0

Thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên dịa bàn xóm già, xã huống thượng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

69 1 0
  • Thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên dịa bàn xóm già, xã huống thượng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 14:58

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG NGUYỄN VIỆT Tên đề tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ CẤP ĐỔI, CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÓM GIÀ, XÃ HUỐNG THƯỢNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý Đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG NGUYỄN VIỆT Tên đề tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ CẤP ĐỔI, CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÓM GIÀ, XÃ HUỐNG THƯỢNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý Đất đai Lớp : K46 - QLĐĐ - N02 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Phan Đình Binh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập rèn luyện Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, nhiệt tình giảng dạy thầy, trường nói chung thầy cô Khoa Quản lý Tài Nguyên nói riêng, em trang bị kiến thức chuyên môn lối sống, tạo cho hành trang vững cho cơng tác sau Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy, cô giáo Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun nói chung, thầy cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên mơn Quản lý Đất đai nói riêng tận tình giảng dạy dỗ em thời gian qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy PGS.TS Phan Đình Binh, thầy tận tình giúp đỡ, trực tiếp bảo, hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Trong thời gian làm việc với thầy, em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà học tập tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả, tảng cho tương lai em Đồng thời em xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị công ty cổ phần trắc địa địa xây dựng thăng long Đã tạo điều kiện giúp đỡ em việc cung cấp thơng tin đóng góp ý kiến có liên quan đến việc nghiên cứu, giúp em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp Sau em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè động viên, đóng góp ý kiến chỗ dựa tinh thần vững cho em q trình học tập, nghiên cứu hồn thành đề tài Với thời gian khả hạn chế, đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý chân tình từ thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Nông Nguyễn Việt ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Diện tích, cấu đất đai năm 2017 Xã Huống Thượng – thành phố Thái Nguyên 35 Bảng 4.2 Kết thực dự án 37 Bảng 4.3 Tổng hợp kết kê khai xóm Già 50 Bảng 4.4 Kết hồ sơ đăng ký, kê khai cấp đổi GCNQSD đất địa bàn xóm Già xã Huống Thượng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 51 Bảng 4.5 Kết hồ sơ đăng ký, kê khai cấp GCNQSD đất địa bàn xóm Già xã Huống Thượng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 52 Bảng 4.6 Tổng hợp trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất địa bàn xóm Già xã Huống Thượng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 53 iii DANH MỤC VIẾT TẮT UBTV : Ủy ban thường vụ BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường CP : Chính phủ ĐKĐĐ : Đăng ký đất đai GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất QH : Quốc hội QLĐĐ : Quản lý đất đai QSDĐ : Quyền sử dụng đất NĐ : Nghị định TT : Thông tư UBND : Ủy ban nhân dân VPĐKQSDĐ : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học pháp lý đề tài 2.1.1 Một số quy định chung 2.1.2 Khái quát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.2 Tình hình cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nước 24 2.2.1 Tình hình cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nước 24 2.2.2 Tình hình cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên 25 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 v 3.3 Nội dung nghiên cứu 27 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Huống Thượng 27 3.3.2 Tình hình sử dụng đất xã Huống Thượng 28 3.3.3 Q trình thực cơng tác kê khai đăng ký cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xóm Già, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 28 3.3.4 Kết công tác kê khai đăng ký cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xóm Già, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 28 3.3.5 Thuận lợi , khó khăn giải pháp 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 28 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 28 3.4.2 Phương pháp thống kê 29 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 29 3.4.4 Phương pháp so sánh, phân tích 29 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 31 4.1.3 Kinh tế xã hội 33 4.1.4 Dân số lao động 33 4.2 Hiện trạng sử dụng đất xã Huống Thượng 34 4.3 Kết thực công tác kê khai cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xóm Già, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 36 4.3.1 Tổng quan dự án 36 vi 4.3.2 Trình tự bước tiến hành công tác kê khai cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xóm Già xã Huống Thượng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 44 4.4 Thuận lợi khó khăn 56 4.4.1 Thuận lợi 56 4.4.2 Khó khăn 57 4.4.3 Giải pháp 58 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Đề nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn gốc trình sống nguồn gốc sản phẩm hàng hoá xã hội Trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển, giá trị đất đai ngày thể rõ nét Ở Việt Nam, Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện quản lý Một công cụ quản lý quan trọng nhà nước đất đai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trong giai đoạn nay, tình hình sử dụng đất đai phức tạp, nhu cầu sử dụng đất đai ngày tăng, đất đai trở nên khan có giá trị hơn, bên cạnh hàng loạt vụ tranh chấp đất đai diễn ra, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội địa phương Do đó, việc nâng cao cơng tác quản lý đất đai cần thiết, đặc biệt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vị trí đặc biệt q trình quản lý đất đai nhà nước, xác lập mối quan hệ pháp lý quyền sử dụng đất đai nhà nước người sử dụng đất, đảm bảo thống quản lý mà đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ người sử dụng, giúp người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh sở pháp lý việc thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn ngân sách cho nhà nước Huống Thượng xã thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Từng xã thuộc huyện Đồng Hỷ, ngày 18/8/2017 theo Nghị UBTV Quốc hội, xã điều chuyển thành phố Thái Nguyên Huống Thượng giáp với xã Linh Sơn phía bắc, giáp xã Nam Hịa, huyện Đồng Hỷ phía đơng bắc đơng, giáp với xã Đồng Liên phía đơng nam Qua Sơng Cầu, xã giáp với phường Cam Giá, Gia Sàng Túc Duyên phía nam tây Huống Thượng chia thành 10 xóm Đặc biệt giai đoạn địa bàn xã tiến hành công tác đo đạc lại địa giới hành chính, thành lập đồ địa điều tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực công tác quản lý nhà nước đất đai nói chung cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng Xuất phát từ thực tế đó, hướng dẫn thầy PGS.TS Phan Đình Binh, em tiến hành nghiên cứu đề tài:” Thực công tác kê khai, đăng ký cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dịa bàn xóm Già, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Thực công tác kê khai, đăng ký cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xóm Già, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Nắm trình thực kê khai, đăng kí cấp đổi cấp, cấp GCNQSDĐ địa bàn xóm Già, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá tìm thuận lợi, khó khăn thực cơng tác cấp GCNQSDĐ - Rút học kinh nghiệm cho thân, đưa đề xuất, giải pháp có tính khả thi thực cơng tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã 47 đất thực tế sử dụng để xác định đất cấp Giấy chứng nhận đất chưa cấp Giấy chứng nhận Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, chấp ngân hàng bị sai lệch diện tích, tên chủ sử dụng thực dồn điền đổi liên hệ với Tổ công tác cấp Giấy chứng nhận Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố để cung cấp thông tin Sau xác định đất cấp Giấy chứng nhận đất chưa cấp Giấy chứng nhận thực việc đăng ký Những nội dung công việc Tổ cấp Giấy chứng nhận Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố (đối với nơi không thành lập Tổ cấp Giấy chứng nhận) thực - Cung cấp thông tin đất cấp giấy chứng nhận đất đo đạc thể loại đồ; thông báo khu vực có đồ, chi tiết đến địa danh, xứ đồng để người dân biết, đối chiếu với đất quản lý, sử dụng, xác định đất phải trích lục đồ đất phải đo đạc, xác định diện tích, vẽ sơ đồ kê khai, đăng ký - Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân viết Tờ kê khai đăng ký đất đai, Tờ khai nộp lệ phí trước bạ, Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (nếu có); giải đáp ý kiến thắc mắc nhân dân q trình thực hiện; đơn đốc hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện tờ khai; tổ chức tiếp nhận, viết giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đất đai nhân dân - Tổng hợp, báo cáo Ban đạo cấp xã giải kịp thời vướng mắc trình triển khai sở, đảm bảo hoàn thành việc kê khai đăng ký hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư 48 * Bước 3: Phân loại hồ sơ Tổ cấp Giấy chứng nhận Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố (đối với nơi không thành lập Tổ cấp Giấy chứng nhận) thực việc phân loại hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, cách phân loại hồ sơ sau : - Phân loại hồ sơ đăng ký đất đai theo 02 loại: + Tờ kê khai đăng ký đất đai hộ gia đình, cá nhân cấp Giấy chứng nhận 100% diện tích đất sử dụng; + Tờ kê khai đăng ký đất đai hộ gia đình, cá nhân chưa cấp Giấy chứng nhận 100% diện tích đất sử dụng Tờ kê khai đăng ký đất đai hộ gia đình cá nhân có đất cấp giấy đất chưa cấp Giấy chứng nhận * Bước 4: Kiểm tra việc kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Tổ cấp Giấy chứng nhận phối hợp với cán địa xã thành viên Ban đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã phân công phụ trách địa bàn tiến hành kiểm tra đất hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận ghi Tờ khai đăng ký đất đai Nội dung kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ hồ sơ kê khai đăng ký đất đai hộ, ý: - Hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích nay; - Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng quy hoạch chuyên ngành (quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch nông thơn ) quan có thẩm quyền phê duyệt; - Tình trạng tranh chấp đất đai (nếu có) Kết kiểm tra phải ghi chép cụ thể vào sổ sách để chuẩn bị ý kiến họp xét cho Ban đạo cấp giấy chứng nhận cấp xã (sổ lưu 49 xã theo hồ sơ cấp Giấy chứng nhận) Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố ký xác nhận vào phần sơ đồ đất Hồ sơ sau kiểm tra, Tổ công tác cấp Giấy chứng nhận tổng hợp gửi lên Ban đạo cấp giấy chứng nhận cấp xã (giao cho cán địa cấp xã để chuẩn bị nội dung họp Ban đạo) * Bước 5: Họp xét Ban đạo cấp giấy chứng nhận cấp xã xác nhận Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn - Ban đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp xã tổ chức họp xét theo thôn bản, tổ dân phố nội dung kê khai đất hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận Việc họp xét phải tiến hành theo thôn, bản, tổ dân phố sau nhận hồ sơ từ Tổ cấp Giấy chứng nhận phải có tham gia cán chun mơn cấp huyện (thành viên Ban đạo cấp giấy chứng nhận huyện phụ trách địa bàn, cán Phòng Tài ngun Mơi trường Văn phịng Đăng ký quyền sử dụng đất) để xem xét hồ sơ xã; đảm bảo việc xét duyệt nhanh, gọn, tránh tình trạng kéo dài Nội dung họp xét gồm: + Nội dung kê khai so với trạng; nguồn gốc sử dụng đất; diện tích đất cấp giấy chứng nhận hạn mức, hạn mức theo quy định; + Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích nay; + Tình trạng tranh chấp đất đai; + Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; + Loại đường/khu vực; vị trí đất; + Đủ điều kiện khơng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận; + Diện tích đất nộp tiền sử dụng đất; diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất 50 Kết họp xét Ban đạo phải lập thành Biên bản, lập danh sách hộ đủ điều kiện không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận - Trên sở kết họp xét Ban đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cán địa xã ghi ý kiến xác nhận vào phần “Ý kiến xác nhận Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn” đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận thực nội dung: + Công khai hồ sơ, đất đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nhà văn hóa, thơn, bản, tổ dân phố (trường hợp khơng có nhà văn hóa cơng khai nhà Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố địa điểm làm việc Tổ cấp Giấy chứng nhận) thời hạn mười lăm (15) ngày; tiếp thu giải ý kiến phản ánh nội dung cơng khai (nếu có) lập biên kết thúc cơng khai; + Lập Tờ trình gửi kèm theo toàn hồ sơ kê khai đăng ký hộ gia đình, cá nhân, kết họp xét Ban đạo, danh sách đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 4.3.3 Kết đăng kí kê khai cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xóm Già xã Huống Thượng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên Bảng 4.3 Tổng hợp kết kê khai xóm Già STT Tổng số chủ sử dụng đất 213 Tình hình kê khai Đã kê khai Chưa kê khai Tỷ lệ (%) 212 99,53 0,47 (Nguồn: Điều tra thu thập từ tổ công tác kê khai) Qua kết cho ta thấy công tác cấp lần đầu GCNQSDĐ địa bàn xóm Già thực tốt, chủ sử dụng đất cấp GCN chiếm 51 99,53% so với tổng số chủ sử dụng đất đăng ký kê khai Đạt kết đáng ghi nhận cố gắng, nỗ lực toàn thể ban ngành lãnh đạo nhân dân xã Công tác tuyên truyền tầm quan trọng việc đăng ký đất đai đến với người dân, người dân nhận thức tầm quan trọng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bảng 4.4 Kết hồ sơ đăng ký, kê khai cấp đổi GCNQSD đất địa bàn xóm Già xã Huống Thượng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên Tổng số Tổng số hồ sơ tích (m2) (%) ONT 5 2244,3 0,7 ONT+BHK 4 3999,1 1,2 ONT+CLN 47 47 101004,2 29,9 CLN 3 2831,4 0,8 LUC 49 109 58251,2 17,2 LUK 70 294 105122,0 31,1 BHK 31 163 58629,0 17,3 NTS 5965,6 1,8 Tổng 214 632 338046,8 100 STT Loại đất Tổng số diện Tỷ lệ (Nguồn: Điều tra thu thập từ tổ công tác kê khai) Trong năm vừa qua diện tích xã có thay đổi địa giới hành với mục đích sử dụng đất cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nên nhu cầu cấp đổi GCNQSDĐ xã Huống Thượng ngày tăng Xã thực cấp đổi GCNQSDĐ cho hộ gia đình xóm với tổng diện tích 338046,8 m2 Xóm có diện tích đất cấp đổi nhiều đất trồng lúa nước lại với 70 hồ sơ có diện tích 105122,0 m2 chiếm 31,1% so với tổng diện tích cần cấp 52 diện tích cấp đổi đất nơng thơn với hồ sơ với diện tích 2244,3m2 chiếm 0,7% Trong đất nơng thơn cộng với đất trồng hàng năm khác hồ sơ với diện tích 3999,1 m2 chiếm 1,2% tổng diện tích cần cấp; đất nơng thơn cộng với đất trồng lâu năm 47 hồ sơ với diện tích 101004,2 m2 chiếm 29,9% tổng diện tích cần cấp, đất chuyên trồng lúa nước 49 hồ sơ với diện tích 58251,1 m2 chiếm 17,2% , đất trồng trồng lâu năm hồ sơ với diện tích 2831.4 m2 chiếm 0,8% , đất trồng hàng năm khác 31 hồ sơ với diện tích 58629,0 m2 chiếm 17,3% , đất nuôi trồng thủy sản hồ sơ với diện tích 5965,6 m2 chiếm 1,8% tổng diện tích cần cấp Bảng 4.5 Kết hồ sơ đăng ký, kê khai cấp GCNQSD đất địa bàn xóm Già xã Huống Thượng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên Tổng số Tổng số Tổng số diện Tỷ lệ hồ sơ tích (m2) (%) LUC 2621,5 1,0 LUK 109 365 110354,0 42,4 BHK 102 302 90843,4 34,9 RSX 28 42 47139,2 18,1 NTS 7297,2 2,8 CLN 2097,3 0,8 Tổng 254 729 260352,6 100 STT Loại đất (Nguồn: Điều tra thu thập từ tổ công tác kê khai) Qua bảng ta thấy: Đã làm 254 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn xã với tổng diện tích 260352,6 m2 53 Trong đất chuyên trồng lúa nước có hồ sơ chiếm 1% hồ sơ tồn xóm, đất trồng lúa nước cịn lại có 109 hồ sơ chiếm 42,4% hồ sơ tồn xóm, đất trồng hàng năm khác có 102 hồ sơ chiếm 34,9%, đất rừng sản xuất có 28 hồ sơ chiếm 18,1% hồ sơ tồn xóm, đất ni trồng thủy sản có hồ sơ chiếm 2,8% hồ sơ tồn xóm, đất lâu năm có hồ sơ chiếm 0,8% hồ sơ cấp giấy GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.Đất trồng lúa nước cịn lại chiếm diện tích cấp lớn Bảng 4.6 Tổng hợp trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất địa bàn xóm Già xã Huống Thượng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên STT Tên chủ SD Nguyễn Thị Kiều Địa Xóm Già Phạm Thị Toan Xóm Già Nguyễn Xuân Phương Xóm Già Lê Thị Lừng Xóm Già Đinh Đức Đại Xóm Già số Diện tích (m2) MĐSD 2181 177,6 ONT 2182 159,5 CLN 11 50 641,4 1L 11 108 214,4 2L 1037 637,5 ONT+CLN 534 3870,1 ONT+CLN 1474 315,2 BHK 1461 167,3 BHK Tờ BĐ 1661 1378,3 ONT 11 663 2424,2 ONT+CLN 11 220 159,1 BHK 11 671 569,0 LUK 11 711 511,7 LUK 11 861 452,3 LUC 12 226 521,3 BHK 12 242 418,0 BHK Lý vương mắc Bìa chấp ngân hàng Bìa chấp ngân hàng Bìa chấp ngân hàng Chưa đồng ý với diện tích Bìa chấp ngân hàng 54 STT Tên chủ SD Địa Tờ BĐ số Diện tích (m2) MĐSD Lý vương mắc 276 285 399 401 410 411 503 504 159,0 34,0 86,0 118,0 89,0 136,0 221,0 250,0 BHK BHK BHK BHK BHK BHK BHK BHK Bìa chấp ngân hàng Nguyễn Văn Hưng Xóm Già 8 8 8 8 Cao Thị Quỳnh Xóm Già 2173 150,0 T Đỗ Văn Thắng Xóm Già 7 2180 1044 114,2 447,2 ONT LUK 1694 432,0 LUC 2128 202,0 LUC 1313 496,0 LUK 1613 251,0 LUK Trần Đức Lý Xóm Già Bìa chấp ngân hàng Bìa chấp ngân hàng Bìa chấp ngân hàng 10 Trần Thị Tâm Xóm Già 750 150,0 T Tranh chấp 11 Nguyễn Thanh Bình Xóm Già 2174 150,0 T Tranh chấp 12 Nguyễn Văn Tập Xóm Già 2184 165,0 T Bìa chấp ngân hàng Xóm Già 7 7 1557 2217 2218 2219 2220 4347,4 195,0 152,0 268,0 213,0 T+HNK 1L 1L 1L 1L Bìa chấp ngân hàng 13 Nguyễn Văn Sinh 55 Tên chủ SD 14 Ngơ Quang Lục Xóm Già 1561 4375,0 T+HNK 15 Nguyễn Văn Hồn Xóm Già 8 732 766 1521,0 3031,0 ĐM T+HNK 16 Nguyễn Thành Vinh Xóm Già 2175 300,0 T 17 Đào Văn Sơn 2165 231,0 ONT 18 Nguyễn Thị Hoa 2172 270,0 T+HNK 19 Đặng Thị Hạnh 2186 160,0 T 20 Nguyễn Thành Đồn Xóm Già Xóm Già Xóm Già Xóm Già 2167 150,0 T 7 2418 2166 76 30,0 129, 99,0 T T T Bìa chấp ngân hàng STT Tờ BĐ Diện tích (m2) Địa số MĐSD Lý vương mắc Không đồng ý với diện tích Bìa chấp ngân hàng Bìa chấp ngân hàng Bìa chấp ngân hàng Bìa chấp ngân hàng Bìa chấp ngân hàng Bìa chấp ngân hàng Đào Thị Chúc Xóm Già 22 Đào Văn Dương Xóm Già 903 3598,9 ONT+BHK Khơng đồng ý với diện tích 23 Dương Đức Tồn Xóm Già 723 150,0 T Bìa chấp ngân hàng Xóm Già 11 11 11 11 11 11 98 312 316 355 359 492 58 1104,1 224,8 181,8 238,2 220,3 467,5 36924,4 ONT+CLN LUK LUK LUC LUC LUK Bìa chấp ngân hàng 21 24 Dương Văn Nghiêm Tổng (Nguồn: Điều tra thu thập từ tổ công tác kê khai) 56 Trong giai đoạn thực kê khai đăng kí cấp GCN có tổng số 24 hộ gia đình cá nhân, vi phạm không cấp đổi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 36924,4 m2 Trong số nguyên nhân không cấp đổi, cấp GCNQSDĐ nguyên nhân tranh chấp đất đai bìa chấp ngân hàng nguyên nhân lớn Nguyên nhân hộ gia đình, cá nhân có diện tích khơng cấp khơng phải cán địa xã thiếu trách nhiệm quản lý mà đất xảy tranh chấp, lần chiếm, nhiều đất bỏ hoang không rõ chủ sử dụng chủ sử dụng sử dụng đất sai mục đích,trong ngun nhân tranh chấp đất đai bìa chấp ngân hàng nguyên nhân lớn nên công tác cấp đổi, cấp GCNQSDĐ gặp nhiều khó khăn Hồ sơ cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ khơng hợp lệ tương đối nhiều Vì vậy, trường hợp vi phạm tranh chấp cần tiến hành cơng tác hịa giải, giải tranh chấp đất đai cách nhanh gọn, đạt kết Đối với trường hợp vi phạm lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng sai với quy hoạch cần tiến hành xử phạt hành chính, buộc người sử dụng đất trả nguyên trạng trước lúc vi phạm Sau tiến hành theo dõi tình hình chấp hành pháp luật có dấu hiệu tốt xem xét cấp GCNQSDĐ 4.4 Thuận lợi khó khăn 4.4.1 Thuận lợi Trong năm trở lại trình độ dân trí người dân ngày nâng cao người dân nhận thức tầm quan trọng việc cấp GCNQSDĐ Đây điều kiện quan trọng giúp công tác đạt kết cao Luật Đất đai năm 2013 đời văn hướng dẫn thi hành Luật Đất đai cụ thể tăng tính pháp lý trình tự, thủ tục hành 57 phần khắc phục tình trạng quy định thủ tục hành gây phiền hà cho đối tượng sử dụng đất xin cấp GCNQSDĐ Trong trình kê khai, trưởng thôn phối hợp cán địa xã, hướng dẫn, vận động người dân đăng ký cấp GCNQSDĐ Vì mà việc kê khai diễn cách nghiêm túc đạt hiệu cao Hệ thống hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác cấp giấy đầy đủ, rõ ràng chỉnh lý thường xun Xã có đủ đồ địa chính, từ cơng tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ dễ dàng Luôn đạo quan tâm cấp ủy, quyền huyện, người dân tuyên truyền tầm quan trọng lợi ích việc cấp GCNQSDĐ Cán địa xã tập huấn nghiệp vụ, chun mơn, nhiệt tình, nổ trình giúp dân kê khai vào đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4.4.2 Khó khăn - Cơng tác quản lý Nhà nước đất đai thường gặp khó khăn việc quản lý trước để lại, quản lý lỏng lẻo trước dẫn đến tình trạng lấn chiếm, tranh chấp làm cho cơng tác cấp GCN gặp khơng khó khăn - Một số hộ gia đình, cá nhân chưa đủ điều kiện để cấp GCNQSD đất - Kinh phí để thực cơng tác cấp giấy cịn hạn hẹp nên chưa đáp ứng yêu cầu công tác, bên cạnh ý thức người dân công tác chưa cao - Điều kiện cấp GCNQSD đất phải phù hợp với quy hoạch mà thực tế nhiều khu vực chưa có quy hoạch chi tiết nên gây trở ngại cho công tác cấp giấy - Do người dân trước mua bán, chuyển nhượng lời nói khơng thơng báo với quan nhà nước nên nhiều trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất 58 - Ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ, hộ kê khai cấp GCNQSD đất phần lớn khơng có giấy tờ, nguồn gốc sử dụng họ tự khai phá Do vậy, q trình lập hồ sơ gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc cấp GCNQSD đất địa bàn xã - Một số hộ gia đình chưa tích cực thực đạo xã, khơng hồn thành nghĩa vụ tài với Nhà nước, nhiều hộ gia đình cịn có tranh chấp, khiếu kiện, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích… làm cho q trình cấp GCNQSD đất xã chậm tiến độ 4.4.3 Giải pháp Để cơng tác cấp GCNQSD đất sớm hồn thành thời gian tới cần đưa giải pháp tích cực nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai tạo điều kiện để người dân ý thức quyền nghĩa vụ việc sử dụng đất Tiếp tục rà soát nắm bắt đến xóm, hộ gia đình chưa cấp GCNQSD đất Cần có quy định hợp lý để hộ gia đình sử dụng đất khơng có giấy tờ hợp pháp xong sử dụng đất ổn định trước 15/10/1993 Tiếp tục giải dứt điểm trường hợp tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật Kiên xử lý nghiêm trường hợp lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất chưa có cho phép cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật Tổ chức tuyên truyền sâu rộng quần chúng nhân dân tầm quan trọng cấp GCNQSD đất Cần đầu tư trang thiết bị cho công tác quản lý đất đai để tiến tới quản lý lưu trữ đồ, hồ sơ địa Cần có phân cơng trách nhiệm cụ thể tới ban ngành đặc biệt cán địa xã để thực tốt cơng tác quản lý sử dụng đất 59 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Công tác cấp GCNQSDĐ nội dung quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai, công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã triển khai cách khẩn trương theo quy trình mà Nhà nước quy định Được quan tâm đạo UBND Xã Huống Thượng kê khai, đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết xóm Già Tính đến 19/11/2017 đạt kết sau: Hồ sơ kê khai, đăng kí GCNQSDĐ cấp lần đầu 254 hồ sơ Hồ sơ kê khai, đăng kí GCNQSDĐ cấp đối GCNQSDĐ 214 hồ sơ Tổng số hồ sơ cấp đổi cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất địa bàn xóm Già 468 hồ sơ Trong đó: • Đất nơng thơn 2244,3 m2 • Đất nơng thơn đất trồng hàng năm khác 3999,1 m2 • Đất nông thôn đất trồng lâu năm 101004,2 m2 • Đất lâu năm 4928,7 m2 • Đất chuyên trồng lúa nước 60872,7 m2 • Đất trồng lúa nước lại 215476,0 m2 • Đất trồng hàng năm khác 149472,4 m2 • Đất ni trồng thủy sản 13262,8 m2 5.2 Đề nghị Qua tìm hiểu cơng tác đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ địa bàn xóm thời gian qua, em mạnh dạn đưa số đề nghị sau: 60 - Đối với trường hợp chưa kê khai đăng ký: Trong trường hợp cố tình khơng kê khai, đăng ký đất đai cần có biện pháp tuyên truyền, vận động, đồng thời răn đe bắt buộc phải đăng ký cấp giấy Còn hộ cịn thiếu sót tiến hành rà soát lại để cấp giấy chứng nhận cho hộ - Đối với hộ khơng cấp giấy đất có tranh chấp, lấn chiếm tiến hành thẩm định lại diện tích, xác định phần diện tích lấn chiếm tiến hành phạt tiền diện tích - Phải tăng cường cơng tác quản lý, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo việc sử dụng đất mục đích, định hướng chủ trương đảng Nhà nước quản lý sử dụng đất - Cần tăng cường đầu tư nguồn vốn kinh phí cho việc cấp GCNQSD đất hỗ trợ kinh phí, đầu tư trang thiết bị cho cơng tác chuyên môn, nghiệp vụ cho cán địa sở 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Lan Anh (2017), khóa luận tốt nghiệp: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kết đo đạc thành lập đồ địa địa bàn xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên năm 2016” Bộ Tài Nguyên Môi trường (2014), Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài ản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2016) Báo cáo Tổng cục quản lý đất đai năm 2016 lĩnh vực đất đai (http://www.dangcongsan.vn/khoagiao/nam-20165-ca-nuoc-da-cap-42-3-trieu-giay-chung-nhan-quyen-sudung-dat-365129.html) Ngày 12/06/2016 Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai Công ty cổ phần trắc địa Địa Xây dựng Thăng Long (2016) “Báo cáo tổng kết kỹ thuật” Nguyễn Thị Lợi (2010), Giáo trình Đăng kí thống kê đất đai Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Thái Nguyên (2016) “Báo cáo đánh giá kết thực nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2017” UBND tỉnh Thái Nguyên (2017) Tình hình Kinh tế - Xã hội xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên năm 2017 10 UBND xã Huống Thượng, thống kê diện tích đất đai năm 2017 ... Già, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 28 3.3.4 Kết công tác kê khai đăng ký cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xóm Già, xã Huống Thượng, thành phố. .. hình sử dụng đất xã Huống Thượng 3.3.3 Q trình thực cơng tác kê khai đăng ký cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xóm Già, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. .. khai, đăng ký cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dịa bàn xóm Già, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên? ?? 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Thực công tác kê khai,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên dịa bàn xóm già, xã huống thượng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên ,