰC DỰ ÁN,

Từ khóa liên quan