0

Bồi thường thiệt hại về tinh thần khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

211 1 0
  • Bồi thường thiệt hại về tinh thần khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÊ THẢO VI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TINH THẦN KHI DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN BỊ XÂM PHẠM TRONG TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGỒI HỢP ĐỒNG KHĨA LUẬN CHUN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG - NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Phụ lục 2: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH Mẫu trang phụ bìa (Khổ 210 x 297 mm) NGUYỄN LÊ THẢO VI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TINH THẦN KHI DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN BỊ XÂM PHẠM TRONG TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG ThS HỒNG VŨ CƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG - NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn khoa học ThS Hoàng Vũ Cường - Giảng viên Khoa Luật Dân sự, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 Tác giả khóa luận Nguyễn Lê Thảo Vi LỜI CẢM ƠN Trong trình thực Khóa luận, bên cạnh nỗ lực thân, khơng thể khơng kể đến giúp đỡ, ủng hộ tin tưởng từ gia đình bạn bè, từ tận đáy lịng, xin gửi lời cảm ơn Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Hồng Vũ Cường - người thầy tận tình giúp đỡ, hướng dẫn đồng hành em suốt thời gian viết khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ln tận tâm giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức quý giá suốt trình học tập, rèn luyện em Đồng thời, xin cảm ơn Thư viện Trường tạo điều kiện để em tiếp cận kiến thức bối cảnh khó khăn Xin chân thành cảm ơn tất cả! DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT BLDS Bộ luật Dân BLDS 1995 Bộ luật Dân năm 1995 BLDS 2005 Bộ luật Dân năm 2005 BLDS 2015 Bộ luật Dân năm 2015 BTTH Bồi thường thiệt hại Luật TNBTCNN 2009 Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 Luật TNBTCNN 2017 Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 TAND Tòa án Nhân dân TNBTCNN Trách nhiệm bồi thường Nhà nước MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TINH THẦN KHI DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN BỊ XÂM PHẠM 1.1 Khái niệm, đặc điểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 1.1.1 Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 1.1.1.1 Khái niệm danh dự, nhân phẩm, uy tín quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín 1.1.1.2 Khái niệm thiệt hại tinh thần pháp luật dân 10 1.1.1.3 Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 14 1.1.2 Đặc điểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 15 1.2 Quy định pháp luật hành trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 19 1.2.1 Căn làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 19 1.2.2.1 Có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác 19 1.2.2.2 Có thiệt hại tinh thần 22 1.2.2.3 Có mối quan hệ nhân hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thiệt hại tinh thần 24 1.2.2 Về yếu tố “lỗi” trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 28 1.2.3 Chủ thể quan hệ bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 30 1.2.3.1 Chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 30 1.2.3.2 Chủ thể bồi thường thiệt hại 32 1.2.4 Mức bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 36 1.3 Lịch sử phát triển quy định pháp luật bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, uy tín, nhân phẩm bị xâm phạm Việt Nam 41 1.3.1 Trước năm 1945 41 1.3.2 Từ năm 1945 đến trước có Bộ luật Dân 1995 42 1.3.3 Từ có Bộ luật Dân 1995 đến 43 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TINH THẦN KHI DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN BỊ XÂM PHẠM TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 46 2.1 Mức bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, uy tín pháp nhân bị xâm phạm 46 2.2 Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần người thân thích người bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín 48 2.3 Bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm mạng xã hội 50 2.4 Bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm trách nhiệm bồi thường Nhà nước 54 2.5 Bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm trường hợp có hành vi khởi kiện vô 56 2.6 Bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm trường hợp có hành vi xâm hại tình dục 58 2.7 Kết hợp bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm sức khỏe bị xâm phạm 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 72 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cuộc sống đời không cấu tạo vật chất, ý nghĩa đời cá thể xã hội thể giá trị vơ hình mà gọi “tinh thần” Một giá trị tinh thần vĩ loại danh dự, nhân phẩm, uy tín Xã hội lồi người phát triển, giá trị danh dự người lại đề cao, quan tâm bảo vệ Nước Việt Nam ta, đất nước đề cao giá trị tốt đẹp người, coi trọng danh dự với phương châm: “tốt danh lành áo”, “người chết nết còn”, vấn đề bảo vệ giá trị tinh thần người trước hành vi xâm phạm nhận quan tâm Đảng Nhà nước Hiến pháp văn luật Nhà nước ghi nhận bảo vệ cách tuyệt đối giá trị Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm uy tín chủ thể khác phải chịu chế tài nghiêm khắc Một chế tài, đồng thời biện pháp để chủ thể sử dụng bảo vệ quyền danh dự, nhân phẩm, uy tín cho bồi thường thiệt hại (BTTH) Bồi thường thiệt hại tinh thần xâm phạm danh dự, nhân phẩm uy tín người khác nội dung chế định BTTH hợp đồng quy định Điều 592 Bộ luật Dân năm 2015 (BLDS 2015) Đây chế định quan trọng cần vận dụng tối đa để bảo vệ giá trị tinh thần chủ thể, xâm phạm vào danh dự, nhân phẩm, uy tín - yếu tố tinh thần, tinh thần thứ bị tổn thương cần phải bồi thường để bù đắp, phục hồi Tuy nhiên BTTH tinh thần danh dự, nhân phẩm uy tín bị xâm phạm phức tạp thiệt hại tinh thần khơng cân, đo, đong, đếm cụ thể xác được, đồng thời pháp luật cịn có bất cập, chưa rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau; việc áp dụng pháp luật BTTH tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm hoạt động tương đối khó khăn, chưa thống nhiều nhạy cảm; có nhiều quan điểm khác việc định nghĩa, nghiên cứu, chí nhiều quan điểm cho BTTH tinh thần nên mang tính tượng trưng Việc giải vấn đề địi hỏi người áp dụng pháp luật việc tuân thủ quy định pháp luật, phải tinh tế, linh hoạt nhiều dùng niềm tin nội tâm để đưa phán quyết, nhiên lại thách thức khó Do vậy, có đơi quyền lợi ích hợp pháp chủ thể vấn đề BTTH tinh thần quyền danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm chưa quan tâm, bảo vệ mức Với nhận thức mong muốn góp viên gạch vào cơng bảo vệ lợi ích tinh thần chủ thể việc giải trường hợp xâm phạm danh dự, nhân phẩm, giúp củng cố việc bảo vệ quyền thực tế, góp phần hồn thiện pháp luật Việt Nam, tác giả chọn đề tài: “Bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng” để trình bày khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu đề tài, tác giả nhận thấy Việt Nam, tác giả chủ yếu tập trung đề tài trách nhiệm BTTH tinh thần nói chung, có sâu vào lĩnh vực cụ thể chủ yếu quan tâm đến trách nhiệm BTTH tinh thần tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm BTTH tinh thần lĩnh vực sở hữu trí tuệ Nếu có đề cập đến trường hợp thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm đề cập thống qua tổng thể nghiên cứu chế định BTTH hợp đồng, BTTH tinh thần nói chung; nghiên cứu đăng tạp chí có nội dung sơ lược, phạm vi hẹp, đề cập số khía cạnh vấn đề Thêm vào đó, nhiều tác phẩm viết dựa quy định pháp luật dân cũ, thường Bộ luật dân năm 2005 (BLDS 2005) dựa tình hình xã hội, kinh tế lúc vậy, khơng cịn phù hợp đặt bối cảnh Một số viết đề tài tạp chí như: “Căn pháp lý để buộc bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại” Lê Văn Sua Tạp chí Tịa án nhân dân số 3/2002, tác giả nêu lên bất cập tòa án tùy tiện áp dụng mức BTTH khác phân tích hai vụ việc thực tế, nhiên tác giả đưa bất cập không đề xuất hướng giải quyết; viết “Nguyên tắc tính mức bồi thường danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân bị xâm phạm” Tưởng Duy Lượng - Tạp chí Tịa án nhân dân số số 4/2003 có đưa số tiêu chí nhằm xác định loại thiệt hại hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác đem lại mặt vật chất lẫn tinh thần; “Về quy định bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm Bộ luật Dân Việt Nam hướng hoàn thiện” Phạm Kim Anh - Tạp chí Khoa học pháp lý số 94 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Tuy nhiên, Bệnh viện FV không chứng minh xuất xứ 06 hình ảnh vi chụp lại từ máy tính LG có Model - Biên họp hội đồng chuyên môn không đảm bảo tính khách quan, khơng có giá trị pháp lý hình thức nội dung, cụ thể: Thứ nhất, khơng đảm bảo tính khách quan: Bệnh viện FV nơi gây tai biến cho bệnh nhân Tuy nhiên hội đồng chun mơn lại có 3/6 thành viên người Bệnh viện FV, gồm ông Giám đốc bệnh viện FV, bác sỹ Nguyễn Thi Hùng PGĐ y khoa Bệnh viện FV, cô nguyễn Thị Thúy Hằng điều dưỡng viên Bệnh viện FV Thứ hai, hình thức biên không quy định pháp luật: Thành phần hội đồng chuyên môn không theo quy định khoản Điều 75 Luật khám, chữa bệnh năm 2009, Cụ thể: Ông Giám đốc Bệnh viện FV, bác sỹ Nguyễn Thi Hùng PGĐ y khoa Bệnh viện FV, cô nguyễn Thị Thúy Hằng chuyên gia theo quy định khoản Điều 75 Luật khám, chữa bệnh năm 2009 Thứ ba, bội dung biên không phù hợp với nguyên tắc theo quy định, đánh giá khơng xác, khơng đánh giá đầy đủ toàn diện phương pháp lâm sàn, cụ thể: Trong biên họp có ý kiến chuyên môn bác sỹ Hà Tố Nguyên bác sỹ Mỹ Nhi (của Bệnh viện Từ Dũ) dựa kết siêu âm thông tin không đầy đủ Bệnh viện FV đưa Khơng có thảo luận thành viên hội đồng trái với nguyên tắc khoản Điều 75 Luật khám, chữa bệnh năm 2009 “Hội đồng hoạt động theo ngun tắc thảo luận tập thể” Khơng có tham gia bên liên quan có tranh chấp bà Châu Do đó, khơng hợp pháp hình thức, nội dung để làm sở giải vụ án - Bệnh viện FV khơng có tài liệu, chứng chứng minh viết trang cá nhân bà Châu gây ảnh tiêu cực từ truyền thông Thứ nhất, Facebook trang cá nhân, bà Châu toàn quyền thể tâm tư, cảm xúc Hơn nữa, nội dung trang cá nhân bà Châu thể thật, cụ thể: Bệnh viện FV khẳng định bà Châu thai buổi thăm khám sáng ngày 19/06/2019 thật Toàn việc từ lúc bà Châu sau sử dụng thuốc theo đơn bác sĩ bệnh viện FV kê toa bị băng huyết phải quay lại FV để cấp cứu thật Tối ngày 19/06/2019, bà Châu bệnh viện FV thơng báo có thai thai hư thật Bà Châu khơng có nghĩa vụ phải chứng minh có hay khơng có việc bà Châu khóc đứa trẻ, cảm xúc thuộc quyền cá nhân bà Châu Bệnh viện FV lấy ý kiến nhân viên, bác sĩ làm việc bệnh viện FV để khẳng định “Bà Châu hoàn tồn tỉnh táo, khơng khóc đứa trẻ” bao biện không đủ độ tin cậy, bên cạnh khơng loại trừ khả bệnh viện FV áp đặt ý chí lên nhân viên, bác sĩ để họ phải đưa ý kiến “Bà Châu hồn tồn tỉnh táo, khơng khóc đứa trẻ” Qua nhận thấy rằng, Bệnh viện FV có hành động vơ tâm, Bệnh viện FV vô tâm trước nỗi đau bệnh nhân Bệnh viện FV cho rằng, bà Châu không ghi nhận nội dung “bà Châu dùng viên thuốc tránh thai khẩn cấp trước dẫn đến hư thai”, quan điểm hồn tồn khơng phù hợp, lẽ: Tại thời điểm xuất viện ngày 22/06/2018, Bệnh viện FV khơng xác định nguyên nhân việc, nói u cầu bà Châu đưa nội dung không thuộc chuyên mơn bà Châu, nội dung khơng phải thật Do đó, bà Châu khơng có nghĩa vụ phải thể điều không với thật viết Thứ hai, Bệnh viện FV khơng cung cấp tài liệu, chứng chứng minh có khủng hoảng truyền thông từ viết Bà Châu, cụ thể: Tại mục đơn khởi kiện, tự khai, ý kiến ngày 02/08/2019, bệnh viện FV khẳng định số liệu “bài viết thu hút quan tâm công chúng với 3000 lượt chia sẻ, 101 lời bình luận 4500 thích; gần 300 báo đăng tải với hình thức báo giấy báo mạng, nhiều số có giọng điệu cơng kích tiêu đề phản cảm” làm sở xác định mức ảnh hưởng, khủng hoảng truyền thông từ viết Bà Châu Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, giao nộp, tiếp cận, công khai chứng ngày 14/08/2019, Bệnh viện FV không cung cấp tài liệu, chứng chứng minh cho số liệu bệnh viện FV đưa mục đơn khởi kiện “bài viết thu hút quan tâm công chúng với 3000 lượt chia sẻ, 101 lời bình luận 4500; gần 300 báo đăng tải với hình thức báo giấy báo mạng, nhiều số có giọng điệu cơng kích tiêu đề phản cảm” để chứng minh có khủng hoảng truyền thơng từ viết Bà Châu Bệnh viện FV cho sau viết ngày 23/06/2018, bà Châu đăng thêm viết khác liên quan đến vụ việc Tuy nhiên, Bệnh viện FV không cung cấp tài liệu, chứng chứng minh có tồn viết khác có liên quan vụ việc Thứ ba, hành động không đắn, phát ngôn thiếu chuyên môn lãnh đạo bệnh viện FV gây sóng dư luận giới y bác sĩ, cộng đồng dư luận, cụ thể: Bệnh viện FV tổ chức họp báo phát biểu kinh truyền thông “khẳng định dù ngày 19/06/2018 có kiểm tra Beta HCG xác định bà Châu có thai hay khơng sử dụng thuốc Misoprotol phù hợp, phát biểu sai lầm thiếu chun mơn người đứng đầu Bệnh viện FV tạo sóng phản ứng từ giới y, bác sĩ ngành cộng động truyền thông Theo mục III phụ lục hợp đồng ứng phó thể hiện, Bệnh viên FV U CẦU cơng ty TRUYỀN THƠNG sử dụng thủ thuật nâng đỡ viral, seeding comment mua lượt share nội dung “câu chuyện y đức” để tạo lan truyền việc cho giới truyền thơng cộng đồng Chính hành động sử dụng thủ thuật Bệnh viên FV nguyên nhân khơi dậy, lan truyền việc từ giới truyền thơng Do đó, bà Châu khơng có lỗi khủng hoảng truyền thông Bệnh viện FV Bệnh viên FV phải tự chịu sai sót chuyên môn, hành động thiếu chuẩn mực, y đức, thiếu trách nhiệm vô tâm bệnh nhân Tại đơn yêu cầu phản tố ngày 06/5/2019, bà Châu yêu cầu Tòa án xem xét sai phạm bệnh viện FV cụ thể sau: 1/ Xâm phạm Quyền khám bệnh, chữa bệnh: Ngày 25/06/2018, bà Châu trở lại bệnh viện FV tái khám theo lịch hẹn, thăm khám Phòng khám sản bác sĩ Vĩnh Thành Ban giám đốc bệnh viện FV (gồm Giám đốc điều hành Giám đốc truyền thơng) đường đột vào phịng khám, cắt ngang buổi thăm khám bà Châu buộc bà Châu phải Bà Châu ngất xỉu đợi thang máy nhân viên y tế đưa ngược trở lại khoa sản Như vậy, hành vi ngăn cản không cho bà Châu tái khám Giám đốc Bệnh viện FV trước hết vi phạm đạo đức nghề y, đồng thời vi phạm quyền người bệnh quy định Điều Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 Không thế, trường hợp bà Châu, việc bà Châu tình trạng cần phải theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật lại bị ngăn cản nguy tiềm tàng dẫn đến tình trạng nguy hiểm thân bà Châu không kiểm tra thăm khám kịp thời Thực tế sau bị ngăn cản không tiếp tục khám chữa bệnh bà Châu bị ngất xỉu, sau kiểm tra Bệnh viện Từ Dũ xác định bà Châu cịn bị sót khối sẹo MLT (O00.8.0) kết luận hồ sơ bệnh án bà Châu Bệnh viện 2/ Xâm phạm Quyền tơn trọng bí mật riêng tư: Ngày 26/06/2018, Bệnh viện FV tổ chức họp báo vào lúc 15:00 cơng bố tồn hồ sơ bệnh án thông tin cá nhân bà Châu cho quan báo chí phương tiện truyền thơng mà chưa có đồng ý bà Châu Việc Bệnh viện FV tự ý công bố hồ sơ bệnh án thông tin cá nhân Bệnh nhân vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc khám bệnh, chữa bệnh khoản Điều Quyền tơn trọng bí mật riêng tư quy định Điều Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 Hồ sơ bệnh án thơng tin bí mật nhạy cảm cá nhân, đó, việc cung cấp thông tin bệnh án bà Châu báo chí mà khơng đồng ý bà Châu vi phạm nghiêm trọng quyền lợi ích hợp pháp bà Châu 3/ Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín bà Châu: Ngày 29/06/2018, Cơng ty TNHH Y tế Viễn Đơng Việt Nam có cơng văn số 532-2018/FVH-CEO báo cáo Bộ y tế vụ việc Trong đó, kết luận Cơng ty TNHH Y tế Viễn Đơng Việt Nam có khẳng định nội dung “Khơng biết lý gì, chúng tơi nghi ngờ bệnh nhân khơng nói cho chồng biết việc cô dùng thuốc tránh thai khẩn cấp có lẽ thấy có lỗi điều nên định viết nên câu chuyện kết tội bác sĩ giết thai nhi cô cách cho uống thuốc phá thai cô mang thai” Kết luận Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam công khai gửi trực tiếp cho quan, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Tp.HCM, Phịng tra Thành phố Hồ Chí Minh Đây kết luận hoàn toàn bịa đặt, suy diễn vu khống trắng trợn mà hậu gây hiểu nhầm nghiêm trọng dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình bà Châu; tác động đến tâm lý nặng nề, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm cá nhân bà Châu Do đó, bà Châu yêu cầu phản tố: 1/ Buộc Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam phải xin lỗi bà Châu trước tịa tiến hành cải thơng tin, xin lỗi công khai cách gửi văn với nội dung bà Châu đồng ý đăng 03 (ba) tờ báo theo định bà Châu 2/ Buộc Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam đính kết luận cơng văn số 532-2018/FVH-CEO Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam gửi Bộ Y tế ngày 29/06/2018 xóa bỏ “Bản tin đính trang Fanpage FV” 3/ Tuyên phạt Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam theo quy định pháp luật hành vi vi phạm nguyên tắc hành nghề khám chữa bệnh Luật khám bệnh, chữa bệnh bà Châu trình bày 4/ Buộc Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam bồi thường lần cho bà Châu khoản thiệt hại với tổng số tiền 143.212.310 đồng (bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu hai trăm mười hai ngàn ba trăm mười đồng), bao gồm thiệt hại sau: Tổn thất chi phí điều trị, chăm sóc thu nhập thời gian điều trị bệnh với số tiền 45.912.310 đồng, gồm chi phí: Chi phí điều trị bệnh viện FV 35.656.321 đồng; Chi phí điều trị Bệnh viện Từ Dũ 9.253.189 đồng; Chi phí điều trị Bệnh viện Chợ Rẫy (Xét nghiệm, thuốc Rối loạn lo âu khác F41 1.002.800 đồng; Thiệt hại tinh thần sức khỏe bị xâm phạm (50 lần mức lương sở) với số tiền 69.500.000 đồng; Thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm (10 lần mức lương sở) với số tiền 13.900.000 đồng; Thiệt hại tinh thần công bố sử dụng thông tin cá nhân trái phép (10 lần mức lương sở) với số tiền 13.900.000 đồng Bản án sơ thẩm số 287/2019/DS-ST ngày 21/10/2019 Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh định: - Căn khoản Điều 26; khoản Điều 35; Điều 146, 147, 203 Bộ luật TTTDS; - Căn Điều 34, 38 592 BLDS 2015; - Căn Nghị định 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 Chính phủ hướng dẫn quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng; - Căn Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí tịa án; - Căn Luật thi hành án dân Xử: Về nội dung: Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn 1.1 Buộc bà Nguyễn Thị Mộng Châu xóa bỏ tồn viết trang cá nhân Facebook bà Châu liên quan đến vụ việc này; 1.2 Buộc Bà Châu phải xin lỗi công khai Công ty TNHH Y tế Viễn đông Việt Nam cách gửi thư xin lỗi đến tờ báo theo định Công ty TNHH Y tế Viễn đông Việt Nam; 1.3 Buộc bà Nguyễn Thị Mộng Châu phải bồi thường cho tổn thất tinh thần uy tín Bệnh Viện FV bị xâm phạm 13.900.000đ (Mười ba triệu chín trăm ngàn đồng) Kể từ ngày người có đơn yêu cầu thi hành án, người phải thi hành án không tự nguyện thi hành khoản tiền nêu hàng tháng phải chịu lãi theo mức lãi suất phát sinh tương ứng với thời gian chậm trả thời điểm thi hành án theo quy định khoản Điều 468 Bộ luật dân 2015 Không chấp nhận yêu cầu nguyên đơn việc buộc bị đơn phải bồi thường cho nguyên đơn chi phí thuê Công ty truyền thông xử lý khủng hoảng truyền thông: 1.362.308.640 đồng chi phí lập vi 6.200.000 đồng Khơng chấp nhận tồn u cầu phản tố bị đơn Về án phí dân sơ thẩm: Nguyên đơn phải chịu tiền án phí dân sơ thẩm 53.055.259 đồng trừ vào tiền tạm ứng án phí dân sơ thẩm nguyên đơn nộp 26.641.480 đồng, theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2017/0026390 ngày 10/12/2018 Chi cục Thi hành án dân Quận Thành phố Hồ Chí Minh Như vậy, ngun đơn cịn phải nộp 26.413.779 đồng (Hai mươi sáu triệu bốn trăm mươi ba ngàn bảy trăm bảy mươi chín) tiền án phí dân sơ thẩm Bị đơn phải chịu tiền án phí dân sơ thẩm 4.170.000 đồng trừ vào tiền tạm ứng án phí dân sơ thẩm nguyên đơn nộp 3.880.308 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2017/0031034 ngày 07/5/2019 Chi cục Thi hành án dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Như vậy, ngun đơn cịn phải nộp 289.692 đồng (Hai trăm tám mươi chín ngàn sáu trăm chín mươi hai) tiền án phí dân sơ thẩm Các đương có mặt phiên tịa quyền kháng cáo án sơ thẩm đến Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án Ngày 30/10/2019, nguyên đơn có đơn kháng cáo với nội dung: Kháng cáo phần Bản án dân sơ thẩm số 287/2019/DS-ST ngày 21/10/2019 Tòa án nhân dân Quận Yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm sửa phần án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Lý kháng cáo: Khơng đồng ý việc Tồ sơ thẩm khơng chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn yêu cầu buộc bị đơn bồi thường chi phí khắc phục thiệt hại chi phí lập vi thuê công ty truyền thông xử lý khủng hoảng truyền thơng Ngày 01/11/2019, bị đơn có đơn kháng cáo với nội dung: Kháng cáo toàn Bản án dân sơ thẩm số 287/2019/DS-ST ngày 21/10/2019 Tịa án nhân dân Quận u cầu Tồ án cấp phúc thẩm sửa toàn án sơ thẩm theo hướng khơng chấp nhận tồn u cầu khởi kiện nguyên đơn chấp nhận yêu cầu phản tố bị đơn Lý kháng cáo: Toà án sơ thẩm chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện ngun đơn khơng có sở, khơng phù hợp với quy định pháp luật; Toà án sơ thẩm khơng chấp nhận tồn u cầu phản tố bị đơn khơng Tại phiên tịa phúc thẩm, nguyên đơn không rút đơn khởi kiện, bị đơn không rút yêu cầu phản tố, đương không thỏa thuận với Giai đoạn phúc thẩm, nguyên đơn bị đơn bổ sung xác định cụ thể nội dung yêu cầu Tòa án trưng cầu thu thập thêm tài liệu chứng Kết luận Hội đồng chuyên môn thuộc Bộ Y tế Đại diện Viện kiểm sát sau phát biểu ý kiến việc chấp hành pháp luật tố tụng trình giải vụ án, phân tích nhận định nội dung kháng cáo đương sự, có ý kiến nhận xét đề nghị sau: - Về tố tụng: Giai đoạn phúc thẩm, Hội đồng xét xử thực quy định Bộ luật tố tụng dân Các đương đảm bảo để thực quyền, nghĩa vụ theo qui định pháp luật - Về nội dung: Tại giai đoạn phúc thẩm, Tịa án có thu thập bổ sung kết luận Hội đồng chuyên môn thuộc Bộ Y tế Từ kết luận có sở chấp nhận phần yêu cầu phản tố bị đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại sức khỏe Tuy nhiên, vấn đề chưa giải cấp sơ thẩm nên khoản Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, đề nghị phúc thẩm hủy án sơ thẩm để giải lại sơ thẩm NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Sau nghiên cứu tài liệu chứng có hồ sơ vụ án thẩm tra phiên tòa vào kết tranh luận phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: [1] Đơn kháng cáo nguyên đơn bị đơn đảm bảo quy định thời hạn thủ tục kháng cáo Quan hệ pháp luật thẩm quyền giải vụ án sơ thẩm xác định Về người tham gia tố tụng vụ án, cấp sơ thẩm đưa tham gia đủ tống đạt văn tố tụng trình giải vụ án theo quy định Bộ luật Tố tụng dân [2] Đối với nội dung tranh chấp khám bệnh, chữa bệnh vụ án, khoản Điều 80 Luật Khám bệnh, Chữa bệnh quy định bên tranh chấp có trách nhiệm tự hịa giải, trường hợp hịa giải khơng thành bên có quyền khởi kiện Tịa án theo quy định pháp luật Đây quy định điều kiện khởi kiện theo Bộ luật Tố tụng dân Xét “Biên họp” ngày 22/6/2018 Văn số 523-2018/FVH-CEO ngày 26/6/2018 Bệnh viện FV xác định trường hợp bên hịa giải tranh chấp khơng thành nên có đủ điều kiện khởi kiện [3] Căn hồ sơ vụ án giai đoạn sơ thẩm tài liệu chứng thu thập bổ sung giai đoạn phúc thẩm, Hội đồng xét thấy: Căn Hồ sơ bệnh án theo kết luận Hội đồng chuyên môn thuộc Bộ Y tế (tại Văn số 946/BYT-BMTE ngày 09/02/2021 Bộ Y tế), có sở xác định trước khám Bệnh viện FV vào ngày 19/6/2018, bà Nguyễn Thị Mộng Châu có tiền sử mổ lấy thai 02 lần, trước khám Bệnh viện FV khoảng tháng bà Châu có sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp 02 lần Trong lần mang thai này, bà Châu có tình trạng thai làm tổ sẹo mổ cũ, gai rau phát triển vào lớp tử cung, tình trạng bệnh lý nguy hiểm Đối chiếu với toàn nội dung viết bà Châu đăng trang mạng Facebook “Chau Nguyen” vào ngày 23/6/2018, thấy tình tiết nêu hồn tồn không bà Châu đề cập viết Bài viết bà Châu thể nội dung bà mẹ mang thai khoẻ mạnh bình thường gặp cố y khoa khám, chữa bệnh Như vậy, từ việc viết khơng thể đầy đủ tồn liệu thơng tin, tình tiết nội dung việc làm cho người đọc hiểu không chất toàn việc Từ viết đăng bà Châu dẫn đến hiệu ứng lan truyền mạng xã hội phương tiện thông tin truyền thơng ảnh hưởng xấu đến uy tín Bệnh viện FV Án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu nguyên đơn buộc bị đơn gỡ bỏ đăng, xin lỗi công khai bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần uy tín bị xâm phạm có cứ, theo quy định Điều 34, khoản Điều 592 Bộ luật dân Tuy nhiên xét nội dung, phạm vi việc xin lỗi cần phúc thẩm sửa án sơ thẩm cho phù hợp với tính chất, mức độ lỗi phương thức thực phải cụ thể để đảm bảo cho việc thi hành án [4] Xét kháng cáo nguyên đơn yêu cầu bồi thường chi phí lập vi thuê công ty truyền thông xử lý khủng hoảng truyền thông: Chứng nguyên đơn cung cấp “Hợp đồng ứng phó xử lý khủng hoảng truyền thơng” số 014/2018/HĐCOM/SPL-FVH ngày 26/6/2018 Xét thấy: Bài viết bị đơn đăng vào ngày 23/6/2018 nguyên đơn ký hợp đồng xử lý truyền thông thời gian từ ngày 20/6/2018, khoản chi phí khơng hợp lý việc lập vi chi phí thu thập chứng cứ, án sơ thẩm nhận định, khơng có sở để chấp nhận kháng cáo nguyên đơn [5] Căn kết luận Hội đồng chuyên môn thuộc Bộ Y tế (Tại Văn số 946/BYT-BMTE ngày 09/02/2021 Bộ Y tế) xác định: Bệnh viện FV lần khám đầu ngày 19/6/2018: “khơng phát người bệnh có thai sẹo mổ cũ”; “khơng chẩn đốn tình trạng có thai người bệnh, từ dẫn đến xử trí khơng phù hợp”; lần nhập viện ngày 20/6/2018: “chưa chẩn đốn xác bệnh lý người bệnh “chửa sẹo mổ lấy thai” nên xử lý chưa triệt để Người bệnh sau Bệnh viện Từ Dũ điều trị triệt để” Hội đồng xét thấy có sở xác định Bệnh viện FV có sai sót khám, chữa bệnh cho bà Nguyễn Thị Mộng Châu, sai sót ảnh hưởng đến sức khỏe bà Châu nên buộc nguyên đơn phải có trách nhiệm bồi thường Thiệt hại trường hợp khoản chi phí điều trị bị đơn Bệnh viện Từ Dũ khoản bù đắp tổn thất tinh thần, theo quy định Điều 73, 76 Luật Khám bệnh, Chữa bệnh Điều 590 Bộ luật dân Nội dung kháng cáo bị đơn có chấp nhận [6] Về kháng cáo bị đơn yêu cầu phản tố việc nguyên đơn xâm phạm quyền khám bệnh, chữa bệnh: Bị đơn cho nguyên đơn, cụ thể giám đốc điều hành giám đốc truyền thông Bệnh viện FV, có hành vi ngăn cản, khơng cho bị đơn tái khám Bệnh viện FV vào ngày 25/6/2018, đồng thời bị đơn cung cấp dịch “File ghi âm số 003” nội dung nói chuyện để chứng minh Hội đồng xét thấy nội dung tài liệu bị đơn cung cấp không chứng minh có hành vi xâm phạm quyền khám bệnh, chữa bệnh án sơ thẩm nhận định [7] Về “Thơng cáo báo chí” lúc 22h45 ngày 23/6/2018 Bệnh viện FV, công khai buổi họp báo ngày 26/6/2018: Xuất phát từ đăng đầy đủ tồn liệu thơng tin, tình tiết nội dung việc bị đơn (như nhận định mục [3]), việc chắn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín hoạt động bình thường Bệnh viện FV nên Bệnh viện FV phải có thơng tin phản hồi viết bị đơn Những thơng tin cần thiết có liên quan đến bệnh án cần thiết phải đưa sở để phản hồi thông tin đăng bị đơn Đây biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại phù hợp với quy định khoản Điều 584, khoản Điều 585 Bộ luật dân Về Công văn số 532-2018/FVH-CEO ngày 29/06/2018 Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam gửi Bộ Y tế, văn nội nguyên đơn báo cáo theo yêu cầu quan chủ quản trước thông tin dư luận từ viết bị đơn Nội dung phần trích dẫn bị đơn ý kiến báo cáo nguyên đơn lý bị đơn yêu cầu Bệnh viện phải xóa bỏ thơng tin có sử dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp lập hồ sơ bệnh án Cách thức trình bày ý kiến cơng văn ngun đơn chưa phù hợp đoạn trích văn mang tính chất báo cáo nội bộ, chưa đủ sở chứng minh hậu xâm phạm danh dự, nhân phẩm bị đơn, án sơ thẩm nhận định [8] Từ nhận định trên, có sở xác định việc bị đơn đăng tải công khai trang mạng xã hội viết không đầy đủ thông tin việc, theo hướng chiều, thu hút đông đảo số lượng người đọc truyền thông dư luận ảnh hưởng xấu đến uy tín Bệnh viện FV; đồng thời có sở xác định Bệnh viện FV có phần sai sót việc khám, điều trị cho bị đơn ảnh hưởng đến sức khỏe bị đơn Mỗi bên phải chịu trách nhiệm hành vi tương ứng với đối tượng bị xâm phạm mức độ lỗi theo quy định pháp luật viện dẫn Vì vậy, có sửa phần án sơ thẩm, chấp nhận phần kháng cáo bị đơn không chấp nhận nội dung kháng cáo yêu cầu nguyên đơn xin lỗi, đính chính, xử phạt khoản bồi thường số tiền 110.371.431 đồng Các chứng vụ án thu thập đầy đủ khơng có vi phạm nghiêm trọng tố tụng trình giải vụ án, khơng có hủy án đề nghị Viện kiểm sát [9] Án phí sơ thẩm: Các đương khơng có hồ sơ xin miễn, giảm án phí nên phải chịu theo quy định Án phí phúc thẩm: Các đương chịu trả lại tạm ứng nộp Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH Căn khoản Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015; Căn Điều 34, 38, 584, 590 592 Bộ luật dân năm 2015; Điều 73, 76 Luật Khám bệnh, Chữa bệnh Căn Nghị định 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 Chính phủ hướng dẫn quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng; Căn Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án Khơng chấp nhận kháng cáo ngun đơn, chấp nhận phần kháng cáo bị đơn; Sửa Bản án sơ thẩm số 287/2019/DS-ST ngày 21/10/2019 Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Tuyên xử: Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn: 1.1 Buộc bà Nguyễn Thị Mộng Châu xóa bỏ tồn viết “KHI BẠN CĨ THAI NHƯNG BỆNH VIỆN NĨI KHƠNG VÀ CHO THUỐC PHÁ THAI ĐỂ ĐẨY DỊCH Ứ” đăng ngày 23/6/2018, tiếng Việt tiếng Anh đăng sau đó, trang Facebook cá nhân “Chau Nguyen” bà Châu 1.2 Buộc bà Nguyễn Thị Mộng Châu phải xin lỗi công khai Bệnh viện FV cách đăng lên tờ báo Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ Báo Phụ nữ, đăng kỳ (một số), nội dung sau: “XIN LỖI CƠNG KHAI Tơi Nguyễn Thị Mộng Châu, tài khoản trang Facebook “Chau Nguyen”, vào ngày 23/6/2018 tơi có đăng trang Facebook “Chau Nguyen” viết tựa đề “KHI BẠN CÓ THAI NHƯNG BỆNH VIỆN NĨI KHƠNG VÀ CHO THUỐC PHÁ THAI ĐỂ ĐẨY DỊCH Ứ” Bài viết đầy đủ thơng tin việc, từ người đọc hiểu khơng xác nội dung tồn việc, làm ảnh hưởng đến uy tín Bệnh viện FV Tôi Nguyễn Thị Mộng Châu công khai xin lỗi Bệnh viện FV” Chi phí đăng báo bà Nguyễn Thị Mộng Châu phải chịu 1.3 Buộc bà Nguyễn Thị Mộng Châu phải bồi thường tổn thất tinh thần uy tín Bệnh viện FV bị xâm phạm 13.900.000 đồng Không chấp nhận yêu cầu nguyên đơn việc buộc bị đơn phải bồi thường chi phí th cơng ty truyền thơng xử lý khủng hoảng truyền thơng 1.362.308.640 đồng chi phí lập vi 6.200.000 đồng Chấp nhận phần yêu cầu phản tố bị đơn: Buộc Công ty TNHH Y tế Viễn đông Việt Nam phải bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Thị Mộng Châu số tiền 9.253.189 đồng bồi thường tổn thất tinh thần sức khỏe bị xâm phạm 69.500.000 đồng Không chấp nhận yêu cầu phản tố khác lại bị đơn yêu cầu nguyên đơn xin lỗi, đính chính, xử phạt khoản bồi thường với số tiền 110.371.431 đồng Kể từ ngày người có đơn yêu cầu thi hành án khoản tiền, người phải thi hành án chậm thi hành hàng tháng cịn phải chịu lãi tương ứng với thời gian chậm trả, theo mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật dân 2015 Án phí dân sơ thẩm: Nguyên đơn phải chịu 55.417.854 đồng, trừ vào tiền tạm ứng nộp 26.641.480 đồng (theo biên lai thu số AA/2017/0026390 ngày 10/12/2018 Chi cục Thi hành án dân Quận 7) Nguyên đơn phải nộp thêm 26.691.374 đồng Bị đơn phải chịu 6.213.571 đồng, trừ vào tiền tạm ứng nộp 3.880.308 đồng (theo biên lai thu số AA/2017/0031034 ngày 07/5/2019 Chi cục Thi hành án dân Quận 7) Bị đơn cịn phải nộp thêm 2.333.263 đồng Án phí phúc thẩm: Các đương chịu Trả lại cho Công ty TNHH Y tế Viễn đông Việt Nam tiền tạm ứng 300.000 đồng (theo biên lai thu số AA/2018/0031790 ngày 04/11/2019 Chi cục Thi hành án dân Quận 7); Trả lại cho bà Nguyễn Thị Mộng Châu tiền tạm ứng 300.000 đồng (theo biên lai thu tiền số AA/2018/0031788 ngày 01/11/2019 Chi cục Thi hành án dân Quận 7) Trường hợp án thi hành theo qui định điều Luật thi hành án dân người thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo qui định điều 6, 7, Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo qui định điều 30 Luật thi hành án dân Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ Nguyễn Thị Thu Phạm Thị Thảo Nơi nhận: - TAND Cấp cao TPHCM; - TAND Tối cao; - VKSND TP.HCM; - Cục THADS TPHCM; - Chi cục THADS Quận 7, TPHCM; - TAND Quận 7, TPHCM; - Các đương sự; - Lưu HS; (20) Phạm Hồng Giảng TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Phạm Hồng Giảng ... 2.3 Bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm mạng xã hội 50 2.4 Bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm trách nhiệm bồi thường. .. hành trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 19 1.2.1 Căn làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm. .. trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 1.1.1 Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi thường thiệt hại về tinh thần khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ,