0

Đánh Giá Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhẳm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Của Công Ty Vận Tải Biển Đông

120 0 0
  • Đánh Giá Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhẳm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Của Công Ty Vận Tải Biển Đông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 12:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - TRỊNH NHƯ ANH ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐỖ VĂN PHỨC HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Trong trình làm luận văn hướng dẫn GS Đỗ Văn Phức học viên tìm đọc, chọn kiến thức để thiết lập Cơ sở lý luận, thu thập liệu thực tế; vận dụng Cơ sở lý luận, thu thập liệu học viên để phân tích thực tế đề xuất cải thiện tình hình chất lượng đội ngũ cán quản lý Công ty vận tải Biển Đông Em xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng em, hệ thống hóa phân tích từ nhiều nguồn tài liệu liên hệ với số liệu thực tế Khơng chép cơng trình hay luận án tác giả khác Các số liệu, kết luận văn trung thực Các tài liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Trịnh Nhƣ Anh i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH vi LỜI NÓI ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP .3 1.1 Chất lƣợng đội ngũ cán quản lý yếu tố định chủ yếu chất lƣợng quản lý hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.2 Phương pháp đánh giá chất lượng đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp 1.3 Các yếu tố trực tiếp định hƣớng giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp 27 Chƣơng 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG 43 2.1 Các đặc điểm tình hình hiệu hoạt động Công ty vận tải Biển Đông 43 2.1.1 Đặc điểm sản phẩm Công ty vận tải Biển Đông .43 2.1.2 Đặc điểm khách hàng Công ty vận tải Biển Đông 44 2.1.3 Đặc điểm đối thủ cạnh tranh Công ty vận tải Biển Đông 45 2.1.4 Đánh giá hiệu hoạt động Công ty vận tải Biển Đông 45 2.2 Đánh giá thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán quản lý Công ty vận tải Biển Đông 45 2.2.1 Đánh giá mức độ đáp ứng, phù hợp ngành nghề đƣợc đào tạo đội ngũ cán quản lý Công ty vận tải Biển Đông 46 2.2.2 Đánh giá mức độ đáp ứng, phù hợp cấp độ chuyên môn đào tạo theo thống kê đội ngũ CBQL Công ty vận tải Biển Đông .47 2.2.3 Đánh giá chất lượng công tác đội ngũ CBQL Công ty vận tải Biển Đông 47 ii 2.2.4 Tổng hợp kết đánh giá chung kết định lượng chất lượng đội ngũ CBQL Công ty vận tải Biển Đông 49 2.3 Những nguyên nhân chất lƣợng thấp đội ngũ cán quản lý Công ty vận tải Biển Đông thời gian qua 50 2.3.1 Nguyên nhân từ phía mức độ sát chưa cao kết xác định nhu cầu quy hoạch thăng tiến CBQL Công ty vận tải Biển Đông 50 2.3.2 Nguyên nhân từ phía mức độ hấp dẫn thấp sách thu hút ban đầu CBQL giỏi tổ chức đào tạo bổ sung cho CBQL bổ nhiệm hợp lý Công ty vận tải Biển Đông 51 2.3.3 Nguyên nhân từ phía mức độ hợp lý tiêu chuẩn quy trình xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm CBQL Công ty vận tải Biển Đông 52 2.3.4 Nguyên nhân từ phía mức độ hợp lý thấp phương pháp đánh giá thành tích mức độ hấp dẫn chưa cao sách đãi ngộ cho loại CBQL Công ty vận tải Biển Đông 54 2.3.5 Nguyên nhân từ phía mức độ hấp dẫn sách hỗ trợ mức độ hợp lý chưa cao chương trình, phương pháp đào tạo nâng cao cho loại CBQL Công ty vận tải Biển Đông 58 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG TRONG NĂM TỚI 61 3.1.Những sức ép tồn phát triển yêu cầu đội ngũ CBQL Công ty vận tải Biển Đông năm tới 61 3.2 Giải pháp 1: Tăng thêm mức độ hấp dẫn sách thu hút ban đầu thêm cán quản lý giỏi cho phát triển hoạt động Công ty vận tải Biển Đông năm tới 65 3.3 Giải pháp 2: Tăng thêm mức độ hấp dẫn sách đãi ngộ cán quản lý giỏi Công ty vận tải Biển Đông năm tới 67 iii 3.4 Giải pháp 3: Tăng thêm mức độ hấp dẫn sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho CBQL Cơng ty vận tải Biển Đông năm tới 69 3.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo mức độ hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho loại CBQL Công ty vận tải Biển Đông năm tới 70 3.4.2 Đề xuất tăng thêm mức độ hấp dẫn sách hỗ trợ tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho CBQL Công ty vận tải Biển Đông năm tới 71 3.5 Ƣớc tính chất lƣợng đội ngũ CBQL Cty vận tải Biển Đông đạt đƣợc áp dụng giải pháp đề xuất 76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT WTO Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) VTB Vận tải biển HH VN Hàng hải Việt Nam VT BĐ Vận tải Biển Đông QTKD Quản trị Kinh doanh CBQL Cán quản lý CB Cán DN Doanh nghiệp KD Kinh doanh SXCN Sản xuất công nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị CBNV Cán nhân viên GS, TS Giáo sư, Tiến sĩ ĐTCT Đối thủ cạnh tranh Tlương Tiền lương TPhụ cấp Tiền phụ cấp Tthưởng Tiền thưởng ROA Return on Assets - tỷ suất sinh lời tài sản ROE Return on Equity - lợi nhuận vốn chủ sở hữu v DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH Bảng 1.1 Bảng hệ số xét tính hệ số lợi ích xã hội - trị (K1) ảnh hưởng đến môi trường (K2) việc xác định, đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam .4 Bảng 1.2 Biểu yếu (chất lượng thấp), nguyên nhân tác động làm giảm hiệu loại công việc quản lý hoạt động doanh nghiệp Bảng 1.3 Tỷ trọng đảm nhiệm chức cấp cán quản lý doanh nghiệp (%) 11 Bảng Tiêu chuẩn giám đốc, quản đốc doanh nghiệp Việt Nam 2015 - 2020 12 Bảng 1.5 Cơ cấu ba loại kiến thức quan trọng cán quản lý doanh nghiệp Việt Nam 12 Bảng 1.6 Tỷ lệ (%) yếu chấp nhận công tác đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam .20 Bảng 1.7 Tổng hợp kết điều tra – xin ý kiến loại đối tượng chất lượng công tác đội ngũ cán quản lý thông qua loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý Công ty ……… , đến 12/2015 .23 Bảng 1.8 Tóm lược phương pháp đánh giá chung kết định lượng chất lượng đội ngũ cán quản lý Công ty…………… 24 Bảng 1.9 Tổng hợp tình hình biến động cán quản lý năm gần Công ty 25 Bảng 1.10 Tập hợp kết đánh giá chung kết định lượng chất lượng đội ngũ cán quản lý Công ty………………… 25 Bảng 11 Tập hợp kết lý giải mức độ hấp dẫn thực trạng sách thu hút ban đầu cán quản lý giỏi Công ty … 32 Bảng 1.12 Tập hợp kết luận giải đề xuất đổi nhằm tăng mức độ hấp dẫn sách thu hút ban đầu cán quản lý giỏi Công ty … năm tới 33 vi Bảng 1.13 Động thái trọng số loại giá trị (hấp dẫn) thành tố chi trả cho người có công với doanh nghiệp Việt Nam 36 Bảng 1.14 Động thái quan hệ góp phần đảm bảo cơng tương đối tính tốn chi trả cho người có cơng với doanh nghiệp Việt Nam 36 Bảng 1.15 Tổng hợp kết điều tra, khảo sát mức độ hài lòng thực trạng sách đãi ngộ cán quản lý giỏi Công ty… 37 Bảng 16 Tổng hợp kết lý giải mức độ hấp dẫn thực trạng sách đãi ngộ cán quản lý giỏi Công ty… 38 Bảng 1.17 Tập hợp kết luận giải đề xuất đổi nhằm tăng mức độ hấp dẫn sách đãi ngộ cán quản lý giỏi Công ty… năm tới 39 Bảng 1.18 Tổng hợp kết lý giải mức độ hấp dẫn thực trạng sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán quản lý Công ty… 41 Bảng 1.19 Tổng hợp kết luận giải đề xuất đổi sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho loại cán quản lý Công ty 41 Bảng 2.1 Hiệu kinh doanh Công ty vận tải Biển Đông 45 Bảng 2.2 Tổng hợp tình hình biến động cán quản lý giỏi năm gần Cơng ty TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN ĐƠNG 46 Bảng 2.3 Tỷ lệ % giải vấn đề đội ngũ CBQL Công ty vận tải Biển Đông 48 Bảng 2.4 Tổng hợp kết đánh giá chung kết định lượng chất lượng đội ngũ CBQL Công ty vận tải Biển Đông (12/2015) 50 Bảng 2.5 Kết diễn giải mức độ hấp dẫn thực trạng sách thu hút ban đầu cán quản lý giỏi Công ty vận tải Biển Đông 51 Bảng 2.6 Kết diễn giải mức độ hấp dẫn thực trạng sách đãi ngộ cán quản lý giỏi Công ty vận tải Biển Đông 58 Bảng 2.7 Bảng tổng hợp kết đánh giá mức độ hấp dẫn sách hỗ trợ nâng cao trình độ cho CBQL Công ty vận tải Biển Đông 59 vii Bảng 3.1 Kết xác định nhu cầu thu hút thêm cán quản lý giỏi cho phát triển hoạt động năm tới Công ty vận tải Biển Đông 66 Bảng 3.2 Kết luận giải đề xuất tăng thêm mức độ hấp dẫn sách thu hút ban đầu cán quản lý giỏi Công ty vận tải Biển Đông năm tới 66 Bảng 3.3 Kết luận giải đề xuất tăng thêm mức độ hấp dẫn của sách đãi ngộ cán quản lý giỏi Công ty vận tải Biển Đông năm tới 69 Bảng 3.4 Nhu cầu đào tạo nâng cao cho loại CBQL Công ty vận tải Biển Đông năm tới 71 Bảng 3.5 Luận giải đề xuất tăng thêm mức độ hấp dẫn sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ CBQL Công ty vận tải Biển Đông năm tới 72 Bảng 3.6 Chất lượng đội ngũ CBQL Cty vận tải Biển Đông dự kiến đạt áp dụng giải pháp đề xuất 76 Hình 1.1 Vị cạnh tranh định mức độ khó (dễ) đạt hiệu cao hoạt động doanh nghiệp Hình 1.2 Quan hệ chất lượng quản lý với hiệu hoạt động doanh nghiệp .9 Hình 2.1 Biểu đồ tình hình giải quyết, xử lý vấn đề, tình đội ngũ CBQL Cơng ty vận tải Biển Đông 49 viii LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày sâu, rộng vào kinh tế giới, đầu tư doanh nghiệp nước vào nước ta ngày gia tăng, dẫn tới thị trường lao động ngày cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp nước gặp nhiều khó khăn việc trì quản lý nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ cán Quản lý doanh nghiệp Sau kỳ học lý thuyết chương trình đào tạo thạc sỹ QTKD ĐHBK Hà Nội em nhận biết sâu sắc thêm chất, nguyên lý phương pháp giải nhiều vấn đề quản lý hoạt động doanh nghiệp, có vấn đề quan hệ nhân giữa: Chất lượng quản lý với chất lượng đội ngũ cán quản lý với khả cạnh tranh hiệu hoạt động doanh nghiệp Tiếp theo, sau tháng thâm nhập, tìm hiểu Cơng ty vận tải Biển Đơngđơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, doanh nghiệp vận tải biển với hoạt động chủ yếu vận tải container chở dầu Kể từ thành lập đến nay, Công ty nỗ lực không ngừng việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vận tải biển ngày cao nước quốc tế Tuy nhiên, năm qua, với ảnh hưởng trực tiếp suy thối kinh tế tồn cầu, quản lý nhân lực Công ty Vận tải Biển Đơng bộc lộ nhiều bất cập, như: Chính sách đãi ngộ, thu hút, nâng cao trình độ cho cán quản lý chưa coi trọng mức chậm cải tiến, khơng cịn phù hợp với điều kiện kinh doanh doanh nghiệp Để thực chiến lược phát triển Công ty tới năm 2020 với mục tiêu tiếp tục giữ vững nâng cao lực cạnh tranh thị trường vận tải biển khu vực quốc tế, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất - kinh doanh điều kiện thị trường cho phép, việc phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán quản lý, làm rõ mặt tích cực hạn chế đội ngũ cán quản lý Công ty, sở đề phương hướng, giải pháp thu hút,đãi ngộ, đào tạo, PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 10 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 10 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 15 Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 65 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 10 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 25 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 62 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 10 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 25 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 60 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 10 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 15 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 70 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 15 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 25 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 54 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 20 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 15 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 65 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 20 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 10 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 4 Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 66 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 15 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 20 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 15 Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 50 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 16 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 20 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 10 Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 54 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 10 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 25 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 15 Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 50 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 14 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 25 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 55 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 20 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 30 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 43 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 15 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 20 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 10 Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 55 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 15 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 25 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 53 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ PHIẾU XIN Ý KIẾN (A) Để phục vụ cho việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kinh doanh Anh (Chị) với tư cách người cuộc, am hiểu tâm huyết nghiệp Công ty vận tải Biển Đông làm ơn cho biết mức độ loại yếu giải quyết, xử lý vấn đề, tình phát sinh quản lý bảng sau Loại yếu quản lý % theo anh (chị) Bất lực trước vấn đề, tình nảy sinh 10 Sai từ đáng kể trở lên chậm không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh 25 Chậm từ đáng kể trở lên sai không đáng kể giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh Giải quyết, xử lý vấn đề, tình nảy sinh kịp thời tốt 60 Cộng Ngƣời cho ý kiến thuộc 100% Lãnh đạo, quản lý Công ty VTBĐ: □ Công nhân Công ty VTBĐ: □ ... Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán quản lý Công ty Vận tải Biển Đông - Đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý Công ty Vận tải Biển Đông giai... sở lý luận chất lượng đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp Chương Phân tích tình hình chất lượng đội ngũ cán quản lý Công ty vận tải Biển Đông Chương Đề xuất số giải pháp trọng yếu nâng cao chất lượng. .. hướng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý Công ty Vận tải Biển Đông năm tới - thiết lập phương phương pháp đánh giá yếu tố trực tiếp định tình hình chất lượng đội ngũ cán quản lý doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhẳm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Của Công Ty Vận Tải Biển Đông,